Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Provokeret abort 1. trimester

Formål

At kvinden oplever en ensartet vejledning og behandling ved medicinsk og kirurgisk abort.

 

Definition af begreber

Blanket A: Fortrykt samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb, underskrevet af kvinden.

Blanket B: Fortrykt samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb, underskrevet af forældre eller værge, hvis kvinden er umyndig.

GA: Gestationsalder.

FHR: Foster hjerteaktion

1. trimester: GA til og med uge 11+6

Evacuatio: Kirurgisk tømning af livmoderen i forbindelse med graviditet.

Abortsamrådet: Regionalt samråd, hvor der søges om abort uden værges viden eller efter GA12, se Region Nordjyllands hjemmeside om abortsamrådet

og i PRI Ansøgning om abort efter 12. uge eller uden forældresamtykke til Samrådet

 

Abortsamtaler: En støttende samtale før og efter aborten. Udføres ved sygeplejerske, som er uddannet til dette. Se Abortsamtaler

 

Beskrivelse

Formalia

Enhver kvinde over 18 år kan frit anmode om abort senest GA 11+6. Er kvinden < 18 år eller umyndiggjort skal der endvidere foreligge samtykke fra værge/forældre.

I særlige tilfælde kan Abortsamrådet give tilladelse til abort uden værgens viden og samtykke.

 

Baggrund

Mifepriston (Mifegyne) er en progesteronantagonist, som hæmmer virkningen af progesteron og påvirker cervix, endometriet og uterinkontraktiliteten. Tablet Mifegyne gives pr os. og ca. to døgn senere oplægges vaginalt tabletter Cytotec (misoprostol, prostaglandin), som giver tiltagende uterinkontraktilitet, så aborten kvitteres.

 

Henvisningen

Egen læge henviser så tidligt som muligt kvinden mhp abort. Kvinden skal ved estimeret GA ≤ uge 8+6 informeres om, at der anbefales medicinsk behandling. Kvinden informeres dog såvel mundtligt som skriftligt om den generelle mulighed for at vælge mellem medicinsk eller kirurgisk abort uanset GA. Kvinden informeres af egen læge om indgrebets karakter og risici herunder vurderes fordele og ulemper ved de to metoder med kvinden/parret. Kvindens primære ønske angives på henvisningen. Det endelige valg træffes ved forundersøgelsen.

Kvinden skal endvidere inden indgrebet informeres om muligheden for afholdelse af støttesamtaler både før og efter aborten. Kvinden modtager indkaldelse til forundersøgelse og evt. abortsamtale og tilsendes aktuelt informationsmateriale – se PRI Gynækologiske patientinformationer

 

Inklusionskriterier

Enhver GA muliggør medicinsk abort. I alle 12 uger anbefales primært medicinsk abort. Hjemmebehandling tilbydes, hvis kvinden skønnes egnet hertil og GA ≤ 9+0.

Det er den ultralydsbestemte GA, der er bestemmende. Behandlingstilbuddet afhænger af GA den dag aborten påbegyndes, dvs den dag, der tages Mifegyne.

 

UL fund for at gennemføre abort:

• Intrauterin gestationssæk ≥ 5 mm uden blommesæk eller foster. Kvinder som behandles alene på basis af en intrauterin gestationsæk skal have smertevarsel om den principielle (om end meget lille) risiko for psuedogestationsæk og extrauterin graviditet.

• Intrauterin gestationssæk med blommesæk og/eller foster.

 

Kontraindikationer

• mistanke om ekstrauterin graviditet

• lever/nyre insufficiens

• kendt koagulationsdefekt eller antikoagulationsbehandling.

 

Forsigtighed

• Ved svær atherosklerotisk lidelse bør forsigtighed udøves og hjemmebehandling ikke tilbydes.

• Amning: Kan sandsynligvis anvendes. Mifepriston kan teoretisk set udskilles i moderens brystmælk, men der er ingen data tilgængelige. Udskillelse af Misoprostol i modermælken kan give diaré hos det ammede barn.

 

Forløb

GA < uge 9+0:

• Mulighed for medicinsk hjemmeabort.

• Medicinsk abort på sygehus med mulighed for ophold i afdelingen ud fra kvindens behov

 

GA >9 + 0 og < 12 + 0:

• Medicinsk abort på sygehus grundet risiko for kraftigere blødning og smerter

 

Gynækologisk ambulatorium
Journalskrivning:
Optages af læge.

Formalia:  Blanket A (og evt. blanket B) sikres underskrevet.

Prævention: Det sikres at kvinden er vejledt om fremtidig prævention. P-pilller kan startes same dag som Cytotec. Spiral kan oplægges ved næste menstruation.

Klamydia: Det sikres, at egen læge har podet for klamydia. Hvis ikke, foretages podning.

UL: Vaginal UL mhp graviditetslængde og lokalisation. Aborten kan gennemføres ved intrauterin gestationssæk på mindst 5mm. Hvis der ikke er set blommesæk eller fosteranlæg, skal kvinden have smertevarsel.

Støttesamtale: Patienten informeres om mulighed for støttesamtaler før og efter aborten.

 

Abortmetode vælges:Abortmetode vælges efter drøftelse af de to metoder med kvinden.

 

Ved valg af kirurgisk abort, se PRI kirurgisk provokeret abort i 1. trimester

 

Ved valg af medicinsk abort, fortsættes med:

 

Skriftlig patientvejledning udleveres af sygeplejerske.

Det sikres, at kvinden er klar over, at hun ved medicinsk abort kan opleve stærkere smerter og kraftigere blødning end ved menstruation, og at hun ikke har mulighed for at fortryde, når medicinen er indtaget.

 

Mifegyne:I ambulatoriet aftales tidspunkt for indtag af 1 tbl.Mifegyne 200 mg. Ved opkastning < 1 time efter tabletindtagelse, skal kvinden kontakte ambulatoriet eller afdelingen mhp. indtag af yderligere 1 tbl. Mifegyne 200mg.

hCG:s-hCG tages samme dag som Mifegyne indtages; hvis Mifegyne indtages i weekenden da tages hCG fredagen inden.

Blodtype: Tages ved GA > 8+0.

Analgetika:Pinex og Ipren.

Cytotec.Medicin udleveres hvis hjemmebehandling aftales. Ellers bookes tid til Cytotec behandling på afdeling 105 2 dage efter Mifegyne.

 

Hjemmeabort ved GA < 9+0

Ved hjemmebehandling kan medicinsk abort evt. efter patientens ønske planlægges til en anden dag eks. i weekenden.

Kvinden instrueres grundigt om tidspunktet for indtag af tbl. samt mulige bivirkninger og at hun bør have en voksen hos sig i det første døgn efter oplægning af Cytotec.

I ambulatoriet udleveres medicin:

• 1 tbl. Mifegyne 200 mg

• 4 tbl. Cytotec á 0,2 mg

Samtidig med oplægning af Cytotec anbefales kvinden at tage 2 tbl. Paracetamol á 500mg samt 2 tbl. Ibuprofen á 200 mg.

Hvis kvinden < 1 time efter indtag af Mifegyne kaster op, skal hun kontakte afdelingen mhp. udlevering af yderligere 1 tbl. Mifegyne. Ca. 48 t efter indtag af Mifegyne, oplægges 4 tbl. Cytotec á 0,2 mg i fornix posterior af kvinden.

 

Ved komplikationer, skal patienten henvende sig tile gen læge eller vagtlæge.

 

Abort på sygehus ved GA <9+0 (ved individual vurdering og aftale med pt.)

Møder efter aftale på afdeling 105 ca. 48t efter indtag af tbl. Mifegyne.

Der gives medicin (2 tbl. Pinex 500 mg, 1 tbl. Burana 600 mg og tbl. Emperal 10 mg), samt 4 tbl. Cytotec á 0,2 mg, som anbringes i fornix posteriori af kvinden eller af sygeplejerske.

Kvinden observeres i afdelingen. Er blødningen ikke startet efter 3 timer, goves ydeligere 2 tbl. Cytotec á 0,2mg. Når aborten er startet i form af kraftig vaginalblødning, kan hun udskrives når hun føler sig klar til dette.

 

 

Abort på sygehus ved GA >9+0 og <12+0

Møder efter aftale på afdeling 105 ca. 48t efter indtag af tbl. Mifegyne.

Der gives medicin (2 tbl. Pinex 500 mg, 1 tbl. Burana 600 mg og tbl. Emperal 10 mg), samt 4 tbl. Cytotec á 0,2 mg, som anbringes i fornix posteriori af kvinden eller af sygeplejerske.

Såfremt hun ikke har kvitteret 3-4t efter oplægning, oplægges yderligere 2 tbl. Cytotec á 0,2mg med 3-4t interval indtil hun har kvitteret.

Kvinden observeres i afdelingen til det ved sygeplejerske er vurderet at hun har aborteret, og kan herefter sendes hjem.

 

Rhesusprofylakse

Såfremt kvinden er Rhesus negativ og GA > 8+0 på dagen hvor Mifegyne indtages, gives anti-D af sygeplejerske på afd. 105 inden hun går hjem, uanset om hun endnu ikke har kvitteret. Se PRI Rhesusprofylakse

 

Kontrol af hCG

Vigtigheden af s-hCG-kontrol indskærpes.

s-hCG tages 1 uge efter Mifegyne enten på sygehuset eller hos egen læge. Værdien skal da være halveret i forhold til udgangsværdien 1. dag. Patienten informeres om at hun kun kontaktes af afdelingen ved insufficient s-hCG fald. Udebliver patienten fra aftalt s-hCG på sygehus, indkaldes hun igen.

 

Ved sufficient fald efter 1 uge, afsluttes patienten af sygeplejersken på stue 10.

Ved insufficient hCG fald kontakter sygeplejersken patienten og der bestilles fornyet s-hCG en uge efter. Hvis s-hCG ikke er halveret mellem 2. og 3. hCG kontrol, indkaldes kvinden til stue 10 af sygeplejersken efter aftale med lægen på stue 10.

Ved stigende eller stagnerende hCG, indkaldes kvinden til stue 10 af sygeplejersken efter aftale med lægen på stue 10.

Ved fortsat graviditet eller intakt gestationssæk tilbydes evacuatio uteri. Ved insufficient s-hCG fald og ultralydsscanning uden intrauterin gestationssæk, er klinikken og kvindens ønske afgørende for, om evacuatio anbefales. Skal konfereres med speciallæge.

 

Succesrate

Falder lidt med stigende GA, hvorfor doser oftere skal gentages. De her angivne regimer har en succesrate på ca 95%. Hos 0,5% vil graviditeten fortsætte trods behandlingen.

 

Patientinformation

Efter indtag af Mifegyne er aborten i gang og bør ikke afbrydes af hensyn til stoffets eventuelle teratogene effekt. Efter indtagelse af Cytotec kan aborten absolut ikke afbrydes på grund af stoffets teratogene effekt.

Ca. 83 % aborterer indenfor 4-6 timer, hvis der behandles før uge 8+0.

Kvinden bløder oftest på 3. dagen (dagen for Cytotec) sv.t. en kraftig menstruation, herefter aftager blødningen over den næste uge. Kvinden bløder i gennemsnit 14 dage. 10 % har pletblødninger efter 1 måned.

 

Fordele ved medicinsk abort

• At man selv er med i ”processen”.

• Ingen bedøvelse og operation (ingen risiko for uterusperforation)

• Risikoen for infektion er mindre end ved kirurgisk abort (Ca. 8 % behandles med antibiotika pga. underlivsbetændelse eller mistanke herom efter kirurgisk abort vs. 4 % ved medicinsk abort)

• Kan opfattes som mere naturligt, da det minder om en spontan abort

• At behandlingen kan påbegyndes med det samme

• Pårørende kan være med

 

Ulemper ved medicinsk abort

• Aborten strækker sig over et længere tidsforløb

• Kvinden kan opleve kraftige smerter

• Blødningen kan opleves kraftigere og længere (2-3 uger) end efter en kirurgisk abort (ca. 1 uge)

• Bivirkninger af medicinen

• Evacuatio kan blive nødvendig (5% versus 2% risiko for re-evacuatio ved kirurgisk abort).

 

Bivirkninger

Mifegyne: Blødning (40%), kvalme (67 % har kvalme før Mifegyne - 75 % efter), lette smerter (80 %).

Cytotec: Kvalme (50 %), opkastninger (20 %), diarré (4 %), smerter (stort set alle, men få morfinkrævende), kraftig blødning (1 %). Teratogent.

 

Prævention

• Kan begynde med p-piller samme dag som Cytotec gives.

• Spiral kan lægges op ved efter næste menstruation, der forventes efter 4-6 uger.

• Kondom anbefales ved samleje så længe der fortsat er vaginal blødning.

 

Sygemelding

Ikke nødvendig, anbefales "roligt regi" i 1-2 dage.

 

Nedgravning af foster

Vi orienterer ikke om dette, men hvis kvinden giver stærkt udtryk for at få sit foster nedgravet via os, er dette en mulighed, se Begravelse eller nedgravning af fostre, døde nyfødte samt dødfødte børn, SVE

 

Kodning
Diagnose: DO049 provokeret abort før 12.uge

Procedurekoder:

BKHD401Behandling med Mifepristol

ZZ4190Gynækologisk Undersøgelse

UXUD87 Vaginal ultralydsscanning

ZZ0150 Journaloptagelse

BKHD411 Behandling med prostaglandin

 

Evac. efter medicinsk abort pga. on-going graviditet:

O 08.8JFortsat graviditet efter forsøg på medicinsk abort

KLCH 13Vakuumaspiration af uterus ved medicinsk induceret abort

 

Referencer

DSOG’s guideline om Medicinsk abort. 2008.