Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsretningslinje for indlagte patienter på sengeafsnit NHH  

.

Beskrivelse

 

Ernæringsscreening1 

Vejledende oversigt over stress-metabolisme ved NHHs patienter1 

Præoperativ ernæringsplan2 

Postoperativ ernæring i sengeafsnit2 

Ved vægttab3 

Sondeernæring3 

Patienter der opereres for mundbundscancer følger ernæringsplan for mundhuleoperede.4 

 

 

Definition af begreber 

  

Ansvarsfordeling (signatur forklaring) 

L= lægegruppen 

P= plejegruppen 

N= Nattevagter 

NHH: Neuro-hoved-hals afdelingen 

  

Målgruppe – modtagelse 

Patienter, der er indlagt på NHH 

  

Formål 

Formålet med denne ernæringsinstruks er, at alle patienter bliver risikovurderet ernæringsmæssigt, og at der udarbejdes ernæringsplan, som følges og revurderes under indlæggelsen. 

  

Metode 

Alle patienter skal ernæringsscreenes i Clinical Suite indenfor de første 24 timer efter indlæggelsen (P) 

  

  

Ud fra metoden opstilles anbefalingerne med beskrivelse af fordele, bivirkninger og risici. Retningsgivende dokumenter beskriver diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering og andet relevant for patientgruppen. 

 

 

Ernæringsscreening 

Alle patienter skal ernæringsscreenes i Clinical Suite indenfor de første 24 timer efter indlæggelsen (P) 

Ved planlagt og akut kirurgi udføres screeningen af modtagende sygeplejerske enten i afd. eller 

i ambulatoriet. 

  

Patientgrupper, som i NHH generelt anses for at være uden for ernæringsrisiko og hvor ernæringsscreening kan fravælges er: 

 • • Patienter med lette kirurgiske operationer og som forventes at have et indlæggelsesforløb / behandlingsforløb på under 48 timer. I NHH gælder dette for patienter, som opereres for stenoser og prolapser, alle øjenoperationer, hemithyreiodektomi, parodektomi, fjernelse af lymfeknude (lille indgreb uden overnatning i opvågning), øreoperationer, tonsillektomi/tonsilobotomi og kæbefrakturer. 

  

  

Patienter med kæbefrakturer anses for at være uden for ernæringsrisiko, men rådgives om hvordan sufficient ernæring opnås i hjemmet efter udskrivelse, samt medgives evt. proteinrige drikke til de første dage 

efter udskrivelsen. 

Patienter, der får fjernet deres mandler (tonsillektomi/tonsilobotomi) er i risiko for nedsat indtag pr os efter 

udskrivelsen. De rådgives om, hvordan sufficient ernæring opnås i hjemmet, samt medgives evt. proteinrige drikke til de første dage efter udskrivelsen. 

  

  

Ved patientgrupper som generelt anses for at være uden for ernæringsrisiko dokumenteres: ”Ernæringsscreening fravalgt” + ”Anden begrundelse” ”Jævnfør lokal instruks”. 

  

  

Sker der ændringer i patientens forløb i form af afvigelser fra standardforløbet skal patienten ernæringsscreenes og følge denne retningslinje. Fx hvis indlæggelsen bliver længere end de 48 timer, der støder 

komplikationer til eller patienten vurderes at være i ernæringsrisiko i de daglige observationer. 

  

Terminale patienter og gravide er undtaget fra ernæringsscreening. 

  

  

Vejledende oversigt over stress-metabolisme ved NHHs patienter i forhold til screening i Clinical Suite.  

  

Grad 1: Oppegående patienter, lette kirurgiske indgreb. F.eks. stenoser, prolapser, SDH, tumor 

cerebri, og ventil anlæggelse. Kæbefrakturer. Diverse ØNH operationer og alle øjenoperationer. 

  

Grad 2: Komplekse patienter, større kirurgiske indgreb. F.eks DESE operationer, cerebrale infektioner. Maxil- og mandibel osteotomi, ny tracheostomeret pt og pt. med mundbunds cancer. 

  

Grad 3: Svært syge patienter/ sengeliggende/ lige overflyttet fra intensivt afsnit. F.eks ptt. med 

SAH, ICH og cranietraume. 

  

  

  

Præoperativ ernæringsplan 

  

NHHs ambulatorium 

 • •  Alle patienter får lavet ernæringsscreening præoperativt ved ambulant præoperativ samtale. 

Dokumenteres i Clinical suite (P) 

 • • Ud fra screeningsresultatet i rubrikken ”Ernæringstilstand” vurderes behov for en optimering inden elektiv operation. (L) 

 • o Ved moderat underernæring, dvs. score = 2, udleveres recept og smagsprøver på energi- og proteinrige drikke (mælkebaserede), som indtages 4-7 dage før operationen.(P) 

 • o Ved svær underernæring, dvs. score = 3, vurderes sammen med læge, om patienten skal have særlig præoperativ ernæringsterapi, hvis det skønnes, at den dårlige ernæringstilstand vil kunne øge risikoen for komplikationer ifm. det operative indgreb.(P/L) 

  

  

I NHH´s sengeafsnit 

 • • Alle patienter får lavet ernæringsscreening præoperativt ved indlæggelsen. Dokumenteres i Clinical suite (P) 

 • • Alle patienter informeres om ernæringens betydning i forbindelse med operation(P) 

 • • Aftenen før operationen tilbydes sent protein- og energiholdigt natmad inkl. energi- og proteinrig drik, mælkeprodukt eller sukkerholdig saft (P) 

• Gældende fasteregler for afd. NHH overholdes. Se faste instrukser for afd. NHH: for neurokirurgiske patienter: Fasteregler på Neuroanæstesiologisk Afsnit og øvrige patienter: Fasteregler og anvendelse af fastefraser før bedøvelse i Region Nordjylland

 

  

  

Postoperativ ernæring i sengeafsnit 

Risikopatienter: Patienter som i ernæringsscreeningen i Clinical suite scorer >3 

 • • Ernæringsplan: Kost til småtspisende i form af 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider, dagligt 3 energi- og proteinrige drikke alternativt diverse mælkeprodukter, multivitamintilskud (P) 

 • • Udregn patientens energi og proteinbehov i Clinical Suite (P) 

 • • Vurdering af patientens mundstatus (opstarte behandling for evt. mundsvamp) (P) 

 • • Vurderes, at patienten fortsat er småtspisende 2. postoperative dag, opstartes kostregistrering i min. 2 dage og resultatet dokumenteres i Clinical suite (P/nattevagt) 

  

 • • Resultat af kostregistrering: Indtager patienten under 75 % af sit daglige energi- og proteinbehov skal der senest på 3. indlæggelsesdag drøftes ernæring til stuegang og der skal ordineres en ernæringsplan i journalen. (P/L) 

 • • Indtager patienten ikke sufficient ernæring pr. os skal der opstartes hel eller delvis sondeernæring eller parenteral ernæring. (P/L) 

 • • Patienten kostregistreres herefter dagligt og der gives supplerende ernæringsterapi, så patienten dagligt opnår sit fulde energi og proteinbehov. (P/L) 

 • • Patienter i ernæringsrisiko skal ikke screenes efter en uge, men følges i relation til indtag af væske, ernæring (dvs. kostregistreres i 2 døgn) og vejning (2 gange om ugen) (P) 

  

  

Ved patienter med kranietraumer, store SAH og ICH: 

Der fortsættes med den ernæringsplan, som er ordineret på intensivt afsnit. (L/P). Hvis pt. får Peptamen AF eller Peptamen Intense skal det næstkommende hverdag vurderes, hvornår der kan skiftes over til andet sondeprodukt. Dette skal gøre i samarbejde med klinisk diætist. Det henvises til diætist via Cetrea. Pt. skal være uden infektioner og stabil. Denne fase medfører ofte et lavere protein- og energibehov (kcal). Vejledende udregning af ernæringsbehovet i Clinical Suite er ud fra følgende: Proteinbehov 1,3 g/kg legemsvægt/døgn og 25 kcal/kg legemsvægt/døgn, når patienten er sengeliggende.

For at udregne den mest optimal ernæring til patienten kan der udføres døgnmåling af U-carbamid. Klinisk diætist vil ordinere dette ved behov.

Vejledning i U-karbamid:

 • Døgnurin kl 06-06 opsamles i 3 liter dunk uden tilsætning. Dunk påsættes labels og stilles på badeværelse eller i skyllerum.

 • Der tages 6 ml velblandet døgnurin fra i glastype: Vaccutest med gult låg. Rekvisitionsetiket påsættes og prøven afleveres i Klinisk Biokemisk afdeling.

 

 

Note: TPN opstartes med det samme hos SAH/ICH og cranietraume patienter, dog altid i samråd med og efter ordination af læge.  

  

Hos andre patienter, der ikke kan ernæres sufficient enteralt iværksættes hel/delvis parenteral ernæring efter 3 dage. Også her i samråd med og efter ordination af læge. 

  

Ved vægttab 

Patienten re-screenes x 1 ugentligt, hvis patienten taber sig, og der kan ses bort fra væskeudsving, øges indgiften gradvis svarende til 250 kcal. Ved fortsat vægttab efter f.eks. 7 dage, så 

øges igen med 250 kcal.. Hvis patienten får ernæring svarende til sit behov plus 30-50% og fortsat taber sig anbefales tilsyn fra klinisk diætist. Der henvises til Klinisk diætist via Cetrea. 

 

  

Sondeernæring 

Sondeernæringsprodukter: 

  

Produkt vælges ud fra, hvad, der dækker patientens behov bedst. 

Produkt /indhold pr. 100 ml 

Energi 

Protein 

Bemærkning 

Nutrison Protein Plus Multi Fibre 

128 kcal/538 KJ 

6,3 g protein/ 100 ml. 

1.valgsprodukt 

Ved øget energi- og proteinbehov 

Peptamen AF 

(Nestle) 

 

150 kcal./630 kJ 

9,4 g protein/ 100 ml. 

Anvendes til pt. på det intermediære afsnit, der har meget højt proteinbehov.  

Peptamen Intense 

1,22 kcal/ml (5,1 kJ/ml)  

10 g protein/ 

100 ml  

Anvendes til pt. på det intermediære afsnit, der har meget højt proteinbehov. 

  

Udskrivelse med sondeernæring: Se: Udskrivelse med sondeernæring

 

  

Patienter der opereres for mundbundscancer følger ernæringsplan for mundhuleoperede: Ernæringsinstruks for patienter med mundhulecancer - Operationsforløb 

  

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter indlagt i NHH. Dog ikke patienter som opereres for mundbundscancer – de følger ernæringsplan for mundhuleoperede. 

 

Formål

Formålet med denne ernæringsinstruks er, at alle patienter bliver risikovurderet ernæringsmæssigt, og at der udarbejdes ernæringsplan, som følges og revurderes under indlæggelsen.

 

 

Metode

Alle patienter skal ernæringsscreenes i Clinical Suite indenfor de første 24 timer efter indlæggelsen (P)