Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Alkohol og graviditet

 

Målgruppe

Læger, jordemødre, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

 

 

Baggrund

 

Risiko for fosterskade ved alkoholindtagelse under graviditet

 

Eksponering

Risiko for

Risiko

>6 genstande dagligt

Føtalt alkoholsyndrom

2,5-6 % blandt børn af kvinder med højt dagligt forbrug

 

Relativ risiko

 

 

 

 

>14 genstande om ugen

Spontan abort

Dødfødsel

Død inden for første leveår

SGA

Postnatal væksthæmning

Præterm fødsel

Medfødte misdannelser

Neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser

Motoriske udviklingsforstyrrelser

2-6

 

 

 

 

7-14 genstande om ugen

Spontan abort

Dødfødsel

Død inden for første leveår

SGA

Postnatal væksthæmning

Præterm fødsel

Medfødte misdannelser

Neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser

2-4

 

4-6 genstande om ugen

Mulig risiko for spontan abort*

Mulig nedsat risiko for SGA*

Mulig nedsat risiko for præterm fødsel*

1,0-2,8

0,8-1,0

0,8-1,0

 

1-3 genstande om ugen

Mulig risiko for spontan abort*

Mulig nedsat risiko for SGA*

Mulig nedsat risiko for præterm fødsel*

1,0-1,7

0,8-1,0

0,7-1,0

Episodisk højt forbrug >3 gange under graviditet

Dødfødsel

1,6

* Øget eller nedsat risiko vist i et eller få studier, hovedparten af studier har ikke vist en sådan sammenhæng.

 

Bemærk:

Gravide med op til 2 episoder af højt forbrug (op til 5 genstande ved én lejlighed, bingedrinking) før erkendt graviditet/ før uge 8-9: Der skønnes ikke at være risiko for komplikationer for fosteret eller for mor.

Gravide der drikker under 3 genstande om ugen: Der skønnes ikke at være risiko for komplikationer for foster eller mor.

Anbefalinger

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

Prøver du på at blive gravid: Undgå alkohol – for en sikkerheds skyld.

Er du gravid: Undgå alkohol.

 

Visitation af gravide, der ikke følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. alkohol og graviditet

 

Alkoholindtagelse

Håndtering

<3 genstande per uge

Ingen

4-6 genstande per uge

Oplysning om mulig øget risiko for tidlig spontan abort ved 1. henvendelse til sundhedsvæsenet.

Påmindelse om SST’s anbefalinger

>7 genstande per uge

Henvisning til regionalt Familieambulatoriet

Episodisk højt alkoholforbrug efter, at kvinden har erkendt sin graviditet eller >3 gange (dvs. enten 1 eller flere EFTER erkendt graviditet ELLER >2 i alt før og/eller efter erkendt graviditet)

Henvisning til regionalt Familieambulatoriet

TWEAK-score >3

Henvisning til regionalt Familieambulatoriet

 

Bemærk:

Gravide med op til 2 episoder af højt forbrug (over 5 genstande ved en lejlighed, benævnes bingedrinking) før erkendt graviditet. Gravide, der drikker under 7 genstande/uge skal ikke henvises til Familieambulatoriet.

Fortsætter den gravide bingedrinking efter erkendt graviditet, tilbydes hun henvisning til Familieambulatoriet.

 

Screening af gravide for alkoholforbrug

Screening for alkoholforbrug bør omfatte spørgsmål om gennemsnitligt forbrug, episodisk højt forbrug samt et ved behov et kort screeningsredskab til detektion af problematisk alkoholforbrug. TWEAK kan anvendes.

 

Gravide spørges om forbrug af alkohol, rusmidler og afhængighedsskabende medicin ved graviditetsundersøgelser i almen praksis og i jordemoderkonsultationen.

Ved forbrug af alkohol kan TWEAK anvendes ved at stille følgende 5 spørgsmål:

T: Tolerance: Hvor mange genstande skal du drikke for at føle dig påvirket af alkohol? Over 5 genstande indikerer tolerance.

 Hvor mange genstande skal du drikke for at mærke effekten af alkohol? Over 2 genstande indikerer tolerance.

W: Worried: Har nære venner eller familiemedlemmer bekymret sig om dit alkoholforbrug?

E: Eye opener: Drikker du sommetider alkohol om morgenen?

A: Amnesi: Har venner eller familiemedlemmer fortalt dig, at du sagde noget eller gjorde noget, som

 du bagefter ikke kan huske?

K: Kut down: Tænker du, at du skal nedsætte dit alkoholforbrug?

Ved ja til 2 spørgsmål eller flere (score over eller lig med 2) skal den gravide tilbydes henvisning til Familieambulatoriet.

 

 

 

 

Rådgivning

Gravide, der drikker 6-7- genstande per dag, har 10-15 % risiko for alvorlig fosterskade. Skulle kvinden ønske provokeret abort efter uge 12 på det grundlag, vil det blive bevilliget.

 

Hyppighed af alkoholforbrug

Andelen af gravide, der drikker alkohol efter erkendt graviditet, er faldet fra 70 % i 1998 til 17 % i 2013 (målt i begyndelsen af 2. trimester). 15 % rapporterede et forbrug på <1 genstand/uge. Kun 1,1 % rapporterede et forbrug på over >1 genstand/uge. Kun 1,1 % rapporterede et forbrug på >1 genstand/uge.

Andelen af kvinder, der rapporterede episodisk højt forbrug af alkohol faldt i samme periode fra 56-58 % i 1998-99 til 40 % i 2013. I 2013 rapporterede 24 % en enkelt episode, 11,2 % 2 episoder, 5 % 2 eller flere episoder. Forbruget topper i uge 3 efter sidste menstruation, dvs. omkring ovulationen.

Med andre ord: 40 % af gravide har haft et episodisk højt forbrug af alkohol inden erkendt graviditet. Langt de fleste stopper alkoholindtag, når graviditeten erkendes.

 

Hyppighed af problematisk alkoholforbrug

Det præcise tal kendes ikke.

Noget ved vi:

Der fødes i hver fødselsårgang ca. 13 børn med føtalt alkoholsyndrom i Danmark. Ca. 0,32-0,52 %. Tallet svarer nogenlunde til nye amerikanske tal.

0,4 % af alle graviditeter havde en alkoholrelateret diagnose.

0,12 % af gravide har mindst 1 registrering i det nationale alkoholbehandlingsregister (NAB)

 

Familieambulatoriet

 

Graviditet

 

Tværfaglig indsats:

Påbegyndes så tidligt som muligt. Behov for misbrugsbehandlingen vurderes. Der lægges plan for forløbet. Ofte inddrages Familieafdelingen.

Indlæggelse kan komme på tale.

Jordemoderkontrol hos Familieambulatoriets jordemoder.

Obstetrisk håndtering

Der findes ikke videnskabelig evidens for speciel obstetrisk kontrol af disse gravide.

Kontrollerne tilrettelægges efter kvindens behov. Som minimum nakkefoldsscanning, gennemscanning, tilvækstscanning i uge 28-30 og hver 4. uge resten af graviditeten.

Speciel fokus på andre risikofaktorer som rygning, kost, levevis, andet misbrug.

 

Antabus (Disulfiram)

Disulfiram kan overvejes efter 1. trimester. Kan dog også gives i 1. trimester, men antabus teratogene effekt skal holdes op imod fordelen ved at give stoffet.

Alkoholpromille skal være 0 inden man begynder på antabus,

 

Abstinensbehandling

Abstinenser hos gravide kan have skadelig effekt på fosteret. Kan øge risikoen for asfyksi, placentainsufficiens og præterm fødsel.

Kvinden skal indlægges og observeres.

Der samarbejdes med psykiatrisk og medicinsk afdeling.

 

 

 

Klassifikation af abstinenser

Grad 1: Simpel abstinenstilstand:

Patienten er præget af sved, tremor, indre uro, søvnløshed, påskyndet puls og evt. let blodtryksforhøjelse og temperaturforhøjelse.

 Abstinenssymptomerne debuterer inden for 6-24 timer og varer i de fleste tilfælde 1-3 døgn.

Grad 2:Truende delirium tremens:

Symptomer som ved grad 1 og hallucinationer på syn og hørelse.

Grad 3: Delirium tremens:

Udvikles typisk 3-5 døgn efter sidste alkoholindtagelse.

Symptomer som ved grad 2 samt bevidsthedsplumring (dvs. at patienten er desorienteret i tid og sted. )

 

Differentialdiagnoser

Sepsis/infektion

Hypoglykæmi

Hepatisk encefalopati

Metabolisk forstyrrelse

Porfyri

Akutte organiske psykiske symptomer

Kranietraume

Hjerneskade

Intrakraniel blødning

Neurologisk lidelse

Wernickes encefalopati

 

Behandling

Risolid eller Fenemal. Der samarbejdes med psykiater, mediciner, evt. anæstesi.

Behandlingen omfatter:

Fenemal eller Risolid.

B-vitaminbehandling: Tablet Tiamin 300 mg 1 tablet dgl. og tablet B-combin forte 1 tablet 3 gange dgl. Behandlingen gives i 4 uger.

I.v. væske

 

Amning

Sundhedsstyrelsen anbefaler:

Ammende kvinder bør maksimalt drikke 4 genstande om dagen.

Dog bør ammende mødre ikke indtage mere end 7 genstande om ugen.

Ammende kvinder bør ikke amme i 6-9 timer, hvis de har drukket 3 genstande.

Særligt mødre til nyfødte bør ikke drikke mere end 1 genstand per dag.

 

For kvinder tilknyttet Familieambulatoriet lægges plan for ammeperioden af Familieambulatoriets pædiater.

Andre kvinder: Familieambulatoriets pædiater og obstetrikere kan rådgive ved behov.

 

Barn

Plan for barnet lægges af Familieambulatoriets pædiater og psykolog.

Har kvinden et alkoholforbrug i graviditeten, som gør, at hun hører til Familieambulatoriets målgruppe, tilbydes barnet opfølgning indtil skolealder.

 

 

Tvangsbehandling af gravide med overforbrug af alkohol

Lovforslag vedr. tvangstilbageholdelse/tvangsbehandling af gravide er i øjeblikket i høring.

I lovforslaget foreslås mulighed for tvangstilbageholdelse af gravide med risikoforbrug af alkohol. Betingelsen er, at den gravide i udgangspunktet giver tilladelse til at lade sig tilbageholde.

 

FAS og FASD (Fetal alcohol spektrum disorder)

FASD er en samlet betegnelse for medfødte skader på grund af prænatal alkoholeksponering. FASD omfatter fysiske og mentale skader samt adfærdsmæssige og kognitive forstyrrelser. Den alvorligste tilstand under FASD er FAS (fetal alcoholsyndrom)

 

Forekomst

Antal børn, der tilhører gruppen med FASD er i Vesten estimeret til 2-5 %. I hver fødselsårgang i Danmark registreres ca. 13 børn med FAS. Den gennemsnitlige alder på diagnosetidspunkt er 5 år. (Spændvidde 0-15 år)

Diagnostiske kriterier:

Dysmorfe ansigtstræk

Væksthæmning

Neurofysiologiske udviklingsforstyrrelser.

 

Kliniske fund

Neonatale abstinenser kan udvikles.

Medfødte misdannelser i hjerte, nyrer, skelet, øjne og ører.

Dysmorfe træk: Kort øjenspalte, ptose, epikantusfolder, flad næseryg, udvisket philtrum, tynd overlæbe.

Neurologisk: Lav intelligens, forsinket motorisk-og sproglig udvikling, indlærings-og opmærksomhedsproblemer, hyperaktivitet og sansesarthed.

Væksthæmning: IUGR, lav højdevækst, mikrocefali.

 

Håndtering

Det aftales i hvert tilfælde med Familieambulatoriets pædiater, om barnet skal observeres på Neonatalafdeling eller på barselafsnit.

Børnene følges og udredes af psykolog og pædiater i Familieambulatoriet.

 

 

Kilde: Sandbjerg guideline. Alkohol og graviditet, 2016