Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyponatriæmi

Beskrivelse

 

Definition

Hyponatriæmi defineres som P-Natrium under nedre normalgrænse

 

Klassifikation / årsag

 

Klinik

Årsag/mekanisme

Hypovolæmi / dehydrering

Opkastning, diaré

Osmotisk diurese, overbehandling af diuretika

Brandsår, sved

Blødning

Binyrebarkinsufficiens

Salttabende nefrit

Hyperglykæmi

Normovolæmisk

Hjerteinsuficiens

Nefrotisk syndrom/nyreinsufficiens

Cirrhosis hepatis

Hypothyroidisme

Binyrebarkinsufficiens

Polydypsi

Potomani

SIADH

Hyperglykæmi, mannitol

Hypervolæmi

Hjerteinsufficiens

Nefrotisk syndrom/ nyreinsufficiens

Cirrhosis hepatis

Polydypsi

 

Medicin

 • • Thiazider, loop-diuretika, amilorid, spironolaktion (risikoen stiger markant ved kombination thiazider med amilorid eller furosemid)

 • • Omeprazol

 • • Mulig SIADH-inducerende medicin: carbamazepin, SSRI, tricykliske antidepressivae, antipsykotika, cyclophosphamid, NSAID, neuroleptika, MAO-hæmmere, desmopressin, opiater, bromocriptin

 

SIADH se NBV http://www.endocrinology.dk/index.php/6-andre-endokrinologiske-sygdomme/2-hyponatriaemi#medicinsiadh

 

Symptomer

 

Sværhedsgrad af hyponatriæmi

Symptomer og objektive fund

 

Mild/let

(oftest p- Na 125-135)

Hovedpine

Muskelkramper

Træthed

Madlede

Rastløshed

 

Middel

(oftest p-Na 115-125)

Kvalme

Forvirring

Desorientering

Motorisk forstyrrelse

Døsighed

Opkastninger

 

Svær

(oftest p-Na < 115)

Epileptiske anfald

Koma

Åndedrætsbesvær

Død

 

Pseudohyponatriæmi

Svær hyperlipidæmi og paraproteinæmi kan give falsk lav p-Na. Optræder oftest ikke ved måling af Na ved direkte ion-selektive metoder ( f.eks.a-gas). Kendetegnes ved normal p-osmolalitet.

Translokationshyponatriæmi

p-Na falder 1,6 mmol/l for hver 5mmol/l stigning i p- glukose (vand bevæger sig fra intracellulær til ekstracellulærfasen). Behandling: korrektion af blodsukker

forgiftninger med ethylenglycol og metanol (samtidig høj aniongap)

 

Udredning

 • ▪ anamnese (hydrerings-status, habituel vægt, medicin)

 • ▪ Blodprøver i form af:

Hb, MCV, Hæmatokrit (EVF),

ALAT, bilirubin, INR,

CRP, Leukocytter med diff.

Kalium, Natrium, Creatinin, Carbamid, Urat, osmolalitet, TSH, kortisol (evt. Synacten test)

Glukose, lipidstatus, M-komponent (ved uforklaret hyponatriæmi efter initial udredning)

   • ▪ Væskeskema og diuresemåling

   • ▪ Daglig vægt

   • ▪ Evt.urin : Natrium, Kalium, osmolalitet, creatinin, urat

(kan foretages som spot-urin, ved ambulante eller kroniske asymptomatiske ptt. døgn-urin analyser)

Urin analyser er ikke nødvendige hvis pt.er klart hypovolæmisk eller klart overhydreret.

Behandling

Akut hyponatriæmi med svære symptomer se Endo NBV http://www.endocrinology.dk/index.php/6-andre-endokrinologiske-sygdomme/2-hyponatriaemi#hyposvaresymptomer

 

Kronisk hyponatriæmi

Let hyponatriæmi skal ofte ikke korrigeres men man skal undersøge patientens hydreringstilstand nærmere.

Hurtig korrektion af p- Natrium hos patienter uden symptomer er ikke indiceret og kan forårsage osmotisk demyeliniserings syndrom med symptomer som optræder typisk med 2-6dage latens i form af dysartri, dysfagi, paraparese/quadriparese, letargi, konfusion, kramer og koma. Forandringerne er først synlige på MR-skanning efter 2-4 uger (MR-scanning kan bestilles når symptomerne opstår).

Type

Behandling

Hypovolæmisk

-pause med diuretika

-p.o. natriumklorid, f.eks. 2gx3,

-frit væske p.o., evt. saltrig væske som tomatjuice

-Isotonisk NaCl iv. 50-100ml/time*

Normovolæmisk

(evt. SIADH)

-Væskerestriktion 1-1½ l/ døgn

-evt. p.o. natriumklorid, f.eks. 2gx3,

-Kalium tilskud

Hvis der er symptomer på hyponatriæmi kan gives isotonisk NaCl i.v. . 50-100ml/time*

Hypervolæmisk

-væskerestriktion 1-1½l/ døgn

- øgning af diuertikadosis, evt. skift fra tiazid til furosemid og /eller spironolakton

-evt. Natriumklorid p.o. f.eks. 2gx3 kombineret med fursosemid f.eks. 40mg x 2

 

*1) Natriumdeficit(mmol)=(140mmol/l- P-Na⁺mmol/l) x vægt(kg) x TV͘

TV-total vandfase: mand≈0,6, kvinde≈0,5, ældre≈0,45-0,5

2) Antal liter af valgt væske= natriumdeficit/ antal mmol Na⁺ per liter i valgt væske

3) Behandlingstid(timer) = (ønsket natrium – aktuelt natrium)/max. Stigning i Na+ koncentration per time

(et eksempel på max. Stigning i Na koncentration per time er 1/3 mmol/time eller 8 mmol/l i 1. døgn)

4) Hastighed (ml/time) = antal liter af valgte væske * 1000 / behandlingstid

 

Det er samlede døgn korrektion, der skal holdes nede mere end stigningen per time.

 

Stigningen i p-Na bør ikke overstige:

6-8 mmol/l de første 24 timer

12-14 mmol/l de første 48 timer

14-16 mmol/l de første 72 timer

 

Kontrol væsketal 2-3 gange per døgn.

 

 

Særlig forsigtig korrektion skal udvises hos patienter med øget risiko for osmotisk demyelinisering såsom underernæring, alkoholisme, hypokaliæmi, lav udgangsværdi af P-Na, svær leversygdom, medikamentelt induceret SIADH.

 

Overkorrektion se Endo NBV http://www.endocrinology.dk/index.php/6-andre-endokrinologiske-sygdomme/2-hyponatriaemi#overkorrektion

 

Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen har udsendt materiale til landets akutmodtagelser. Materialet handler om behandling med i.v. væsker og forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi.

 

Materialet består af:

 

 1. 1) Lommefolderen ”Natriumfolderen – en guide til i.v. væskebehandling”. Folderen er primært henvendt til læger i akut- og børnemodtagelser og kan bruges som beslutningsstøtte ved behandling med i.v. væsker.

 

 1. 2) Værd at vide-arket ”I.v. væsker er medicin med virkninger og bivirkninger”. Her kan man læse om baggrunden for indsatsen og få et overblik over særlige opmærksomhedspunkter ved behandling med i.v. væsker.

 

Materialerne tilgås her: lmst.dk/ivvaeskerermedicin og/eller stps.dk/ivvaesker

 

Referencer

 1. 1. Endokrinologisk NBV (link)

 2. 2. Chung HM, Kluge R, Schrier RW, Anderson RJ.Clinical assessment of extracellular fluid volume in hyponatremia.
  The American journal of medicine. Nov 1987;83(5):905-908

 3. 3. Sterns R. Causes of hyponatremia. UpToDate.

 4. 4. Sterns R. Overview of the treatment of hyponatremia. UpToDate

 5. 5. Holm EA, Faber JO, Jespersen B. Hyponatriæmi. Ugeskr Læger 2004; 166: 4023-6.

 6. 6. Jespersen B., Rasmussen L.S. Praktisk væske-og elektrolyt behandling.2009

 7. 7. Dornonville k., Central pontinmyelinolyse og hyponatriæmi. Ugeskr Læger 2013; 2247-50