Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegation af, at blodprøvesvar signeres i Kumuleret svar i Clinical Suite til sygeplejersker ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn.

Beskrivelse

Alle blodprøvesvar akkumuleres i Kumuleret svar i Clinical Suite, hvor der skal signeres for, at disse er set.

Den ledende overlæge ved Ortopædkirurgisk Speciale uddelegerer denne signering til sygeplejersker ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der får foretaget blodprøver på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Frederikshavn.

 

Formål

At sikre dokumentation for, at patientens blodprøvesvar er set.

 

Arbejdsgang

 

Indlagte patienter

Sygeplejersken orienterer sig om aktuelle blodprøvesvar på indlagte patienter.

Prøvesvar der er inden for referenceværdier

Sygeplejersken kan kvittere for prøvesvar, der er inden for referenceværdier.

Prøvesvar der er uden for referenceværdier

Blodprøvesvar uden for referenceværdier forelægges stuegangsgående læge/operatør, beredskabvagt, eller vagthavende anæstesiolog (afhængig af aktuel situation).

Sygeplejersken signerer i kumuleret svar i Clinical Suite. Sygeplejerskens signering i Kumuleret Svar er alene dokumentation for aktuelle blodprøvesvar er forelagt stuegangsgående læge/operatør, beredskabvagt, eller vagthavende anæstesiolog. Lægens dokumentation af stillingtagen til svar og evt. behandlingstiltag er lægefagligt ansvar.

 

Ambulante patienter

 

Prøvesvar der er inden for referenceværdier

Sygeplejersker/social - og sundhedsassistenter orienterer sig om aktuelle blodprøvesvar på ambulante patienter og kan kvittere for prøvesvar, der er inden for referenceværdier angivet i Patientforløbsbeskrivelser.

 

Prøvesvar der er uden for referenceværdier

Sygeplejersker/social - og sundhedsassistenter orienterer sig om aktuelle blodprøvesvar på ambulante patienter, og ved prøvesvar uden for referenceværdier kontaktes operatøren mhp. stillingtagen og ordination af præoperative handlinger.

Lægens dokumentation af stillingtagen til svar og evt. behandlingstiltag er lægefagligt ansvar.

 

 

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) (BEK nr. 1219 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042