Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Billeddiagnostisk Afdeling, Mammografi Afsnittet og Plastik- Mammakirurgisk Afdeling


F
ormål

At sikre sammenhængende patientforløb med høj kvalitet og patientsikkerhed og sikre rettidigt reaktion på prøvesvar


Definition af begreber

BDA: Billeddiagnostisk Afdeling

MK: Mammaklinikken

Ptt: Patienter

 

Rettidigt reaktion på prøvesvar

Erfaringer har vist, at en ikke uvæsentlig del af pt., der afsluttes til egen læge og får svar via egen læge, ikke er afklaret omkring deres fund og dens betydning. Mange af disse pt. genhenvises senere med samme spørgsmål og pt. går i unødvendige bekymringer. Der er ikke altid, at praktiserende læger kan forholde sig til mikroskopisvar, idet de ikke kan vurdere om det er noget behandlingskrævende, behov for kontrol eller ikke indikation for yderligere.

Alle patienter, der få taget biopsier i BDA, skal viderehenvises til MK mhp. information til pt. om fund og dens betydning samt evt. planlægning af videre forløb / kontrol.

 

Information og planlægning

Pt. der via BDA viderehenvises til supplerende undersøgelser, bliver ofte meget usikker på, hvad grunden

til undersøgelserne er. Mange associerer flere undersøgelser med en dårligere diagnose (”hvis der skal

undersøges så meget, må det være slemt”). For nogle betyder der relativ lange udredningsforløb i

usikkerhed og angst – som kan være ganske ubegrundet.

  • • Pt. der har været til udredning i BDA, og hvor der med det samme eller efter biopsisvar planlægges supplerende undersøgelser (f.eks. MR) skal viderehenvises til samtale i MK. Dette mhp. at pt. informeres om, hvad der er set ved mammografien og hvad grunden er til de andre undersøgelser.

  • • Det gælder ikke pt. der indkaldes til stereotaktisk/vacuum-biopsi

  • • Det gælder ikke pt. der er henvist fra anden sygehusafdeling.

 

 

Forløbsansvar

Forløbsansvaret for forløbet mellem henvisning fra egen læge/anden instans ligger i BDA.

Forløbsansvaret overgår til Mammakirurgisk Afdeling, når henvisningen fra Radiologisk Afdeling modtages og visiteres.

Hos pt. der får taget biopsi i forbindelse med mammografien betyder det, at ansvaret for prøvesvar og rettidigt reaktion på prøvesvar påhviler MK.

Hos patienter, der skal behandles for lidelse i brystet, forbliver forløbsansvaret i Mammaklinikken, indtil der er givet mikroskopisvar.

Bagefter afsluttes pt. til egen læge eller til anden afdeling (f.eks.onkologien) og forløbsansvaret overgå til denne afdeling