Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Provokeret senabort på social indikation

Beskrivelse

 

Legale forhold:

Forud for abort induceres, skal der altid foreligge skriftlig samrådsbeslutning og underskrevet anmodning om svangerskabsafbrydelse blanket A (og eventuelt blanket B).

 

Metode:

Principper: Samrådstilladelse ? Mifegyne ? Cytotec ? Evacuatio uteri

Aborten induceres medicinsk med antiprogesteron og prostaglandin, se nedenfor.

 

Forundersøgelse i Obstetrisk Ambulatorium ved Sundhedsfaglig Kontaktlæge:

 1. 1. ULS

 2. 2. Blanket A – evt. B underskrives

 3. 3. GU og Klamydiapodning hvis kvinde < 35 år (andre podninger vurderes på baggrund af evt. risikoadfærd).

 4. 4. Fuld journal-optagelse (SM, GA, indikation)

 5. 5. Afklaring om aborten kan foretages som primær evacuatio uteri, med vacuumaspirationdette kan evt. foretages op til GA uge 13+0, under forudsætning af cervix-priming med Tabl. Cytotec 0,2 mg, 2 stk aftenen før. Indgrebet foretages af bagvagt.

 6. 6. Journaloptagelsesark udfyldes (mhp. evt. evacuatio uteri efter aborten )

 7. 7. ”Tjekliste ved senabort på social indikation” påbegyndes

 8. 8. Relevante patientinformationer udleveres (se PRI: Pjecer - udlevering af skriftligt informationsmateriale til obstetriske patienter)

 9. 9. Afklare om der er behov for abort-samtale hos sygeplejerske, inden induktion

 10. 10. Ved sekretær varetages faxning af kopier til Samrådet med:

 1. a.  Underskrevet blanket A/(B)

 2. b.  Journal-kopi

 3. c.  Evt. Astraia-kopi

 

Dag 1 i Obstetrisk Ambulatorium v. Sundhedsfaglig Kontaktlæge (samrådstilladelse foreligger? abort påbegyndes):

 1. 11. Samrådstilladelse meddeles oftest telefonisk, men inden procedure iværksættes skal der foreligge skriftligt tilsagn i journalen.

 2. 12. Der forbehandles med T. Mifegyne 200 mg x 1.

 3. 13. Patient information:

 • • Bivirkninger: kvalme/opkast, blødning, menseslignende smerter (1-2 % aborterer efter Mifegyne alene), diarré.

 • • Ved opkast 1-3 timer efter tabletten er indtaget, suppleres med yderligere T. Mifegyne 200 mg.

 • • At der kun må indtages et let morgenmåltid uden mælkeprodukter på indlæggelsesdagen

 • • Opfordres til at have en nær pårørende hos sig.

 • • Om forløbet efter aborten og om at hvis fosteret viser livstegn, men er uafvendeligt døende, betragtes det som et levendefødt barn og der skal drages omsorg for det ud fra instruksen om Foetus Mortuus (se senere)

 1. 14. Der udleveres recept på T. Pinex Comp., 2 stk max x 4/dag, 20 stk

 2. 15. Afklaring om patienten skal møde Dag 2/3 i 105 (GA uge 12+0 til og med uge 15+6 eller i FØ (GA uge 16+0 og opad) – Dato, tid og sted medgives

 3. 16. Der bestilles og tages HgB og blodtype

 4. 17. Narkosetilsyn

 5. 18. Medgives blødnings-/smertevarsel.

 6. 19. Følges på 105 eller FØ mhp præsentation af afsnittet mm inden dag 2/3 og mhp evt. indlæggelsessamtale.

 

Dag 2 eller 3 (indlæggelse, oplægning af Cytotec):

 1. 20. Møder på afsnit 105 eller FØ, 1-2 døgn efter Mifegyne.

 2. 21. Enestue prioriteres og kvinden lades kun alene, hvis hun vil være med til dette.

 3. 22. Morgenmåltid hjemmefra.

Fra ankomst på afdelingen må patienten få skånekost frem til smertegennembrud, derefter faste.

 1. 23. Der anlægges i.v.-adgang og opsættes isotonisk glukose.

 2. 24. Værdier måles (BT, puls, tp)

 3. 25. Smertelindring (uanset hvilken metode der vælges, kan der ikke loves fuldstændig smertefrihed)

 • • T. Pinex Comp + supp. NSAID – evt. suppl. med inj. Vilan/Morfin)

 • • Epidural – kan evt. anlægges tidligt i forløbet og kan også anlægges, når kvinden er på 105 (Her kommer Anæstesilæge og sygepl./jordemoder fra GOO/FØ op i 105)

 1. 26. Der anlægges T. Cytotec 0,2 mg, 2 stk hver 3. time i Fornix Posterior max. X 5 (sv.t. 2 gram). Kan foretages af sygeplejerske, læge eller jordemoder afhængigt af hvor kvinden er

 • • Bivirkninger: kvalme/opkast, diarré, smerter, kraftig blødning (1 %), feber.

 • • I gennemsnit tager det 9 timer fra 1. applicering af Cytotec til abort.

 • • Sjældent kan det blive nødvendigt at fortsætte Cytotec- behandling ud over 1 dag, hvis der ikke er aborteret; dette aftales med sundhedsfaglig kontaktlæge.

 1. 27. Noter tidspunkt for vandafgang og om det er ildelugtende.

 2. 28. Medgive bækken ved toiletbesøg, for at undgå kvittering i toilettet.

 

Efter abortering:

 1. 29. Fosteret afnavles vha. 2 peaner – klip imellem – sæt evt. navleelastik på navlestumpen.

 2. 30. Uterus kugles

 3. 31. Observer at placenta kvitteres

 4. 32. Vurdering, om der skal foretages evacuatio uteri, når patienten har aborteret. Ved evacuatio overflyttes kvinden til 105 efter aborten, hvis dette er foregået på FØ.

 • • Evacuatio uteri: foretages i generel anæstesi eller epidural analgesi

 • • Podninger vurderes individuelt (ved klinisk infektions-suspicio)

 • • Stor stump curette (+/- sug)

 • • i.v. Syntocinon 10 IE

 • • Evt. supplere med Methergin 0,2 mg i.v. – afhængig af blødning.

 • • Uterus kugles

 • • ULS på OP

 1. 33. Ved GA > uge 18 kan udskrabning undlades (ved komplet aborteret placenta (ULS-verificeret), tilladelig blødning og velkontraheret uterus).

 • • Hvis evac. undlades, skal pt. have inj. Syntocinon 10 IE i.m. (i afsnit FØ).

 • • Forbliver indlagt i 4 timer i FØ til observation for blødningsmængde

 1. 34. Rhesus-negative patienter gives immunoglodin anti-D – se instruks Rhesusprofylakse

 

 

Tiltag efter abortering

Journalføring mm v. læge (evt. jordemoder)

 • • Klokkeslæt for abortering

 • • Vægt og længde evt. køn

 • • Fosteret beskrives. Evt. misdannelser beskrives.

Undersøgelsesfund noteres i moderens journal.

Egen læge informeres om ovenstående abort og fund ved epikrise.

 

Ved abort af levendefødt foster = levende født barn

Aborteres fosteret og viser det livstegn, betragtes det som levendefødt barn.

Barnet skal vurderes af læge mhp. at udføre behandlingstiltag for overlevelse eller om barnet betragtes som uafvendeligt døende. Hvis barnet vurderes til at være uafvendeligt døende, kan barnet svøbes i et tæppe og holdes af forældrene til det dør, hvis forældrene kan være med til dette.

Hvis forældrene ikke kan være med til at holde barnet, mens det dør, lægges det i en vugge, som forbliver på stuen tæt ved forældrene – alternativt holdes barnet af et sundhedsfagligt personale til det dør. Hvis forældrene ikke kan være med til at barnet dør på stuen, må det sundhedsfaglige personale forlade stuen med barnet og finde et roligt sted at være sammen med barnet, til det er dødt.

Det levendefødte barn, som dør kort efter, varetages ud fra instruksen: Foetus Mortuus (Dødfødsel)

 

Ved abort af dødt foster

Obduktion mm. af fosteret

Som udgangspunkt er der ikke grundlag for obduktion eller postnatale undersøgelser når aborten er induceret på social indikation
 

Undersøgelser af Placenta

Vejes og undersøges som vanligt. Oplysningerne indføres i moderens journal.

 

Fosteret identificeres

Moderens label påsættes fosterets håndled eller fod/ben, hvis det er muligt. Evt. lægges moderens label sammen med fosteret i en vugge.

Hvis fosteret lægges i blå boks/trækiste, sættes moderens label på boksen/trækisten.

 

Håndtering af fostret

Der adspørges om

 • • Fostret ønskes nedgravet på kirkegård af kvinden selv

 • • Sygehuset skal drage omsorg for det

Blanketter, som følger fosteret afhængigt af hvad kvinden ønsker:

se Begravelse eller nedgravning af fostre, døde nyfødte samt dødfødte børn, SVE :

 • • Udfyld attest fra hjemmesiden: Personregistrering.dk: Attest "Nedgravning på kirkegård" (Blanketten skal altid udfyldes af sygeplejerske, jordemoder eller læge og originalen følger fosteret mens et kopi lægges i kvindens journal)

 • • Udfyld blanket ”Håndtering af fostre, SVE” (bilag i selve instruksen i PRI) som følger fosteret

 

 

 

Laktationshæmning

Ved GA ≥ 18 uger:

Der udleveres tablet Dostinex 1 mg (2 tabletter) indenfor 24 timer efter aborten.

 

Efterforløb - kontrol hos egen læge

Moderen informeres om:

 • • GU kontrol hos egen læge efter 1 uge

 • • Vaginal blødning svarende til kraftig menstruation den første uge. Der kan forekomme fortsat frisk blødning op til 2 uger, herefter brunt udflåd og til sidst hvidt udflåd.

 • • Tilrådes ved samleje at anvende kondom så længe der er kraftigt udflåd, samt at undgå karbad og svømmehal

 • •  Tilrådes sygemelding 1 uge ved egen læge

 • • Ved smerter i underlivet, ømhed eller ildelugtende udflåd søges læge inden kontrolbesøg

 

Kontakt med abortsygeplejerske 4 uger efter aborten
Inden kvinden forlader sygehuset tildeles en tid til samtale med abortsygeplejerske 4 uger efter aborten. Ønsker kvinden ikke dette, kan hun ringes op.
 

Overflytning til kapel

Når alle papirer er udfyldt, kan fosteret overføres til kapellet ved:

 • • det lægges i en blå plastboks/lille trækiste, som mærkes med moderens navn og cpr. og sættes på køl i GOO/105 incl. de to blanketter. Portør fra kapellet henter boksen/kisten og blanketterne

 

 

Definition af begreber

Dødfødsel:Fra uge 22 + 0: Fødsel af dødt barn.
Dette gælder også, hvis fosteret døde før uge 22+0, men fødes efter denne gestationsalder. Eneste undtagelse er flerfoldsfødsel, hvor fosteret er ombragt ved fosterreduktion.

Abort:Før uge 22 + 0: Abort af foster

Levendefødt barn:Som levendefødt barn regnes alle som har vist livstegn ved fødslen uanset gestationsalder.

Ved livstegn forstås: Vejrtrækning, hjerteslag, pulsation i navlesnoren eller tydelige bevægelser. Det tillægges ikke betydning, om navlesnoren på vurderingstidspunktet er overskåret, eller om moderkagen er løsnet

Blanket A: Samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb, underskrevet af kvinden (Kopi som eksempel under bilag)

Blanket B: Samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb, underskrevet af forældre eller værge, hvis kvinden er umyndig. (Kopi som eksempel under bilag)

Gestationsalder: graviditetslængde

FHR:   Foetal Heart Rate (Hjerteblink)

Evacuatio:   Tømning af livmoderen mhp at fjerne evt. graviditetsvæv

Abortsamrådet: Regionalt samråd, hvor der søges om abort efter 12. graviditets uge – se: http://www.rn.dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Sundhedsfaglige-raad-og-udvalg/Samraadet-for-abort-og-sterilisation.aspx

Abortsamtaler: En støttende samtale, udført ved sygeplejerske i afd., som er uddannet til dette – se: http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/91A79CA3D57746D5BF15A7D0B526988F.ashx

 

 

Formål

Beskrivelse af den kliniske og administrative håndtering af provokeret abort ved gestationsalder uge 12 + 0 til og med 21+6 på social indikation.