Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

 

Beskrivelse

Medicineringsopgaver kan delegeres, under hensyntagen til rammer og begrænsninger, som er beskrevet i dette dokument. Se overbliksskema nederst i dokumentet.

Når en person overdrager udførelse af en allerede delegeret opgave til en anden person, er der tale om videredelegering. Ved delegering af en opgave kan det besluttes at denne ikke må videredelegeres. Der gælder samme regler for ansvar ved videredelegation som for delegation af opgaver.

 

Afsnittets ledende overlæge har ansvaret for:

 • • At opgaver, der kan delegeres, er beskrevet i godkendt instruks, som er tilgængelig for det relevante personale

 • • At medhjælpere er instrueret og oplært

 • • At der føres relevant tilsyn med udførelse af delegerede opgaver

 • • At der foreligger dokumentation for ovenstående, herunder dokumentation for hvilke sygeplejersker har fået delegeret opgaven at foretage ajourføring på Det Fælles Medicinkort (FMK). Der skal også foreligge dokumentation for annullering af denne delegering.

 

Relevant tilsyn indebærer, at der foreligger tilgængelige, opdaterede og godkendte instrukser som beskriver:

 • • Hvilke opgaver der delegeres og, hvis relevant, hvilke der ikke kan

 • • Hvilke kvalifikationer medhjælperen skal have for at udføre en delegeret opgave, samt hvordan der følges op på dette

 • • Hvordan medhjælperen tilegner sig disse kvalifikationer

 • • Hvordan medhjælperen frasiger sig eller beder om hjælp til en opgave

 • • At der er taget stilling til, om der foreligger delegerede opgaver, som ledelsen vurderer kræver særligt omfattende tilsyn (eksempelvis via observation, audit, evaluering i afdelingen eller andet)Samt at dette er udført som besluttet 

 

Vedkommende som udfører delegerede opgaver skal:

 • • Behandle patienterne og dokumentere handlinger i Medicinmodulet (MEM) i overensstemmelse med instrukserne

 • • Sige fra overfor en opgave som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt

 • • Er en medicinstuderende eller sygeplejerske oprettet som lægens medhjælp er han/hun forpligtet til at give besked til den læge, der arbejdes på vegne af, hvis han/hun skifter arbejdssted. Det er den medicinstuderende eller sygeplejerskens ansvar at kunne dokumentere at have underrettet lægen

 

Dokumentation

Det er en forudsætning for delegering af en opgave, at der findes skreven instruks for indhold i opgaven samt krav om kompetencer og træning for at kunne løse opgaven. Det skal også fremgå, hvis der er tilfælde hvor medhjælperen skal bede om hjælp.

 

Hvis der delegeres opgaver på personniveau, skal det være beskrevet hvilke opgaver den konkrete person skal løse, hvilke kompetencer vedkommende har, samt hvilken oplæring vedkommende har modtaget.

 


Instrukser ved rammeordinationer

 Ordinationsretten kan ikke delegeres, men der kan udarbejdes rammeordinationer og pn-ordinationer (se overbliksskema).

 

I MEM kan oprettes standardordinationer, som kan delegeres til andet personale at ordinere. De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den ledende overlæge.

 

Der skal være en instruks for rammeordination tilgængelig for det personale, som skal udføre rammeordinationen. Instruksen skal utvetydigt indeholde oplysninger om, hvilke konkrete lægemidler, der kan ordineres, hvem der kan ordinere og hvilke patienter/grupper, der må ordineres til. Det skal fremgå, hvilke symptomer/tilstande, der skal være til stede, før behandlingen konkret iværksættes. Instruksen skal indeholde informationer om kontraindikationer (se bilag 1 og 2). En mere uddybende instruks kan være nødvendigt ved mere potente lægemidler eller afhængigheds skabende lægemidler.

 

Instrukser ved sygeplejerskers ajourføring

Hvis ajourføring af FMK delegeres til sygeplejersker (se overbliksskema), forudsætter det at der er udarbejdet en instruks som beskriver ansvaret og opgaven.

 

Instruksen skal indeholde følgende:

 • • Beskrivelse af patientgrupper og rammeordinationer for disse

 • • Krav der sikrer at sygeplejersken:

 • • kender funktionaliteten i MEM og på FMK

 • • har gennemført e-læringskursus i korrekt anvendelse af FMK

 • • kender og er bevidst om det ansvar der følger med at foretage ajourføring

 • • kender og anvender Retningslinje for anvendelse af FMK

 • • kender og anvender Retningslinje om delegering

 • • Konkretisering af at sygeplejersken må foretage ajourføring af patientens Medicinkort når:

 • • FMK tidligere har været ajourført og at der ikke har været ændringer i patientens medicin siden sidste ajourføring 

 • • FMK viser den aktuelle medicinering

 • • Sygeplejersken alene foretager justeringer i den specifikke behandling i henhold til sin rammedelegering

 

Krav om at sygeplejersken skal undlade at ajourføre FMK, hvis vedkommende er i tvivl om korrektheden af FMK og/eller ovenstående betingelser ikke er opfyldt, og at en læge i så fald skal kontaktes for at korrigere og ajourføre FMK.

Krav om at patienten skal medgives en udskrift af medicinlisten fra FMK efter medicinen er ajourført og inden patienten forlader sygehuset.

 

Opgave

Delegationsmuligheder

Medicinanamnese

Kan delegeres til andet sundhedsfagligt personale eller personale fra Sygehusapoteket, hvis de har adgang til FMK.

Ordination

Den ledende overlæge kan delegere ordination af medicin til lægestuderende eller læger uden dansk autorisation under forudsætning af at den ledende overlæge har vurderet at den pågældende er kvalificeret til at løse opgaven

Ajourføring på FMK

Ajourføring må delegeres til medicinstuderende.

Lægevikarer kan teknisk foretage ajourføring af patientens medicin, men den ledende overlæge skal tage stilling til, om den enkelte lægevikar må foretage ajourføring.

Hvis en lægevikar ikke føler sig i stand til at ajourføre medicinen for en given patient, skal vedkommende tilkalde hjælp fra en læge.

Sygeplejersker kan teknisk foretage ajourføring, men har som udgangspunkt ikke lov til at foretage ajourføring. Hvis der foreligger en instruks, kan en ledende eller specialeansvarlig overlæge delegere opgaven med at ajourføre FMK til en sygeplejerske, som sin medhjælp på FMK. Forinden skal overlægen sikre sig at sygeplejersken har rette kompetence til at varetage ajourføring og sygeplejersken skal have modtaget undervisning.

Det er den delegerende overlæges opgave at overvåge kvaliteten og at trække delegeringen tilbage, hvis sygeplejersken ikke længere må eller ikke længere ønsker, at foretage ajourføring på lægens vegne

Hvis en sygeplejerske ikke føler sig i stand til at ajourføre medicinen for en given patient, skal vedkommende tilkalde hjælp fra en læge.

Medicingennemgang

Er et lægeligt ansvar.

Flere af delopgaverne i forbindelse med gennemgangen kan delegeres til andre faggrupper som farmaceuter eller sygeplejersker.

Vurdering af selvadministration

Det kan delegeres til plejepersonale at vurdere, om en patient kan være selvadministrerende.

Lægemiddeldispensering

Læger, sygeplejersker og jordemødre er via deres autorisation berettigede til at dispensere medicin.

Retten kan delegeres til andet sundhedspersonale eller personale på Sygehusapoteket.

Lægemiddeladministration

Læger og sygeplejersker er via deres autorisation berettigede til at administrere medicin, som er registret i MEM. Jordemødre må administrere medicin, som de selv har ordineret, eller som er ordineret af en læge.

Retten kan delegeres til andet sundhedspersonale eller personale på Sygehusapoteket.

Recepter

Udstedelse af recepter kan ikke delegeres.

Iværksættelse af tvangsmedicinering

Kan ikke delegeres

Pn ordination til en konkret patient

En pn-ordination er via lægen ordineret til en konkret patient. Ordinationen skal indeholde dosis, doseringshyppighed eller –interval og en maksimal dosis, hvor det er relevant. Indikationen skal fremgå af MEM. Medhjælpen må herefter administrere medicinen, hvis vedkommende vurderer det som værende relevant i forhold til den instruks, der foreligger.

Rammeordination til en defineret patientgruppe

Den ledende overlæge kan delegere til en defineret personalegruppe at iværksætte standardbehandling med forudbestemte udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Ordinationen skal indføres i MEM af den sundhedsfaglige person, der foretager rammeordinationen.

Rammeordination til en konkret patient

Lægen ordinerer medicin efter behov til en konkret patient, hvorefter plejepersonalet/medhjælpen eller patienten selv vurderer behandlingsbehovet og begynder behandlingen med det pågældende lægemiddel inden for de rammer, der er fastsat for ordinationen. Delegering ved rammeordination til en konkret patient skal beskrives i en instruks eller i journalen.

Registrering af givne vacciner

Lægen kan uddelegere registrering af givne vacciner til autoriseret sundhedspersonale og til medicinstuderende.

 

Definition af begreber

Se Medicinering – Definition af begreber

Formål

At sikre, at patienter til enhver tid behandles af medarbejdere med de rette kompetencer i forhold til opgaven.

Referencer

Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).