Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering – Lægemiddelordination

 

 

Ordinationsret

Læger og tandlæger har fuld ordinationsret. Jordemødre kan ordinere udvalgte lægemidler. I det følgende skrives ”lægen” som betegnelse for ordinationsberettiget.

 

Lægemiddelordinationer under indlæggelse

Ansvarsfordeling

Afsnitsledelsen på det afsnit, hvor patienten er tilknyttet, har det overordnede ansvar for patientbehandlingen, herunder lægemiddelbehandling.

 

Den enkelte læge har ansvar for at udvise omhu og samvittighedsfuldhed og at vurdere indikationen, kontraindikationer og risiko for bivirkninger samt tage stilling til mulige interaktioner med øvrige lægemidler og kosttilskud.

 

Hos indlagte patienter er det som udgangspunkt den behandlende læge ansat i det afsnit, hvor patienten er indlagt, der har ordinationsret og -pligt over for patienten. Den behandlende læge skifter eksempelvis fra den indlæggende til den stuegangsgående eller udskrivende læge.

 

Læger på tilsyn har normalt ikke ordinationsret med mindre, der foreligger en aftale mellem de pågældende specialer. Tilsynsgående læger kan foreslå en behandling, som behandlende læge kan følge. Det er herefter behandlende læge, der har ansvaret for ordinationen.

I nogle situationer deler flere specialers læger ansvaret for patientens lægemiddelordinationer. Disse er beskrevet i nedenstående tabel.

 

Fællesvagt/fællesafsnit

Læger, der indgår i vagtfællesskab, må i vagten på fællesafsnit og på afsnit, der er tilknyttet fællesskabet, ordinere medicin til de patienter, de modtager eller tilser.
Det overordnede ansvar for behandlingen er knyttet til det afsnit, patienten har som stamafsnit. Den enkelte læge er ansvarlig for egne ordinationer.

Præoperative tilsyn

(maj-22: dette afsnit er under revision)

Er under revision: I forbindelse med præoperativt tilsyn har anæstesilægen ret og pligt til at ordinere præ- og postoperativ medicin. Pausering af al sædvanlig medicin foretages rutinemæssigt af stamafsnittets læger hos elektive patienter kl. 24 dagen før operation og hos akutte patienter af operationsindikationsstillende læge.

Intensivafsnit

Ved overflytning af patienter til intensive- og intermediært afsnit skal medicin ajourføres i MEM af stamafsnittets læge.

Medicinordinationer foretages i MEM. Undtaget er anæsteika, der kan føres på skema.

Operationsafsnit/

Opvågningsafsnit

Den ansvarlige anæstesilæge såvel som stamafsnittets behandlende læge har ordinationsret.

Undersøgelse på diagnostiske afsnit

Lægen, der er ansvarlig for en diagnostisk undersøgelse kan ordinere specifik medicin, der er nødvendig for undersøgelsen.

Akutte livstruende situationer

Ved hjertestop eller andre livstruende situationer har enhver læge, som tilkaldes eller møder frem, umiddelbar akut ordinationsret og behandlingspligt. Når stamafsnittets læger eller tilkaldt læge kommer til stede overtager disse ansvaret for den videre behandling.

 

Medicinordinationer ved modtagelse af patient

Ved modtagelse af en patient til indlæggelse på sygehuset skal den behandlende læge optage medicinanamnese.

Medicinanamnesen indhentes ud fra oplysninger på Det Fælles Medicinkort (FMK), patienten selv, pårørende eller andre kilder.

Hvis der er privatmarkerede ordinationer i FMK, kan lægen bede om patientens samtykke eller benytte værdispringsreglen (Sundhedsloven § 42: Læger kan indhente oplysninger, hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten).

Samtykket eller brug af værdispringsreglen journalføres.

 

Medicinanamnesen skal indeholde oplysninger om:

  • • Lægemiddelnavn og dosis

  • • CAVE

  • • Dosisdispensering

  • • Håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineralpræparater, kosttilskud og alternativ medicin.

 

Medicinanamnesen indføres i journalkontinuationerne, som dokumentation for den lægemiddelbehandling patienten fik inden indlæggelsen.

 

Lægen, der indlægger patienten og ordinerer medicinen i medicinmodulet (MEM) er ansvarlig for, at samtlige ordinationer sker efter vurdering af indikation og eventuelle kontraindikationer eller bivirkninger, samt eventuelle interaktioner.

I MEM kan stå ordinationer fra patientens tidligere kontakter. Lægen, der optager medicinanamnese, skal sikre, at eventuelle forældede ordinationer i MEM seponeres eller opdateres inden godkendelse af medicin.

 

Lægen skal som hovedregel ordinere lægemidler fra afsnittets standardsortiment og sygehusets rekommandationsliste. Synonym substitution sker automatisk men analog substitution foretages manuelt (se i øvrigt Analogsubstitutionsskema).

 

MEM i NordEPJ skal opdateres med de gældende ordinationer inklusiv eventuelle vitaminer og projektmedicin. Lægen har pligt til at gøre opmærksom på særlige forhold ved ordinationer, der ikke følger fast dosering i journalkontinuationerne og medicinmodulet. F.eks. noteres ”efter skema”.

 

MEM er i ordinations-/administrationssammenhæng det sted, hvor der dokumenteres juridisk bindende og er det gældende ved uoverensstemmelse med oplysninger i journalkontinuationer.

 

Nogle komplekse ordinationer kan ikke oprettes entydigt i MEM og kræver anden form for papirdokumentation. Afsnitsledelsen har ansvar for at udarbejde en lokal instruks om forholdsregler ved komplekse lægemiddelordinationer.

 

CAVE i NordEPJ opdateres i forbindelse med medicinanamnesen i henhold til retningslinjen Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland.

 

Dosisdispensering af medicin er en lægeordination. Hvis patienten får dosisdispenseret medicin, og lægen skønner det relevant på gruns af ændringer i medicineringen, skal lægen sætte dosisdispenseringskortet i bero (se i øvrigt Håndtering af dosisdispenseret medicin i Region Nordjylland).

 

Nye lægemiddelordinationer under indlæggelsen

Alle nye lægemiddelordinationer inklusiv eventuelle vitaminer og forsøgslægemidler oprettes i MEM med de nødvendige oplysninger, og der foretages godkendelse af medicin.

I journalkontinuationen indføres indikation for lægemidlet, evt. ændringer i bestående ordinationer, samt oplysninger om patientinformation og samtykke.

Ved mundtligt overleverede ordinationer har lægen og den, der modtager ordinationen, begge pligt til at sikre sig, at ordinationen er rigtigt forstået.

 

Lægemiddelordinationer og recepter ved udskrivelsen

Udskrivende læge har ansvar for at ordinere alle lægemidler, som patienten skal behandles med efter udskrivelsen.

 

Ændringer i patientens medicinering under indlæggelsen noteres og begrundes i relevant omfang i epikrisen. Det skal fremgå i epikrisen, om patienten har fået dosisdispenseret medicin, der er pauseret under indlæggelsen.

 

Lægen ajourfører FMK til epikrise jf. Medicinering - Anvendelse af fælles medicinkort (FMK) og udsteder relevante recepter via FMK.

Hvis patienten har været i behandling med dosisdispenseret medicin, som er pauseret, udstedes recepter på alle lægemidler, så patienten kan behandles sufficient, indtil dosisdispenseringen kan genoptages.

 

Lægemiddelordinationer i ambulant regi

Ved ændringer i patientens medicin ajourføres FMK. Lægen har pligt til at rette fejl i egne ordinationer på FMK. Lægen har desuden pligt til at reagere på og få rettet åbenlyse fejl i andre lægers ordinationer på FMK. Hvilke fejlordinationer, der kan betragtes som åbenlyse, vil bero på en konkret vurdering.

Opfølgning på lægemiddelordinationer under indlæggelse og i ambulant regi

Under en indlæggelse skal både sygeplejersker og læger observere og journalføre oplysninger om effekt af patientens lægemiddelordinationer samt eventuelle bivirkninger. Læger har pligt til at indberette alvorlige eller uventede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen i henhold til retningslinjen Medicinering – Indberetning af bivirkninger ved medicin. Der kan også hentes hjælp hos bivirkningsmanageren.

Andet sundhedspersonale eller patienten selv kan også indberette bivirkninger.

Afsnitsledelsen skal sørge for nødvendige instrukser ved brug af lægemidler i afsnittet, der kræver særlig observation af patienten.

 

En læge skal foretage en kritisk medicingennemgang mindst én gang i løbet af en akut indlæggelse og mindst én gang årligt i ambulant regi i henhold til retningslinjen Medicinering – Medicingennemgang.

Afhængighedsskabende lægemidler

Ved ordination af afhængighedsskabende lægemidler skal der lægges en behandlingsplan, der skal omfatte forventet behandlingsvarighed, mål med behandling samt planlagt opfølgning.

Ved sektorovergange eller andre situationer, hvor behandlingsansvaret overgives, har den læge, der hidtil har varetaget behandlingen ansvar for, at der ligger en behandlingsplan, og for at videreformidle denne, om nødvendigt ved at tage personlig kontakt til den læge, der fremover bliver behandlingsansvarlig.

 

Definition af begreber

Se Medicinering - Definition af begreber

 

Formål

Formålet er at sikre, at lægemiddelordination foregår efter gældende love og regler og med en høj grad af sikkerhed og kvalitet.

 

Referencer

Lægemiddelhåndteringsvejledningen (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler (retsinformation.dk)

Cirkulære om jordemodervirksomhed (retsinformation.dk)

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (retsinformation.dk)