Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Olanzapin depot, lægemiddel som kræver særlig overvågning

 

Beskrivelse

Indikation for behandling med olanzapin

Voksne patienter med skizofreni, der har haft god effekt af olanzapin i behandlingsforløb på mindst 3 mdr., som ikke har haft betydende bivirkninger, og hvor der findes indikation for depotbehandling med baggrund i tidligere tablet behandlingsforløb med non-compliance, tilbagefald og evt. genindlæggelse.

 

Dosis

Ved start på olanzapin depot seponeres oral olanzapin behandling.

Olanzapin depot fås i doserne 210mg, 300mg og 405mg.

Olanzapin har veldokumenteret antipsykotisk effekt og velkendte bivirkninger, der henvises til produktinformation.

 

Mål for oral olanzapin

Anbefalet startdosis af olanzapin depot

Vedligeholdelsesdosis efter behandling i 2 mdr. med olanzapin depot

10mg/daglig

210mg hver 2. uge eller 405mg hver 4. uge.

150mg hver 2. uge eller 300mg hver 4. uge.

15mg/daglig

300mg hver 2. uge.

210mg hver 2. uge eller 405mg hver 4. uge.

20mg/daglig

300mg hver 2. uge.

300mg hver 2. uge.

 

 

Bivirkninger

I Psykiatrien Region Nordjylland er der retningslinjer for regelmæssig monitorering af potentielle bivirk-ninger ved psykofarmakologisk behandling og retningslinjer for intervention ved bivirkninger.

 

En særlig hyppig bivirkning af olanzapin er vægtøgning og udvikling af metabolisk syndrom.

Der skal udvises særlig forsigtighed ved:

Ældre med demens, pga. højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.

Faktorer der kan disponere til forlænget QTc interval.

Tidligere krampeanfald eller nedsat krampetærskel, nedsat leverfunktion og ved lavt leukocyt- og/eller neutrofiltal.

Anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer, grundet risikoen for prolaktinstigning.

Venøs tromboemboli kan ses ved brugen af antipsykotika.

 

På grund af risiko for svær hyperglykæmi, skal patienten løbende i behandlingsforløbet monitoreres med faste-glucose, triglycerider, taljeomfang og BMI.

 

Særlig opmærksomhed på forebyggelse af akut overdosering

  • • optimal injektionsteknik (dyb intramuskulær glutealinjektion og sikkerhed for, at kanylen ikke ligger i et kar)

  • • observation i 3 timer efter injektionen

 

Symptomer på akut overdosering

  • • udvikling af træthed

  • • ekstrapyramidale symptomer

  • • konfusion

  • • påvirket blodtryk

 

Ved tegn på akut overdosering skal patienten akut overføres til observation på medicinsk modtagelse, mhp. intensiv monitorering og behandling. Ubehandlet kan akut overdosering være dødelig.

 

3 timers observation efter indgift af olanzapin depot

Patienten observeres tæt af sundhedspersonale for tegn og symptomer som ved overdosering med olanzapin. I den første time tilses patienten mindst hvert kvarter, de sidste to timer mindst hver halve time. Tegn på reaktion er døsighed, træthed, konfusion, uro ud over kendt, angst svimmelhed m.m.

Umiddelbart inden patienten forlader afsnittet/ambulatoriet, sikrer personalet, at patienten er be-vidsthedsklar, kan orientere sig og er uden nogen tegn og symptomer på overdosering. Dokumenteres i EPJ.

Patienten informeres om at være opmærksom på overdoseringstegn og bør ikke køre bil eller betjene maskiner resten af dagen. Der udleveres patientkort med beskrivelse af postinjektionssyndrom.

 

Definition af begreber

Post Injektions Syndrom

Under præmarketing kliniske forsøg blev reaktioner, der præsenterede tegn og symptomer som ved overdosering med olanzapin, rapporteret hos patienter efter en injektion af olanzapin depot.

Disse reaktioner opstod ved < 0,1 % af injektionerne og hos omkring 2 % af patienterne.

De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller deliri-um (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderer ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.

I de fleste tilfælde havde de initiale tegn og symptomer relateret til denne reaktion vist sig inden for 1 time efter injektionen, og i alle tilfælde blev fuldstændig bedring rapporteret inden for 24-72 timer efter injektion. Reaktioner forekom sjældent (<1 af 1.000 injektioner) mellem 1 og 3 timer, og meget sjældent (<1 af 10.000 injektioner) efter 3 timer.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter over 18 år der skal påbegynde eller er i olanzapin depot behandling.

 

Formål

At øge behandlingseffekten hos non-compliante patienter i behandling med olanzapin.

At sikre ensartet administration, information og observation af patienter, der får olanzapin depot.

At forebygge Post Injektions Syndrom

Referencer

Pro.medicin.dk

Produktinformation

Behandling med antipsykotisk lægemidler til patienter over 18 år med psykotiske lidelser. Vejledning nr. 9276 af 6. maj 2014