Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar

 

Beskrivelse

Prøvesvar og undersøgelsesresultater bliver automatisk sendt til afdelingen digitalt og bliver præsenteret via menuen ”Afdelingsopgaver” og ”Svar til godkendelse”. Alle elektroniske prøvesvar og undersøgelsesresultater i NordEPJ godkendes digitalt i NordEPJ.

 

Listen ”Svar til godkendelse” viser både biokemiske, mikrobiologiske, billeddiagnostiske, patologiske og genetiske svar til godkendelse samt dokumenter fra arkiv, som skal godkendes.

Fra listen kan du åbne svaret og godkende det (ved at højreklikke ”Vis svar” og ”Godkend”), eller gå til den enkelte patients journal og godkende svaret. Når du godkender et svar fra listen ”Svar til godkendelse”, opdateres listen automatisk.

 

Hvis du kun vil se en delmængde af de svar, som afventer godkendelse, kan du klikke på

Herved åbner dialogboksen Vælg filtrering. Billede 1

 

Undtagelse
Prøvesvar fra Klinisk Neurofysiologisk Afdeling (fx ENG/EMG) forefindes ikke i listen ”Svar til godkendelse”, men skal fremfindes i patientkontekst under menuen ”Arkiv”.

 

VIGTIGT når der oprettes rekvisition

Når læge/sygeplejerske/sekretær opretter en rekvisition skal der i det omfang det er muligt i fritekstfeltet angives en ”Gruppe. Dette i forhold til at skabe bedre overblik og med henblik på at kunne sortere listen ”Svar til godkendelse”

 

Gruppe angives som:

  • • Aclasta

  • • Fald

  • • Øvrige geriatriske

 

Arbejdsgange

Indlagte patienter

Rekvirerende/stuegangsgående læge er som udgangspunkt ansvarlig for, at prøvesvar på den enkelte patient godkendes løbende under indlæggelsesforløbet.

 

Ved hastesvar eller skæve værdier, som meldes telefonisk, kontaktes ansvarlig sygeplejerske/læge.

 

Ved udskrivelse og i forbindelse med epikrisediktering gennemgår udskrivende læge prøvesvar for den enkelte patient og godkender eventuelt ikke-godkendte svar.

 

  • • • I patientkontekst gå til ”Rekvisitioner og svar” + ”Rekvisition/svar”

  • • • Højreklik på ikke godkendte svar og vælg ”Godkend”

 

Udskrevne patienter

Ikke-godkendte prøvesvar på patienter, som er udskrevet fra sengeafsnittet bliver stående på sengeafsnittets liste ”Svar til godkendelse” og ansvaret for håndtering ligger hos stuegangsgående læge.

 

Ambulante patienter

Ambulatoriets ”Svar til godkendelse”-liste indeholder prøvesvar/undersøgelsessvar på alle ambulante patienter. Såfremt rekvirenten ved oprettelse har angivet relevant gruppe (aclasta, fald øvrige geriatriske), kan listen sorteres på disse.

 

Ansvaret for oprydning på listen ligger ved den patientansvarlige læge.

 

 

Lægerne i det enkelte fagområde er ansvarlige for, én gang dagligt, at gå via deres personlige opgaveliste (i menuen ”Afdelingsopgaver” + ”Mine opgaver”) og få alle opgaver håndteret og afsluttet.

 

Målgruppe – modtagelse

Lægesekretærer, læger og sygeplejersker

Formål

At der følges op på modtagne prøver og undersøgelse, således patienterne sikres hurtig og effektiv behandling samt undgår skade eller unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultat.

Referencer

Håndtering af parakliniske svar

Opret opgaver

KP - Opret opgave (Huskeseddel)

RSM - Biokemi (Huskeseddel)

RSM - Opret mikrobiologisk rekvisition (Navigationsseddel)

RSM - Patologi (Huskeseddel)

RSM - Print i parakliniske systemer (Huskeseddel) (TILFØJET 01-03-2022)