Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Penicillinallergi, Hobro

Definition af begreber

 • • Ved penicillinallergi forstås allergi overfor benzyl-penicillin og dermed risiko for krydsreaktion overfor alle andre penicilliner.

 • • En penicillin allergisk patient vil reagere på penicillin, ampicillin, dicloxacillin, piperacillin etc.

 • • En patient med non-IgE-medieret ampicillinudslæt vil ikke reagere på andre penicilliner.

 • • Risiko for krydsallergi overfor cefalosporinpræparater hos ca. 5% af personer med penicillinallergi.

 

Forekomst

 • • 5% af uselekterede patienter formodes at have penicillinallergi.

 • • Diagnosen kan kun bekræftes hos 5-10% af disse.

 • • Ikke øget hyppighed hos astmapatienter, men disse kan få sværere symptomer.

 • • Anafylaktisk shock forekommer i 0,2% af behandlingen, især givet som inj.

 • • Et dødsfald i Danmark hver 6. år.

 

Fremgangsmåde:

Patogense

Symptomer

Udredning

Diagnose

 

Patogenese

 

IgE-medieret

 

 • • Antigeniciteten er knyttet til beta-laktam ringen, som er fælles for alle penicilliner.

 • • Benzyl-penicillin består af

   • ▪ major determinant (penicilloyl) – hyppigt.

   • ▪ minor determinant (andre molekyler) – sjældent.

 • • Den lavmolekylære penicillin determinant virker som hapten.

 

Non-IgE-medieret

 • • Ofte dårligt karakteriserede mekanismer.

 

Symptomer

 

Hud

   • ▪ Urtikarielt udslæt (IgE-medieret).

   • ▪ Makulopapuløst (mobilliformt) ikke-kløende udslæt (non-IgE-medieret).

 

Luftveje

   • ▪ Angioødem i pharynx og larynx.

   • ▪ Astma.

 

Systemisk

   • ▪ Anafylaktisk shock.

 

 

Andet

   • ▪ Serum-syge

   • ▪ Hæmolytisk anæmi

   • ▪ Akut interstitiel nephritis

   • ▪ Steven-Johnson’s syndrom

   • ▪ Erytrodermi

 

Udredning

Indikation for udredning

   • ▪ Mistanke om IgE-medierede symptomer i forbindelse med penicillinbehandling.

   • ▪ Ikke isolerede gastrointestinale symptomer.

   • ▪ Hovedformålet er at undgå unødvendige CAVE.

   • ▪ Mange patienter, især børn med eksematøs sygdom, får ofte en unødvendig og forkert diagnose.

   • ▪ Ved mistanke om penicillinallergi oprettes CAVE i EPJ. Patienten henvises til lungemedicinsk ambulatorium med henblik på udredning. Hvis der under aktuelle kontakt har været mulig reaktion overfor penicillin eller cefalosporin-præparat, skal RAST-test for allergi tidligst udføres efter 6-8 uger.

RAST-test

   • ▪ Måling specifikt IgE overfor penicilloyl G og V er den 1. undersøgelse.

   • ▪ Måler IgE mod major determinant men ikke imod minor determinant.

   • ▪ Metoden har høj specificitet.

   • ▪ Sensitivitet falder med tiden efter sidste penicillin indgift.

     • ♦ Positiv hos 75% efter 1 år

     • ♦ Positiv hos 25% efter 10 år

   • ▪ Hvis specifikt IgE > 0,35 kU/L er patienten allergisk overfor penicillin. Der bibeholdes eller oprettes CAVE i EPJ. Patienten skal have udleveret CAVE-kort. Udredningen afsluttes hermed.

   • ▪ Hvis RAST er negativ (< 0,35 kU/L) kan man gå videre med provokation, med mindre der er kontraindikationer herfor. Der tilrettelægges lægesamtale forud for evt. provokation. Patientens lungefunktion kontrolleres. Særligt fokus på astmapatienter. Hvis patienten har astma, kontrolleres lungefunktionen forud for og under en evt. penicillinprovokation.

Provokation

   • ▪ Udføres hvis RAST-test er negativ.

   • ▪ Provokation foregår i lungemedicinsk ambulatorium, under anafylaksiberedskab med anlagt venflon.

   • ▪ Der skal forud for provokationen udfærdiges journal på patienten indeholdende vanlige oplysninger, specielt dog med fokus på hjerte-/lungesygdom, medicin. Risiko ved provokation?

   • ▪ Der gives mixt. Primcillin 50 mg/ml 0,1 ml, og patienten observeres i 2 timer.

   • ▪ Herefter gives mixt. Primcillin 50 mg/ml 0,6 ml, og patienten observeres i 2 timer.

   • ▪ Herefter gives mixt. Primcillin 50 mg/ml, 12 ml, og patienten observeres i 2 timer

 

Reaktioner kan vise sig ved: Kløe, eksantem, urticaria, dyspnø, angionødem.

Der udleveres information om evt. sen-reaktion og handling på baggrund heraf

   • ▪ Ny RAST efter 1 måned, som ses inden:

   • ▪ Brevsvar til patienten, med kopi til e.l., obs CAVE-kort og CAVE i EPJ.

 

Diagnose

 

Penicillinallergi er påvist

   • ▪ Patient med enhver reaktion + positiv RAST (evt. først positiv efter provokation).

   • ▪ Patient med enhver reaktion + positiv provokation.

   • ▪ Patient med livstruende anafylaktisk reaktion (må ikke provokeres).

   • ▪ Patient med anden livstruende reaktion (Steven-Johnson’s syndrom), (må ikke provokeres).

 

Penicillinallergi ikke påvist

   • ▪ Patient med ikke-livstruende reaktion og negativ RAST, - provokation.

 

Ampicillin

   • ▪ Ampicillin og amoxicillin udgør et specielt problem.

   • ▪ De giver ofte et makupapuløst udslæt.

     • ♦ Altid ved mononukleose

   • ▪ Ved mistanke om IgE-medieret penicillinallergi udredes for dette i henhold til ovenstående.

 

Cefalosporin

   • ▪ Patient med penicillinallergi:

     • ♦ kan i sjældne tilfælde (<10%) reagere på 1. generation cefalosporiner

     • ♦ reagerer meget sjældent på 2. generations cefalosporiner

 

Reaktion under indlæggelse

   • ▪ Tilfældet beskrives så nøjagtigt som muligt i journalen.

   • ▪ Der skiftes som hovedregel til andet antibiotikum (konfereres).

   • ▪ Der planlægges udredning for penicillinallergi jævnfør ovenstående. RAST-test efter 6-8 uger.

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter mistænkt for at have penicillinallergi.

Formål

At sikre korrekt håndtering og udredning af patienter mistænkt for at have penicillinallergi.