Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Klinik Kirurgi og Klinik Kvinde-Barn vedrørende indlæggelse af kirurgiske børn i Børn og Unge afsnittet (Pædiatri)

Beskrivelse

Patientkategori:

Alle børn op til det fyldte 18. år med en kirurgisk diagnose til indlæggelse i kirurgisk afsnit i Hjørring. Næsten alle er akut indlagte børn og den hyppigste diagnoser er obs. appendicit. Derudover er det i begrænset omfang diagnoser som obs ileus, obs invagination, abscesser, inkarcereret hernie, obs UVI o.a.

 

Visitation og indlæggelse

Alle kirurgiske akut indlagte børn tilses og får optaget journal ved KBU-læge i Modtagelsen (402). KBU-lægen konfererer med den kirurgiske læge, der fastlægger observations-/behandlingsplan.

 

  1. 1. Barnet skal opereres:

     1. a. Anæstesitilsyn + klargøring i Modtagelsen (402) – barnet kører direkte til OP

Postoperativt: via opvågningen til Børn- og Ungeafsnittet.
Kirurgen noterer evt. noter til den postoperative behandlingsplan på anæstesiskemaet.

 

     1. b. Ved ventetid på OP:

Barnet kører på Børn- og Ungeafsnittet mhp klargøring og observation i ventetiden på OP.
Kirurgisk læge kontakter koordinerende sygeplejerske på Pæd. med information om patienten, observations- og behandlingsplan
.
I.v. adgang lægges af kirurgisk bagvagt, hvis det ikke sker i FAM. Sygeplejerske i Børn og Unge afsnittet kontakter kirurgisk bagvagt for en vurdering af behov for PVK. Hvis det vurderes af kirurgisk bagvagt, at anæstesien skal anlægge PVK, så kontakter pædiatrisk sygeplejerske anæstesien og siger at kirurgisk bagvagt har vurderet at der er behov for PVK ved anæstesien.

 

  1. 2. Ved uklarhed om indikation for kirurgisk indgreb:

Barnet kører fra Modtagelsen (402) til Børn- og Ungeafsnittet til observation og pleje. Afklaring i fht. diagnose og behandlingsforløb sker ved kirurgisk læge.

 

  1. 3. Ikke umiddelbart indikation for kirurgisk indgreb:

     1. c. Konfereres med pædiater + indlæggelse Børn- og Ungeafsnittet (STAMAFSNIT).

Journalnotat v. pædiatrisk læge.

Følger vanlige indlæggelsesprocesser for pædiatriske børn.

 

Stuegang og opgaver i Børn- og Ungeafsnittet ved kirurgisk læge

Ved kirurgiske børn i Børn- og Ungeafsnittet er kirurgisk læge ansvarlig for behandlingsplanen, stuegang, epikrise og FMK.

Opmærksomhed ved kirurgisk morgenkonference på, at der er indlagt og skal gås stuegang ved kirurgiske børn i Børn- og Ungeafsnittet - påhviler kirurgisk bagvagt.
Der stiles mod, at stuegang er afviklet inden kl. 12.00. Er barnet opereret om natten, planlægges stuegang om eftermiddagen – dog senest kl. 14.30. Overholdes disse tider ikke, kan pædiatriask sygeplejerske ringe til kirurgisk bagvagt mhp. at få en tidshorisont.
Kirurgisk bagvagt ringer til sygeplejerske i Børn og Unge afsnittet 10 min. inden stuegang.

 

Akut kirurgisk tilsyn

Ved behov for akut kirurgisk tilsyn kontakter/tilkalder pædiatrisk sygeplejerske den kirurgiske bagvagt.
Hvis telefonkontakt ikke fører til et tilsyn, da noterer sygeplejersken tilkald samt aftaler i EPJ.
Der kan gå op til 3 timer, hvis kirurgisk vagthavende opererer osv.
De mest almindelige komplikationer postoperativt er:

 • • Reaktioner på antibiotika

 • • Blødning (ses meget sjældent)

 • • Infektion pga. perforeret appendicit (udvikler sig langsomt, hvorfor det er forsvarligt at vente på kirurgen)

 

Pædiatrisk tilsyn

Ved behov (eksempelvis i fht. smerte- og væskebehandling) går pædiatriske læger tilsyn på kirurgiske børn. Tilsynet rekvireres af kirurgisk læge. Pædiatrisk læge ordinerer i medicinmodulet, der skrives ikke tilsynsnotat.
Ved behov for opfølgning på pædiatriske ordinationer kan pædiatrisk sygeplejerske kontakte pædiateren direkte.

 

Udskrivelse af kirurgiske børn fra Børn- og Ungeafsnittet

Udskrivelse ved pædiatrisk sygeplejerske jf. kriterier beskrevet i den pædiatriske sygeplejeinstruks ”Appendicitis” – afklares i forbindelse med stuegang ved kirurgisk læge.

Kirurgisk læge er ansvarlig for epikrise og FMK.

 

Overbelægning

Ved evt. overbelægning i Børn- og Ungeafsnittet drøftes mulige initiativer ved tavlemøder og sygehusets kapacitetskonferencer. Uden for kapacitetskonference samt i weekender og på helligdage drøftes de kirurgiske børn mellem ansvarshavende -/koordinerende sygeplejerske på hhv. Kirurgisk Afdeling og Afdelingen for Børn og Unge mhp. hvor børnene er bedst placeret.
Hvis der er tvivl om, om barnet er kirurgisk patient, inddrages bagvagten.
Ved behov for indlæggelse af børn i kirurgisk sengeafsnit prioriteres børn over ca. 12 år.
Hvis der er indlagt børn i kirurgisk sengeafsnit, og der opstår overbelægning her, kontaktes Afdelingen for Børn og Unge mhp. en løsning.

 

Journalnotater

 • • Indlæggelsesnotat ved KBU-læge + notat ved kirurgisk læge i forbindelse med akut indlæggelse skrives af FAM-sekretærer.

 • • OP-notater (kirurgisklæge) skrives af kirurgisk sekretariat

 • • Stuegang, epikrise, (kirurgiske læger) skrives af kirurgisk sekretariat

 • • Pædiatriske tilsyn skrives af PÆD sekretariat (assistance- eller tilsynsnotat)

 

Registrering

Ved indlæggelsen registreres

STAMAFSNIT 0718 (108,Kirurgi) og 0716 (107, Kirurgi)

ADRESSEAFSNIT 1610 (Pædiatri)

 

Overflyttes barnet til Pædiatri, da registreres STAMAFSNIT 1610.