Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Video EEG langtidsmonitorering

Formål:

EEG langtidsmonitorering (EEG LTM) med henblik på diagnostik af

     • − epileptisk anfald versus non-epileptisk anfald

     • − karakterisering af epilepsitype

     • − vurdering af anfalds hyppighed

     • − fokuslokalisation med henblik på epilepsikirurgi

 

Henvisningskriterier:

     • − diagnostik af epilepsi versus PNES (psykogen non-epileptiske anfald)

     • − diagnostik af epilepsi versus andre anfaldsvise opståede fænomener f.eks. TCI, ticks, spasmer, parasomnie osv.

     • − vurdering af anfaldstype, epilepsi klassifikation

     • − beskrivelse af lateralisation, lokalisation og udbredelse af EEG forandringer hos patienter. der er kendt med svært refraktær epilepsi med henblik på videre henvisning til udredning for epilepsi kirurgi

     • − forventning om tilstrækkeligt anfaldshyppighed der giver mulighed for registrering under overvågning

 

Undersøgelsens styrke er at korrelere adfærdsændringer (subjektive såvel som objektive) med EEG- grafiske ændringer samt videoregistrering og har to hovedfunktioner:

 

 1. 1. Diagnose af anfaldsforstyrrelser dvs. epileptiske vs. non- epileptiske anfald. Herunder verifikation af hvorvidt nye anfalds typer, hospatienter. med kendt veldokumenteret epilepsi, er af epileptisk natur/karakter.

 

 1. 2. Kvalifikation af EEG/klinisk respons (iktalt og interiktalt) før og efter en behandlingsintervention hos patient med manglende eller ringe mulighed for registrering af anfald i hjemmet. Typisk handler det om at patient med natlige anfald, retarderede patienter, eller anfald med beskedne kliniske manifestationer (eksempelvis absencer).

 

Visitation og indkaldelse:

 1. 3. Patienten informeres om overvågningsmulighed af henvisende læge. Henvisende læge indhenter samtykkeerklæring

 1. 4. Pjecer udleveres

 2. 5. Henvises gennem WebPas, ligesom til andre neurofysiologiske undersøgelser

 3. 6. Visitation til EEG - LMT foretages under neurofysiologisk konference af overlæger fra

Epilepsiambulatoriet

Neurofysiologisk afsnit

 1. 7. Henvisning sendes via neurofysiologisk afsnit til neurologisk sengeafsnit 6 sal, att. Afsnitsledende sygeplejerske

 2. 8. Patienten indkaldes skriftligt til 3 døgns indlæggelse af afdelingssekretær, registrering i afdelingens kalender, samt PAS systemet

 

Undersøgelsen foregår i ulige uger. Patienten indkaldes altid tirsdag kl. 9.00.

 

Indlæggelse:

 1. 1. Patienten indlægges på observationsstuen, hvor observationsstuens sygeplejerske/social og sundhedsassistent modtager patienten. Det er observationsstuens personale, der varetager overvågningen hele døgnet. Der er mulighed for, at pårørende eller personale fra plejebolig kan indlægges sammen med patienten.

 2. 2. Kl. 10.00: påsætning af elektroder på patienten af neurofysiologiassistent – det foregår på observationsstuen.

 3. 3. Til og fra kobling under indlæggelsesforløbet foretages af observationsstuens personale.

 4. 4. Patientens adfærd registreres med video, der kontinuerligt overvåges af observationsstuens personale.

 5. 5. Journalinformation vedr. registreringshyppighed o. lign.

Videofiler lagres tidssynkroniseret med EEG til efterfølgende gennemsyn

Ingen videoregistrering på toilet.

Patienten instrueres i at toiletdøren ikke må låses

 1. 6. Ved anfald:

- registrerer personalet kliniske test på patienten (vedlagte anfaldsskema)

- personalet sikrer sig at video og lyddokumentation er optimal

- personalet bliver ved patienten til denne igen er i sin habituelle tilstand

- patienten er udstyret med ’event’ knap til markering af subjektive anfaldoplevelser

- event- knappen kan tillige anvendes til evt. pårørende eller personale i lokalet

- patient markerede events lagres i video- EEG filerne (tidssynkroniseret)

 1. 7. Daglig stuegang ved stuegangsgående læge

 2. 8. Ved behov kontakt til henvisende overlæge

 

Udskrivelse:

 1. 1. Stuegangsgående læge udskriver patienten sædvanligvis til hjemmet, med opfølgning ved overlæge i epilepsiambulatoriet, indenfor 14 dage

 2. 2. Afdelingssekretær aftaler tid til patienten i ambulatoriet

 

LTM konferencen

- fremvise klinisk resume og evt. scanningsfund ved neurolog

- hvorefter neurofysiolog fremlægger LTM undersøgelsen i følgende rækkefølge:

 

 1. 1. Iktale events - først adfærd, derefter EEG forandringer og sidst korrelationen mellem disse

 2. 2. Interiktale fund (kort) hvis relevante

 • afslutningsvis foretager neurologisk overlæge og klinisk neurofysiologisk overlæge i fællesskab en samlet konklusion på klinisk/MR/LTM fund

 • konklusionen indføres i patientjournalen af neurologisk overlæge

 • patient og eventuelle pårørende orienteres om konklusion fra konferencen ved den ambulante opfølgning

 

Døgn- LTM teknisk udstyr og procedure

Minimum standarder for specifikke indikationer:

Klassifikation: der påsættes altid elektro-cap og ved mistanke om TLE tillige low-row elektroder

Præ-kirurgisk evaluering: der påsættes altid elektro-cap og tillige low-row elektroder

PNES: ved mistanke om PNES kan low-row ofte undlades

Anfaldsprovokation: der kan om nødvendigt foretages medicindosis reduktion (ved neurolog), søvndeprivation, andre individuelle provokationer (baseret på anamnesen)

Natlige anfald: der påsættes øjensensorer og submandibularis– muskelsensor individuelt vurdering under visitation

Antal anfald: som hovedregel stiles ved alle indikationer mod registrering af 1 – 4 anfald hvor antal af anfald bestemmes ved planlægningsmødet og justeres i forbindelse med den daglige stuegang.

 

Kvalifikationer, ansvar og opgavefordeling -LMT teamet:

Neurofysiologi-overlæge, neurofysiologiassistent, neurologisk overlæge

Neurologisk sengeafdelings afsnitsledende sygeplejerske, epilepsisygeplejerske, sygeplejerske, Social- og sundhedsassistenter på observationsstuen

Stuegangsgående læge

Ved akutte behov - vagthavende neurolog

 

Speciallæge i neurologi:

Er speciallæge i neurologi med interesser / subspeciale i epileptologi

Tager klinisk ansvar for patienten i hele forløbet

Er aktiv i processen som:

fremsendelse af henvisning til elektiv udredning med EEG – LTM

visitation til EEG – LTM

planlægning af eventuel medicindosis reduktion før indlæggelsen

deltagelse i EEG – LTM konference (hvad anden mandag, lige uger kl. 13.00) sammen med neurofysiologisk overlæge, hvor man foretager den endelige fortolkning af undersøgelsen, opsummering af neurofysiologisk fund, anamnese og andre parakliniske undersøgelser (f.eks. neuroradiologiske undersøgelser)

tager ansvar for at anamnesen, og alle parakliniske undersøgelser er tilgængelige og kan fremvises / resumeres

indfører fælles konklusion i patientens journal

 

Sygeplejerske, Social- og sundhedsassistenter på observationsstuen.

Har kompetencer til at observerer og beskrive anfaldsfænomener hos epilepsipatienter

 • modtager patienten på indlæggelsesdagen på observationsstuen

 • tager ansvar, sammen med neurofysiologiassistent, for monitorering / cap påsættes patienten

 • ansvar for at vedligeholde elektroder/cap

 • ansvar for overvågning, interagerer med patienten og registrering af patientens anfald, samt videooptagelse af patienten ved anfald

 • ansvar for at koordinering af undersøgelser (blodprøver, EKG, o.a.) med LTM

 • ansvar for venflonanlæggelse hvis relevant

 • deltager i patientstuegang

 • varetager medicinadministration i OPUS, ud fra neurologisk læges ordination og evt. ændringer af disse

 • opmærksomhed ved selvadministration af medicin, som også ordineres og dokumenteres af lægen

 • ansvar for at tilkalde neurologisk læge, ved akut behov for hjælp

 • varetage kontakten til pårørende/personlig hjælper

 

Afsnitsledende sygeplejerske har ansvar for:

 • • Neurologisk sengeafdeling indkalder patienten

 • • afdelingens personaleressourcer og sikrer personaleressourcerne er til stede i monitoreringsperioden

 • • kompetenceudviklingen af personalet til døgn- LMT

Alle medarbejdere på observationsstuen deltager i

 • undervisning/følgevagt på monitoreringspladsen

 • teoretisk oplæg omkring epilepsi af epilepsisygeplejersken, samt neurologisk overlæge

 • oplæg omkring monitorering/elektrode pleje, samt vedligeholder elektroder / cap. af neurofysiologiassistenten

 • sygeplejersker kompetenceudvikles omkring venflonanlæggelse

 • introduktion til anfaldsbeskrivelse jf. skema i afdelingen

 • • udarbejdelse af de administrative hjælpemidler, f.eks. anfaldsskemaer, samt pjecer til patienten

 

Sekretæropgaver neurologisk sengeafsnit:

 • indkalde patienten via brev, vedlagt pjece omkring undersøgelsen

 • aktualisering af journal oplysninger

På indlæggelsesdagen:

 • patient indlægges i PAS systemet, labels, journalpapirer laves

 • ansvar for dokumentation af stuegangsnotater

Udskrivelse:

 • tid bestilles i epilepsiambulatoriet (indenfor 14 dage)

 • ansvar for epikrise

 • foretager DRG- kodning

 

Vagthavende læge(forvagt)

 • modtager patienten på indlæggelsesdagen

 • indlæggelse journal skrives

 • OPUS ordinationer, der laves medicinstatus

 • deltager dagligt i stuegang

 • tilkaldes ved behov af sygeplejerske på Neurologisk sengeafdeling og har i så tilfælde --ansvar for den akutte lægelige behandling af patienten i den givne situation, hyppigst ved ophobede anfald eller status epilepticus

Se instruks for status epilepticus i højre side

Neurologen bør konferere behandlingen med den for undersøgelsen ansvarlige overlæge, hvis tiden tillader det

 

Retningslinjer for afrapportering af LTM undersøgelser

 1. 1. Beskrivelse af standard - EEG, samt beskrivelse af øvrige betydningsfulde interiktale forandringer.

 2. 2. Anfaldsobservationer med beskrivelse af hvert observeret anfald for sig. Der beskrives først

kliniske observationer, herunder varighed, resultat af kliniske test (prøveord, kommandoer mm), hvorefter der beskrives tilhørende EEG- forandringer, og herunder angives hvis der ikke findes EEG grafisk korrelat til anfaldet. Ved multiple anfald af samme type kan disse beskrives samlet med angivelse af varighedskonklusion med abnormitetsgrad og særskilt angivelse af iktale henholdsvis, interiktale EEG forandringer, samt angivelse af antal registrerede anfald, og om der fandtes EEG – korrelat til disse.

 1. 3. Et kortfattet klinisk oplæg. (kopi af det tilsendte oplæg fra neurolog).

 2. 4. DVD med prunede videofiler af registrerede anfald med henblik på undervisning.

 

Ved LTM konferencen fremvises klinisk resume og evt scanningsfund ved neurolog, hvorefter neurofysiolog fremlægger LTM undersøgelsen i følgende rækkefølge:

 

 1. 3. Iktale events- først adfærd, derefter EEG forandringer og sidst korrelationen mellem disse.

 2. 4. Interiktale fund (kort) hvis relevante.

 

Afslutningsvis foretager neurologisk overlæge og klinisk neurofysiologisk overlæge i fællesskab en samlet konklusion på klinisk/MR/LTM fund. Konklusionen indføres i patientjournalen af neurologisk overlæge.

 

Patienten og eventuelle pårørende orienteres om konklusion fra konferencen ved den ambulante opfølgning

 

Definition af begreber

LMT: langtidsmonitorering

PNES: Psykogene Non Epileptiske Anfald (Eng.:Seizures)

EEG - LTM:

Video - EEG under 3 døgns indlæggelse foretages på observationsstuen neurologisk sengeafsnit 6 sal..

Referencer

Ingen angivet