Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Risikovurdering i forbindelse med forflytning og træning, Terapien, Neuroenhed Nord

Beskrivelse

Fremgangsmåde

Overordnet gælder følgende

Arbejdet skal altid planlægges og tilrettelægges så forflytning, træning og anden manuel håndtering af patienter kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hensynet til patientens træning prioriteres ikke højere end hensynet til den ansatte, der skal udføre forflytningen/træningen.

Udfordring af patienten i forbindelse med træningen er terapeutens opgave. Hvis patientens træning ikke kan progredieres uden risiko for ergoterapeuten/fysioterapeuten skal træningen fortsættes på et sikkert niveau eller understøttes af et passende hjælpemiddel, som gør træningen sikker for både patient og ergoterapeut/fysioterapeut.

Inden hver forflytning eller træning skal ergoterapeuten/fysioterapeuten foretage en risikovurdering. Eget arbejdsmiljø skal være en naturlig del af medarbejderens faglige overvejelser.

Undervisning i risikovurdering indgår i introduktionsundervisningsemnet ergonomi.

Risikovurderingen danner grundlag for valg af: Metode, hjælpemidler, placering, pladsforhold, antal personer der er nødvendige ved forflytning og træning.

Planlægning er kodeord. Hvordan er de fysiske rammer? Hvor mange skal vi være? Hvilke hjælpemidler skal bruges? Er de inden for rækkevidde?

Generelt overvåges risici på Neuroenhed Nord, blandt andet i form af opfølgning på utilsigtede hændelser og analyse af skader.

 

Brug tekniske hjælpemidler

Der skal anvendes tekniske hjælpemidler i forbindelse med forflytning eller træning, når de er forudsætninger for at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for patienten og / eller ergoterapeuten/fysioterapeuten.

I planlægningen skabes fysisk plads til forflytningen/træningen og nødvendige hjælpemidler tilvejebringes.

I planlægningen tages hensyn til belastningen- og især risikoen for pludselige uventede belastninger ved arbejdet.

 

Udnyt patientens egne ressourcer

Ergoterapeuten/fysioterapeuten samarbejder i videst mulige omfang med personen, der forflyttes/trænes, således at dennes ressourcer indgår i processen.

Udnyt patientens naturlige bevægemønstre og brug det som grundlag for forflytningsløsninger. Lad altid patienten selv starte bevægelsen, og lad patienten bruge egne ressourcer. Vær opmærksom på at patienten kan modsætte sig forflytning og bevidst eller ubevidst pludselige uventede belastninger ved arbejdet.

 

Risikovurder hver gang. Vurderingen sker før og under handlingen

Mange variable omstændigheder har betydning for hvilken løsning vi anvender. Løsningen bør være afstemt af øjeblikkets betingelser og ikke gamle vaner eller tidligere vurderinger. Risikovurdering skal således foregå ved hver kontakt.

Risikovurderinger starter altid med en vurdering af funktionsevnen: Hvad kan patienten? (Stå på benene? Sidde uden støtte?). Det vurderes om arbejdet kan udføres uden risiko for egen sundhed.

Risikovurdering sker før og i særdeleshed under træningen. Træningen igangsættes på sikkert niveau. Patientens reaktioner observeres. Terapeuten bemærker behovet for hensyn, tilpasninger og hjælpemidler i situationen og justerer undervejs.

Det kan være nødvendigt at afvige fra den planlagte forflytning/træning, når patientens eller egne ressourcer ikke tillader det planlagte.

Forflytningsbeskrivelser er lavet med baggrund i forudgående risikovurdering

 

Risikovurdering ifølge AT

AT vejledningen angiver fire forhold af betydning for risikovurdering: 1) Instruktion og oplæring, 2) arbejdets planlægning, 3) patientens funktions- og samarbejdsevne og 4) tekniske hjælpemidler.

 • Instruktion og oplæring: Neuroenhed Nord har tværfaglige introduktionsundervisning om ergonomi. Denne forestås af forflytningsvejledere. Disse og AMIR har dialog forum med ledelsen hvor tiltag i relation til arbejdsmiljø planlægges.

Der er årlig brush up undervisning i ergonomi, herunder i risikovurdering. Neuroenhed Nord råder over øvelokaler til forflytning

 • Arbejdets planlægning: Det tværfaglige samarbejde sikrer god kommunikation. Der er mulighed for at anvende forskellige lokaler. Der forefindes vægtaflastet stand og gangtræningsudstyr såvel stationært som mobilt.

 • Patientens funktionsevne og samarbejdsevne: Kendskab til tilgang er afgørende for samarbejdet med patienten. Funktionsevnevurdering er indledende trin i risikovurderingen

 • Tekniske hjælpemidler: Quick guides forefindes ved hjælpemidlet. Brugsvejledninger er samlet i mapper i sekretariatet – se reol ved sekretær.

I den konkrete risikovurdering indgår en vurdering af:

 • • Patientens ressourcer

 • • Egne ressourcer

 • • Fysiske omstændigheder

Patientens ressourcer:

 • • Afdæk patientens aktuelle tilstand

 • • Forhold dig til relevante værdier, risikofaktorer, restriktioner, patientens vægt og højde

 • • Vurder patientens fysiske formåen

 • • Vurder patientens kognitive tilstand: Vågenhedsniveau, kommunikation, samarbejdsevne. Kend tilgang.

 • • Vurder patientens motivation

Egne ressourcer:

 • • Er jeg fortrolig med patienten- kender jeg dennes reaktionsmønstre

 • • Hvordan er min egen mentale tilstand

Fysiske omstændigheder:

 • • Er der plads til den planlagte aktivitet

 • • Er der ro/uro omkring aktiviteten

 • • Er de nødvendige hjælpemidler til rådighed

Konklusivt:

Der foretages en samlet vurdering. Hver enkelt element kan dog selvstændigt medføre at forflytning/træningen ikke kan gennemføres

Ved planlægning bør man være opmærksom på, at tidspres ofte er årsag til ulykker ved forflytning.

 

Situationer/forhold der udgør en særlig risiko

 • • Mentale funktioner: Nedsat kommunikationsevne, forstår ikke verbale eller nonverbale opfordringer, nedsat indsigt/erkendelse, nedsat forståelse for restriktioner, nedsat opmærksomhed og koncentrationsevne.

 • • Kropsniveau: Nedsat styrke, nedsat sensibilitet, nedsat bevægelighed, smerter/hævelse, nedsat truncus stabilitet, udholdenhed, restriktioner, ortostatisk blodtryksfald, epilepsi, ændret balance, svimmelhed og kvalme, træthed.

 • • Dårlig plads på arbejdsstedet.

 • • Patienter med hurtig udvikling i funktionsniveau.

 • • Patienter med svingende samarbejdsevne.

 • • Forflytning af ukendt patient.

 • • Når man gør som andre siger uden selv at vurdere.

 • • Uforudsigelige hændelser.

 • • Udskiftning blandt personalet.

 • • At være nyansat.

 • • Implementering af nye tiltag.

 • • Træning i nærmeste udviklingszone.

 • • Kommunikationsbrist udgør sikkerhedsrisiko.

 • • ”Plejer”- der skal også fokus på de erfarne.

 • • Støtte ved gang.

 • • Lav forflytning hvor hårdt ramt patient afledes/har svært ved at samarbejde.

 • • Fysisk hårdt ramt patient hjælpes fra liggende i seng til siddende

 

Hjælp til risikovurdering

Nedenfor ses to hjælperedskaber der kan bruges til at understøtte risikovurdering.

 

60 sekunder til omtanke

Kilde: Terapien Frederikshavn

 • • Bør jeg gå i gang med denne opgave?

 • • Ved jeg, hvad der skal gøres og hvordan?

 • • Har jeg fundet alle de risici, der er forbundet med denne opgave?

 • • Har jeg vurderet patientens funktionsniveau tilstrækkeligt inden jeg går i gang med opgaven?

 • • Har jeg vurderet patientens kognitive formåen?

 • • Er alle, også patienten, instrueret i opgaven og i stand til at arbejde sikkert?

 • • Er dette den bedst måde at løse opgaven på?

 • • Kan jeg gøre det på en måde så, hvor der er mindre risiko?

 • • Skal jeg bruge hjælpemidler?

 • • Er der plads nok? Skal noget flyttes?

 • • Er det jeg har brug for i nærheden

 • • Har jeg slået klokken til?

 

Undgå skader - tjek dine forflytninger. Grøn dag hver dag.

Kilde: Pjece fra Arbejdsmiljø kontoret Region Nordjylland(3).

Jeg har god plads omkring mig

Jeg kan bruge en god forflytningsteknik

Jeg bruger de rigtige hjælpemidler

Jeg ved hvor meget patienten kan hjælpe til og udnytter det

Jeg har sikret mig at patienten ikke kan ramme mig eller hive mig med i et fald

Jeg føler mig tryg ved forflytning

 

Fra RØD til GRØN – ideer til hvordan jeg kommer fra rød forflytning til grøn forflytning:

Jeg giver mig tid til at flytte sengebord, hjælpemidler og andet væk

Jeg sengevasker patienten, da badeværelse er lille

Jeg forflytter patienten et andet sted, hvor der er plads

 

Jeg spørger min forflytningsvejleder, om hun kan vise mig en god teknik

Jeg beder en kollega om at hjælpe mig

Jeg vælger ar udføre arbejdet på en anden måde

 

Jeg bruger lift i stedet for små hjælpemidler

Jeg lægger glidestykker under hele patienten

Jeg beder min forflytningsvejleder vise, hvordan man bruger hjælpemidler bedst muligt

 

Jeg bruger tid på at spørge kollega inden forflytningen

Jeg skaber ro omkring patienten, så vedkommende kan hjælpe bedst muligt

Jeg drøfter patientens funktionsniveau med andre fagpersoner

 

Jeg bruger hjælpemidler i stedet for at støtte patienten manuelt

Jeg tænker over, hvordan jeg placerer mig i forhold til patienten

Jeg beder en kollega om hjælp, da det skaber mere ro og overblik

 

Jeg spørger min forflytningsvejleder, om hun kan vise mig, hvordan jeg kan gøre det

Jeg beder en kollega om hjælp og fortæller at jeg er usikker

Jeg fortæller min arbejdsmiljørepræsentant/leder om, hvad der er problemet.

 

Definition af begreber

Forflytning: En bevægelse fra et sted til et andet med en borger eller en genstand som overvejende foregår i en horisontal bevægelsesretning(2). Ud over den fysiske håndtering ses forflytning som en kognitiv opgave for patienten som på samme tid fordrer neurofaglig tilgang fra hjælperen.

Risikovurdering: Er et krav jf. AT- vejledning D 3.3. - Juli 2004(2). Der angives specifikt at der skal tages særlig hensyn til risikoen for pludselige belastninger. Vejledningen har ingen uddybende definition. Alt relevant for situationen skal vurderes. Der er lovmæssigt metodefrihed med hensyn til risikovurdering.

Målgruppe

1. Fysio- og ergoterapeuter ansat ved Neuroenhed Nord

2. Patienter indlagt på Neuroenhed Nord

 

Formål

Formålet med en risikovurdering er at identificere risiko i forbindelse med forflytning og træning. Den har til formål:

 • • At forflytning og træning kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

 • • At forebygge utilsigtede hændelser, der kan skade patient eller terapeut

 • • At kortlægge risikoforhold

 • • At reducere arbejdsskader og sygefravær

 • • At understøtte en sikkerhedskultur

 

Referencer

1 . Lunde PH. Forflytningskundskab - Aktivering, hjælp og træning ved forflytning.1 udg.2 oplag. København Gads Forlag 2006

2. AT –vejledning D 3.3, 2004: Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

3. Undgå skader- tjek dine forflytninger. Grøn dag hver dag. Pjece fra Arbejdsmiljøkontoret Region Nordjylland. Findes i arbejdsmiljø håndbogen på personalenet.