Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsretningslinje for indlagte patienter på sengeafsnit NHH

Ernæringsscreening

Alle patienter skal ernæringsscreenes i Clinical Suite indenfor de første 24 timer efter indlæggelsen (P)

Ved planlagt og akut kirurgi udføres screeningen af modtagende sygeplejerske enten i afd. eller

i ambulatoriet.

 

Patientgrupper, som i NHH generelt anses for at være uden for ernæringsrisiko og hvor ernæringsscreening kan fravælges er:

 • • Patienter med lette kirurgiske operationer og som forventes at have et indlæggelsesforløb / behandlingsforløb på under 48 timer. I NHH gælder dette for patienter, som opereres for stenoser og prolapser, alle øjenoperationer, hemithyreiodektomi, parodektomi, fjernelse af lymfeknude (lille indgreb uden overnatning i opvågning), øreoperationer, tonsillektomi/tonsilobotomi og kæbefrakturer.

 

 

Patienter med kæbefrakturer anses for at være uden for ernæringsrisiko, men rådgives om hvordan sufficient ernæring opnås i hjemmet efter udskrivelse, samt medgives evt. proteinrige drikke til de første dage

efter udskrivelsen.

Patienter, der får fjernet deres mandler (tonsillektomi/tonsilobotomi) er i risiko for nedsat indtag pr os efter

udskrivelsen. De rådgives om, hvordan sufficient ernæring opnås i hjemmet, samt medgives evt. proteinrige drikke til de første dage efter udskrivelsen.

 

 

Ved patientgrupper som generelt anses for at være uden for ernæringsrisiko dokumenteres: ”Ernæringsscreening fravalgt” + ”Anden begrundelse” ”Jævnfør lokal instruks”.

 

 

Sker der ændringer i patientens forløb i form af afvigelser fra standardforløbet skal patienten ernæringsscreenes og følge denne retningslinje. Fx hvis indlæggelsen bliver længere end de 48 timer, der støder

komplikationer til eller patienten vurderes at være i ernæringsrisiko i de daglige observationer.

 

Terminale patienter og gravide er undtaget fra ernæringsscreening.

 

 

Vejledende oversigt over stress-metabolisme ved NHHs patienter

 

Grad 1: Oppegående patienter, lette kirurgiske indgreb. F.eks. stenoser, prolapser, SDH, tumor

cerebri, og ventil anlæggelse. Kæbefrakturer. Diverse ØNH operationer og alle øjenoperationer.

 

Grad 2: Komplekse patienter, større kirurgiske indgreb. F.eks DESE operationer, cerebrale infektioner. Maxil- og mandibel osteotomi, ny tracheostomeret pt og pt. med mundbunds cancer.

 

Grad 3: Svært syge patienter/ sengeliggende/ lige overflyttet fra intensivt afsnit. F.eks ptt. med

SAH, ICH og cranietraume.

 

 

 

Præoperativ ernæringsplan

 

NHHs ambulatorium

 • • Alle patienter får lavet ernæringsscreening præoperativt ved ambulant præoperativ samtale.

Dokumenteres i Clinical suite (P)

 • • Ud fra screeningsresultatet vurderes behov for en optimering inden elektiv operation.(L)

  • Ved moderat underernæring udleveres recept og smagsprøver på energi- og proteinrige drikke (mælkebaserede), som indtages 4-7 dage før operationen.(P)

  • Ved svær underernæring vurderes sammen med læge, om patienten skal have særlig præoperativ ernæringsterapi, hvis det skønnes, at den dårlige ernæringstilstand vil kunne øge risikoen for komplikationer ifm det operative indgreb.(P/L)

 

 

I NHH´s sengeafsnit

 • • Alle patienter får lavet ernæringsscreening præoperativt ved indlæggelsen. Dokumenteres i Clinical suite (P)

 • • Alle patienter informeres om ernæringens betydning i forbindelse med operation(P)

 • • Aftenen før operationen tilbydes sent protein- og energiholdigt natmad inkl. energi- og proteinrig drik, mælkeprodukt eller sukkerholdig saft (P)

 • • Gældende fasteregler for afd. NHH overholdes. Se faste instrukser for afd. NHH.

 

 

Postoperativ ernæring i sengeafsnit

Risikopatienter:

 • • Ernæringsplan: Kost til småtspisende i form af 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider, dagligt 3 energi- og proteinrige drikke alternativt diverse mælkeprodukter, multivitamintilskud (P)

 • • Udregn patientens energi og proteinbehov i Clinical Suite (P)

 • • Vurdering af patientens mundstatus (opstarte behandling for evt. mundsvamp) (P)

 • • Vurderes, at patienten fortsat er småtspisende 2. postoperative dag, opstartes kostregistrering i min. 2 dage og resultatet dokumenteres i Clinical suite (P/nattevagt)

 

 • • Resultat af kostregistrering: Indtager patienten under 75 % af sit daglige energi- og proteinbehov skal der senest på 3. indlæggelsesdag drøftes ernæring til stuegang og der skal ordineres en ernæringsplan i journalen. (P/L)

 • • Indtager patienten ikke sufficient ernæring pr. os skal der opstartes hel eller delvis sondeernæring eller parenteral ernæring.(P/L)

 • • Patienten kostregistreres herefter dagligt og der gives supplerende ernæringsterapi, så patienten dagligt opnår sit fulde energi og proteinbehov.(P/L)

 • • Patienter i ernæringsrisiko skal ikke screenes efter en uge, men følges i relation til indtag af væske, ernæring (dvs kostregistreres i 2 døgn) og vejning (2 gange om ugen) (P)

 

 

Ved patienter med kranietraumer, store SAH og ICH fortsætter med den ernæringsplan, som blev

ordineret på intensivt afsnit. (L/P). Hvis pt. får Peptamen eller Fresubin Intensive skal det løbende vurderes, hvornår der kan skiftet over til andet sondeprodukt. Pt. skal være uden infektioner og stabil. Når pt. er I denne fase udregnes ernæringsbehovet i CS og dette ud fra følgende (Proteinbehov 1,3g/kg legemsvægt/døgn og 25 kcal/kg legemsvægt/døgn).

 

 

Vejledende behov efter National guideline ”Ernæring til kritisk syge patienter på intensivafdeling”, DASAIM, 2013

 

Diagnose/Behov

Energi

Protein

Cranietraume/SAH/ICH

 

 

Normalvægtig (BMI 20-30)

30-40 kcal./kg

1,5 – 2,0 g /kg

Undervægtige (BMI under 20)

30 kcal./kg

1,5 g /kg

Overvægtige (BMI over 30)

Udregnes udfra pt´s “Normalvægt”: Brug BMI tabel: udfra pt´s højde aflæses, hvad pt. skulle veje ved et BMI på 25 eller 26

 

“Normalvægt”

x 30-40 kcal./kg

 

 

“Normalvægt”

x 1,5 – 2,0 g/kg

Note: TPN opstartes med det samme hos SAH/ICH og cranietraume patienter, dog altid i samråd med og efter ordination af læge.

 

Hos andre patienter, der ikke kan ernæres sufficient enteralt iværksættes hel/delvis parenteral ernæring efter 3 dage. Også her i samråd med og efter ordination af læge.

 

Ved vægttab

Patienten re-screenes x 1 ugentligt, hvis patienten taber sig, og der kan ses bort fra væskeudsving, øges indgiften gradvis svarende til 250 kcal. Ved fortsat vægttab efter f.eks. 7 dage, så

øges igen med 250 kcal.. Hvis patienten får ernæring svarende til sit behov plus 30-50% og fortsat taber sig anbefales tilsyn fra klinisk diætist

 

 

Sondeernæring

Sondeernæringsprodukter:

 

Produkt vælges ud fra, hvad, der dækker patientens behov bedst.

Produkt /indhold pr. 100 ml

Energi

Protein

Bemærkning

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

128 kcal/538 KJ

6,3

1.valgsprodukt

Ved øget energi- og proteinbehov

 

 

 

 

Isosource Mix

100 kcal./420 kJ

4,4 g

Anvendes, hvis der opstår toleranceproblemer f.eks. diarré

Peptamen AF

(Nestle)

(Ikke i sortiment skal bestilles over ILS online)

150 kcal./630 kJ

9,4 g

Anvendes til pt. på det intermediære afsnit, der har meget høje proteinbehov.

Fresubin® Intensive

1,22 kcal/ml (5,1 kJ/ml)

10 g protein/100 ml

Anvendes til pt. på det intermediære afsnit, der har meget høj proteinbehov.

 

 

 

Patienter der opereres for mundbundscancer følger ernæringsplan for mundhuleoperede.

 

Ernæringsinstruks for patienter med mundhulecancer - Operationsforløb

 

 

Definition af begreber

 

Ansvarsfordeling (signatur forklaring)

L= lægegruppen

P= plejegruppen

N= Nattevagter

NHH: Neuro-hoved-hals afdelingen

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der er indlagt på NHH

 

Formål

Formålet med denne ernæringsinstruks er, at alle patienter bliver risikovurderet ernæringsmæssigt, og at der udarbejdes ernæringsplan, som følges og revurderes under indlæggelsen.

 

Metode

Alle patienter skal ernæringsscreenes i Clinical Suite indenfor de første 24 timer efter indlæggelsen (P)

 

 

Ud fra metoden opstilles anbefalingerne med beskrivelse af fordele, bivirkninger og risici. Retningsgivende dokumenter beskriver diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering og andet relevant for patientgruppen.