Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegation til sygeplejersker i ældremedicinsk speciale – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Beskrivelse

De generelle principper for delegation er beskrevet i lokal og regional instruks. Nationalt og juridisk er reglerne beskrevet i Sundhedsministeriets Vejledning Nr. 115 (Ref.).

Nærværende instruks beskriver de specifikke rammer for sygeplejersker i Ældremedicinsk ambulatorium på Regionshospital Nordjylland. De enkelte sygeplejerskes delegerede opgaver fremgår af navnelister i ambulatoriet (se bilag).

Rammedelegation:

Behandling inden for de givne rammer iværksættes uden forudgående stillingtagen af lægen.

Rammedelegationerne vedrører dele af den medicinske behandling for patienter i Ældremedicinsk ambulatorium. I praksis omfatter det behandling af smerter, depression og blodtryk. Dvs. behandling med primære og sekundære analgetika, antidepressiv- og antihypertensiv medicin.

Når sygeplejersken foretager en delegeret opgave, arbejder hun som lægens medhjælp. Hun vurderer selv indikation for behandling og foretager selv ordination og dokumentation. Indikation noteres i journalnotat og ordination anføres i FMK. Det er sygeplejerskens ansvar at arbejde inden for rammerne, men det er fortsat lægen, der har det fulde ansvar for behandlingen.
 

Rammer for delegation

Smertebehandling:

Medicinordination

Oprette

Ændre

Seponere

Paracetamol

 

X

X

Svage opioider

 

X

X

Stærke opioider

 

X

X

Antidepressiv i analgetisk øjemed

 

X

X

Antikonvulsiva i analgetisk øjemed

 

X

X

Analgetika skal være initieret ved læge i Ældremedicinsk ambulatorium, Ældremedicinsk sengeafsnit eller som opfølgning efter indlæggelse på Ortopædkirurgisk afsnit.

Retningslinjer skal foreligge i lægens journaloptagelse for den pågældende optrapning i forhold til måldosis, max. optrapning (eller nedtrapning ved seponeringsmål).
 

Depressionsbehandling:

Medicinordination

Oprette

Ændre

Seponere

Citalopram

 

X

X

Mirtazipin

 

X

X

Venlafaxin

 

X

X

Duloxetin

 

X

X

Escitalopram

 

X

X

Retningslinjer skal foreligge i lægens journaloptagelse for den pågældende optrapning i forhold til måldosis, max. optrapning (eller nedtrapning ved seponeringsmål).
 

Hypertensionsbehandling:

Medicinordination

Oprette

Ændre

Seponere

Amlodipin

 

X

X

Lercanidipin

 

X

X

Metropolol

 

X

X

Ramipril

 

X

X

Losartan

 

X

X

Centyl med kcl

 

X

X

Retningslinjer skal foreligge i lægens journaloptagelse for den pågældende optrapning i forhold til måldosis, max. optrapning (eller nedtrapning ved seponeringsmål).


Antidementiel medicin:

Medicinordination

Oprette

Ændre

Seponere

Exelon

 

X

X

Aricept

 

X

X

Retningslinjer skal foreligge i lægens journaloptagelse for den pågældende optrapning i forhold til måldosis, max. optrapning (eller nedtrapning ved seponeringsmål).
 

Andet:

Medicinordination

Oprette

Ændre

Seponere

Unikalk

 

 

 

Apovit D

 

 

 

Laxantia

 

X

X

Kosttilskud

 

X

X

 

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) (BEK nr. 1219 af 11/12/2009):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (VEJ nr. 115 af 11/12/2009):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064

Regional politik og strategi, PRI: Delegation af forbeholdt virksomhed

Lokal klinisk instruks, PRI: Delegation af arbejdsopgaver til sygeplejersker, Klinik Medicin