Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægevikar ved Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder (ABK)

Instruksen er gennemlæst og godkendt uden betydende ændringer maj 2019. Formål:

At sikre klarhed over hvilke opgaver lægestuderende som arbejder som lægevikar kan varetage i afdelingen.

Definition af begreber:

Lægevikar: lægestuderende som er ansat i vikariat til at udføre lægeligt arbejde. Sundhedsstyrelsen betegner det således, at den lægestuderende arbejde som lægens medhjælp ved at varetage de opgaver som er delegeret til den lægestuderende.

Beskrivelse:

Når man som lægestuderende ansættes i Kardiologisk Afdeling er det med henblik på at varetage journalskrivning, DC-kardiovertering og evt. medicinske tests på elektive, subakutte og evt. akutte patienter i dagtiden. Primært i dagafsnittet (pt 7. sal). Herudover til varetagelse af arbejds-ekg.

Man får instruktion ved læge eller lægevikar, som fungerer i afsnittet i forhold til det logistiske og praktiske samt introduktion til check skemaer mm.

Journal skrivning: Elektive patienter til elektrofysiologiske undersøgelser og ablationer samt patienter til implantation eller skift af pacemaker eller ICD. For disse patienter ligger der en plan. Journalskrivningen skal sikre at planen kan følges, dvs. at indikationen er korrekt, at patienten er informeret om og indforstået med det planlagte indgreb, og at der ikke foreligger kontraindikationer eller komplicerende faktorer. Dvs. at der ikke er interkurrent sygdom, at medicinsk behandling og paraklinik er i orden, inden patienten meldes klar til indgrebet.

DC-kardiovertering: Patienter indlægges akut, subakut eller elektivt med henblik på DC-kardiovertering. Forud for anæstesi og konvertering skal der foreligge en journal. Det skal være sikret at indikationen er i orden, at patienten er informeret og har afgivet samtykke samt at medicinsk behandling (specielt AK-behandling) og paraklinik er i orden.

Forud for selvstændig varetagelse af DC-kardiovertering i afsnittet skal man være introduceret til defibrillator og kardioverteringsprocedure samt bekendt med afdelingens instruks for behandling af hjertestop. Man skal være introduceret til extern pacing via defibrillatoren. Man skal have overværet og selv varetaget superviseret DC-kardiovertering.

Efter DC-kardiovertering skal der skrives epikrise som indeholder en plan for patients videre behandling. Planen skal være godkendt af en læge. Det skal journalføres, hvem der har godkendt planen. Medicinkortet skal ajourføres. Ved behov for receptudstedelse er det læge-vikarens pligt at videregive denne opgave til en læge.

Flecainid-test: Der findes særskilt instruks for Flecainid-test. Før testen gennemlæses denne omhyggeligt. Første gang man medvirker ved Flecainid-test skal dette være superviseret af tilstedeværende læge. Flecainid-test skal altid konfereres og ekg gennemses med (special-) læge.

Arbejds-ekg: Lægevikarer kan medvirke ved arbejdsekg. Formålet med belastningstesten afklares inden selve testen. Efter endt test konfereres udfaldet med læge, og der lægges plan for den videre behandling. Lægevikaren informerer patienten og journalfører videre plan. Børn (<18år) skal testes i overværelse af læge (minimum R1).

 

Lægevikarer må ajourføre FMK men ikke udfærdige recepter. Såfremt lægevikaren ikke ser sig i stand til at ajourføre FMK (f. eks. ved manglende ajourføring før aktuelle kontakt eller ved usikkerhed omkring en ordination) skal dette konfereres med læge og konferencen journalføres.

Lægevikarer må ikke udfærdige attester herunder dødsattester.

 

Referencer:

Sundhedsstyrelsen: "Vikar for læge" 16. juni 2011
kend ansvarsforholdene som medicinstuderende
Udgave: [version:1.0; Versionsdato: juni 2011]

PRI: Lægens medhjælp i Fælles Medicinkort – FMK

Udarbejdet af Katja Holm, godkendt af Eva Korup, ledende overlæge juni 2016, revideret maj 2019