Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk cancerbehandling – Forholdsregler ved omgang med og pleje af patienter i cytostatika behandling og visse andre lægemidler

 

 

 

Forholdsregler ved omgang med medicinsk cancerbehandling

Generelt

Idet præparation af medicinsk cancerbehandling herunder cytostatika foregår på sygehusapoteket, er der en minimal risiko for kontakt med cytostatika. Der er dog behov for at have en særlig opmærksomhed på de forholdsregler der er ved omgang med den medicinske cancerbehandling. I denne retningslinje dækker medicinsk cancerbehandling både cytostatika og biologiske stoffer, dette for at minimere risiko for fejl ved håndtering.

 

 

Håndvask og hånddesinfektion skal foretages jf. Håndhygiejne (2.1).

I relation til omgang med medicinsk cancerbehandling skal der være en skærpet opmærksomhed på den potentielle risiko for kontakt med forurenet materiale ex. klemskrue på infusionssæt.

Handsker (nitril) anvendes

 • • Ved opsætning og nedtagning af infusion med medicinsk cancerbehandling

 • • Ved håndtering af infusionssæt og infusionspumper i forbindelse med indgift af medicinsk cancerbehandling

 • • Ved håndtering af injektioner og blæreskylning

 • • Ved seponering af infusionssæt og seponering/håndtering af den intravenøse adgang

 • • Ved håndtering af tabletter og kapsler

 • • Ved optørring af spild af medicinsk cancerbehandling

 • • Hvor der er risiko for kontakt med blod, opkast, afføring eller urin

 • • Ved håndtering af sengetøj der har været i kontakt med den medicinske cancerbehandling eller patientens udskillelser

 • • Ved bortskaffelse af patientens udskillelser

 

Kittel anvendes 

Engangskittel, der lukkes bagpå og har lange ærmer, der slutter tæt ved håndled anvendes hvor der erfaringsmæssigt er risiko for kontakt med patientens blod, opkast, urin eller afføring.

 

Administration af medicinske cancerbehandling

Præparering af cytostatika

Ved præparering af cytostatika forstås tilberedning til injektion, infusion, blæreskylning og deling af tabletter. Alle disse arbejdsgange medfører risici for udsættelse for påvirkning fra støv, damp eller aerosoler af cytostatika. Præparering skal derfor foregå i specielle præparationsrum i stinkskab, hvor luftafkastet føres ud i det fri i stedet for at blive recirkuleret i rummet. Al cytostatika til intravenøsbehandling blandes på sygehusapoteket.

 

Opsætning af medicinsk cancerbehandling intravenøs

Den medicinske cancerbehandling modtages i afdelingen i svejset pose i gul kasse.

 • • Posen med medicinsk cancerbehandling tages med ind på stuen i ubrudt emballage.

 • • Ved tegn på væske eller fugt i posen kontaktes sygehusapoteket.

 • • Handsker påtages inden posen brydes og den medicinske cancerbehandling opsættes.

 • • Medicinsk cancerbehandling leveres fra sygehusapoteket med en forfyldt infusionsslange med isotonisk væske. Vær ved opsætning særlig opmærksom på at yderligere infusionsslanger kobles på så det til enhver tid er et lukket system der håndteres.

 Nedtagning af den medicinske cancerbehandling

 • • Handsker anvendes

 • • Efter indgift af den medicinske cancerbehandling ”skylles” efter med isotonisk væske, så infusionssæt fyldes hermed.

 • • Infusionssæt og infusionsposer må ikke skilles ad, før det sammen med øvrigt affald lægges i en plastpose, som lukkes, inden den anbringes i hvid/gul cytostatikaspand og destrueres som klinisk risikoaffald. Har patienten en perifer intravenøs adgang der skal seponeres efter infusion, bør den ikke skilles fra infusionsslange, men det bør kasseres samlet.

 

Håndtering af medicinsk cancerbehandling i tabletform

 • • Ved håndtering af tabletter / kapsler bruges handsker eller pincet.

 • • Tabletter / kapsler må ikke deles eller knuses – er dette absolut nødvendigt skal det foregå i præparationsrum og jf. forholdsregler ved præparering af cytostatika. I det det oftest vil være praktisk uladsiggørligt, bør administrationsformen ændres.

 • • Patienterne skal så vidt muligt selv administrere deres perorale medicinske cancerbehandling.

 

 

Blæreskylning med medicinsk cancerbehandling (cytostatika)

 • • Ved blæreskylning skal der anvendes kittel med lange ærmer, der lukkes bagtil, nitril handsker samt beskyttelses briller og evt. engangsforklæde.

 

Retningslinjer ved spild

 • • Ved spild på overflader optørres med cellstof, og der vaskes med vand og sæbe.

 • • Ved spild på hud skylles med rigeligt vand, hvorefter der vaskes med vand og sæbe.

 • • Ved stænk i øjet skylles med rigeligt isotonisk saltvand i mindst 15 minutter og læge kontaktes (I afsnit der har spildkit findes øjenskyllesæt som en del af spildkit).

Ved optørring og rengøring efter større spild af koncentrerede stoffer anvendes ”spildkit”.

Når der har været anbrud af spildkit, rekvireres nyt spildkit gennem sygehusapoteket.

 

Vasketøj og linned, der er forurenet med koncentreret cytostatika (dvs. cytostatika opblandet i NaCl eller glucose, men endnu ikke injiceret i patienten) destrueres som klinisk risiko affald i lukket beholder.

 

Vær opmærksom på at det ved spild på seng er afsnittets opgave at rengøre seng. Først herefter kan sengen sendes i sengeredningen.

 

Personen anmelder hændelsen som arbejdsmiljøskade i samarbejde med arbejdsmiljø repræsentant/leder. For nærmer information om anmeldelse se PersonaleNet - Arbejdsulykker

 

 

Forholdsregler under patientplejen

Forholdsregler er gældende i 5 dage efter sidste indgift af den medicinske cancerbehandling med særligt fokus på cytostatika.

 • • Der er ingen forholdsregler i forbindelse med alm. personlig hygiejne og berøring.

 • • Hvor personalet vurderer, der er risiko for at komme i kontakt med blod, opkast, urin eller afføring skal der bruges handsker og evt. engangskittel.

 • • Ved tømning af urinposer, ascitesdrænposer og lignende hældes indholdet stille og roligt enten direkte i toilettet eller i bækkenkogeren. Alternativt tømmes det stille og roligt i kolbe med låg, inden det bortskaffes i toilet eller bækkenkoger.

 • • Toiletlåg skal altid være lukket ved udskylning.

 • • Patienterne skal have lukbar opkastningspose frem for kapsel

 • • Diureseopsamling de 5 første døgn skal videst muligt (helst) undgås eller alternativt minimeres til et absolut minimum– ved behov for diuresemåling eller stiks af urin fra patient i behandling med cytostatika, skal opsamling foregå i lukkede beholdere. Urinkolben anbringes i udsugningen i forbindelse med stix, og urinen kasseres i bækkenkogeren umiddelbart efter stix’en er foretaget.

 • • Urinkolber skal være forsynet med låg og tømning skal ske hurtigst mulig.

 • • Patienterne opfordres til omhyggelig hygiejne, specielt håndhygiejne

 • • Forurenet patienttøj må ikke vaskes i hånden

 • • Urent sengetøj skiftes, se Håndtering af tekstiler (10.1)

 • • Ved behov for brug af sterile handsker anvendes Gammex PF (latex) eller Dermaprene Ultra (neopren)

 

Håndtering af affald og urene tekstiler

Affald

Affald (engangsutensilier) anses for forurenet, hvis det har været i kontakt med medicinsk cancerbehandling og skal derfor håndteres og bortskaffes som klinisk risikoaffald.

Transport af forurenet affald fra sengestue og ud til skyllerum bør ske med mindst mulig risiko for spredning af aeorosoler. Derfor medbringes egnet beholder til klinisk risikoaffald på stuen. Alternativt samles affald i plastpose, som lukkes på stuen og efterfølgende kasseres som klinisk risiko affald i affalds – eller skyllerum.

Affaldshåndtering på Aalborg Universitetshospital

 

Urene tekstiler

Urene tekstiler håndteres som beskrevet i Håndtering af tekstiler (10.1).

Vær opmærksom på at tekstiler der er direkte forurenet af patientens udskillelser, og dermed med risiko for indehold af cytostatika og aerosolspredning, kommes i en klar plastpose og derefter i den almindelige tøjsæk. Derved er man på vaskeriet særlig opmærksom i forhold til håndtering og vask.

Retningslinjer i hjemmet

Når der anvendes almindelig god hygiejne, er der ingen specielle forholdsregler for

patienterne i forhold til omgang med børn, arbejde og fritidsliv.

I forbindelse med behandlingen bør patienten anvende sikker prævention med henblik på at undgå graviditet på grund af den fosterskadelige effekt. Der udskilles kun ganske lidt/ingen cytostatika gennem sæd og skedens slimhinder, hvorfor der ikke længere anbefales specifik brug af kondom.

Ved opkastning skylles direkte ud i toilettet (med lukket låg). Ved anvendelse af spande eller lignende skylles opkastet i toilettet og spanden vaskes grundigt med sæbevand.

 

Information til samarbejdspartnere uden for hospitalet

Praktiserende læge

Praktiserende læge orienteres om igangværende behandling via epikrise

 

Primær sektor

Såfremt primær sektor skal administrere den medicinske cancerbehandling herunder tablet behandling eller seponering af infusionspumpe med cytostatika (ex.5-FU) hos patienten, er det afsnittet (sygeplejersken), der er ansvarlig for at orientere hjemmesygeplejen via e-brev.

 

Cytostatika - på pumpe

Såfremt primær praksis skal varetage seponering infusionspumpe er det væsentligt at de orienteres om håndtering, forholdsregler og bortskaffelse.

Instruks samt utensilier medgives patienten. Det pointeres, at gives behandlingen i port-a- kath er det vigtigt at grippernål og pumpe ikke adskilles, idet cytostatika bør håndteres i et lukket system.

Det er væsentligt, at al affald håndteres som klinisk risiko affald derfor kasseres al affald i den udleverede gule spand, således patienten kan returnere det til afdelingen. De sikre efterfølgende at det destrueres som klinisk risiko affald.

 

Forholdsregler for gravide medarbejdere

Der er på Aalborg Universitetshospital udarbejdet en vejledning for gravide. Der udarbejdes en APV for den enkelte gravide medarbejder.

Den gravide/ammende kan fritages for opsætning/nedtagning af medicinsk cancerbehandling i denne forbindelse med et særligt fokus på håndtering af den medicinske cancerbehandling.

Ved spild, hvor der er risiko for kontakt med den medicinske cancerbehandling, skal den gravide medarbejder fritages fra rengøring.

 

Definition af begreber

 

Medicinsk cancerbehandling: Ved medicinsk cancerbehandling forstås alkylerende cytostatika, antimetabolitter, antimitotika, cytostatika fremstillet biosyntetisk eller syntetisk, samt tilsvarende lægemidler med tilsvarende sundhedsmæssige risici. Biologiske lægemidler som monoklonale antistoffer (L01XC) og proteinkinasehæmmere (l01XE) udgør ikke samme sundhedsmæssige risiko for personalet, men er i denne retningslinje sidestillet.

 

Spildkit: anvendes ved større spild, eller stænk i øjne. Spildkit indeholder de nødvendige remedier til opsamling af spild. Findes i afdelinger der håndterer cytostatika, og bestilles hos sygehusapoteket.

 

Cellstof: (Cellestof) Cellulose ”vat” med høj absorbtionskapacitet.

 

Utensilier: Udstyr, brugsgenstand, værktøj til brug ved kliniske opgaver.

 

Målgruppe – modtagelse

Behandlende og plejende personale, der forbereder eller iværksætter behandling eller er i kontakt med patienter i medicinsk cancerbehandling.

 

Formål

Retningslinjen skal sikre, at omgang med medicinsk cancerbehandling foregår på en ensartet, sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

 

Reference

Arbejde med cytostatika - Arbejdstilsynet

Affaldshåndtering på Aalborg Universitetshospital

Materiale om ”spillkit” Spill kit XP for cytotoxic drugs | Berner International GmbH

PersonaleNet - Retningslinje for gravide og ammende

Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2)

Håndtering af tekstiler (10.1)