Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyposensibilisering for Bi og Hveps - rammeordination for sygeplejersker – Medicinsk ambulatorium, Hobro

Beskrivelse

Før patienten kommer til hyposensibilisering ved sygeplejerske, er patienten henvist til ambulant journaloptagelse ved læge i lungeambulatoriet. Her sikres det, at der foreligger svar for allergenspecifikt IgE, og der tages stilling til indikation for igangsætning af hyposensibilisering. 

 

Det er kontraindiceret at opstarte hyposensibilisering ved immunkomplekse-sygdomme, immundefekt-sygdomme, gentagen allergiske reaktioner under normal udført hyposensibilisering og graviditetsønske (såfremt graviditet indtræder under igangværende hyposensibilisering fortsættes hyposensibilisering uændret). 

 

Ved første kontakt med sygeplejerske informeres patient om symptomer, allergipakken samt op- og vedligeholdelses-vaccination.

 

De mulige symptomer i forbindelse med overfølsomhedsreaktion:

 1. 1. Lokal reaktion der viser sig ved rødme, smerte, hævelse ses ved stik fra bi og hveps. Lokalreaktionerne kan være kraftige, men er ufarlige.

 2. 2. Lokal reaktion med risiko for eller manifest obstruktion af luftvejene ved stik af insekt i mundhule eller svælg

 3. 3. Patienter med systemiske reaktioner, der varierer fra universel urticaria med utilpashed, angst, hjertebanken og blodtryksstigning (grad I) over Quinckes ødem, abdominalia og svimmelhed (grad II) til konfusion (grad III) og til det egentlige shock med lavt blodtryk, svedtendens, hjertebanken, bleghed og cyanose, bevidsthedssløring, kramper og eventuel bevidstløshed. Ved grad II og højere er der tale om manifest anafylaksi, der oftest viser sig indenfor 30 minutter efter påvirkning af allergenet. Des hurtigere reaktion, des farligere tilstand.

 

Allergipakken indeholder den medicin, som patienten selv bør tage ved hurtigt indtrædende sværere overfølsomhedsreaktioner.

 

Medicinen omfatter:

 1. 1. Prednison - 2 tabletter af 25 mg. Prednison er binyrebarkhormon der, taget en enkelt gang, næppe har bivirkninger. Prednison virker på overfølsomhedsreaktioner i løbet af få timer.

 2. 2. Cetirizin - 2 tabletter af 10 mg. Cetirizin er antihistamin tabletter, som kan medføre træthed. Virkning af Cetirizin indtræder i løbet af en time.

 3. 3. Epi-pen /Adrenalin-pen 1 dosis. Sprøjten tager patienten selv i låret, virkning indtræder i løbet af sekunder på overfølsomhedsreaktion. Der opstår hyppigst bivirkning med forbigående hjertebanken.

 

Patienten informeres om at allergipakken anvendes i 2 trin:

 1. 1. Ved udsættelse for den påvirkning, hvor der er en risiko for en generel overfølsomhedsreaktion, indtages umiddelbart 2 tabletter Prednison af 25 mg og 2 tabletter Cetirizin af 10 mg. Dette uanset om der mærkes symptomer eller ej.

 2. 2. Herefter afventes forløbet de næste minutter. Ved mistanke om generelle symptomer for eksempel med fremkomst af lufthunger, hjertebanken, svimmelhed med mere tages straks adrenalin-pennen i det ene lår. Herefter søges hurtigt lægehjælp.

 

Allergipakken er beregnet til at blive båret af patienten konstant. Medicinen skal opbevares utilgængeligt for børn. Efter anvendelse skal sprøjten kasseres. Allergipakken har en holdbarhed, der fremgår af det enkelte præparat.

 

Hyposensibilisering med vaccination forløber med op-vaccination én gang ugentligt i 4-5 måneder og herefter vedligeholdelses-vaccination hver 8. uge i 5 år.

 

Udførsel af hyposensibilisering

Til hyposensibilisering anvendes aluminiumhydroxid-absorberet allergen-specifikt-ekstrakt, der administreres efter ALK's opdoseringsskema:

 

ALK Opdoseringsskema

Glas nr.

Koncentration

(SQ-U/ml)

Injektion nr.

Volumen

(ml)

Dosis

(SQ-U)

1

100

100

100

1

2

3

0,2

0,4

0,8

20

40

80

2

1.000

1.000

1.000

4

5

6

0,2

0,4

0,8

200

400

800

3

10.000

10.000

10.000

7

8

9

0,2

0,4

0,8

2.000

4.000

8.000

4

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

10

11

12

13

14

15

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

10.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.00

 

Ved den første injektion gives 0,2 ml af koncentrationen 100 mikrogram/ml, og der stiles mod ugentlige injektioner indtil vedligeholdelsesdosis er nået.

 

Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis 1 ml af 100.000 SQ-U/ml, eller den dosis der 4 gange i træk har givet lokal reaktion 8-12 cm uden almenreaktion. Hos børn under 12 år er der vedligeholdelsesdosis 0,6 ml 100.000 SQ-U/ml.

 

Når vedligeholdelsesdosis er nået, forlænges intervallerne således, at 2. injektion med 1 ml 100.000 SQ-U/ml gives efter 2 uger, 3. efter 4 uger, 4. efter 6 uger. Herefter fortsættes med injektion med vedligeholdelsesdosis hver 8. uge i 5 år.

 

Den enkelt dosis justeres yderligere ved:

 • • Aktuel infektion medfører midlertidig pausering

 • • Aktuel allergiske symptomer medfører midlertidig pausering

 • • Lokal reaktion over 8 cm medfører dosisjustering (se særskilt skema)

 • • Injektionsinterval over 2 uger medfører dosisjustering (se særskilt skema)

 • • Batchskift motiverer, at halvdelen af den planlagte dosis gives i den ene arm, hvor den resterende del gives i den anden arm med 30 minutters interval

 • • Ved hyposensibilisering for bi og hveps gælder det, at såfremt patienten bliver stukket af dette insekt, for hvilket der hyposensibiliseres i optitreringsfasen, pauseres hyposensibilisering i 1 uge. Herefter genoptages hyposensibilisering med den næste dosis, hvortil patienten er nået i optitreringsfasen

 • • Ved hyposensibilisering for bi og hveps gælder det, at såfremt patienten bliver stukket af dette insekt, for hvilket der hyposensibiliseres i vedligeholdelsesfasen, pauseres vedligeholdelsesdosis i 4 uger efter

 • • Herefter genoptages hyposensibilisering med vedligeholdelsesdosis. Der skal ikke reduceres i dosis jf. skema Dosis ved overskridelse af tidsinterval under vedligeholdelsesbehandling, idet insektstikket udgør, hvad der svarer til en vedligeholdelsesdosis

 

Dosisanbefaling ved hævelse på injektionsstedet under opdosering:

 

Hævelsens maksimale diameter

Anbefalet dosisreduktion

< 5 cm

Fortsæt opdosering i henhold til opdoseringsskema.

5-8 cm

Gentag sidst givne dosis

> 8 cm

Reducer dosis til 50 % af den sidst givne dosis

 

Dosisanbefaling ved hævelse på injektionsstedet under vedligeholdelsesbehandling:

 

Hævelsens maksimale diameter

Anbefalet dosisreduktion

< 8 cm

Fortsæt opdosering i henhold til opdoseringsskema.

> 8 cm

Reducer dosis til 20 % af den sidst givne dosis

 

Dosisanbefaling ved overskridelse af tidsinterval under opdosering:

 

 Interval mellem injektionerne

Anbefalet dosisreduktion

Op til til 2 uger

Dosis kan øges

2-3 uger

Gentag forudgående dosis

3-4 uger

Reducér dosis med 50 %

> 4 uger

Begynd forfra

 

 

Dosis ved overskridelse af tidsinterval under vedligeholdelsesbehandling:

 

 Interval mellem injektionerne

Anbefalet dosis

op til 8 uger

Fortsæt med vedligeholdelsesdosis

8 - 10 uger

Reducer dosis til 75 % af sidst givne dosis

10 - 12 uger

Reducer dosis til 50 % af sidst givne dosis

12 - 14 uger

Reducer dosis til 25 % af sidst givne dosis

14 - 16 uger

Reducer dosis til 10 % af sidst givne dosis

> 16 uger

Genstart opdosering med 20 SQ-U i henhold til tabel

 

Forud for hver injektion kontrolleres:

 • • Overensstemmelse mellem patient, opdoseringsskema og det enkelte allergenekstrakt (batch nummer)

 • • Tidsinterval fra sidste injektion

 • • Patientens kliniske tilstand med hensyn til infektion eller allergiske reaktioner

 • • Hudreaktions størrelse 8 timer efter sidste injektion, som aflæses af patienten selv

 

Injektionsmetode:

 • • Den enkelte injektion gives med sprøjte og kanyle

 • • Injektionen gives subkutant enten på underarmens dorsalside eller overarmens lateralside

 • • Kanylen indføres i subcutis i en vinkel på 30-60 grader, der aspireres blidt for at undgå intravasal injektion, og der lægges depot op til 0,3 ml, hvorefter kanylen trækkes let tilbage og proceduren gentages, indtil den enkelte dosis er givet

 • • Forud for hver injektion skal akutberedskab være klar: tablet Prednisolon á 25 mg, tablet Cetirizin á 10 mg, inj. Tavegyl 1 mg/ml, inj. Solu-Medrol 80 mg samt Epi-pen og desuden sprøjter, kanyler, staseslange med mulighed for hurtig anlæggelse af intravenøs adgang og NaCl iv-væske 1000 ml være fremme

 • • Der skal være adgang til iltbehandling

 

Efter hver injektion observeres patienten i lungeambulatoriets venteværelse mindst 30 minutter.

 

Anafylaktisk shock

Ved enhver hyposensibilisering er en risiko for anafylaksi, og opstår det, behandles patienten som følgende:

 

 1. 1. Tilkald anæstesiassistence - telefon 52658

 2. 2. Elevation af overkrop ved luftvejsproblemer og/eller elevation af ben ved shocksymptomer

 3. 3. Adrenalin 0,3 mg dybt im (børn 0,01 mg/kg) kan gentages efter 5 minutter

 4. 4. Der anlægges staseslange proksimalt for indstikssted og Adrenalin 1 mg/ml 0,3 ml infiltreres subcutant omkring vaccinationsstedet. Staseslangen kan løsnes 1 minut for hver 3-5 minutter

 5. 5. 12 – 15 liter ilt på maske med reservoir

 6. 6. Ved stridor gives inhalation Adrenalin 1 mg + 3 ml NaCl på forstøvermaske drevet af 100 % ilt

 7. 7. Ved bronkospasmer gives Bricanyl 5 mg på forstøvermaske

 8. 8. Der anlægges venflon og ophænges NaCl 0,9 % - 1000 ml

 9. 9. Der gives Tavegyl 1 mg/ml - 2 ml iv

 10. 10. Der gives Solu-Medrol 80 mg iv, (alternativt Solu-Cortef 250 mg iv) kan suppleres

 11. 11. Patienten indlægges eventuelt til observation

Formål

Formålet er, at sygeplejersker udfører hyposensibilisering for bi og hveps korrekt.