Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolation neonatalafsnittet

Formål

Vejledning ved mistanke om, eller konstatering af smitsomme sygdomme og bærertilstande på neonatalafsnittet(fx RSV, MRSA, ESBL)

Baggrund

nyfødte er særligt sårbare i forhold til infektioner og der er ved flersengsstuer øget risiko for smitte mellem patienterne(nosokomielle infektioner). Ved alle indlæggelser spørges til risikosituationer.

Når der er mistanke om at et barn er inficeret med eller bærer af en smitsom bakterie eller virus, er det vigtigt, at det hurtigt afklares, så smitte til andre børn minimeres.

Forholdsregler i risikosituationer

(se specielle risikosituationer i Sundhedsstyrelsens vejledning)

Ved børn der kun skal podes, men ikke isoleres, indskærpes håndhygiejne, og der tages i hvert enkelt tilfælde stilling til, om der er særlig mistanke til at barnet og eller forældre er smittede og i såfald kan man vælge at isolere familien fra starten.

Podning for MRSA og isolation ved indlæggelse og sammedags-kirurgi

Risikosituation

Podning

Isolation

Tidligere fået påvist MRSA

Ingen negative MRSA-test

 

+

+

 

Negativ MRSA-test mindst en måned efter behandling

+

-

 

MRSA fri*

(+)

-

Inden for de sidste 6 måneder haft kontakt med MRSA-positiv person.

Boet sammen med eller haft anden husstandslignende kontakt med en person, der er MRSA-positiv

+

-

Inden for de sidste 6 måneder modtaget behandling på hospital eller klinik i udlandet (uden for Norden)** Gå til PRI-dokument 4.13

Ophold over 24 timer indenfor de sidste 7 dage

+

+

Ophold over 24 timer for mere end 7 dage siden

+

-

 

Ophold under 24 timer, men der har været udført invasivt indgreb (f.eks. anlæggelse af fremmedlegeme eller suturering). Injektioner og blodprøvetagning er ikke betragtet som invasive indgreb

+

-

Inden for de sidste 6 måneder haft kontakt eller indirekte kontakt med svinebesætning eller mink.

 

Selv eller et husstandsmedlem har haft ugentligt eller hyppigere arbejde i en svinestald eller på anden måde arbejdet med levende svin eller mink(Hvis ikke der er en negativ podning for MRSA hos forældrene som højest er en måned gammel, skal der isoleres)

+

+

Inden for 6 måneder haft under trange eller dårlige hygiejniske forhold

Fx ophold i flygtningelejr eller på asylcenter, hvor forældrene ikke er podet og fundet negativ indenfor den sidste måned

+

(+-)***

 

* MRSA-frihed indebærer, at en tidligere MRSA-positiv person er testet negativ mindst 6 måneder efter endt behandling. Personer, der tidligere har været MRSA positiv er i øget risiko for at igen blive MRSA positiv, hvorfor man kan overveje at teste disse på trods af tidligere MRSA negativ undersøgelse.

** Patienter, der inden for de sidste 6 måneder har været indlagt på udenlandske hospitaler uden for

Norden, skal ud over MRSA også podes for andre multiresistente bakterier, se PRI-dokument 4.13

***Patienter med aktiv luftvejsinfektion, inficerede sår eller øget modtagelighed hos medpatienter (f.eks. på

intensiv- og neonatal-afdelinger) bør isoleres, indtil podesvar foreligger.

 

Overflytninger

Nyfødte der overflyttes fra andre hospitalsafdelinger i Danmark podes fra næse, svælg og perineum til undersøgelse for MRSA og ESBL. Hvis der er særlig mistanke om bærertilstand isoleres på enestue til der er svar. Hvis der overflyttes fra udenlandsk afdeling podes og isoleres. Hvis der planlægges overflytning til anden neonatal afdelingen vurderes om der er behov for MRSA-podning forud for flytningen.

Svine- og minkavlere

Mødre som arbejder med levende svin eller mink(eller hvis husstandskontakt arbejder med levende svin eller mink) er i risiko for MRSA og podes hos egen læge i graviditeten. Hvis disse podninger ikke er udført podes på neonatalafsnittet(barn og forældre podes, forældre skal give mundtlig tilladelse til at de podes) og familien isoleres mhp. at reducere smittespredning. Hvis en af forældrene er kendt MRSA-positiv isoleres barnet sammen med forældre på enestue(fordi forældrene jo skal have mulighed for at være hos barnet, men udgør en øget risiko for MRSA-spredning). Hvis forældrene ikke ønsker at blive podet, men er i risikosituation, isoleres forældrene sammen med barnet under hele indlæggelsen. Selv om barnets podninger er negative, vil isolationen ikke kunne ophæves, idet barnet ikke vil være koloniseret i startet, og det er forældrene, som er i størst risiko for at bringe smitten videre.

Isolation

Barnet isoleres på enestue, eller kohorteisoleres sammen med andre børn med samme infektion. Der anvendes værnemidler og stuen markeres med isolationsskilt(se links til liste over smitsomme sygdomme). Forældre betragtes som isolerede sammen med barnet(og må derfor ikke benytte fælles faciliteter, herunder badeværelse og fælles opholdsrum). Hvis det ikke er muligt at anvende eget toilet kan fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres efter hvert brug.

Der kan oprettes isolationsafsnit på neonatalafsnittet fx til børn i alderen op til 28 dage med behov for intensiv respiratorisk støtte(fx CPAP og muligt respirator behov). Her kan der også indlægges børn i målgruppen, som kommer hjemmefra eller fra børneafdelingens sengeafsnit med behov mere intensiv behandling.

Smitteopsporing

Hvis barnet har været på flersengsstue og de andre børn vurderes udsat for smitte, podes disse børn og deres forældre og kohorteisoleres, til det er afklaret om de er smittede. Undgå, så vidt muligt at flytte de andre børn og at få nye børn ind på samme stue.

Håndtering

Vagthavende neonatale bagvagt (kode 88- 304) og ansvarshavende neonatale sygeplejerske (63442) koordinerer og iværksætter podninger og isolation, tager beslutning om hvilke type isolation der iværksættes (enestue, kohorte, særskilt isolationsafsnit fx team 3 på 12 sal). Ansvarshavende sygeplejerske indkalder ved behov ekstra sygeplejerskepersonale mhp. bemanding. Vagthavende læge informerer de berørte familier(om isolation og undersøgelser).

Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvorpå det fremgår, hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode der skal anvendes og disse værnemidler stilles klar foran stuen (skilte printes fra MRSA instruks, se link nederst).

Ved mistanke om smittespredning kontaktes infektionshygiejnen.

Afhængig af prøvesvar tages stilling til hvornår isolation kan ophæves.

Bilag ”Praktiske hygiejneregler ved isolerede patienter på neonatal”, kan printes til brug for personalet på den pågældende stue.

 

Der findes oversættelser af MRSA information nederst i linket til Sundhedsstyrelsen. Disse kan printes til udenlandske forældre og findes på engelsk, arabisk, litauisk, polsk, rumænsk, russisk og ukrainsk.

 

MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

https://pri.rn.dk/Sider/13470.aspx

Liste over sygdomme, som kræver isolation

https://pri.rn.dk/Sider/16930.aspx

Isolationsforanstaltninger for patienter med ESBL-producerende bakterier

https://pri.rn.dk/Sider/6465.aspx

RS-virus (Respiratory syncytial virus)/sygepleje

https://pri.rn.dk/Sider/12037.aspx

Vejledning fra sundhedsstyrelsen

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/smitsomme-sygdomme/mrsa/vejledning