Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning af patienter og omvisitering i Enheden for Sygehusvalg(EfS)

Beskrivelse

Håndtering af omvisitering i.h.t. frit sygehusvalg samt rettighederne ift. det udvidede frie sygehusvalg.

Definition af begreber

Frit sygehusvalg: Ret til at vælge andet offentligt sygehus.

Udvidet frit sygehusvalg: Ret til at benytte privatsygehus, hvis behandlingsgarantien ikke kan overholdes eller ved diagnostiske undersøgelser.

Udredningsret: Ret til udredning indenfor 30 dage.

Målgruppe

Medarbejdere i EfS.

Formål

At sikre en ensartet håndtering af vejledning i EfS.

EfS varetager vejledning vedr. frit og udvidet frit sygehusvalg samt udredningsret af patienter bosiddende i Region Nordjylland. Dog ikke maksimale ventetider som varetages i patientkontoret.

 

Problemstilling

Patienter kan henvende sig telefonisk til EfS ved ønske om vejledning om omvisitering i.h.t. frit sygehusvalg eller ved ønske om hurtigere tid. Eller indsende elektronisk anmodning om at blive kontaktet.

Metode

Patienten kontakter EfS, når indkaldelsen fra sygehus er modtaget. Hvis en anden henvender sig på vegne af patienten, skal der i PAS noteres at den pårørende har mundtligt samtykke fra patienten.

Patienten oplyser CPR-nummer så EfS kan se i PAS hvor, hvornår og hvilket rettigheder patienten har fået. Henvisningen og/ eller journalnotater læses.

Patienten vejledes i henhold til rettigheder, specialeniveau, ventetider og kørsel. Hvis det vurderes nødvendigt, tages der kontakt til sygehusafdelinger eller privatsygehus, om de vil kunne varetage en given problemstilling.

 

Hvis en patient er henvist til et sygehus uden for Region Nordjylland. Så bedes patienten kontakte afdelingen og bede dem henvise til Region Nordjylland mhp. visitering her.

 

Drejer det sig om udredning

Begrebet og rettigheder forklares. Der undersøges ventetider og administrationsgrundlaget følges:

 

  • Se på kapacitet på andet sygehus i Region Nordjylland

  • Privat samarbejdssygehus(udbudsaftaler)

  • Offentligt samarbejdssygehus(for nuværende ingen)

  • Privat aftalesygehus (efter aftale med Danske Regioner)

  • Andre offentlige sygehuse.

Patienten skal have ét tilbud, hvor der kan tilbydes udredning indenfor 30 dage. Dette tilbud skal være hurtigere end det Region Nordjylland kan tilbyde. Hvis patienten ikke ønsker dette enetilbud kan patienten benytte udvidet frit sygehusvalg.

Drejer det sig om behandling eller diagnostisk undersøgelse

Hvis der ikke kan tilbydes behandling indenfor 30 dage, kan patienten benytte udvidet frit sygehusvalg, hvis der er indgået aftale med Danske Regioner. Hvis der er sat behandlingsprocedure på henvisningsforløbet, fremgår det i PAS. I givet fald kan der ved hjælp af www.sygehusvalg.dk søges direkte på koden, og privatsygehus fremsøges. De privatsygehuse, der har aftaler, kan patienten benytte, forudsætningen for at vælge et privatsygehus er, at privatsygehuset kan tilbyde hurtigere tid til behandling end offentlige sygehuse i Region Nordjylland.

Spørg ind til konkurrerende lidelser. Privatsygehuse kan have forbehold for behandling af patienter med KOL, hjertekarlidelser, børn under 2 år etc., da de ikke kan tilbyde samme tætte observation i forbindelse med anæstesi og opvågning. Oplys patienten om ventetiden på privatsygehuset.

Også her følges administrationsgrundlaget.

 

Når det er aftalt hvor til patienten skal omvisiteres gøres følgende:

 

 • Skrives notat i PAS med relevante oplysninger om vejledningen.

 • Sendes mail til stamafdelingen m.h.p. effektuering af omvisiteringen. Mailen skal indeholde oplysninger om hvilket sygehus patienten ønsker omvisitering til, sygehusafdelingskode, afslutningskode samt vejledning om udfyldelse af henvisningsblanketten. Oplysning om forløbskode(r). Samt om patienten har givet samtykke til indkaldelse via e-boks.

 

Afslutningskoder:UO: Udredning offentligt

  UP: Udredning privat

  FP: Udvidet frit valg

  FO: Frit valg offentligt

  Udbudskoder

 • Samtalen registreres i EfS interne statistik.

 • Stamafdelingen sørger for at effektuere omvisiteringen ved at sende henvisningen, henvisningsblanketten og evt. journalmateriale til det aftalte sygehus.

 

Hvis det drejer sig om en patient, bosiddende i Region Nordjylland, der har tid på et sygehus uden for Region Nordjylland:

 

 • • Henvisning, evt. journalnotater og evt. henvisningsblanket faxes eller mailes til det aftalte sygehus.

 • • Der skrives notat i E-doc.

Relevante links

 

Til at oplyse om aktuelle ventetider benyttes:

www.mitsygehusvalg.dk

Hvis ikke der er tilgængelige oplysninger kontaktes de enkelte hospitaler angående deres ventetid.

 

Til at undersøge hvilke privatsygehus der har aftaler på undersøgelser/udredning og behandlinger benyttes: www.sygehusvalg.dk her kan søges på enkelte fagspecialer eller konkrete behandlingskoder.

 

Til at undersøge hvilket specialeniveau det drejer sig om benyttes: https://www.sst.dk/da/viden/specialeplanlaegning/gaeldende-specialeplan

 

Referencer

Sundhedsloven