Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvendelser vedrørende e-journal til Patientdialog

 

Beskrivelse

Borgere kan få generel vejledning hos Sundhed.dk´s support. Har borgeren konkrete spørgsmål vedrørende sin e-journal, kan han/hun kontakte Patientkontoret i Region Nordjylland. Kontaktoplysninger fremgår af www.rn.dk/patientkontor

 

Definition af begreber

e-journal

En del af Sundhedsjournalen som findes på www.sundhed.dk. Ved hjælp af NEM-ID kan borgere få adgang til at se journalnotater fra offentlige sygehuse. Yderligere beskrivelse findes på www.sundhed.dk

 

Borger

En person som er bosat i Region Nordjylland, som har et NEM-ID og som ønsker at se journaloplysninger fra sygehuse i Region Nordjylland.

 

Medarbejder

Ansat i Patientkontoret, Patientdialog.

 

Privatmarkering

Spærring af adgang til hele eller dele af e-journal. Enten for sundhedsfaglige og/eller for borgeren selv.

 

Målgruppe – modtagelse

Ansatte i Region Nordjylland

 

Formål

At tydeliggøre arbejdsgang og skabe klarhed over hvor borgere kan henvende sig, hvis de har spørgsmål vedrørende e-journal.

 

Metode

Borgeren henvender sig per mail til e-journal@rn.dk, patientkontor@rn.dk eller fra e-boks, eller telefonisk til Patientkontoret.

Sundhed.dk´s support kan videregive patienthenvendelser via e-journal.dk

Henvendelserne håndteres af Patientkontoret, Patientdialog.

 

     •  Generelle henvendelser

Medarbejderen, som modtager henvendelsen, vurderer, hvad henvendelsen drejer sig om. Hvis der er tvivlsspørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, kontakter medarbejderen borgeren og får disse afklaret. Såfremt der er behov for at indhente afklarende oplysninger fra sygehusene, sørger medarbejderen for dette med borgerens samtykke.

Såfremt der er tale om fejl eller mangler, som kan skyldes IT-tekniske problemer, videreformidler medarbejderen henvendelsen til EDI-teamet, Digitalisering og IT, med præcisering af problemet.

  

EDI-teamet melder tilbage til medarbejderen, når de har en afklaring. Medarbejderen kontakter borgeren med svar på henvendelsen enten telefonisk eller per mail (til e-Boks hvis svaret indeholder fortrolige oplysninger).

 

Henvendelser, som kræver skriftlig korrespondance, registreres som enkeltsager i eDoc og samles i et projekt for hvert kalenderår.

Henvendelser som kan afsluttes med kort vejledning skal registreres i Patientkontorets registreringssystem og bliver ikke oprettet som en selvstændig sag i eDoc.

 

     •  Henvendelser vedrørende privatmarkering

Privatmarkering af e-journal kan ske ved at borgeren laver anmodning på Sundhed.dk. Har borgeren ikke NEM-ID kan der rettes skriftlig henvendelse til Patientkontoret. Anmodningen skal være underskrevet eller sendes via e-boks.

Henvendelserne modtages og håndteres af Patientkontoret, Patientdialog. Medarbejderen, som modtager henvendelsen, opretter en sag i eDoc og registrerer henvendelsen i Patientkontorets registreringssystem. Borgeren kontaktes så vidt muligt telefonisk med henblik på at afklare om borgeren er bekendt med hvad privatmarkering indebærer og for at forebygge misforståelser.

 

I forbindelse med den telefoniske kontakt informer medarbejderen borgeren om:

 • • E-journal er tilgængelig for læger på sygehuse, praktiserende læger og speciallæger.

 • • Der kan privatmarkeres for borgeren selv og/eller for sundhedsfaglige. Der kan ikke privatmarkeres for enkelte sundhedsfaglige/klinikker; privatmarkering vil gælde for alle sundhedsfaglige.

 • • Privatmarkeringen gælder alene i e-journal. Notaterne vil altid være tilgængelige i sygehusenes elektroniske patientjournal (EPJ).

 • • Der kan privatmarkeres for enkelte kontakter/forløb eller for hele e-journal. Hvis der privatmarkeres for enkelte forløb, skal borgeren anmode om privatmarkering igen, hvis der efterfølgende kommer yderligere forløb, der skal privatmarkeres. Privatmarkeres hele e-journal vil efterfølgende forløb også være privatmarkerede.

 • • Sundhedsfaglige har nødadgang til privatmarkerede notater. Dvs. at såfremt en borger ankommer i bevidstløs tilstand, har sundhedsfaglige mulighed for alligevel at tilgå notater, hvis de vurderer at det kan have betydning for den akutte behandling. Borgeren vil efterfølgende få besked om, at privatmarkeringen har været omgået.

 • • Borgere kan altid følge opslag i e-journal på Log i Sundhedsjournalen.

 • • Hvis der er foretaget opslag i e-journal af andre end sygehuset, praktiserende læge eller en speciallæge, som borgeren har haft konsultation hos, modtager borgeren skriftlig besked herom (et borgerbrev fra regionen).

 • • Privatmarkering kan ophæves hvis borgeren på et senere tidspunkt ønsker det.

 

Ønsker borgeren at gennemføre privatmarkering, sender medarbejderen anmodningen videre til EDI-teamet. EDI-teamet løser opgaven og giver svar tilbage. Medarbejderen journaliserer på eDoc-sagen og afslutter den.

 

Referencer

www.sundhed.dk