Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant operationsforløb – håndpatienter Frederikshavn

Metode

Forberedelse til det ambulante forløb:

 

Journalen findes frem og klargøres.

VIPS/Clinical Suite klargøres så vidt muligt til FU, med undtagelse af LA-operationer, som først gøres klar få dage før operationen.

 

Modtagelse af patient på sengestuen:

 

Patienten modtages på sengestuen på plan 3 af en sygeplejerske, vises tilrette og informeres om dagens forløb.

Navneskilt sættes på skab og seng.

Sengen klargøres, og sengebordet placeres ved den ikke-opererede side.

Skjorte, sokker, evt. undertrøje og evt. trusser udleveres til patienter, der skal i anæstesi.

Patienter i LA må beholde eget tøj på.

 

Under samtalen med patienten sikrer sygeplejersken sig at:

 • Det er den rette patient/journal (check CPR, operationsdiagnose og sideangivelse).

 • Patientidentifikationsarmbånd på den ”raske” arm. Registrering i Clinical Suite.

 • Ved IVRA, LIC/AXIL-blokade og GA tjekkes om patienten er fastende, og der gives præmedicin efter narkoselægens ordination. Evt. GIK-drop opsættes efter instruks https://pri.rn.dk/Sider/9600.aspx

 • Patienter med DM skal have målt F-bls.

 • Patienter i AK-behandling skal have målt INR hos egen læge dagen før, evt. måles på dagen.

 • Er der sket ændringer for patienten siden forundersøgelsen, der kan have betydning for operationen (f.eks. medicinændringer/CAVE).

 • Tjek om patienten har sår, pustler, abscesser eller andre synlige infektionstegn i eller ved operationsfeltet. Positive fund skal noteres og rapporteres til ansvarlig kirurg.

 • Tjek patientens værdier: BT, puls og temperatur (ikke LA-patienter).

 • Har patienten spørgsmål til de udleverede pjecer. (Hvis patienten ikke har fået informationsmaterialet, udleveres det her).

Hånd og underarm:

 • Ved synligt snavs vaskes hånd og underarm med Klorhexidin-svamp, ellers er det tilstrækkeligt, at hånden desinficeres på OP-stuen.

 • Negle skal være korte og kortklippede.

 • Operationsområde/side markeres med kirurgisk mærkepen. Denne opgave udføres af enten læge eller sygeplejerske jf. instruks https://pri.rn.dk/Sider/10742.aspx

 • Operationsområde raseres kun efter aftale med kirurgen.

Inden operationen:

 • Alle smykker tages af (ved operation i lokalbedøvelse dog kun på den hånd, der skal opereres.

 • Værdigenstande låses inde. Nøglen til skuffe/skab udleveres til patienten.

 • Ordineret præ-medicin gives sammen med et halvt glas vand/saft.

 • Skal patienten have klaret toiletbesøg.

 • Sygeplejersken melder patienten klar til operation i Bookplan.

 • Patienten følges af sygeplejerske/portør til operationsstuen.

 • Sygeplejersken dokumenterer sit arbejde i Clinical Suite/Bookplan.

 

Modtagelse af patient på operationsstuen:

Inden patienten ankommer til operationsstuen, skal personalet sikre sig, at alle forberedelser til indgrebet og modtagelse af patienten er i orden. Det gælder:

 • Klargøring af operationsstue jf. instruks https://pri.rn.dk/Sider/17037.aspx

 • Instrumenter jf. instruks https://pri.rn.dk/Sider/13040.aspx

 • Afdækningsmateriale

 • Forbindingsmateriale

 • Eventuelle proteser/osteosyntesemateriale

 • Klargøring af evt. gips

 • Klargøring af evt. gennemlysning, mikroskop og lignende, og eventuelle røntgenbilleder findes frem på EasyViz.

 

Patienten modtages på operationsstuen af operationspersonale og anæstesipersonale.

Der foretages patient identifikation (tjek ind) jf. instruks https://pri.rn.dk/Sider/20872.aspx

 

 

I henhold til tjekliste om Sikker Kirurgi er der punkter, der ikke er relevante ift. de håndkirurgiske operationsindgreb:

 • BLODTAB: Alle vores patienter opereres primært i blodtomhed

 • KRITISKE FASER UNDER OPERATIONEN: Der er ingen forventede kritiske faser under de elektive operationer

 • INFORMATION OM DEN POSTOPERATIVE PLAN: Afdelingens sygeplejersker er bekendte med de planer, der foreligger for patienten, da de også er med ved forundersøgelsen.

 

Lejring af patienten:

Alle patienter lejres i rygleje, med armene placeret på armborde; med individuelle hensyn.

Blodtomhedsmanchet anbringes på overarmen. Blodtomheden anlægges umiddelbart forud for operationsindledningen med 300 mmHg efter elevation af armen. Enkelte patienter kan nøjes med en elastik proksimalt om fingeren.

 

Steril sygeplejerske gør alt udstyr klar til operationen med hjælp fra usteril sygeplejerske.

Den hånd, der skal opereres, afvaskes med Klorhexidinsprit x 2, og der foretages steril afdækning med speciel håndafdækning.

Der udføres time-out procedure, hvorefter operationen påbegyndes.

Efter operationen sørger den sterile sygeplejerske for, at alt udstyr bliver tjekket og talt op, og herefter kørt ud til vask og autoklavering jf. instruks https://pri.rn.dk/Sider/14844.aspx.

Den usterile sygeplejerske sørger for:

 • At patientens arm lejres i en skorsten.

 • At relevante papirer samles og følger patienten.

 • At der tilkaldes en portør til at hente patientens seng og herefter køre patienten tilbage på sengeafdelingen.

 • At der overleveres information til sygeplejersken på sengestuen om indgrebet.

 • Der foretages tjek-ud jf. instruks om Sikker Kirurgi.

 

Modtagelse af patient efter operation på sengestuen:

 • Patientens hånd skal være eleveret over hjertehøjde, specielt de første dage for at mindske hævelse og blødningsrisiko.

 • Ved sengeliggende patienter anvendes en skorsten. (Skorsten anvendes til håndopererede mhp. elevation af hånden postoperativt. Skorstenen er et klæde på 20 x 40 cm med 4 bindestropper i toppen, som fastgøres til sengegalgen. Skorstenen lukkes vha. 2 sikkerhedsnåle. Skorstenens funktion er at holde hånden eleveret over hjerteniveau, hvorved risikoen for gennemsivning og ødem af fingre mindskes. Det er vigtigt, at albuen hviler mod underlaget, således at armen ikke hænger i skorstenen.)

 • Mitella (armslynge) må kun anvendes til patienter, der har fået anlagt LIC eller axillarisblokade, og kun i det tidsrum, hvor armen er bedøvet.

 

Observation af nyopereret patient:

 • Sengestuesygeplejersken informeres mundtligt af operationssygeplejersken om operation og videre forløb. (Journalen gennemlæses så vidt muligt, inden patienten udskrives).

 • OBS gennemsivning. (Ved gennemblødning af bandagen kan forbindingen forstærkes, og kompression øges ved anlæggelse af yderligere et elastikbind. Det er yderst sjældent, at der er behov for skiftning af hele bandagen. Såfremt der er anlagt et hudtransplantat, må den inderste forbinding kun skiftes efter konference med kirurgen).

 • Tjek kapillærrespons. (Såfremt blodgennemstrømningen i en finger ikke er optimal i perioden umiddelbart efter operationen, kan armen lægges ned efter konferering med kirurgen. Ved operation på fingrene, specielt Dupuytren´s kontraktur, kan fingertoppen være bleg i en periode postoperativt. Dette fænomen ophører som regel efter en halv time. I modsat tilfælde skal kirurgen informeres, og armen kan evt. tages ud af ”skorstenen”, og forbindingen løsnes).

 • OBS gips /forbinding.

 • OBS kvalme (se rammeordination for smerte/kvalmebehandling).

 • OBS postoperative smerter (se smertepjece samt rammeordination for smertebehandling). Hos nogle patienter med smerter, udover hvad man normalt vil forvente, kan forklaringen være, at forbindingen sidder for stramt. Dette fænomen optræder som regel først nogle timer efter operationen, når der tilkommer hævelse. Dette afhjælpes ved at løsne yderforbinding, mens det inderste lag kan efterlades urørt.

 • OBS venflon jf. instruks ”pleje af venflon”.

 • OBS at patienten spiser og drikker.

 • OBS vandladning efter operation i GA.

Mobilisering af sengeliggende patienter:

 • Skorstenen fjernes, patienten hjælpes ud af sengen og tilbydes hjælp til påklædning.

 • Evt. anlægges mitella.

 • Venflon fjernes.

Information og vejledning ved udskrivelse:

 • Information omkring operation ved læge/sygeplejerske

 • Vigtigheden af at bevæge de ikke bandagerede led/fingre. (Patienten modtager både mundtlig og skriftlig information omkring bevægeøvelser).

 • Elevation af opererede hånd.

 • Forbindingen skal holdes ren og tør af hensyn til infektionsrisiko.

 • Postoperative smerter og smertebehandling inkl. Medicinudlevering.

 • Mulige komplikationer (står beskrevet i vores informationspjecer, og der informeres ligeledes ved FU).

 • Ambulant tid og evt. suturfjernelse. Evt. ambulant tid i ergoterapien.

 • Evt. kontakt til hjemmesygeplejerske ang. sårbehandling/Fragminbehandling m.m.

 • Udlevering af informationspjecer afhængig af operation (APL smertepumpe/smertepjece m.fl.)

 • Bestille transport hos Falck, kørselskontor, evt. pårørende. Evt. kørselsgodtgørelse.

 • Ved operation af springfinger, CTS, ganglion, Quervain og lignende småoperationer skal forbindingen forblive på i 2 døgn, hvorefter patienten selv fjerner denne. Herefter anvendes det udleverede plaster.

I øvrigt:

 • Udfyldning af Clinical Suite/VIPS.

 • Registrering af udleveret medicin i Columna Medicin.

 • Udskrivelsestidspunkt af anæstesipatienter registreres på journal.

 • Oprydning på sengestuen.

 

Postoperative telefonopkald:

Alle patienter, der er blevet opereret med narkosebistand, bliver ringet op dagen efter operationen af den sygeplejerske, der har varetaget pleje og behandling på operationsdagen. Der spørges ind til følgende:

 • Velbefindende

 • Smerter

 • Ødem

 • Kvalme og opkastning

 • Smerter

 • Gennemsivning af forbinding

Formålet er at sikre og understøtte mundtlig information. Herved kan tvivlsspørgsmål afklares, og patienten kan få indflydelse og mulighed for at handle aktivt i forhold til behandling og håndtering af egen situation. Patientinddragelsen skal sikre og optimere kvalitet i behandlingen af de håndkirurgiske patienter.