Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Step Down

Beskrivelse

En intern undersøgelse i Intensivt afsnit har vist, at der med fordel kan optimeres på flere områder i forbindelse med overflytning af patient fra intensivt afsnit til stamafsnit.

På baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget i januar/februar 2014 på sengeafsnit på Regionshospital Nordjylland, Hjørring, blev det synligt, at modtagelsen af intensive patienter kan være belastende og problematisk. Resultatet viser, at der er komplekse sygeplejeopgaver, der opleves som svære og tidskrævende, specielt hvis overflytningen foregår i vagtskifte eller aften/nat timer, hvor normeringen på stamafsnittene er mindre. Det tager tid at få overblikket, da mange procedurer forgår anderledes på Intensivt afsnit end på sengeafsnit.

Flere patienter og pårørende har til Follow-Up samtaler i Intensivt afsnit givet udtryk for, at de oplever overgangen fra at have været intensiv patient med fast knyttet personale og monitorering døgnet rundt, til at være patient på et sengeafsnit, som svær.

Derfor er der oprettet ”Step Down”, som er et permanent tilbud til patienter indlagt på intensivt afsnit i forbindelse med overflytning til stamafsnit.

Formål

Formålet med besøget er, at der opnås dialog omkring problemstillingerne og det forventes derfor, at sygeplejersken og læge på stamafsnittet deltager ved besøget for at det mest optimale udbytte opnås.

Der er ikke ekstra ressourcer til besøgende, men det forventes, at Step-Down-samarbejdet kan forløbe indenfor de givne rammer. Dette afhænger af, hvor stor belastning, der er på Intensivt afsnit. Vi forventer, at indsatsen kan forebygge komplikationer og utryghed hos patienter og pårørende.

Mål

Målet med Step Down er at begrænse genindlæggelse på intensivt afsnit samt udvikle et konstruktivt samarbejde mellem afsnittene, for herigennem at skabe tryghed hos patienten og dennes pårørende gennem hele indlæggelsesforløbet.

Den praktiske del

Forberedelse af overflytningen af patient påbegyndes allerede nogle dage forinden med reduktion af overvågning til det mest nødvendige. Der skal dagligt til stuegang, i dagene op til overflytning, tages stilling til gradvis at reducere monitorering af patienten. Dette med ønske om, at patienter og pårørende vænner sig til et reduceret behov for observation.

Der TOKS-scores (Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom) i EPJ en enkelt gang på intensivt afsnit før udskrivelsen til stamafsnit. Dette anføres på Step-Down-skemaet sammen med SAPS-scoren (Simplified Acute Physiology Score) fra indlæggelsen (findes i KoorInt).

Det er en lægefaglig opgave at ajourføre den aktuelle medicin i medicinmodulet, samt at anføre i journal, at patienten indgår i Step-Down-projektet samt anbefale antal daglige TOKS, der bør udføres på stamafsnit.

Et resume omkring mobilisering samt fysio- og ergoterapeutisk behandlingsstatus kan læses i EPJ. På stamafsnit skal der sendes en ny henvisning til fysio- og ergoterapien.

Ved overflytning af patienten til stamafsnit aftales første besøg af sygeplejerske fra Intensivt afsnit.

Dagen efter overflytning besøges patienten på afsnittet i dagtimer. Det tilstræbes, at det er en sygeplejerske

og læge, der kender patienten. Personalet, patient og evt. pårørende kan her stille spørgsmål, få

informationer og hjælp til eksempelvis pleje af trakeostomier, vurdering af sugebehov, TPN, sondemad,

synkeproblemer, intensiv delirium, CVK, antibiotika mv.

Tidsforbrug på besøg på stamafsnit: en læge og en sygeplejerske: 1-3 besøg af max 30 min varighed.

Det aftales om der er behov for yderlige besøg.

Referencer

Lipper, Anne et al.: Kapaciteten på danske intensivafdelinger. Ugeskrift for læger 169/8, februar 2007

Marcussen, Anne-Lise: Sygeplejen ved overflytning fra Intensiv til stamafsnit. Sygeplejersken 2008; (18): 48-

51

Udskrivelse af Intensiv Patient. PRI-dokument, Afdeling for Anæstesi og Intensiv, Intensivafsnit Hjørring, Regionshospital Nordjylland