Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Penicillinallergi, Hobro

Forekomst

 • • 5% af uselekterede patienter formodes at have penicillinallergi.

 • • Diagnosen kan kun bekræftes hos 5-10% af disse.

 • • Ikke øget hyppighed hos astmapatienter, men disse kan få sværere symptomer.

 • • Anafylaktisk shock forekommer i 0,2% af behandlingen, især givet som inj.

 • • Et dødsfald i Danmark hver 6. år.

 

Fremgangsmåde:

Patogense

Symptomer

Udredning

Diagnose

 

Patogenese

 

IgE-medieret

 

 • • Antigeniciteten er knyttet til beta-laktam ringen, som er fælles for alle penicilliner.

 • • Benzyl-penicillin består af

   • ▪ major determinant (penicilloyl) – hyppigt.

   • ▪ minor determinant (andre molekyler) – sjældent.

 • • Den lavmolekylære penicillin determinant virker som hapten.

 

Non-IgE-medieret

 • • Ofte dårligt karakteriserede mekanismer.

 

Symptomer

 

Hud

   • ▪ Urtikarielt udslæt (IgE-medieret).

   • ▪ Makulopapuløst (mobilliformt) ikke-kløende udslæt (non-IgE-medieret).

 

Luftveje

   • ▪ Angioødem i pharynx og larynx (farligt) og ansigtet.

   • ▪ Astma.

 

Systemisk

   • ▪ Anafylaktisk shock.

 

 

Andet

   • ▪ Serum-syge

   • ▪ Hæmolytisk anæmi

   • ▪ Akut interstitiel nephritis

   • ▪ Steven-Johnson’s syndrom

   • ▪ Erytrodermi

 

Udredning

Indikation for udredning

   • ▪ Mistanke om IgE-medierede symptomer i forbindelse med penicillinbehandling.

   • ▪ Ikke isolerede gastrointestinale symptomer.

   • ▪ Hovedformålet er at undgå unødvendige CAVE.

   • ▪ Mange patienter, især børn med eksematøs sygdom, får ofte en unødvendig og forkert diagnose.

   • ▪ Ved mistanke om penicillinallergi oprettes CAVE i EPJ. Patienten henvises til lungemedicinsk ambulatorium med henblik på udredning. Hvis der under aktuelle kontakt har været mulig reaktion overfor penicillin eller cefalosporin-præparat, skal RAST-test for allergi tidligst udføres efter 3 uger.

RAST-test

   • ▪ Måling specifikt IgE overfor penicilloyl G og V er den 1. undersøgelse.

   • ▪ Måler IgE mod major determinant men ikke imod minor determinant.

   • ▪ Metoden har høj specificitet.

   • ▪ Sensitivitet falder med tiden efter sidste penicillin indgift.

     • ♦ Positiv hos 75% efter 1 år

     • ♦ Positiv hos 25% efter 10 år

   • ▪ Hvis specifikt IgE > 0,10 kU/L er patienten allergisk overfor penicillin. Der bibeholdes eller oprettes CAVE i EPJ. Patienten skal have udleveret CAVE-kort. Udredningen afsluttes hermed.

   • ▪ Hvis RAST er negativ (< 0,10 kU/L) kan man gå videre med provokation, med mindre der er kontraindikationer herfor. Der skal forud for provokationen udfærdiges journal på patienten indeholdende vanlige oplysninger, specielt dog med fokus på hjerte-/lungesygdom, medicin. Risiko ved provokation?

   • ▪ Der tilrettelægges journaloptagelse forud for eventuel provokation. Patientens lungefunktion måles. Særligt fokus på astmapatienter. Hvis patienten har astma, kontrolleres lungefunktionen forud for og under en evt. penicillinprovokation.

Provokation

   • ▪ Udføres hvis RAST-test er negativ.

   • ▪ Provokation foregår i lungemedicinsk ambulatorium. Provokation foretages som enten en kort test (ved lav risiko) med efterfølgende 5 dages tabletbehandling, eller en lang test (ved høj risiko) med efterfølgende 5 dages tabletbehandling. Provokationsskema udfyldes. Anafylaksiberedskab med anlagt venflon kun ved højrisiko. Efter konference kan der også laves en HR-test (Histamin release) overfor det antibiotikum, der er mistanke til. Patienten skal sendes til Biokemisk afd. sammen med en aktuel tablet samt et udfyldt undersøgelsesskema.

 

Reaktioner kan vise sig ved: Kløe, eksantem, urticaria, dyspnø, angioødem.

 

Der udleveres information om eventuel sen-reaktion og handling på baggrund heraf

   • ▪ Brevsvar til patienten, med kopi til e.l., obs CAVE i EPJ.

 

Diagnose

 

Penicillinallergi er påvist

   • ▪ Patient med enhver reaktion + positiv RAST (evt. først positiv efter provokation).

   • ▪ Patient med enhver reaktion + positiv provokation.

   • ▪ Patient med livstruende anafylaktisk reaktion (må ikke provokeres).

   • ▪ Patient med anden livstruende reaktion (Steven-Johnson’s syndrom), (må ikke provokeres).

 

Penicillinallergi ikke påvist

   • ▪ Patient med ikke-livstruende reaktion og negativ RAST, - provokation.

 

Ampicillin

   • ▪ Ampicillin og amoxicillin udgør et specielt problem.

   • ▪ De giver ofte et makupapuløst udslæt.

     • ♦ Altid ved mononukleose

   • ▪ Ved mistanke om IgE-medieret penicillinallergi udredes for dette i henhold til ovenstående.

 

Cefalosporin

   • ▪ Patient med penicillinallergi:

     • ♦ kan i sjældne tilfælde (<10%) reagere på 1. generation cefalosporiner

     • ♦ reagerer meget sjældent på 2. generations cefalosporiner

 

Reaktion under indlæggelse

   • ▪ Tilfældet beskrives så nøjagtigt som muligt i journalen.

   • ▪ Der skiftes som hovedregel til andet antibiotikum (konfereres).

   • ▪ Der planlægges udredning for penicillinallergi jævnfør ovenstående. RAST-test efter 3 uger.

 

Definition af begreber

 • • Ved penicillinallergi forstås allergi overfor benzyl-penicillin og dermed risiko for krydsreaktion overfor alle andre penicilliner.

 • • En penicillin allergisk patient vil reagere på penicillin, ampicillin, dicloxacillin, piperacillin etc.

 • • En patient med non-IgE-medieret ampicillinudslæt vil ikke reagere på andre penicilliner.

 • • Risiko for krydsallergi overfor cefalosporinpræparater hos ca. 5% af personer med penicillinallergi.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter mistænkt for at have penicillinallergi.

Formål

At sikre korrekt håndtering og udredning af patienter mistænkt for at have penicillinallergi.