Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Provokeret senabort på medicinsk/genetisk indikation

Beskrivelse

Legale forhold:

Forud for abort induceres, skal der altid foreligge skriftlig samrådsbeslutning og underskrevet anmodning om svangerskabsafbrydelse blanket A (og eventuelt blanket B).

 

Metode:

Principper: Samrådstilladelse ? Mifegyne ? Cytotec ? Evacuatio uteri

Aborten induceres medicinsk med antiprogesteron og prostaglandin, se nedenfor.

 

Forundersøgelse i Obstetrisk Ambulatorium ved Sundhedsfaglig Kontaktlæge:

 

 • • Ovenstående indikation er stillet på NF-skanning, evt. suppleret med CVS/AC

 • • Blanket A – evt. B underskrives

 • • Evt ULS.

 • • GU og Klamydiapodning hvis kvinde < 35 år (andre podninger vurderes på baggrund af evt. risikoadfærd).

 • • Fuld journal-optagelse (SM, GA, indikation)

 • • Afklaring om aborten kan foretages som primær evacuatio uteri, med vacuumaspirationdette kan evt. foretages op til GA uge 13+0, under forudsætning af cervix-priming med Tabl. Cytotec 0,2 mg, 2 stk aftenen før. Indgrebet foretages af bagvagt.

 • • Journaloptagelsesark udfyldes (mhp. evt. evacuatio uteri efter aborten )

 • • Andre undersøgelser/blodprøver før aborten igangsættes

 

Se PRI instruks: Laboratorieprøver/undersøgelser på moderen før igangsætning ved Foetus mortuus eller ved genetisk indiceret abort fra uge 12+0

Pjecerne forefindes i afdelingen i trykt udgave. Der vurderes hvilke der udleveres i den konkrete situation.

 1. 1. Afklare om der er behov for abort-samtale hos sygeplejerske, inden induktion

 2. 2. Ved sekretær varetages faxning af kopier til Samrådet med:

  1. 1. Underskrevet blanket A/(B)

  2. 2.  Journal-kopi

  3. 3.  Astraia-kopi

 

NB man bør sikre sig, at parret/kvinden er informeret om selvbestemmelsesretten til at gennemføre graviditeten på trods af evt. alvorlig føtal lidelse.

 

Dag 1 i Obstetrisk Ambulatorium v. Sundhedsfaglig Kontaktlæge (samrådstilladelse foreligger? abort påbegyndes):

 1. 1. Samrådstilladelse meddeles oftest telefonisk, men inden procedure iværksættes skal der foreligge skriftligt tilsagn i journalen.

 2. 2. Der forbehandles med T. Mifegyne 200 mg x 1.

 3. 3. Patient information:

 • • Bivirkninger: kvalme/opkast, blødning, menseslignende smerter (1-2 % aborterer efter Mifegyne alene), diarré.

 • • Ved opkast 1-3 timer efter tabletten er indtaget, suppleres med yderligere T. Mifegyne 200 mg.

 • • At der kun må indtages et let morgenmåltid uden mælkeprodukter på indlæggelsesdagen

 • • Opfordres til at have en nær pårørende hos sig.

 • • Om forløbet efter aborten og om at hvis fosteret viser livstegn, men er uafvendeligt døende, betragtes det som et levendefødt barn og der skal drages omsorg for det ud fra instruksen om Foetus Mortuus (se senere)

 1. 4. Der udleveres recept på T. Pinex Comp., 2 stk max x 4/dag, 20 stk

 2. 5. Afklaring om patienten skal møde Dag 2/3 i 105 (GA uge 12+0 til og med uge 15+6 eller i FØ (GA uge 16+0 og opad) – Dato, tid og sted medgives

 3. 6. Der bestilles og tages HgB og blodtype

 4. 7. Narkosetilsyn

 5. 8. Medgives blødnings-/smertevarsel.

 6. 9. Følges på 105 eller FØ mhp præsentation af afsnittet mm inden dag 2/3 og mhp evt. indlæggelsessamtale.

 

Dag 2 eller 3 (indlæggelse, oplægning af Cytotec):

 1. 1. Møder på afsnit 105 eller FØ, 1-2 døgn efter Mifegyne.

 2. 2. Enestue prioriteres og kvinden lades kun alene, hvis hun vil være med til dette.

 3. 3. Morgenmåltid hjemmefra.

Fra ankomst på afdelingen må patienten få skånekost frem til smertegennembrud, derefter faste.

 1. 4. Der anlægges i.v.-adgang og opsættes isotonisk glukose.

 2. 5. Værdier måles (BT, puls, tp)

 3. 6. Smertelindring (uanset hvilken metode der vælges, kan der ikke loves fuldstændig smertefrihed)

  • • T. Pinex Comp + supp. NSAID – evt. suppl. med inj. Vilan/Morfin)

  • • Epidural – kan evt. anlægges tidligt i forløbet og kan også anlægges, når kvinden er på 105 (Her kommer Anæstesilæge og sygepl./jordemoder fra GOO/FØ op i 105)

 4. 7. Der anlægges T. Cytotec 0,2 mg, 2 stk hver 3. time i Fornix Posterior max. X 5 (sv.t. 2 gram). Kan foretages af sygeplejerske, læge eller jordemoder afhængigt af hvor kvinden er

  • • Bivirkninger: kvalme/opkast, diarré, smerter, kraftig blødning (1 %), feber.

  • • I gennemsnit tager det 9 timer fra 1. applicering af Cytotec til abort.

  • • Sjældent kan det blive nødvendigt at fortsætte Cytotec- behandling ud over 1 dag, hvis der ikke er aborteret; dette aftales med sundhedsfaglig kontaktlæge.

 5. 8. Noter tidspunkt for vandafgang og om det er ildelugtende.

 6. 9. Medgive bækken ved toiletbesøg, for at undgå kvittering i toilettet.

Efter abortering:

 1. 1. Fosteret afnavles vha. 2 peaner – klip imellem – sæt evt. navleelastik på navlestumpen.

 2. 2. Uterus kugles

 3. 3. Observer at placenta kvitteres

 4. 4. Vurdering, om der skal foretages evacuatio uteri, når patienten har aborteret. Ved evacuatio overflyttes kvinden til 105 efter aborten, hvis dette er foregået på FØ.

 • • Evacuatio uteri: foretages i generel anæstesi eller epidural analgesi

  • ➢ Podninger vurderes individuelt (ved klinisk infektions-suspicio)

  • ➢ Stor stump curette (+/- sug)

  • ➢ i.v. Syntocinon 10 IE

  • ➢ Evt. supplere med Methergin 0,2 mg i.v. – afhængig af blødning.

  • ➢ Uterus kugles

  • ➢ ULS på OP

 1. 5. Ved GA > uge 18 kan udskrabning undlades (ved komplet aborteret placenta (ULS-verificeret), tilladelig blødning og velkontraheret uterus).

 • • Hvis evac. undlades, skal pt. have inj. Syntocinon 10 IE i.m. (i afsnit FØ).

  • ➢ Forbliver indlagt i 4 timer i FØ til observation for blødningsmængde

 1. 6. Rhesus-negative patienter gives immunoglodin anti-D – se instruks Rhesusprofylakse

 

 

Tiltag efter abortering

Journalføring mm v. læge (evt. jordemoder)

 • • Klokkeslæt for abortering

 • • Vægt og længde evt. køn

 • • Fosteret beskrives. Evt. misdannelser beskrives nøje.

Undersøgelsesfund noteres i moderens journal.
 

Ved abort af levendefødt foster = levende født barn

Aborteres fosteret og viser det livstegn, betragtes det som levendefødt barn.

Barnet skal vurderes af læge mhp. at udføre behandlingstiltag for overlevelse eller om barnet betragtes som uafvendeligt døende. Hvis barnet vurderes til at være uafvendeligt døende, kan barnet svøbes i et tæppe og holdes af forældrene til det dør, hvis forældrene kan være med til dette.

Hvis forældrene ikke kan være med til at holde barnet, mens det dør, lægges det i en vugge, som forbliver på stuen tæt ved forældrene – alternativt holdes barnet af et sundhedsfagligt personale til det dør. Hvis forældrene ikke kan være med til at barnet dør på stuen, må det sundhedsfaglige personale forlade stuen med barnet og finde et roligt sted at være sammen med barnet, til det er dødt.

Det levendefødte barn, som dør kort efter, varetages ud fra instruksen: Foetus Mortuus (Dødfødsel)

 

Ved abort af foster

Forælders samtykke til obduktion af fosteret, kromosom- og evt. DNA-analyse og/eller udvidet placentaundersøgelse v. læge

Obduktion mm danner det bedste grundlag for rådgivning i en kommende graviditet. Obduktion må kun foretages, såfremt forældremyndighedens indehaver har samtykket heri.

Der skal altid udtages væv til genetisk undersøgelse, hvis fosteret ikke skal obduceres. Husk også her samtykke.

Ligeledes skal forældremyndighedens indehaver give samtykke til yderligere placentaundersøgelser – også hvis obduktion ikke er relevant

Det skal af journalen fremgå, hvem der har givet samtykke og hvilken læge, der har indhentet samtykke til hvad. Erfaringen viser at de fleste, der har fravalgt obduktion fortryder på et senere tidspunkt.


Forklar forældrene formålet med obduktionen, at det kan sammenlignes med en operation, og at det er med henblik på, om muligt, at fastslå dødsårsagen og udrede om der kan konstateres arvelige sygdomme eller andre tilstande, der kan forebygges i en evt. kommende graviditet.


Forklar forældrene at der ikke er noget til hinder for, at de kan se fosteret igen efter obduktionen, som foretages i Aalborg.

 

Undersøgelser af placenta

Vejes og undersøges som vanligt. Oplysningerne indføres i moderens journal.

Placenta biopsi og/eller placenta til obduktion – se PRI instruks: Obduktion, kromosom - og evt. DNA-analyse, samt placentaundersøgelse ved Foetus mortus eller abort i 2. trimester

Fosteret identificeres

Moderens label påsættes fosterets håndled eller fod/ben, hvis det er muligt. Evt. lægges moderens label sammen med fosteret i vuggen.

Hvis fosteret lægges i blå boks/trækiste, sættes moderens label på boksen/trækisten.

 

Forberedelse til obduktion af fosteret samt til udførsel af kromosom- og evt. DNA-analyse og/eller udvidet placentaundersøgelse

Foretages når forældrene har set og holdt fosteret og der er mulighed for at læge samt plejepersonale kan udføre dette se PRI instruks: Obduktion, kromosom - og evt. DNA-analyse, samt placentaundersøgelse ved Foetus mortus eller abort i 2. trimester

 

Forældrene støttes i at se det døde foster

Forældrene opfordres til og støttes i at se det døde foster, røre ved det og holde det.
Fortæl evt. forældrene hvordan fosteret ser ud, inden de ser det.
Hvis fosteret er misdannet/macereret, kan man fremhæve det ved fosteret, som er normalt.
Evt. dække med tæppe, hue eller lignende når forældrene ønsker at se det.
Forældrene opfordres til også at lade evt. søskende og familie se fosteret.
Forældrene kan have fosteret hos sig så længe, de ønsker det.

Forældrene oplyses om, at der gennem Foreningen Spædbarnsdød kan købes tøj i meget små størrelser.

 

Foto

Fosteret fotograferes uden tøj liggende på et grønt klæde og fotograferes også med hue og tæppe over evt. i en vugge. Billederne laves primært i en sort/hvid udgave. Forældrene kan opfordres til også selv at fotografere fosteret og til at blive fotograferet sammen med det.
Billederne gemmes i journalen, hvis forældrene ikke ønsker at få dem udleveret med det samme.
AV afd. kan kontaktes på lokal nr.
40061, som gerne vil komme og tage billeder. Fødeafdelingen har også et digitalkamera (i medicinskabet). Det er en god idé at tage et billede af moderens cpr nr samtidigt, så man ved hvilken journal billederne skal i. AV-afdelingen kontaktes for at fremkalde billederne.

 

Hånd- og fodaftryk og evt. hårlok

Der tages hånd- og fodaftryk af fosteret. Evt. hårlok, hvis det er muligt.

 

Registrering ved sygeplejerske, jordemoder eller læge

Print af sygepleje, læge og/eller jordemoderjournal lægges i moderens journal.

Kopi af Vandrejournal lægges i moderens journal

Sundhedsplejersken kontaktes telefonisk om aborten.
Anmeldelse til jordemodercentret sendes som vanligt.

Praktiserende læge (moderens) underrettes næstfølgende hverdag af læge

 

Blanketter, som følger fosteret:

se Begravelse eller nedgravning af fostre, døde nyfødte samt dødfødte børn, SVE :

 • • Udfyld attest fra hjemmesiden: Personregistrering.dk: Attest "Nedgravning på kirkegård" (Blanketten skal altid udfyldes af sygeplejerske, jordemoder eller læge og originalen følger fosteret mens et kopi lægges i moderens journal)

 • • Udfyld blanket ”Håndtering af fostre, SVE” (bilag i selve instruksen i PRI) som følger fosteret

 

 

 

Navngivning, begravelse, behov for præst eller bedemand, blanketter mm
se Begravelse eller nedgravning af fostre, døde nyfødte samt dødfødte børn, SVE


Tal med forældrene om muligheden for at fosteret får et kaldenavn og at få navnet indskrevet i kirkebogen. Senere kan det være nemmere at tale om og tænke på det ”barn”, forældrene har mistet og taget afsked med, hvis de kan kalde fosteret ved navn. Jordemoderen kan anføre navnet på ”Nedgravning på kirkegård” og gøre opmærksom på, at det ønskes ført i kirkebogen.

 
Psykologhjælp
Der gives tilskud fra Sygesikringen til psykologhjælp ved medicinsk/genetisk indiceret senabort; kvinden/parret skal henvises via egen læge – se: Offentlige tilskudsordninger til psykolog

 

Landsforeningen Spædbarnsdød
Jordemoderen eller personalet i afsnit 105 informerer om kontakt til Landsforeningen Spædbarnsdød og kan evt. udfylde kontaktmail på hjemmesiden Medlemsskab eller kontakt - Landsforeningen Spædbarnsdød sammen med forældrene.
 
Laktationshæmning
Ved GA ≥ 18 uger:
Der udleveres tablet Dostinex 1 mg (2 tabletter) indenfor 24 timer efter aborten.

 

Efterforløb - kontrol hos egen læge

Moderen informeres om:

 • • GU kontrol hos egen læge efter 1 uge

 • • Vaginal blødning svarende til kraftig menstruation den første uge. Der kan forekomme fortsat frisk blødning op til 2 uger, herefter brunt udflåd og til sidst hvidt udflåd.

 • • Tilrådes ved samleje at anvende kondom så længe der er kraftigt udflåd, samt at undgå karbad og svømmehal

 • •  Tilrådes sygemelding 1 uge ved egen læge

 • • Ved smerter i underlivet, ømhed eller ildelugtende udflåd søges læge inden kontrolbesøg

 

Kontakt med abortsygeplejerske/jordemoder 4 uger efter aborten
Inden forældrene forlader sygehuset tildeles en tid til samtale med abortsygeplejerske 4 uger efter aborten eller evt. den jordemoder, som har deltaget ved aborten, bl.a. mhp afklaring af begravelse/bortskaffelse af fosteret. Ønsker forældrene ikke dette, kan de ringes op.
 

Ambulant samtale
Kvinden/forældrene skal tilbydes ambulant samtale ca. 3 måneder efter aborten ved obstetrisk overlæge og sygeplejerske/jordemoder, som deltog ved aborten.

Under samtalen drøftes nuværende graviditets- og abortforløb og undersøgelsesresultater (se instruks: Tolkning af undersøgelsesresultater ved abort i andet trimester og/eller Foetus Mortuus.

Der rådgives om forholdsregler og kontrol i en evt. ny graviditet.

 

Fosterets ophold, hvis forældrene ikke ønsker det hos sig

Fosteret lægges i vuggen på et blåt stykke dækket af et strikket tæppe, og må ikke flyttes fra forældrene før de har givet tilladelse.
Hvis forældrene ikke ønsker fosteret hos sig i en periode, køres det af portør (Morsseddel (se bilag) udfyldes og afleveres til afhentende portør) i kølerummet ved siden af ”6-timers” stuen i kælderen under glasgangen til Medicinerhuset.

Herfra kan fosteret køres tilbage, ved portør, til forældrene, når de ønsker det, uanset om de er på Fødegangen eller i 105.

Fosteret overføres først endeligt til Kapellet, når forældrene er klar til dette.

 

Overflytning til kapel

Når forældrene har sagt endeligt farvel til fosteret og alle informationer, undersøgelser og papirer er udført/udfyldt, kan fosteret overføres til kapellet ved:

 • • det lægges på ryggen i vuggen på et blåt plaststykke, for at hindre evt. gennemsivning incl. Morsseddel, samt de to blanketter. Portør kører vuggen til kapellet

 • • det lægges i en blå plastboks/lille trækiste, som mærkes med moderens navn og cpr. og sættes på køl i GOO/105 incl. de to blanketter. Portør fra kapellet henter boksen/kisten og blanketterne

Alle biopsier samt placenta i formalin afhentes af portør fra Kapellet. Alle relevante papirer afhentes af portør fra Kapellet hos sekretær i 105a, som har moderens journal incl. diverse udfyldte rekvisitioner, dokumenter og kopier.

 

Besøg i kapellet
Aftal tid med kapellet. (Peter Hjarbæk eller vagthavende portør)
Sygeplejerske fra afsnit 105 følger forældrene/pårørende til kapellet (altid over udendørs arealerne – kælderen er for skummel)

 

Udlevering af fosteret til begravelse fra kapellet, Hjørring

Fosteret kan udleveres til forældrene eller bedemand efter obduktionen i Aalborg – – se Begravelse eller nedgravning af fostre, døde nyfødte samt dødfødte børn, SVE

 

 

 

Definition af begreber

Dødfødsel:Fra uge 22 + 0: Fødsel af dødt barn.

Dette gælder også, hvis fosteret døde før uge 22+0, men fødes efter denne gestationsalder. Eneste undtagelse er flerfoldsfødsel, hvor fosteret er ombragt ved fosterreduktion.

Abort:Før uge 22 + 0: Abort af foster

Levendefødt barn:Som levendefødt barn regnes alle som har vist livstegn ved fødslen uanset gestationsalder.

Ved livstegn forstås: Vejrtrækning, hjerteslag, pulsation i navlesnoren eller tydelige bevægelser. Det tillægges ikke betydning, om navlesnoren på vurderingstidspunktet er overskåret, eller om moderkagen er løsnet

Blanket A: Samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb, underskrevet af kvinden (Kopi som eksempel under bilag)

Blanket B: Samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb, underskrevet af forældre eller værge, hvis kvinden er umyndig. (Kopi som eksempel under bilag)

Gestationsalder: graviditetslængde

FHR: Foetal Heart Rate (Hjerteblink)

NF-skanning: Nakkefoldsscanning uge 12/13

CVS/ACChorion Villi Sampling/ Amniocentese

Evacuatio: Tømning af livmoderen mhp at fjerne evt. graviditetsvæv

Abortsamrådet: Regionalt samråd, hvor der søges om abort efter 12. graviditets uge – se: http://www.rn.dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Sundhedsfaglige-raad-og-udvalg/Samraadet-for-abort-og-sterilisation.aspx

Abortsamtaler: En støttende samtale, udført ved sygeplejerske i afd., som er uddannet til dette – se: http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/91A79CA3D57746D5BF15A7D0B526988F.ashx

 

Formål

Beskrivelse af den kliniske og administrative håndtering af provokeret abort ved gestationsalder uge 12 + 0 til og med 21+6 på medicinsk/genetisk indikation.