Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande

Ansvar for værdigenstande og personlige ejendele

Hos både vågne, bevidsthedsorienterede, bevidsthedssvækkede og intuberede patienter foregår optælling og registrering af værdigenstande sammen med to medarbejdere.

Vågne og bevidsthedsorienterede patienter er som udgangspunkt ansvarlig for egne medbragte værdigenstande og personlige ejendele.

Ved indlæggelse på sengeafsnit, sammedags kirurgisk afsnit, ambulatorier og lignende:

 • • Opfordres patienten til ikke at medbringe store værdier ved indlæggelsen alternativt bede pårørende om at tage værdigenstande med hjem

 • • Værdier kan opbevares aflåst i patientens skab – er patienten ude af afdelingen kan skabsnøglen opbevares af personalet alternativt af patienten selv

 • • Sikrer personalet at patientens personlige ejendele eksempelvis Mobiltelefon, pc, tablet mm. opbevares under aflåste forhold i de situationer, hvor patienten ikke selv er i stand til at tage vare på dem

 • • Gældende for Aalborg Universitetshospital, herunder Farsø og Hobro Sygehus:

  • • Sikrer personalet at øvrige værdigenstande, lagt i en plasticpose (depotvare 107 005), afleveres til Informationen, hvor de anbringes i en værdiboks så hurtigt som muligt efter indlæggelse

  • • Hvis Informationen er lukket på Aalborg Universitetshospital, Nord opbevares værdigenstande på afdelingen indtil Informationen åbner igen

 • • Gældende for Aalborg Universitetshospital, Thisted:

  • • Se bilag –”Værdigenstande til opbevaring som depositum, Thisted” i menuen til højre

 • • Gældende for Regionshospital, Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev:

  • • Sikrer personalet at øvrige værdigenstande, lagt i en plasticpose (depotvare 107 005), afleveres til Informationen (der afleverer til sygehusledelsen m/stabe – Dorthe Ræstad), hvor de anbringes i en værdiboks så hurtigt som muligt efter indlæggelse

  • • Yderligere præcisering se bilag – ”Afdøde patienters effekter på Regionshospital Nordjylland, Hjørring – Frederikshavn – Brønderslev” i menuen til højre

 • • Gældende for Psykiatrien:

  • • Som udgangspunkt opfordres patienter til ikke at medbringe for mange ejendele under indlæggelse. I de tilfælde hvor det er muligt, opfordres pårørende til at tage værdifulde ejendele som f.eks. tøj, sko, smykker eller penge med hjem.
   I det omfang hvor patienter medbringer værdigenstande, er der mulighed for opbevaring i et aflåst skab enten på patientens stue eller i en værdiboks på personalestuen. Derudover er der også mulighed for aflåst opbevaring i medicinrummet. Dette afhænger af lokale forhold.
   Særligt for patienter indlagt på Mølleparkvej gælder der mulighed for at indsætte større pengebeløb på en konto i Informationen. Hvorfra der kan hæves penge og hvorfra pengene udbetales ved udskrivelse.

Ved bevidsthedssvækkede/intuberede patienter er personalet som udgangspunkt ansvarlig for patientens medbragte værdigenstande og personlige ejendele.

Ved indlæggelse på intensivt afsnit/Skade Modtagelsen/Akut modtageafsnit:

 • • Opfordres den nærmeste pårørende til at tage værdigenstande med hjem. Ellers er samme regler for øvrige værdigenstande som beskrevet ovenfor gældende

Ved behandling/operation på operationsafsnittet:

 • • Værdigenstande må ikke medbringes. Er patienten kommet til operationsafsnittet med værdigenstande informeres patienten, hvis dette er muligt, om at værdigenstanden udleveres til sengeafsnittet. Dette dokumenteres i feltet – udlevering af værdigenstande i EPJ

 • • Personlige ejendele som eksempelvis briller, tandprotese og høreapparat må medbringes. Personalet er ansvarlig for at ejendelene påsættes labels med patientens navn og CPR nummer

 • • Hvor anæstesiafsnittet er involveret i behandlingen har anæstesi personalet det fulde ansvar for patientens ejendele ellers er ansvaret for patientens ejendele operationsafsnittets

Erstatningspligt

Personalet må ikke tage stilling til et erstatningskrav overfor patient/pårørende. Afgørelsen om anerkendelse eller afslag på erstatning træffes alene af regionens forsikringskontor og foretages ud fra en vurdering af hver enkelt sag.

Ved nødret yder regionen som udgangspunkt ikke erstatning for personlige ejendele og værdigenstande, som måtte blive beskadiget i forbindelse med akut behandling eksempelvis afklippet tøj og smykker mv.

Registrering af patientens værdigenstande og personlige ejendele

Ved modtagelse af en patient registreres patientens værdigenstande og personlige ejendele i EPJ (Clinical Suite). Vælg kliniske oversigter herunder patientoplysninger-dialog - patientoplysninger og sociale forhold – funktionstasten i feltet medbragte ejendele vælges og medbragte ejendele åbnes.

I medbragte ejendele registreres værdigenstande (mulighed for registrering af kontrollanter), hjælpemidler, medicin og andre ejendele.

Der er mulighed for at registrere, hvilke ejendele, der er udleveret og til hvem.

Opbevares værdigenstande eller afleveres der værdier i sygehusets Information skal der fortsat registreres på gennemslagsrekvisitioner.

Værdigenstande anbringes i plastikposer og registreres på rekvisitionen – En fortegnelse over ejendele tilhørende (varenummer 080040) – rekvisitionen er påført fortløbende numre. Husk labels på alle tre sider (ved skrivning på hvid side gennemslag til gul og rød side):

Hvid side

Følger værdierne til Informationen

Gul side

Tilhører patienten

Rød side

Opbevares på det respektive afsnit og anvendes, når patienten afhenter sine genstande igen

 • • Patienten skal kvittere for aflevering af sine værdigenstande til afdelingen på hvid side. Er patienten ikke i stand til at kvittere gøres det af to medarbejdere

 • • Afdelingen skal kvittere for modtagelsen af værdigenstande på hvid side ved at påføre dato, navn, stilling og afdeling

 • • Værdigenstande og gennemslagsrekvisition - (hvid, gul, rød side) af patienters deposita - bringes til sygehusets Information af patienten selv, hvis muligt, eller af den medarbejder, der har fået dem i sin varetægt. Værdigenstande afleveres hurtigst muligt i sygehusets Information, hvor de deponeres i værdiboks. Værdierne kan afleveres hele døgnet alle ugens dage. Sygehuset har bogføringspligt på kontantbeløb, hvorfor disse under ingen omstændigheder må opbevares på afsnittet

 • • Sygehusets Information kvitterer for modtagelse på den hvide side med gennemslag til gul (som enten følger med patienten/opbevares i patientens papirer, hvis patienten er bevidsthedssvækket eller intuberet) og rød side, således at afdelingen har Informationens kvittering for modtagelse af værdier

 • • Sygehusets Information udskriver en ny kvittering for modtagelse af værdigenstande. Denne kvittering er grøn og kan videregives til patienten eller opbevares i patientens papirjournal (hvis en sådan forefindes og hvis patienten ikke selv er i stand til at modtage kvitteringen)

Bemærk: Når det handler om patienter fra Skadestuen/Modtagelsen viderebringes den nye grønne kvittering fra sygehusets Information til patientens afdeling for at sikre, at kvitteringen følger patienten.

Udlevering af værdigenstande

 • • Ved hel eller delvis udlevering af værdigenstande skal patienten medbringe den nye grønne kvittering til sygehusets Information. Dette kan ske hele døgnet og uden varsel. Ved delvis udlevering af kontantbeløb afskrives beløbet på patientens grønne kvittering. Når alt er udleveret kvitteres der på den grønne kvittering, som sendes til kassen

 • • Er patienten ikke i stand til at møde frem i sygehusets Information, men ønsker sine værdigenstande udleveret, kan patienten udstede fuldmagt til anden person (må gerne være et personalemedlem). Blanket til udfærdigelse af fuldmagt udskrives alternativt hentes i sygehusets Information

 • • Er patienten ikke i stand til at udstede en fuldmagt til anden person, skal to vidner skrive under på, at det er patientens hensigt at få værdierne udleveret (eksempelvis ved overflytning af patient til andet sygehus, til hjemland eller andet)

 • • Dør patienten kan ægtefællen få udleveret værdierne mod at aflevere den grønne kvittering med underskrift

 • • Er der ingen ægtefælle skal sygehusets Information have den grønne kvittering. Informationen underretter herefter Skifteretten, der udsteder skifteretsattest til pårørende. På forevisning af denne i Informationen kan pårørende få udleveret værdigenstandene – er der øvrige pårørende skal vedkommende medbringe fuldmagt fra evt. søskende.

Håndtering af glemte værdigenstande/personlige ejendele (hittegods)

Glemte værdigenstande/personlige ejendele skal afleveres i Informationen så hurtigt som muligt, herunder også fundne høreapparater. Syn, Hørelse og Døvblindhed kan identificere ejeren af et offentlig lånt høreapparat ud fra serienummer/CPR nummer, som typisk står, hvor batteriet sidder.

Patienter, pårørende og personalet opfordres til at tage kontakt med Informationen, inden personalet udarbejder en skadeanmeldelse til Forsikringskontoret med henblik på en vurdering af sagen. Informationen opbevarer værdigenstande/personlige ejendele ind til det overlades til politiet inden for aftalte deadlines.

Når patienten mister værdigenstande/personlige ejendele

Afsnitslederen henter og udfylder den relevante forsikringsblanket på Personalenet – se nedenstående.

Blanketten udfyldes og sendes elektronisk til Jura

Ansvarsskadeanmeldelse http://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/Forsikring/Sider/AnsvarsforsikringforSundhedsomraadet,Tvaergaaendeadm,ogRegionalUdvikling.aspx

Benyttes når der er tale om patienter, der har mistet ejendele under indlæggelse. Benyttes også ved skader på tandproteser f.eks. sket i forbindelse med intubering.

Der gøres opmærksom på, at skader på patienters egne fast tænder skal anmeldes til Patienterstatningen jvf. Pjecen: Tandskader opstået i forbindelse med bedøvelse

Anmeldelse af ansvarsskade

Ved behov for at anmelde tab og/eller beskadigelse af værdigenstande/personlige ejendele udfærdiges elektronisk skadesanmeldelse på http://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/Forsikring/Sider/AnsvarsforsikringforSundhedsomraadet,Tvaergaaendeadm,ogRegionalUdvikling.aspx

Blanket til anmeldelse af ansvarsskade udfyldes altid af personalet evt. i samarbejde med patient/pårørende. Blanketten bliver efter udfyldelse automatisk videresendt til Regionens hovedpostkasse.

Såfremt skaden opdages efter skadelidtes udskrivning eller der er uenighed om sagsfremstillingen, kan skadelidte og sygehuset udfylde en skadesanmeldelse hver især.

Udfærdiget ansvarsskadeanmeldelse, udfyldt af patient/pårørende, sendes til:

Jura

Regionshuset

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Øst

Telefon: 97648389 / 97648390

Sagen overdrages hermed til regionens Forsikringskontor, der varetager den videre sagsbehandling.

Patientinformation tandskader:

Aalborg: Tandskade opstået i forbindelse med bedøvelse

De andre matrikler: Tandskade opstået i forbindelse med bedøvelse

Definition af begreber

Værdigenstande/personlige ejendele: Værdigenstande defineres som smykker, herunder ure og kontanter. Mobiltelefon, pc, tablet mm. kan defineres som både værdigenstande og personlige ejendele mens tøj, sko, briller, høreapparater, barbermaskiner, tandproteser mm. betragtes som personlige ejendele

Nødret: Nødret defineres som de tilfælde, hvor akut behandling af patienten nødvendiggør, at personlige ejendele og værdigenstande fjernes fra patienten straks, da der ikke er tid til at fjerne effekterne på normal vis, samt at det er uvæsentligt set i forhold til den akutte situation – herunder eksempelvis at klippe patientens tøj og/eller smykker itu

Nærmeste pårørende: Ved nærmeste pårørende forstås slægtninge i lige linje – ægtefæller, forældre og myndige børn

Målgruppe – modtagelse

Retningslinjen er rettet mod det personale på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og Psykiatrien, der varetager håndteringen af patienters personlige ejendele og værdigenstande.

Formål

Formålet er at:

 • • Sikre patientens værdigenstande og personlige ejendele

 • • Sikre en ensartet registrering og dokumentation af værdigenstande og personlige ejendele

 • • Sikre en ensartet sagsbehandling ved klagesager omhandlende værdigenstande og personlige ejendele

 • • Nedbringe antallet af klagesager i forhold til værdigenstande og personlige ejendele ved systematik og standardisering

Problemstilling

Patienter medbringer ved indlæggelse ofte både værdigenstande og personlige ejendele. Begge dele kan repræsentere store værdier både i forhold til affektion og økonomi. Mange patienter har forløb, der går på tværs. Dermed øges risikoen for at værdier bortkommer. På den baggrund er det vigtigt, at personalet tager vare på både værdier og ejendele. Det er dog forsikringskontorets henstilling, at personalet informerer patienterne om, at værdier og ejendele er på eget ansvar, og såfremt der er en ægtefælle eller pårørende, skal personalet opfordre til, at værdier og andre unødvendige ejendele sendes med ægtefælle eller pårørende hjem. Der er en del indberetninger om bortkomne værdier/ejendele, som resulterer i anmeldelse til Forsikringskontoret. Dette antal søges nedbragt ved en ensartet opbevaring og behandling af værdigenstande og personlige ejendele.

Referencer

http://patienterstatningen.dk/ - 2015

http://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/Forsikring/Sider/default.aspx

Mailadresse til Regionens forsikringskontor: forsikringskontoret@rn.dk