Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolationsforanstaltninger for patienter med Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO), (4.2.7)

Indhold

Beskrivelse2

Smittemåde og smitterisiko2

Screening af patienter for CPO2

Hvornår skal der udspørges om risikosituationer for CPO3

Skema til screening for MRSA, CPO eller øvrige multiresistente bakterier4

Dokumentation4

Podning for CPO5

Podning for multiresistente bakterier5

Podning for MRSA5

Rekvirering af prøver5

Fund af CPO hos indlagt patient5

Udbrud af CPO på hospital5

Isolation af indlagte CPO-positive patienter6

Sengestue6

Adgang til stuen/besøgende6

Håndhygiejne6

Værnemidler6

Tøj, linned og snavsetøj7

Affald7

Bestik og service7

Dokumenter og IT-udstyr7

Laboratorieprøver7

Daglig rengøring og desinfektion7

Desinfektion af overflader, udstyr og inventar7

Apparatur og medicinske flergangsartikler8

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen8

Ophævelse af isolation8

Forholdsregler ved udskrivelse, overflytning eller ophævelse af isolation8

Patient8

Rengøring og desinfektion9

Seng, dyne, pude, forhæng, møbler og gardiner9

Apparatur og medicinske flergangsartikler9

Hjælpemidler9

Procedure ved mors9

Isolation af CPO-positive patienter i ambulatorier, terapi- og røntgenafdelinger samt skadestuer/modtagelser9

Modtagelse og behandling af patient9

Rengøring i ambulatorier, terapi- og røntgenafdelinger samt skadestuer/modtagelser10

Isolation af CPO-patienter på operationsafdelinger og opvågning10

Modtagelse og behandling af patient10

Rengøring på operationsstuer og opvågning10

Transport af patienter med CPO11

Definition af begreber11

Formål11

Målgruppe11

Ansvarsforhold11

Referencer11

 

Beskrivelse

CPO (Carbapenemase-Producerende Organismer) er multiresistente bakterier, der er resistente over for de antibiotika, man normalt bruger til behandling af infektioner. CPO kan opdeles i to hovedgrupper

 • • Tarmbakterier: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae og andre enterobakterier

 • • Miljøbakterier: Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter baumannii.

 

Forholdsreglerne vedrørende CPO skal anvendes, så de ikke får opsættende virkning på patientens behandlingsforløb, herunder undersøgelse behandling, genoptræning m.v. CPO-positive patienter har samme krav på sundhedsydelser som alle andre, og de kan indlægges på en hvilken som helst hospitalsafdeling.

Smittemåde og smitterisiko

Smittemåden varierer med typen af CPO

 • • Tarmbakterierne smitter ved direkte og indirekte kontakt og ved fækal-oral smitte

  • • Kan forårsage urinvejsinfektioner, intra-abdominale infektioner samt bakteriæmi og sepsis

 • • Miljøbakterierne smitter ved direkte og indirekte kontakt

  • • Kan forårsage urinvejsinfektioner, bakteriæmier associeret til intravenøse katetre samt respiratorassocierede pneumonier.

Sundhedspersonale kan overføre CPO fra én patient til en anden, eller smitte kan overføres fra forurenet udstyr/inventar til en patient. Den hyppigste smittevej er hænderne. Smitterisikoen kan derfor minimeres ved konsekvent udførelse af korrekt håndhygiejne.

Dråbesmitte kan forekomme ved pleje og behandling af patienter med nedre luftvejsinfektion med CPO. Både tarm- og miljøbakterierne kan leve dage til måneder i miljøet (f.eks. i afløb fra håndvaske og på udstyr).

Patienter, som har en infektion med tarmbakterier, er ofte samtidig koloniserede i tarmen.

For tarmbakterierne gælder, at smitte ofte fører til en rask bærertilstand, hvor CPO bliver en del af tarmfloraen. For miljøbakterierne kan smitte også føre til en rask bærertilstand i tarmen eller på huden.

Det anbefales at føre stuelister, så man kan finde frem til, hvem der har ligget på stue med en CPO-positiv patient.

Screening af patienter for CPO

Screening for CPO omfatter afklaring af risikosituationer samt eventuelt podning. Risikosituationer fremgår af nedenstående skema, som omfatter screening for MRSA, CPO eller øvrige multiresistente bakterier.

For patienter, der oplyser, at de har været i behandling med Dicillin fra virksomheden Sandoz i perioden 23. februar 2022 og februar 2023, gælder det, at der skal tages stilling til om de skal undersøges for CPO. Hvis patienten er mistænkt for at have en infektion (ex.vis urinvejsinfektion) så rekvireres som vanlig urin til dyrkning og resistensbestemmelse, derudover kan der sendes i podning fra rectum til undersøgelse for CPO. Denne bestilles som; CPO-Podning-Rectum. Patienter der podes med baggrund i at have indtaget Dicillin skal ikke isoleres indtil dyrkningssvar foreligger.

Hvornår skal der udspørges om risikosituationer for CPO

Ved indlæggelse på somatisk hospital

 • • Alle, der indlægges på hospital. Sammedagskirurgiske patienter udspørges ikke.

 

Ved indlæggelse på psykiatrisk hospital

 • • Den enkelte hospitalsledelse kan dispensere fra kravet om udspørgen til de almene risikosituationer ved indlæggelser på børne- og ungdomspsykiatriske samt voksenpsykiatriske afdelinger, hvor patienten selv og de øvrige patienter på afdelingen er selvhjulpne og i øvrigt somatisk raske. Dette gælder ikke gerontopsykiatriske afdelinger.

 

Ved ambulant undersøgelse og behandling

 • • Patienten skal som hovedregel ikke spørges om risikosituationer, medmindre der er tale om efterfølgende indlæggelse på hospital.

 

Et negativt CPO-podesvar er gældende i 4 uger. Dette gælder for personer, der podes for CPO, fordi de har været i en risikosituation.

 

Skema til screening for MRSA, CPO eller øvrige multiresistente bakterier

Risikosituationer

Podning

Isolation

Tidligere fået påvist MRSA

Ingen eller mindre end 3 sæt negative

MRSA-test inden for 1 måned

MRSA*

+

Har et sæt negativ MRSA-test 1 måned eller mere efter afsluttet behandling

MRSA

-

MRSA- fri (4.2.1)

-

-

Tidligere fået påvist CPO

Personer, der tidligere har fået påvist CPO, undersøges og isoleres ved indlæggelse

CPO

+

Inden for de seneste 6 måneder haft KONTAKT med MRSA- eller CPO-positiv person

Boet sammen med eller haft anden husstandslignende kontakt med en person, der er MRSA- eller CPO-positiv

MRSA

Eller

CPO

 

-

Inden for de seneste 6 måneder haft direkte eller indirekte kontakt med LEVENDE SVIN

Arbejdet ugentligt eller hyppigere i en svinestald eller på anden måde haft hyppig og tæt kontakt med levende svin

 

MRSA*

 

+

Husstandsmedlem til person med kontakt til levende svin

MRSA

-

Inden for de seneste 6 måneder opholdt sig i UDLANDET (uden for Norden) og indtaget ANTIBIOTIKA under opholdet

Der undersøges kun for CPO

CPO

-

Inden for de seneste 6 måneder modtaget behandling på hospital eller klinik i UDLANDET (uden for Norden)

 

For denne patientgruppe se også Screening for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse (4.13)

Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer, inden for de sidste 7 dage

Multiresistente bakterier

 

+

Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer for mere end 7 dage siden

Multiresistente bakterier

-

Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer, men der har været udført invasivt indgreb, f.eks. anlæggelse af dræn eller katetre, dialyse, syning af sår.

Injektioner, blodprøvetagning eller anlæggelse af perifert venekateter anses ikke som invasive indgreb

Multiresistente bakterier

 

 

 

 

-

Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer uden invasivt indgreb

-

-

Inden for de sidste 6 måneder haft ophold på asylcentre (personale undtaget) eller haft ophold under dårlige hygiejniske forhold, (f.eks. flygtningelejr/krigszone/udenlandske børnehjem)

 

 

MRSA

 

(+/-)1

* Her tilbydes PCR-diagnostik. Ved negativt PCR-svar kan isolationsforanstaltningerne ophæves.

1 Patienter med aktiv luftvejsinfektion, inficerede sår eller øget modtagelighed hos medpatienter (f.eks. på Hæmatologi, Intensiv Terapi og Neonatal-Intensiv) bør isoleres, indtil svar foreligger.

 

Dokumentation

Det skal dokumenteres, at patienten er screenet.

 

Podning for CPO

Der podes med eSwab fra følgende lokaliteter

 • • Rectum (synlig afføring på podepind)

Desuden fra eventuelle

 • • Sår

 • • Stomi, (synlig afføring på podepind)

 • • I.v. indstiks- eller drænsted

 • • Urin til dyrkning, såfremt patienten har urinvejskateter

 • • Trakealsekret til dyrkning, såfremt patienten er intuberet

 • • Lokalisationer, hvor der tidligere er fundet CPO.

Der anvendes én eSwab fra hver af lokaliteterne,urin og trakealsekret sendes i henhold til laboratorievejledningen og prøverne sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 

Podning for multiresistente bakterier, se Screening af patienter for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse (4.13).

 

Podning for MRSA, se MRSA – Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1).

Rekvirering af prøver

Se Laboratorievejledningen

Der skal ved rekvirering svares på følgende spørgsmål

 • • Antibiotika før prøvetagning?

 • • Antibiotika efter prøvetagning?

 • • Er der ved påvisning af CPO, samtykke fra patienten til opfølgning og anmeldelse fra infektionshygiejnisk afsnit?

Svartid på dyrkning er 4-6 døgn.

Fund af CPO hos indlagt patient

Ny patient

 • • Ved fund af ny CPO hos indlagt patient iværksættes isolation, se afsnittet Isolation af indlagte CPO-positive patienter

 • • Opsporing af smittekilde, samt opfølgende podninger, aftales i samarbejde med Infektionshygiejnen

 • • Behandling af evt. infektion med CPO iværksættes i samarbejde med klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 

Medpatienter

 • • Medpatienter, som den pågældende har ligget på stue eller delt toilet med, under den aktuelle indlæggelse, podes for CPO, se afsnittet Podning for CPO.

 • • Medpatienter isoleres først ved positivt prøvesvar

 • • Medpatienter, som er podet CPO-negative og som fortsat er indlagt, genpodes efter en uge, idet det kan tage flere dage, før CPO-bærertilstand kan påvises

 • • Ved nyt fund af CPO på en afdeling med særligt sårbare patienter (intensiv terapi, hæmatologi, neonatal-intensiv), anbefales det at undersøge alle indlagte patienter på afdelingen efter koordination med Infektionshygiejnen og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Udbrud af CPO på hospital

Ved udbrud forstås to eller flere genetisk tæt beslægtede tilfælde af CPO i samme tidsperiode.

Smitte mellem to patienter på samme stue eller to patienter på hver sin stue defineres i begge tilfælde som et udbrud.

 

Ved udbrud følges Håndtering af udbrud med smittefarlige sygdomme på hospital (4.0).

 • • Udbrudshåndtering foretages altid i samarbejde mellem den kliniske afdeling, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Infektionshygiejnen

 

Ny patient i forbindelse med udbrud

 • • Ved nyt fund af CPO hos indlagt patient iværksættes isolation, se afsnittet Isolation af indlagte CPO-positive patienter

 • • Opsporing af smittekilde, samt opfølgende podninger aftales i samarbejde med Infektionshygiejnen

 • • Behandling af evt. infektion med CPO iværksættes i samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 

Medpatienter

 • • Ved smittespredning uden for sengestuen undersøges alle afdelingens patienter efter koordination med Infektionshygiejnen og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

  • • Det bør overvejes, om medpatienter, som er udskrevet, skal podes, hvis de har hyppige hospitalskontakter

  • • Afdelingens patienter bør undersøges ugentligt, indtil der ikke findes flere nye tilfælde.

 

Personale

Podning af personale med kontakt til CPO-positiv patient udføres ikke, da risikoen for at sundhedspersonale med CPO-bærertilstand overfører CPO anses for at være minimal.

Isolation af indlagte CPO-positive patienter

Ud over Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2) skal følgende overholdes

Sengestue

 • • Patienten isoleres på enestue

 • • Patienten skal have eget bad og toilet (evt. bækkenstol)

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen (12.1.9)

 • • Alle plejeopgaver bør foregå på stuen, men behandlingsopgaver og undersøgelser må gerne foregå på relevante afdelinger, for eksempel genoptræning, sårpleje, røntgen og billeddiagnostiske undersøgelser, se afsnittet Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen.

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt (bilag til retningslinjen), hvoraf det fremgår, hvilke værnemidler/hvilken håndhygiejnemetode, der skal anvendes

 • • Personalet skal informere besøgende om

  • • At besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og kun må opholde sig i isolationsenheden

  • • At besøgende ikke må benytte afdelingens øvrige faciliteter eller besøge andre patienter

  • • At besøgende skal udføre håndhygiejne, når stuen forlades og instrueres i udførelsen heraf.

Håndhygiejne

 • • Der skal foretages håndhygiejne (2.1), før stuen forlades

 • • Patienter instrueres i håndhygiejne. Ikke selvhjulpne patienter tilbydes hjælp i forbindelse med måltider, toiletbesøg/brug af bækken.

Værnemidler

 • • Ved direkte patientkontakt, kontakt med patientens udskillelser, udstyr og inventar skal der anvendes éngangshandsker (2.1) og langærmet arbejdsdragtbeskyttelse (2.2)

 • • Kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir (2.2) anvendes

  • • Ved risiko for stænk og sprøjt indenfor 1 meters afstand fra patienten

  • • Ved kontakt med patienter med nedre luftvejsinfektioner med påvist CPO (<1 meter)

  • • Ved sugning af luftvejene

 • • Brug af personlige værnemidler kan fraviges i de tilfælde, hvor man kun skal give en kortfattet besked uden at have kontakt med patient, udstyr og inventar på stuen.

Tøj, linned og snavsetøj

 • • Patienttøj, håndklæder og sengelinned skiftes dagligt

 • • Snavsetøj skal lægges i snavsetøjspose på stuen. Snavsetøjsposen lukkes herefter og opbevares i skyllerum/affaldsrum. Alternativt kan snavsetøjspose kan stå i isolationsenheden, hvor snavsetøjsposen lukkes og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bestik og service

 • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn

 • • Der anvendes éngangshandsker (2.1) ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes på isolationsstuen

 • • Observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder som PC’er, tablets, PDA’er og mobiltelefoner skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen

 • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen

 • • Se afsnit om Desinfektion af overflader, udstyr og inventar

 

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsglas på ydersiden

 • • Der anvendes éngangs- eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter isolationens ophør

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Sengestue såsom gulv, inventar, kontaktpunkter, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efter rengøring desinficeres kontaktpunkter som sengebord, håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys

 • • Rengøringsudstyr desinficeres efter brug. Se afsnit om Desinfektion af overflader, udstyr og inventar

 • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

 • • Efter endt rengøring og inden stuen forlades, aftages værnemidler, og der udføres håndhygiejne.

Desinfektion af overflader, udstyr og inventar

 • • Varmedesinfektion i instrumentopvasker foretrækkes

 • • Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

  • • Et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

  • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning).

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Apparatur og medicinske flergangsartikler skal så vidt muligt være stuebundne

 • • Rengøring af apparatur og medicinske flergangsartikler, der ikke er stuebundne

  • • Apparatur og medicinske flergangsartikler, der har været anvendt i forbindelse med undersøgelse og behandling, rengøres og desinficeres i afsnittets instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres. Se afsnit om Desinfektion af overflader, udstyr og inventar

 • • Der gælder særlige retningslinjer for rengøring og desinfektion af termometre, se Digitale termometre (8.6).

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Den modtagende afdeling skal informeres forud om modtagelse af en indlagt CPO-positiv patient.

 • • Patienten transporteres iført rent tøj, og sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Forbindinger skal være tørre og tætsluttende

 • • Patienten skal udføre hånddesinfektion, inden sengestuen forlades

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synlig ren, og håndtag desinficeres inden transport. Se ar. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under transporten

 • • Der skal udføres håndhygiejne (2.1) efter transporten

 • • Dokumenter må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. løft, anvendes værnemidler (2.2)

 • • Ved nedre luftvejsinfektion bør patienten bære kirurgisk maske

 • • Patienten bør køres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue, ophold i ventefaciliteter skal minimeres

 • • Udstyr inden for 1 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes.

Ophævelse af isolation

Isolation kan ophæves hos

 • • Patienter, som har været i risikosituation og CPO ikke er påvist.

Ophævelse af isolation kan ikke foretages i nogen anden situation, idet der ikke er tilstrækkelig viden om varigheden af bærertilstand af CPO.

 

Lempelse af isolationsforholdsregler hos patienter med CPO

 • • Hvis patienten ikke har fået påvist CPO i 12 måneder og er CPO-negativ ved genindlæggelsen, kan der i særlige tilfælde ske en lempelse. Vurdering af eventuel lempelse må kun foretages i samråd med Infektionshygiejnen eller Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 • • Hvis der er foretaget lempelse, og der sker ændring i patientens antibiotikabehandling eller ved forværring i patientens kliniske tilstand, adviseres Infektionshygiejnen igen

 • • Ved lempelse anbefales det, at patienten i starten undersøges for CPO hver 7. dag under indlæggelsen og eventuelt efterfølgende med længere interval efter aftale med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 • • Ved lempelse skal patienten fortsat have enestue med eget bad og toilet

 • • Patienten må ikke selv tage madvarer fra madvogn eller buffet.

Forholdsregler ved udskrivelse, overflytning eller ophævelse af isolation

Patient

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i plastposer i patientens skab.

Rengøring og desinfektion

 

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Èngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har adgang til, sendes til vask

 • • Rengøringsudstyr

 • • Infektionshygiejnen kan i samarbejde med afsnitsledelsen og Rengørings- og Serviceafdelingen beslutte at gennemføre en rumdesinfektion med Hydrogenperoxid (H2O2).

Seng, dyne, pude, forhæng, møbler og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbeltræk sendes til vask i snavsetøjspose

 • • Gardiner sendes til vask

 • • Stofbetrukne møbler som ikke har vaskbart betræk anbringes i karantæne i 3 måneder (12.1.9).

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afdelingens instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres. Se afsnit om Desinfektion af overflader, udstyr og inventar

 • • 

 • • Der gælder særlige retningslinjer for rengøring og desinfektion af termometre, se Digitale termometre (8.6).

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra hjælpemiddeldepot skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres, se afsnit om Desinfektion af overflader, udstyr og inventar

 • • 

 • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion.

Procedure ved mors

Isolation af CPO-positive patienter i ambulatorier, terapi- og røntgenafdelinger samt skadestuer/modtagelser

Det forhold, at patienten er CPO-positiv, må ikke udsætte relevant undersøgelse, behandling, genoptræning m.v.

Modtagelse og behandling af patient

 • • Den modtagende afdeling skal informeres forud om modtagelse af en indlagt CPO-positiv patient. For patienter, som kommer fra hjemmet, skal der så vidt muligt orienteres

 • • Inden for 1 meters afstand fra patienten skal udstyr og inventar, som ikke anvendes på undersøgelses- eller behandlingsstuen, fjernes. Alternativt tildækkes eller rengøres og desinficeres udstyr og inventar efter endt behandling

 • • Ankommer patienten i seng, skal denne under undersøgelse/behandling placeres, således der ikke er risiko for, at sengetøjet forurener øvrigt inventar

 • • Det skal tilstræbes, at opholdstid i venteværelser minimeres

 • • Døre til undersøgelses- og behandlingsstuer skal holdes lukkede

 • • Ved behandling med direkte patientkontakt og ved kontakt med patientnære ting skal der anvendes værnemidler (2.2). I situationer, hvor der ikke er direkte patientkontakt, som eksempelvis når patienten afhentes i venteværelse eller ved samtale/tilsyn, er værnemidler ikke påkrævet

 • • CPO-positive patienter kan deltage i bassintræning, såfremt de ikke har hudinfektioner og/eller inficerede/væskende sår.

 

Ved behandling, der ikke indebærer fysisk kontakt, kan der udarbejdes individuelle retningslinjer for personale i samarbejde med Infektionshygiejnen, f.eks. ved genoptræning og rehabilitering.

Rengøring i ambulatorier, terapi- og røntgenafdelinger samt skadestuer/modtagelser

 • • Kontaktpunkter (f.eks. træningsudstyr/maskiner, håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn m.v.) på undersøgelses- eller behandlingsstuen, som patient og personale har været i kontakt med, desinficeres, se afsnit om Desinfektion af overflader, udstyr og inventar

 • • Vandrette flader, som kan være kontamineret med stænk, sprøjt eller berørt af patient eller personale, rengøres og desinficeres, se afsnit om Desinfektion af overflader, udstyr og inventar

 • • Apparatur og medicinske flergangsartikler, der har været anvendt i forbindelse med undersøgelse og behandling, rengøres og desinficeres i afdelingens instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres, se afsnit om Desinfektion af overflader, udstyr og inventar

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation

 • • Gulvet vaskes, såfremt der har været spild.

Isolation af CPO-patienter på operationsafdelinger og opvågning

Modtagelse og behandling af patient

 • • Den modtagende afdeling skal informeres forinden modtagelse af en indlagt patient ed CPO. For patienter, som kommer fra hjemmet, skal der så vidt muligt orienteres

 • • Inden for 1 meters afstand fra patienten skal udstyr og inventar, som ikke anvendes på undersøgelses- eller behandlingsstuen, fjernes. Alternativt tildækkes eller rengøres og desinficeres udstyr og inventar efter endt behandling

 • • Ankommer patienten i seng, skal denne under undersøgelse/behandling placeres, således der ikke er risiko for, at sengetøjet forurener øvrigt inventar

 • • Det skal tilstræbes, at opholdstid i venteværelser minimeres

 • • Opvågningen skal foregå på enestue med lukket dør

 • • Alle, der opholder sig på operationsstuen, indtil slutrengøring er foretaget, skal ved direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting anvende værnemidler (2.2)

 • • I situationer, hvor der ikke er direkte patientkontakt, som eksempelvis når patienten afhentes i venteværelse eller ved samtale/tilsyn, er værnemidler ikke påkrævet.

Rengøring på operationsstuer og opvågning

 • • Apparatur og medicinske flergangsartikler, der har været anvendt i forbindelse med undersøgelse og behandling, rengøres og desinficeres i afsnittets instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres, se afsnit om Desinfektion af overflader, udstyr og inventar

 • • Vandrette flader, som kan være kontamineret med stænk og sprøjt eller berørt af patient eller personale, rengøres og desinficeres, se afsnit om Desinfektion af overflader, udstyr og inventar

 • • Kontaktpunkter (f.eks. håndtag, lejeoverflader, stolesæder og armlæn), som patient eller personale har været i kontakt med desinficeres, se afsnit om Desinfektion af overflader, udstyr og inventar

 • • Gulvet vaskes på operationsstuen. På opvågningsstuen vaskes gulvet, såfremt der har været spild.

 

For specifikke retningslinjer vedrørende håndtering af patienter med CPO på OP-afsnit, se endvidere bilaget ”Hygiejniske forholdsregler i forhold til patienter, som er isoleret på stamafdeling” i retningslinjen Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1).

Transport af patienter med CPO

 • • Ved bestilling af ambulance, ambulancefly, liggende patienttransport eller lignende informeres AMK-vagtcentralen om, at der ved fysisk kontakt, såsom forflytnings- eller behandlingsopgaver, skal anvendes værnemidler (2.2)

 • • Ved bestilling af anden transport (f.eks. fælles sygetransport og taxa) må der ikke informeres om, at patienten har CPO. Patienter med CPO kan benytte transport sammen med andre patienter, såfremt følgende forholdsregler overholdes

  • • Eventuelle sår skal være dækket af en tætsluttende, ren og tør forbinding

  • • Patienten skal være iført rent tøj

  • • Patienten skal foretage hånddesinfektion inden transporten

Hvis patienten har en akut luftvejsinfektion, skal patienten transporteres alene.

Hvis patienten har diarre eller er urin- og/eller fæces-inkontinent, skal patienten transporteres alene.

 

Definition af begreber

CPO er en forkortelse for Carbapenemase-Producerende Organismer. CPO er multiresistente bakterier, der er resistente over for de antibiotika, man normalt bruger til behandling af infektioner.

CPO-bærertilstand/kolonisation betyder, at patienten er bærer/koloniseret med CPO uden at have symptomer/infektion.

CPO-udbrud defineres som to eller flere genetisk tæt beslægtede tilfælde af CPO, som er forenelige med sandsynlig epidemiologisk sammenhæng. Smitte mellem to patienter på samme stue eller to patienter på hver sin stue defineres i begge tilfælde som et udbrud.

eSwab er en podepind og transportmedie til brug ved podning for f.eks. CPO.

Norden er Danmark (inkl. Grønland og Færøerne), Sverige, Norge, Finland og Island.

Formål

At forebygge smittespredning og infektioner med Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO) på hospitaler.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale i kliniske afdelinger, laboratorier, serviceafdelinger og tekniske afdelinger.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Referencer

Sundhedsstyrelsen – Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO, 1. udgave 2018

Tilgængelig på https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Vejledning-og-bekendtgoerelse-om-forebyggelse-mod-spredning-af-CPO

Hentet 11.12.19

 

SSI – Infektionshygiejniske retningslinjer for hospitaler

Tilgængelig på https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-cpo

Hentet 20.12.19.