Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering - lægemiddeladministration

 

Ansvarsforhold

Læger, sygeplejersker og jordemødre er via deres autorisation berettigede til at administrere lægemidler.

Retten til at administrere lægemidler kan delegeres til social- og sundhedsassistenter eller andet sundhedsfagligt personale efter oplæring og træning.

Det er afsnitsledelsens ansvar at sikre sig, at disse har den nødvendige kompetence til at udføre opgaven, samt at der foreligger relevante instrukser for arbejdet.

Alle, der administrerer lægemidler, har et selvstændigt ansvar i forbindelse med dette.

 

Før lægemidlet administreres til patienten skal sundhedsfagligt personale sikre sig, at den kliniske situation ikke er ændret, så indgift eventuelt bør udelades eller ændres efter aftale med en læge.

 

Hvis der afviges fra retningslinjen, skal der foreligge en instruks for dette. Den ledende overlæge har ansvaret for disse instrukser. Ansvaret kan uddelegeres til en anden overlæge.

 

Arbejdsgang

Før en patient får udleveret sit lægemiddel, skal vedkommende altid identificeres af den sundhedsfaglige person, der giver eller udleverer lægemidlet. Identificering sker ved, at patienten oplyser sit navn samt CPR-nummer eller ved at registrere oplysninger på patientarmbåndet. Det sikres, at patientoplysningerne stemmer overens med navn og CPR-nummer mærket på emballagen (f.eks. medicinbæger/doseringsæske).

Hvis en anden person end den, der har dispenseret, administrerer lægemidlerne, kontrolleres det, at de dispenserede lægemidler stemmer overens med lægemiddelordinationerne i Medicinmodulet (MEM) samt på Fælles Medicinkort (FMK). I tilfælde af uoverensstemmelse skal lægemidlet kasseres og dispenseres på ny.

 

Hvis sygeplejerske eller anden sundhedsfagligt personale er i tvivl om en lægemiddelordination, skal denne ikke administrere lægemidlet til patienten, men i stedet kontakte læge med henblik på en afklaring.

 

Administration af ikke-godkendt medicin

I MEM er der en tydelig advarsel, når en ordination ikke er godkendt i nuværende kontakt. Er medicinen i indeværende eller foregående døgn godkendt på anden kontakt, må sygeplejersken dispensere og administrere ikke-godkendt medicin. Medicinen godkendes på førstkommende stuegang eller ved lægekontakt med nye ordinationer.

 

Indgift og udlevering

Tabletter og andre faste lægemidler samt orale væsker, som er hældt op i medicinbæger eller anden passende emballage (f.eks. doseringsæsker), udleveres til patienten, som indtager det. Hvis patienten ikke er til stede, når lægemidlet ønskes udleveret, må den ikke placeres på sengebord.

 

Lægemidlet opfattes som givet, når det på et forudbestemt tidspunkt er:

  • • Indtaget af eller indgivet i patienten

  • • Udleveret til patient, der selv indtager lægemidlet. Sundhedsfagligt personale sikrer sig efterfølgende at lægemidlet er indtaget

  • • Udleveret til en patients pårørende med henblik på, at de varetager den videre indgift. Sundhedsfagligt personale sikrer sig efterfølgende, at lægemidlet er indtaget

  • • Sundhedsfagligt personale overvåger, at patienten indtager sit lægemiddel, hvor der ikke er selvadministration

  • • Lægemidler, som er til udvortes brug, udleveres enten til patienten, eller denne får hjælp til at påføre lægemidlet

 

  • • Ved udlevering af lægemidler i hele pakninger i forbindelse med udskrivelse og ved ambulante besøg mærkes det udleverede lægemiddel med patientens navn, dato og initialer for udlevering samt navn på udleverende afsnit. Patienten skal være informeret om virkning og bivirkning samt indikation. Der udleveres sammen med lægemidlerne en udskrift af opdateret medicinliste fra FMK

  • • De lægemidler, som ved udskrivelse eller ambulante besøg sendes med patienten hjem, dokumenteres på FMK som effektueringer

 

Administrationsansvar – vurdering af selvadministration

Lægen har ansvaret for at vurdere patientens evne til selvadministration. Vurderingen foretages ud fra patientens samlede funktionsevne, herunder eventuel misbrugsproblematik. Vurderingen er oftest uddelegeret. Hvis patientens tilstand ændrer sig eller patienten overflyttes, skal der vurderes på ny. Ved selvadministration af lægemidler har patienten selv ansvaret for at tage sine lægemidler.

 

Når en patient selvadministrerer egen lægemiddelbehandling, har sygeplejerske eller anden sundhedsfagligt personale ikke ansvaret for, at patienten indtager de lægemidler, som lægen har ordineret. Hvis personalet får kendskab til, at patienten ikke indtager de ordinerede lægemidler som foreskrevet, skal det sundhedsfaglige personale efter inddragelse af patienten, orientere lægen herom og journalføre oplysningen.

 

PN-medicin kan udleveres til selvadministration. Dokumentation for lægemidler, som er udleveret til selvadministration, sker i MEM.

Det angives i MEM om patientens egne lægemidler anvendes. Lægemiddelordinationen kan i MEM kategoriseres som: ingen selvadministration, delvis selvadministration, selvadministration eller tvang.

 

Dokumentation af lægemiddeladministration

Lægemidlet administreres i det tidsinterval/på det tidspunkt, der er angivet i ordinationen, og det dokumenteres i MEM, at lægemidlet er administreret til patienten. Dette sikrer en enstrenget medicineringsproces, og medvirker til at forebygge utilsigtede hændelser. Dokumentation foregår på det tidspunkt, lægemidlet administreres. Hvis dette i akutte tilfælde ikke kan imødekommes, dokumenteres administrationen snarest muligt herefter.

 

Kontrol af virkning og bivirkning

Efter at lægemidlet er administreret, skal der følges op på virkning og eventuelle bivirkninger. Alle bivirkninger dokumenteres og videregives til behandlende læge. Ved observation af alvorlige eller uventede bivirkninger kontaktes den behandlende læge/vagthavende læge for drøftelse af handling.

I tilfælde af bivirkninger skal det overvejes, hvorvidt disse skal indberettes. (Se i øvrigt Medicinering - Lægemiddelordination)

 

Afvigelser og kassation

Hvis der ved håndtering af lægemidler sker afvigelse fra det ordinerede, f.eks. hvis patienten kaster lægemidlerne op, eller lægemiddeladministrationen bliver forsinket, fordi patienten ikke er til stede, skal afvigelsen dokumenteres i medicinmodulet.

Ophældt og ikke anvendt lægemiddel kasseres af sikkerhedsmæssige grunde i særlig beholder. (Se i øvrigt Sortering og bortskaffelse af medicinaffald)

 

Definition af begreber

Se Medicinering – Definition af begreber

 

Formål

Formålet er at sikre overensstemmelse mellem lægemiddelordination og –administration samt, at lægemiddeladministration foregår efter gældende love og regler, og med en høj grad af sikkerhed, kvalitet og dokumentation.

 

Referencer

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. VEJ nr. 9079 Sundhedsstyrelsen 2. februar 2015.