Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forflytning af patienter med erhvervet hjerneskade, Neuroenhed Nord

Beskrivelse

 

 

Fremgangsmåde

Baggrund

Arbejdsteknik anses for en individuel færdighed som skal læres. Neuroenhed Nord har derfor fokus på de forskellige aspekter der ligger i det samlende begreb forflytningskundskab (se definition).

 

Formål med forflytning

Er at bringe patienten sikkert fra a til b. Forflytning anses som en integreret del af arbejdet forbundet med udførelsen af neurorehabilitering.

 

Planlægning af forflytningen

 • • Læs og følg instruksen om risikovurdering

 • • Analyser patientens funktionsevne – fysisk som kognitivt. Vurder balance, styrke, stabilitet, udholdenhed og samarbejdsevne.

 • • Kend tilgang og strategier sat af teamet på baggrund af viden om skadeslokalisation, forventelige følgevirkninger, samt andre faktorer som erkendelse, følelsesmæssig reaktion og personlighed.

 • • På baggrund af analysen vælges forflytningsniveau og type

 • • Overvej sparring med forflytningsvejleder

 • • Overvej brug af hjælpemidler (glidebræt, lagner, Repo-vendelagen, glidestykker med tilpasset friktion, sengens indstillinger, packs i ryggen ved op fra liggende etc.) samt antal personale til hjælp.

 • • Hav en plan B

 • • Øv eventuelt forflytningen i øvelokalet inden patienten er involveret

 • • Tjek at hjælpemidler er på plads i nærheden og er tilstrækkelige i antal

 • • Tjek evt. brugsanvisning til hjælpemidler

 • • Planlæg arbejdet så relevante hjælpere har mulighed for at være tilstede og så det foregår i relevant lokale med plads til hjælpere og hjælpemidler

 • • Opbyg kompetencer i at læse forflytningssituationer og reagere adækvat. Der er mange forskellige situationer og dermed ikke kun en teknik eller måde.

 

Forflytningsniveauer:

Der arbejdes med to forskellige niveauer: basis- og aktuelt-niveau. Vedr. dokumentation – se senere afsnit.

 

1. Basisniveau:

Beskriver forflytning som altid kan laves af alle uanset hvordan patienten har det og uanset hjælperens fysiske og tekniske færdigheder.

 

2. Aktuelt niveau:

Beskriver forflytningen som patienten kan lave med den rette støtte under normale omstændigheder.

Definitionen på rette støtte: Hjælperne er introduceret til forflytning og er trygge ved den. De kender patienten og dermed specielle forhold omkring adfærd og håndtering.

Definition på normale omstændigheder: Patienten har en dag hvor dennes almene tilstand er som den plejer, personalet er velforberedte og har god tid til forflytningen.

 

Forflytnings typer

Liggende: Forflytninger i liggende stilling med større eller mindre grad af hjælpemidler og personstøtte, herunder også sliding og rul ved terapeut.

 

Liggende til siddende: Alle forflytninger fra liggende til siddende stilling med brug af briksens eller sengens funktioner, hjælpemidler og personstøtte.

 

Siddende: alle forflytninger i siddende stilling med brug af sengens funktioner, hjælpemidler og personstøtte.

 • • Lav / siddende forflytning

Forflytning i siddende med eller delvis løft af bagdelen:

Patienten tager vægt på UE, og der er løft af sædeknuderne i kortere eller længere perioder, men der kan stadig være nogen kontakt mellem underlag og bløddele.

Eksempelvis:

- sideværts flytning fra siddende på briks til siddende i kørestol, med fødderne i gulvet.

- halvt stående (tripper sidelæns) med arm støttende på skammel foran.

Der kan gøres brug af bord/skammel, lagen, glidebræt m.m. og personstøtte.

 

 • • Høj forflytning:

Stående - patienten klarer forflytning i opret stående stilling.

Der kan stadig være behov for hjælpemidler, støtte til faste omgivelser samt personstøtte.

 

Udførelse af forflytning

Grundlæggende forflytningsprincipper overholdes, dvs:

 • • Udnyt patientens naturlige bevægemønstre

 • • Det naturlige bevægemønster har rytme, hastighed, afstand pr. bevægelse, omdrejningspunkt og retning

 • • Gå tæt til patienten, stå med god understøttelsesflade i skridtstående stilling, anvend vægtoverføring, undgå vrid i ryggen, anvend de store muskelgrupper, belast led i mellemstilling

 • • Vurder: ”Hvor sidder det fast/ hvor opstår friktion”?

 • • Bådprincippet: Hvis du har placeret noget glat under patienten så sørg for at få trykket på det glatte og giv kraften en retning

 • • Udnyt patientens problemløsningspotentiale

 • • Giv tid: Aktiver patienten i patientens eget tempo

 • • Søg efter nemmeste og sikreste løsning for ansatte og samtidig det mest behagelige og aktiverende for patienten

 • • Aflæs situationen og juster plan og evt. hjælpemiddel.

 • • Opdater forflytningsbeskrivelserne. Både af hensyn til sikkerhed som af hensyn til rehabilitering af patienten på rette niveau.

 

Efter forflytning

Evaluer forløbet og juster næste gang.

Døgnet har 24 timer: Kommuniker døgnvariation tværfagligt og vær opmærksom på evt. skiftende behov for støtte og valg af hjælpemidler.

 

Bariatri:

Vejledning ved forflytning af svært overvægtige patienter:

 • • Vurder patientens behov for hjælp ud fra mobilitet, højde og vægt

 • • Planlæg opgaven

 • • Brug det nødvendige udstyr. Vær opmærksom på, om patienten har noget i hjemmet, som kan bruges. Alternativt rekvireres det nødvendige udstyr fra depot i Hjørring (se nedenstående afsnit).

 • • Indhent erfaringer fra hjemmeplejen, hvis patienten har kontakt der til.

 • • Brug det nødvendige antal glidestykker, sengens funktioner, patientlift mv.

 • • Vær tilstrækkeligt mange til opgaven

 • • Aftale proceduren inden igangsætning. Beslut hvem der leder forløbet. Sørg for at patienten er informeret, få accept af at denne er indforstået med proceduren.

 • • Undgå manuelle løft.

 • • Brug den nødvendige tid.

 • • Brug patientens egne ressourcer.

 • • Sørg for at der er god plads.

 • • Vær opmærksom på korrekte arbejdsstillinger: Udfør kun aftalte procedurer.

 • • Vurder om evt. undersøgelse/behandling kan gennemføres på stuen, så unødig transport undgås.

 

Bariatripakken består af særligt tilpasset udstyr. Beskrivelse af indholdet og procedure for rekvirering af udstyret, se:

Materiale om forflytning på Regionshospital Nordjylland (rn.dk)

 

Dokumentation

Beskrivelsen af forflytning dokumenteres i NordEPJ i POP’en ”Nedsat evne til mobilisering”.

Beskrivelsen skal indeholde informationer om niveau, særlig indretning/opstilling, hjælpemidler, antal personer, hvordan forflytningen foregår samt særlige opmærksomhedspunkter.

 

Basis og aktuelt forflytningsniveau skrives på Cetrea-tavlen samt på whiteboard-tavle på patientens stue.

 

Implementeringsstrategi/fastholdelse af viden og fokus

Der er løbende brush up ved forflytningsvejledere i brug af forflytningshjælpemidler samt undervisning i forflytning og ergonomi.

 

Definition af begreber

Forflytning: En bevægelse fra et sted til et andet med en borger eller en genstand som overvejende foregår i en horisontal bevægelsesretning(2). Ud over den fysiske håndtering ses forflytning som en kognitiv opgave for patienten som på samme tid fordrer neurofaglig tilgang fra hjælperen.

 

Forflytningskundskab: Forflytningskundskabsbegrebet er skabt af Per Halvor Lunde(2). Forflytningskundskab er mere end teknik. Det handler også om faglige, etiske, fysiske, hygiejniske og arbejdsmiljømæssige argumenter. Forflytningskundskab er etik, omsorg, fysik og organisation i foreningen.

 

Forflytningsvejleder: Medarbejder med særlig opgave i relation til at sætte fokus på de ergonomiske aspekter i forbindelse med personhåndtering. Forflytningsvejlederen medvirker til at organisationen overholder instruktionspligten, dvs. at medarbejderne er instrueret i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Forflytningsvejlederen i afsnittet indgår i aktivt samarbejde om forflytninger. Forflytningsvejlederen underviser i ergonomi ved intro for nyansatte. Hertil løbende vejledning om forflytningskundskab samt brug af hjælpemidler. Forflytningsvejlederen har støtte i ledelse samt tværfaglige netværk for forflytningsvejledere og AMIR, særlig støtte hentes hos RHN forflytningskoordinator. Forflytningsvejlederen har mulighed for videre og efteruddannelse inden for ergonomiområdet. Har som minimum regionens forflytningsvejleder uddannelse. I øvrigt opgaver jf. vilkårsaftale.

 

Risikovurdering: Arbejdet med forflytninger skal vurderes jf. AT- vejledning D. 3.3. juli 2004, da det indebærer risiko for helbredsskader. Der er metodefrihed i forhold måden der risikovurderes. Det præciseres, at der skal tages hensyn til risikoen for pludselige belastninger. Analyse af risici for såvel patient som ansat er en selvfølgelig del af arbejdet forbundet med neurorehabilitering. Se PRI-dokument ”Risikovurdering i forbindelse med forflytning og træning, Neuroenhed Nord”.

 

Målgruppe

1. Personale ansat på Neuroenhed Nord

2. Patienter indlagt på Neuroenhed Nord

3. Studerende og elever i praktik på Neuroenhed Nord

4. Personale der har patientkontakt i forbindelse med forskning på Neuroenhed Nord

 

Formål

- At forflytning foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt(1).

- At skabe forflytningskultur hvor den ansatte tager ansvar for sig selv og sine kolleger jf. målene i arbejdsmiljøpolitikken RN.

- At ergonomi kobles med hensigtsmæssig neurofaglig praksis

 

Referencer

Referencer

 1. 1. 1. AT- vejledningen om Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer- D.3.3.

 2. 2. 2. Lunde PH. Forflytningskundskab - Aktivering, hjælp og træning ved forflytning.1 udg.2 oplag. København Gads Forlag 2006

 3. 3. 3. Undgå skader - tjek dine forflytninger. Grøn dag hver dag. Pjece fra Arbejdsmiljøkontoret Region Nordjylland. Findes i on- line arbejdsmiljøhåndbogen på personalenet.

 4. 4. 4. Manuelle løft og arbejdstilsynets bestemmelser

 5. 5. 5. Henvisning vedr. Bariatri

 6. 6. 6. AT- vejledning A 1.8- Gravide og ammendes arbejdsmiljø