Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering - Definition af begreber

 

 

Ajourføring af FMK (Ajourfør FMK): Lægens bekræftelse af at de aktuelle lægemiddelordinationer på Det Fælles Medicinkort (FMK) afspejler den aktuelle medicinering på ajourføringstidspunktet.

 

Administrationsansvar: Medicinen kan være sat til at være: ingen selvadministration, delvis selvadministration, selvadministrerende og tvang. De forskellige administrationsansvar vises med forskellige farver i administrationsoversigten jf. hjælpefunktionen F1. Administrationsansvar kan uddelegeres til sygeplejersken at vurdere.

 

Analoge lægemidler: Analoge lægemidler ligner hinanden kemisk og har en ensartet virkning i kroppen, men har i modsætning til synonyme lægemidler ikke samme indholdsstof. De har ofte ens indikationsområder, men alle analoge lægemidler behøver ikke at have samtlige indikationer.

 

Ambulatorierelevant medicin: Medicin som entydigt kan henføres til den behandling, som varetages af ambulatoriet. Dvs. lægemidler, som er ordineret eller kan ordineres i forbindelse med den/de sygdomme, som det pågældende ambulatorium dækker over.

 

Bivirkning: en skadelig og utilsigtet reaktion fremkaldt af et lægemiddel.

 

Alvorlig bivirkning: bivirkning fremkaldt af et lægemiddel til mennesker, som er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hidtidig hospitalsindlæggelse, eller som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, eller som er en medfødt anomali eller fødselsskade.

 

Uventet bivirkning: en bivirkning fremkaldt af et lægemiddel, hvis art, alvor eller resultat ikke er nævnt i produktresumeet.

 

Ikke-ajourført FMK: Aktiv markering af at FMK ikke er ajourført i en situation, hvor ajourføring er påkrævet.

 

Effektuering af lægemiddelordination: Dokumentation for indgift eller udlevering af medicin (Del af medicinering der omfatter den faktiske udførelse af det i lægemiddelordinationen anviste.).

 

Emballage: Medicinbæger, doseringsæske, sprøjte eller infusionspose.

 

Dispensering og administration af ikke-godkendt medicin: I Medicinmodulet (MEM) er der en tydelig advarsel, når en ordination ikke er godkendt i nuværende kontakt. Er medicinen i indeværende eller foregående døgn godkendt på anden kontakt, må sygeplejersken dispensere og administrere ikke-godkendt medicin. Medicinen godkendes på førstkommende stuegang eller ved lægekontakt med nye ordinationer.

 

Kompleks medicinering: Medicinering, der kræver supplerende dokumentation ud over det enstrengede medicinhåndteringssystem.

 

Lægemiddeldispensering: De processer hvorved personalet optæller eller tilbereder ordineret lægemiddel til indgift; dvs. afmåler, ophælder eller optrækker i anden beholder samt eventuelt tilsætter middel til opløsning eller blanding.

 

Lægemiddeladministration: Udlevering, opsætning og indgift af medicin til patienter, herunder hjælp til at patienten indtager eller får indgivet sin medicin samt den fornødne observation af patienten mht. virkning og bivirkning.

 

Lægemiddelordination: Enhver dertil autoriseret sundhedspersons beslutning om at behandle en patient med medicin. Ændringer eller seponering af en igangværende behandling opfattes også som en ordination.

 

Løse recepter: En recept der ikke er tilknyttet en lægemiddelordination på FMK.

 

Medicinposer: Grønne poser i 3 størrelser (lille, mellem og stor), der anvendes til opbevaring af patientens egen medicin.

 

Medicinskabseftersyn: Er et eftersyn af medicinskabet/-rummet udført af Sygehusapoteket på baggrund af bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner (Se i øvrigt Bek. nr. 1222 af 7.12.2005 samt Hygiejne retningslinje 12.1.3 Medicinrum - indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd)

 

Medicinsk behandling: Behandling med lægemidler, tilladelsespræparater, stærke vitaminer, mineraler og kosttilskud, naturlægemidler, projektmedicin og magistrelle præparater.

 

Medicinanamnese: En proces, hvor der udarbejdes en oversigt over en patients aktuelle medicinske behandling baseret på oplysninger fra FMK, patient, pårørende, hjemmesygeplejen eller andre læger. Medicinanamnesen omfatter al medicinsk behandling inkl. præparater, som er pauserede.

 

Medicingennemgang: Kritisk lægefaglig gennemgang af en patients aktuelle medicinering og forbrug af ikke-ordinerede præparater med henblik på kvalificering af den kliniske relevans ud fra kendskab til patient, sygdom, symptomer og præparat.

 

Patientens egen medicin: Den medicin, som patienten medbringer ved indlæggelse. Det angives i forbindelse med ordination i MEM, om man anvender patientens egen medicin.

 

Privatmarkering i FMK: Hvis en patient ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination for andre sundhedspersoner end den ordinerende læge, kan patienten bede lægen om at privatmarkere lægemiddelordinationen. Lægen skal informere patienten om risici og mulige konsekvenser for fremtidige behandlinger ved privatmarkering, idet andre læger ikke umiddelbart kan se den konkrete ordination.

Når andre sundhedspersoner herefter slår op på patientens medicinkort på FMK, vil lægemiddelordination ikke fremgå i detaljer, men man kan se, at der er lægemiddelordinationer, der er privatmarkeret.

Hvis en læge ønsker at se lægemiddelordinationer, som er privatmarkeret, kan det ske enten ved at patienten giver samtykke hertil eller lægen kan gøre brug af værdispringsreglen (Sundhedsloven § 42).

 

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Rammedelegationer er beskrevet utvetydigt i en instruks.

 

Selvadministration: Lægemidlet er udleveret efter aftale til en vågen patient eller udleveret til en patients pårørende mhp., at de varetager den videre administration. Hvis en patient selv kan administrere sin medbragte medicin, betragtes det som selvadministration.

 

Synonyme lægemidler: Lægemidler med samme aktive indholdsstof, samme lægemiddelform og samme styrke er synonyme.

 

Sammenknytning: Relation mellem ordination på FMK og i lokalt system, der bevarer historik på tværs af sektorer