Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolationsforanstaltninger for patienter med Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO), (4.2.7)

Generelt

CPO er en fællesbetegnelse for alle Carbapenemase-Producerende Organismer (sædvanligvis bakterier).

Betegnelsen dækker både enterobakterier (E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii etc.) og ikke-enterobakterier, sædvanligvis Pseudomonas og Acinetobacter, når den pågældende organisme producerer en carbapenemase.

 

 

 

Billede 4

 

CRO = Carbapenem-resistente organismer

CPO = Carbapenemase-producerende organismer

CRE = Carbapenem-resistente enterobakterier

CPE = Carbapenemase-producerende enterobakterier

 

 

Carbapenemaser, der er enzymer, inaktiverer normalt alle beta-lactam antibiotika (penicilliner, cefalosporiner og carbapenemer), der således ikke kan anvendes til behandling.

Der er derudover oftest også tale om udtalt co-resistens, således at bakterierne hyppigt er resistente over for andre vigtige antibiotikagrupper (aminoglykosider, flouroquinoloner, tetracycliner). Ofte er der kun enkelte eller ét mindre potent og mere bivirkningsfyldt antibiotika tilbage at behandle med.

Ud over at CPO kan spredes fra patient til patient, kan selve carbapenemase-genet også overføres til andre bakterier hos den enkelte patient.

 

Man kan være langvarig koloniseret med CPO uden at være syg af det, men stadig udgøre en smitterisiko over for andre patienter.

 

CPO (Enterobakterier) bæres i tarmen, CPO (Acinetobacter) bæres i svælg og på hudoverflader og CPO (Pseudomonas) bæres både i tarm, svælg og på hudoverflader.

Bakterierne kan overleve i hospitalsmiljøet i perioder fra få dage op til uger.

Der findes ikke dokumenterede metoder til at fjerne en sådan bærertilstand. Antibiotikabehandling kan medvirke til at fastholde bærertilstanden samt for tarmbærertilstand at føre til opformering og større udskillelse.

Smittekilde og smittemåde

 • • Patienter inficeret med CPO kan smitte andre patienter. Patienter, som er raske smittebærere, har bakterierne som en del af normalfloraen og udgør også en risiko for smitte

 • • Smitten spredes ved direkte og indirekte kontaktsmitte via hænder eller kontamineret udstyr.

Sengestue

 • • Patienten isoleres på enestue og døren til stuen holdes lukket

 • • Ved ny patient diagnosticeret med CPO, podes alle aktuelle medpatienter på samme sengestue (analpodning)

 • • Patienten skal have eget bad og toilet eller bækkenstol. Fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres efter hvert brug

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen (12.1.9).

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt (bilag), hvorpå det fremgår, hvilke værnemider/håndhygiejnemetode, der skal anvendes

 • • Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at anvende værnemidler, men skal instrueres i håndhygiejne, før stuen forlades.

Håndhygiejne

 • • Der skal foretages håndhygiejne (2.1), før stuen forlades

 • • Patienter instrueres i håndhygiejne. Ikke selvhjulpne patienter tilbydes hjælp i forbindelse med måltider, toiletbesøg/brug af bækken.

Værnemidler

 • • Ved direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting skal der anvendes éngangshandsker (2.1) og langærmet arbejdsdragtbeskyttelse (2.2)

 • • Ved risiko for stænk og sprøjt skal der anvendes kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir (2.2).

Desinfektion

 • • Varmedesinfektion foretrækkes. Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

  • • Et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

  • • Et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i mindst 10 minutter. Rektaltermometre (8.6) skal dog holdes fugtige i mindst 60 minutter

 • • Godkendt til dette formål er

  • • Actichlor Plus er en klorholdig brusetablet, som opløst i én liter vand har en koncentration på 1000 ppm klor. Produktet må kun blandes med vand. Holdbarheden af brugsopløsningen fremgår af leverandørens oplysninger

  • •  Wet Wipe Klor er éngangsklude, som har en koncentration på mellem 1000-1200 ppm klor. Hver pakning indeholder 5 klude, som efter anbrud skal anvendes inden for 48 timer. Før anvendelse af kludene følges producentens vejledning, der er beskrevet på pakningen.

Snavsetøj

 • • Snavsetøj skal enten lægges i snavsetøjspose på stuen og herefter lukkes og opbevares i skyllerum/affaldsrum, eller snavsetøjspose kan stå i isolationsenheden og posen lukkes og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som klinisk risikoaffald.

Bestik og service

Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn. Der anvendes éngangshandsker (2.1) ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter

Dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsglas på ydersiden

 • • Der anvendes éngangs- eller flergangsstaseslange, der desinficeres, inden stuen forlades.

Daglig rengøring

 • • Sengestue, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar) med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

 • • Rengøringsudstyr

  • • Desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor efter brug

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Berørte afdelinger informeres

 • • Patienten transporteres iført rent tøj og sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Umiddelbart før transporten aftørres sengeheste samt sengegavle med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under selve transporten, men kun udføre håndhygiejne efter transporten

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. løft, anvendes værnemidler (2.2)

 • • Patienten køres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr tæt på patienten fjernes eller tildækkes

 • • Rengøring efter patientundersøgelse/-behandling, se punktet rengøring ved ophævelse af isolation eller ved udskrivelse af patient.

Forholdsregler ved ophævelse af isolation

Hvornår kan isolation ophæves

Ophævelse af isolation sker altid i samråd med Klinisk Mikrobiologi, da der er klinisk erfaring for, at bærertilstanden kan være lang.

Forholdsregler ved genindlæggelse

Såfremt patienten er positiv ved udskrivelsen, noteres dette i journalen. Ved genindlæggelse skal patienten isoleres og der foretages kontroldyrkninger i form af analpodning og podning fra evt. tidligere positive steder.

Rengøring ved ophævelse af isolation eller ved udskrivelse af patient

 • • Rumdesinfektion med Glosair skal gennemføres på de hospitaler, hvor Glosair er til rådighed. Alternativt desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres

 • • Lodrette flader rengøres som vanligt og gulve rengøres og desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Èngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har adgang til, sendes til vask

 • • Rengøringsudstyr rengøres og desinficeres efterfølgende med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

 • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose

Rengøring efter patientundersøgelse/-behandling, f.eks. ambulatorier/radiologisk afsnit

  • • Ved risiko for kontaminering af udstyr eller inventar på undersøgelses- eller behandlingsstuen, i praksis inden for en meters afstand fra patienten, skal udstyret fjernes eller tildækkes eller rengøres og desinficeres efter endt behandling

  • • Apparatur og medicinske flergangsartikler, der har været anvendt i forbindelse med undersøgelse og behandling, rengøres og desinficeres i afdelingens dekontaminator eller rengøres og desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

 • • Kontaktpunkter (f.eks. håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn) og vandrette flader, som kan være kontamineret med stænk, sprøjt eller berørt af patient eller personale, rengøres og desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor.

Seng, dyne, pude, forhæng, møbler og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbeltræk sendes til vask

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor, inden disse flyttes fra isolationsenheden eller når isolationsregimet ophæves

 • • Gardiner sendes til vask ved synlig forurening

 • • Stofbetrukne møbler som ikke har vaskbart betræk og som har været på stuen under isolationen sættes i karantæne i 2 måneder

Apparatur, medicinske flergangsartikler og hjælpemidler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur, medicinske flergangsartikler og hjælpemidler rengøres og desinficeres i afdelingens vaskedekontaminator eller rengøres og desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

  • • Rektaltermometre skal holdes fugtige i klorholdigt middel i mindst 60 minutter (8.6)

 • • Ved hjælpemidler udlånt fra andre afdelinger skal der foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe der skal foretage rengøring og desinfektion.

Blade og aviser

Kasseres.

Procedure ved mors

 • • Ved istandgørelse opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Referencer

Central Enhed for Infektionshygiejne. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om behandling af patienter med smitsomme sygdomme herunder isolation. København, 4. udgave 2011.

Statens Serum Institut, Viden om carbapenemase-producerende enterobakterier,

Center for Disease Control and Prevention, Carbapenem-resistent Enterobacteriaceae (CRE) Infektion:

Clinician FAQs. https://www.cdc.gov/hai/organisms/cre/cre-clinicianFAQ.html