Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks ved overdosering af intrathekal Baclofen - Akutprocedure

Beskrivelse

Patienter som er i intrathekal Baclofen behandling kan af forskellige årsager opleve overdosering.

 

Symptomer

Ved overdosering vil patienten opleve en eller flere af følgende symptomer: udtalt muskelhypotoni, døsighed, opstemthed, svimmelhed, somnolens, bevidsthedsstab, udtalt spytflåd, kvalme, opkastning, urinretention, kramper, faldende blodtryk og respirationsfrekvens.

Målgruppe – modtagelse

Patienter over 18 år i intrathekal Baclofen behandling via indopereret Baclofenpumpe. Patienterne følges i Spasticitets Ambulatoriet, Neurologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Formål

At hjælpe patienten ved overdosering af intrathekal Baclofen i og efter den akutte fase.

Problemstilling

Patienter kan ved overdosering være i risiko for respirationsstop.

Metode

Ved akut overdosering skal personalet i Spasticitets Ambulatoriet kontaktes:
Overlæge Ali Karshenas: tlf. 62225

Sygeplejerske Ninna Sandberg Sloth eller Helle Vibe Krog: tlf. 62258 / 62875

Sekretær Lise L. Mikkelsen: tlf. 62208

Hvis akutte problemer opstår i vagter kodes neurologisk bagvagt 88390

I ferieperioder kontaktes Neurologisk sengeafsnit 106 (62210) mhp. om der er personale i vagt som kan håndtere Baclofenpumpen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan børne afd. eller N-kir afd. kontaktes – hvis det heller ikke her er muligt at få assistance må Neurologisk afd. Aarhus Universitetshospital kontaktes.

 

Behandling af patienter med elektronisk Syncromed II pumpe:

  • • Regulering af Baclofenpumpen er altid en lægefaglig beslutning

  • • Patienten kan i den akutte fase have behov for indlæggelse på intensiv.

  • • Patienten bør i den akutte fase som minimum indlægges på afd. 106 på observationsstuen.

  • • Frie luftveje, blodtryk og puls minimum hver 15. minut

  • • Skop overvågning (hvis patienten er på intensiv) og SAT- måling.

  • • Elektroniske pumper sættes på ”minimum rate” se instruks ”Baclofenpumpe sættes på minimum døgn dosis” vedhæftet som bilag. Denne procedure SKAL ske med ordination fra neurologisk bagvagt og hvis muligt med hjælp fra en af Spasticitets Ambulatoriets specialuddannede sygeplejersker.

 

Behandling af patienter med gaspumpe Isomed:

Næste to punkter SKAL ske med hjælp fra en af Spasticitets Ambulatoriets
specialuddannede sygeplejersker:

  • • Regulering af Baclofenpumpen er altid en lægefaglig beslutning

  • • Fjernelse af Baklofen fra pumpereservoiret og erstat med NaCl (noter hvor meget der fjernes). Brug speciel nål fra Medtronic opfyldningssæt (findes i akuttaske på afd. 106 eller i US rum 2, 4. sal)

  • • Ved livsfare kan der blive tale om at aspirer 30-40 ml spinalvæske gennem pumpens sideport for at mindske Baclofenkoncentrationen i cerebrospinalvæsken. Brug special nål fra ”Medtronic Access Port Kit”. Alternativt foretag lumbalpunktur.

 

 

Baclofenpumpevejledning: Se bilag.

Findes som papirversion i Akuttasken i medicinrummet på 106.

 

Akuttaske: Der forefindes en akuttaske i apparaturrummet, 6. sal, hvori alle remedier til baclofenpumpebehandling forefindes, incl. N’Vision computer. Der er IKKE medicin i akuttasken. Medicinen findes i skabet med ”Akut Kassen” i Rent Depot på 4.sal. Hvilken styrke Baklofen der skal anvendes er altid en lægefaglig beslutning.

 

 

Medicinsk behandling
Der findes ingen specifik antidot, efter samråd med vagthavende Neuroanæstesi
kan forsøges behandling med nedenstående for at bedre vejrtrækningen.

Robinul-Neostigmin (antikolinergikum med kolinesterasehæmmer).

Dosis: Robinul-Neostigmin i.v.
Dosis voksne: 1-2-ml svarende til 0,02 ml/kg legemsvægt i.v. i løbet af ½ min

Ovenstående behandling med Robinul-Neostigmin kan gentages hver ½-1 time for at opretholde adækvat vejrtrækning.

Ved effekt skal patienten vurderes ved anæstesilæge med henblik på indikation for observation på Intensivafsnittet i 1 døgn.

OBS! Må ikke blandes med andre farmaka.