Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer til refusion af udgifter til dialysebehandling under dansk sygesikrede patienters ophold uden for bopælsregion og ved ophold i udlandet.

 

1. Feriedialyse i Danmark uden for bopælsregionen

Feriedialyse i Danmark håndteres efter reglerne om frit sygehusvalg i Sundhedsloven.

Feriedialyse i Danmark er således vederlagsfri for patienten, mens udgifter til befordring, ophold og til evt. ledsager som hovedregel afholdes af patienten selv efter reglerne i Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven.

 

Patienten skal selv sikre sig plads på en dialyseafdeling i forbindelse med feriedialyse uden for bopælsregionen. Det vil sige, at patienten skal selv sørge for at aftale tid og sted for feriedialyse.

 

Region Nordjylland godkender også feriedialyse på Nyreforeningens dialysecenter i Danmark.

 

2. Feriedialyse uden for Danmark efter forordning 883/2004 (”Det Blå EU-Sygesikringskort”)

Det Blå EU-Sygesikringskort er udstedt på baggrund af forordning 883/04,

Med Det Blå EU-Sygesikringskort kan patienter (såvel voksne som børn) få dækning for udgifter til sygehjælp modtaget på offentlige sygehuse eller klinikker, når behandlingen bliver medicinsk nødvendig under midlertidigt ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Det midlertidige ophold kan fx være ferie eller arbejde.

 

Dialyse omfattet af disse regler betyder, at patienter kan modtage dialysebehandling på et offentligt hospital/sygehus i et andet EU/EØS land eller Schweiz på de samme vilkår, som gælder for det andet lands egne borgere. Det vil sige, at hvis der er en egenbetaling i forbindelse med dialysen, så vil en dansk patient have samme egenbetaling.

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at få refunderet en eventuel egenbetaling efter EU-forordningen.

 

Patienten skal selv sørge for at aftale tid og sted for dialysen samt sikre sig, at de nødvendige helbreds - og behandleroplysninger tilvejebringes på det udenlandske sygehus. Patienten kan evt. få sin stamafdeling til at foretage en overordnet vurdering af den tilbudte behandling i udlandet, ligesom stamafdelingen evt. kan fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen.

 

Hvis patienten ikke har vist Det Blå EU-Sygesikringskort, eller hvis patienten har fået en regning på mere end en eventuel egenbetaling, kan patienten sende en ansøgning, alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.

Hvis Patienten har spørgsmål til denne mulighed kontaktes Patientkontoret i Region Nordjylland.

 

3. Feriedialyse efter EU-Patientmobilitetsdirektivet

I de tilfælde, hvor det offentlige sygehus, hvor behandlingen finder sted, ikke tager imod Det Blå EU-Sygesikringskort, eller hvis behandlingen finder sted på et privat sygehus/ en privat klinik, kan patienten søge sin bopælsregion om refusion for udgifter afholdt til dialysebehandling efter patientmobilitetsdirektivets regler.

Samme regelsæt gælder også, hvis en patient rejser til et andet EU/EØS-land eller Schweiz med det formål at modtage dialyse.

 

Betingelser for refusion efter Patientmobilitetsdirektivet

Det er en forudsætning, at patienten er henvist til dialysebehandling, at behandlingen skal være anerkendt og være den samme eller lignende behandling, som patienten får i Danmark.

 

Behandling af kroniske voksne dialysepatienter foregår ambulant og leveres efter Sundhedsstyrelsens specialeplan på hovedfunktionsniveau. En sådan dialyse kræver ikke regionens forhåndsgodkendelse forud for behandlingen i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

 

Dialysebehandling af børn er en ambulant højt specialiseret ydelse, som kræver regionens forhåndsgodkendelse forud for behandlingen i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. For vejledning om ansøgning om forhåndsgodkendelse kontaktes Patientkontoret i Region Nordjylland.

 

Ansøgning - og afgørelse om refusion

Ansøgning indeholdende nedenstående oplysninger sendes til Patientsekretariatet i Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø eller på sikker mail via e-boks:

 • • kopi af henvisning til sygehusbehandling

 • • patientens tilladelse til, at der kan indhentes yderligere oplysninger om helbredsforhold m.v. i forbindelse med sagsbehandlingen

 • • beskrivelse fra det udenlandske behandlingssted af den behandling, som patienten har modtaget,

 • • dato for behandlingen på det udenlandske sygehus,

 • • specificeret og kvitteret regning, og

 • • oplysninger til brug for udbetalingen

 

En eventuel refusion beregnes ud fra DRG taksterne, og der refunderes svarende til, hvad samme eller lignende behandling afregnes til her i Danmark. Refusionen kan dog aldrig overstige de faktiske afholdte udgifter.

 

4. Feriedialyse i 3. lande – lande uden for EU/EØS

Som følge af en fælles anlagt regional retningslinje tilbyder Region Nordjylland ikke dialysebehandling uden for EU/EØS eller Schweiz, medmindre der i den konkrete situation foreligger helt ekstraordinære omstændigheder.

 

Hvis en patient mener, at der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder, skal der laves en ansøgning indeholdende:

 • • cpr.nr.

 • • kontaktoplysninger, herunder, telefonnummer, postadresse og mailadresse.

 • • beskrivelse af hvilke ekstraordinære omstændigheder der, efter patientens opfattelse, er tale om.

 • • patientens tilladelse til, at der kan indhentes yderligere oplysninger om helbredsforhold m.v. i forbindelse med sagsbehandlingen

 

Ansøgningen sendes til Patientdialog i Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø eller på sikker mail via e-boks.

Eventuelle spørgsmål rettes til Patientkontoret i Region Nordjylland.

 

5. Feriedialyse på et krydstogtskib

Patienter, som opholder sig på et krydstogtskib, der sejler under EU/EØS flag, vil kunne få dialysebehandling inden for de regler, som finder anvendelse ved brug af Det Blå EU-Sygesikringskort (se afsnit 2) eller under EU-Patientmobilitetsdirektivets regler (se afsnit 3).

 

Er der tale om et krydstogtskib, der sejler under et tredjelands flag, finder regler om anvendelse af Det Blå EU-Sygesikringskort eller EU-direktivet ikke anvendelse (se afsnit 4).

Patienten skal selv afholde udgiften til dialysebehandling, og der er ikke mulighed for efterfølgende at søge om refusion hos bopælsregionen.

Dialysebehandling vil alene kunne tilbydes, hvis dialysepatienten går fra borde i et EU/EØS land eller Schweiz, og derved modtager dialysen der. Adgang til dialysebehandling vil i så fald kunne tilbydes inden for reglerne om anvendelse af Det Blå EU-Sygesikringskort (se afsnit 2) eller inden for EU-Patientmobilitetsdirektivet (se afsnit 3).

 

6. Befordring og befordringsudgifter

Udgifter til befordring i forbindelse med feriedialyse i udlandet og til evt. ledsager skal som hovedregel afholdes af patienten selv efter reglerne i Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven. Hvis patienten ønsker at få afklaret om der er ret til befordringsgodtgørelse skal ansøgning sendes til Kontoret for Patientbefordring. Der træffes afgørelse efter bekendtgørelsens § 17 samt §§ 27 og 29.

 

7. Klage og erstatningsregler

Den behandling, der finder sted i udlandet, er ikke omfattet af de danske regler for klage og erstatning. Ønsker patienten at klage eller søge erstatning følger dette af behandlingslandets regler.

 

Der kan dog klages til Styrelsen for Patientklager over den regionale afgørelse om, hvorvidt der kan ydes refusion eller over det refunderede beløbs størrelse. Derudover kan der klages til Styrelsen for Patientklager over en eventuel afgørelse om befordring.

 

8. Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger eller vejleding om dialysebehandling i udlandet kan Patientkontoret i Region Nordjylland kontaktes:

 • • telefonisk på 97 64 80 10 (hverdage kl. 9-12)

via mail: patientkontor@rn.dk

via brev: Region Nordjylland, Patientkontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø

 • • ved personlig henvendelse på Patientkontoret (efter aftale).