Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Multipel sklerose - Gilenyabehandling - Sygeplejerskeinstruks

Beskrivelse

Behandling:

Tabletbehandling 0,5 mg dagligt. Der udleveres pakninger med 28 stk. via sygehusapoteket x 1/måned.

 

Før behandlingsopstart:

Den ansvarlige MS-læge bestiller MR-scanning med henblik på status/baseline før Gilenya opstart.

Der iværksættes følgende analyser før opstart:

  • • Differentialtælling samt rutine-blodanalyser umiddelbart før opstart med fokus på lymfocyttal og leverstatus

  • • EKG med henblik på hjertefrekvens samt udelukkelse af abnormiteter

  • • Varicellaantistofanalyse: Negativt analysesvar kræver vaccination af patienten før opstart (via egen læge)

  • • Negativ graviditetstest hos fertile kvinder

 

Udlevering af patientinformation om Gilenyabehandling samt generelt materiale herom (Udarbejdet af Novartis)

Skriftligt informeret samtykke fra patienten.

Blodtryk/puls-registrering i henhold til sædvanlig procedure.

Opstart af behandling:

Patienten møder til opstart af Gilenya-behandlingen i Skleroseambulatoriet kl. 7:30.

Holtermonitoreringsudstyr monteres, og monitorering startes i forbindelse med indtagelse af første dosis Gilenya. Holtermonitoreringen pågår i minimum 6 timer efter første dosisindtag. Monitoreringsperioden forlænges, såfremt der konstateres længerevarende bradykardi uden tegn til frekvensøgning og ved almen utilpashed under monitoreringsforløbet.

Efter afsluttet Holtermonitorering transmitteres den pågældende optagelse til Kardiologisk lab. – Holterafsnittet, hvor optagelsen analyseres. Efterfølgende modtages rapport fra Kardiologisk lab., der godkendes af tilstedeværende MS-læge.

Registrering af blodtryk, puls, temperatur og patientens almentilstand før opstart af behandlingen og herefter minimum x 1/time – dog ikke registrering af temperatur.

Der tages desuden EKG efter afsluttet observationsperiode, der ligeledes godkendes af MS-lægen, før patienten forlader MS-klinikken.

Dokumentation i elektronisk patientjournal.

 

Ambulante kontroller:

Patienter i Gilenyabehandling følges ambulant i samme regi som andre patienter, der modtager immunmodulerende behandling, dog aftales telefonkonsultation med patienten efter 7 dages behandling med henblik på blodprøvekontrol.

Kontrolbesøg måned 1 og 3. Sygeplejekontrol vedr. praktiske procedurer/problemer i henhold til behandling.

Herefter faste ambulante kontrolbesøg efter behandlingsmånederne 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60, etc, hvor patienterne konsulterer MS-læge/MS-sygeplejerske.

 

Blodprøvekontrol under Gilenya-behandlingen:

Der tages kontrol-blodprøver dag 7 efter behandlingsopstart med fokus på specielt lymfocytstatus. Herefter kontrolleres blodprøver efter måned 1, 3, 6, 12 og herefter hvert halve år under hele behandlingen.

Blodanalyserne er - udover differentialtælling – hæmatologi, væsketal, levertal, der er kategoriseret som MS-rutineprøver i Labkaprofil.

 

MS-sygeplejerskens funktioner i relation til Gilenyabehandling:

MS-sygeplejersken er ansvarlig for at iværksætte opstartsprocedurer samt koordinerende funktioner i forhold til medicinering, blodprøvekontrol og andre praktiske foranstaltninger vedr. behandlingen. Det er bestilling af rutineblodprøver, specialblodprøver, medicinudlevering samt registrering heraf enten fra ambulatoriet eller i henhold til aftale med sygehusapoteket.

Tværfaglig kontakt til socialrådgiver, hjemmepleje og praktiserende læge i relation til patienten er ligeledes MS-sygeplejerskens ansvar.

 

Telefonkonsultation:

MS-sygeplejersken træffes pr. telefon dagligt mellem 8:30 og 9:30. Patienter i behandling får ved behandlingsopstart udleveret informationsmateriale med bl.a. telefonnummer til MS-sygeplejerskerne, og der aftales tidspunkt for telefonkonsultation efter 7 dages behandling. Pt. kan i øvrigt kontakte MS-sygeplejersken ved opståede problemer i MS-tilstanden som symptomer på attak, eller ved problemer omkring medicinering og andet.

Referencer

Ingen angivet.