Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning af patienter og omvisitering i Enheden for Sygehusvalg(EfS)

Beskrivelse

Håndtering af omvisitering i.h.t. frit og udvidet frit sygehusvalg samt udredningsret.

Definition af begreber

Frit sygehusvalg: Ret til at vælge andet offentligt sygehus.

Udvidet frit sygehusvalg: Ret at benytte privatsygehus, hvis behandlingsgarantien (30/60 dage) ikke kan overholdes eller ved diagnostiske undersøgelser (30 dage).

Udredningsret: Ret til udredning indenfor 30 dage(somatikken) 30 dage(psykiatrien) hvis fagligt muligt.

Målgruppe

Medarbejdere i EfS.

Formål

At sikre en ensartet håndtering af vejledning i EfS.

EfS varetager vejledning vedr. frit og udvidet frit sygehusvalg samt udredningsret af patienter bosiddende i Region Nordjylland. Dog ikke maksimale ventetider som varetages i patientkontoret.

 

Problemstilling

Patienter kan henvende sig telefonisk til EfS ved ønske om vejledning om omvisitering i.h.t. frit sygehusvalg eller ved ønske om hurtigere tid.

Metode

Patienten kontakter EfS når indkaldelsen fra sygehus er modtaget. Hvis en pårørende, henvender sig på vegne af patienten indhentes samtykke fra patienten. Der noteres i PAS at der er indhentet samtykke og hvem der henvender sig på vegne af patienten.

Patienten oplyser CPR-nummer så EfS kan se i PAS hvor, hvornår og hvilket bilag patienten har fået. Henvisningen eller journalnotater læses.

Patienten vejledes i henhold til rettigheder, specialeniveau og ventetider. Hvis det vurderes som nødvendigt, tages der kontakt til sygehusafdelinger eller privatsygehus om de vil kunne varetage en given problemstilling.

 

Hvis en patient er henvist til et sygehus uden for Region Nordjylland tages kontakt til den pågældende afdeling. De bedes oplyse om patienten er udrednings- eller behandlingspatient. De bedes endvidere sende papirerne til EfS m.h.p. videre vejledning.

 

Drejer det sig om udredning

Begrebet og rettigheder forklares. Der undersøges ventetider og administration grundlaget følges:

 

  • Se på kapacitet på andet sygehus i Region Nordjylland

  • Privat samarbejdssygehus(udbudsaftaler)

  • Offentligt samarbejdssygehus(for nuværende ingen)

  • Privat aftalesygehus (efter aftale med Danske Regioner)

  • Andre offentlige sygehuse.

Patienten skal have ét tilbud, hvor der kan tilbydes udredning indenfor 30 dage.

Drejer det sig om behandling eller diagnostisk undersøgelse

Hvis der ikke kan tilbydes behandling indenfor 30 eller 60 dage, kan patienten benytte det udvidet frie sygehusvalgvalg, hvis der er indgået aftale med Danske Regioner. Hvis der er sat behandlingsprocedure på henvisningsforløbet, fremgår det i PAS. I givet fald kan der ved hjælp af www.sygehusvalg.dk søges direkte på koden, og privatsygehus fremsøges. De privatsygehuse der har aftaler, kan patienten benytte, men forudsætningen for at vælge et privatsygehus er, at privatsygehuset kan tilbyde hurtigere tid til behandling end det offentlige sygehus.

Spørg ind til konkurrerende lidelser. Privatsygehuse kan have forbehold for behandling af patienter med KOL, hjertekarlidelser, børn under 2 år etc. da de ikke kan tilbyde samme tætte observation i forbindelse med anæstesi og opvågning. Oplys patienten om ventetiden på det privatsygehus. I nogle situationer kan det være nødvendigt at tage kontakt til det pågældende sygehus, for at sikre at patienten bliver korrekt informeret. Aftal med patienten at der ringes tilbage.

Også her følges administrationsgrundlaget.

Relevante links

 

Til at oplyse om aktuelle ventetider benyttes:

www.venteinfo.dk

Hvis ikke der er tilgængelige oplysninger kontaktes de enkelte hospitaler angående deres ventetid.

 

Til at undersøge hvilke privatsygehus der har aftaler på undersøgelser/udredning og behandlinger benyttes: www.sygehusvalg.dk her kan søges på enkelte fagspecialer eller konkrete behandlingskoder.

 

Til at undersøge hvilket specialeniveau det drejer sig om benyttes: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/specialeplanlaegning/specialeplan-2010

 

Når det er aftalt hvor patienten skal omvisiteres gøres følgende:

 

 • Skrives notat i PAS med relevante oplysninger om vejledningen.

 • Sendes mail til stamafdelingen m.h.p. effektuering af omvisiteringen. Mailen skal oplyses om hvilket sygehus patienten ønsker omvisitering til, sygehusafdelingskode, afslutningskode samt vejledning om udfyldelse fra henvisningsblanketten.

 

Afslutningskoder:UO: Udredning offentligt

  UP: Udredning privat

  FP: Udvidet frit valg

  FO: Frit valg offentligt

  Udbudskoder

 • Samtalen registreres i EfS interne statistik.

 • Stamafdelingen sørger for at effektuere omvisiteringen ved at sende henvisningen, henvisningsblanketten og evt. journalmateriale til det aftalte sygehus.

 

Hvis det drejer sig om en patient, bosiddende i Region Nordjylland, der har tid på et sygehus uden for Region Nordjylland:

 

 • • Henvisning, evt. journalnotater og evt. henvisningsblanket faxes eller mailes til det aftalte sygehus.

 • • Der skrives notat i EfS interne dokument specielle cases.

 • • Ved omvisitering til privat regi sendes mail til Koncern Økonomi med notat fra specielle cases samt CPR-nr.

 

Referencer

Sundhedsloven