Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlevering af sygehusjournaler ifm. aktindsigt mm.

Problemstilling

Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger under hensyntagen til gældende regler i Sundhedsloven om patientens rettigheder og personalets tavshedspligt.

 

Målgruppe

Personale der modtager anmodninger om adgang til journaler på Regionshospital Nordjylland.

 

Formål

At give overblik over hvem der har ret til at få adgang til en sygehusjournal eksempelvis ved aktindsigt, samt hvorledes dette praktisk håndteres.

 

Hvem kan få adgang til en journal:

 

 1. 1. Personer kan fra de er fyldt 15 år få aktindsigt i egen journal (§36-38). Denne ret kan ved fuldmagt videregives til en tredjepart, eksempelvis en advokat, et forsikringsselskab eller en pårørende (§43).
   

 2. 2. De nærmeste pårørende har ret til at få oplysning om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde såfremt det ikke strider mod afdødes interesser (§45). Bemærk at denne ret ikke gælder hele sygehusjournalen men alene den del der omhandler forløbet der førte til døden. Se desuden uddybning længere nede.
   

 3. 3. Ved patienter der er enten bevidstløse eller stærkt uklare, vil nærmeste pårørende kunne få adgang til indsigt i journalen i det omfang de har behov for det for at kunne varetage patientens interesse (§43).
   

 4. 4. Forældremyndighedsindehaver(e) til børn under 15 år, har en selvstændig ret til aktindsigt som barnet ikke kan modsætte sig. En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren. Forældremyndighedsindehaver(e) til unge over 15 år har begrænset adgang. Se desuden uddybning omkring børn og unge længere nede.
   

 5. 5. Der kan 75 år efter en persons død gives adgang til vedkommendes journal til eksempelvis slægtsforskere eller andre med en interesse i sagen.
   

 6. 6. Der kan efter en konkret lægefaglig vurdering gives adgang til dele af afdøde pårørendes journal for at kunne skabe klarhed omkring arvelige sygdomme i familien.
   

 7. 7. I det omfang oplysninger om en person er opført i moderens journal (typisk i forbindelse med fødsel) har personen ret til at få disse oplysninger udleveret i det omfang de kan udskilles fra moderens journal. Det beror på en konkret vurdering hvor meget der kan udleveres.
   

 8. 8. En sundhedsperson kan (uden patientens samtykke) videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige private forhold samt fortrolige oplysninger til en forsker, der skal anvende disse til et konkret biomedicinsk forskningsprojekt, hvis:
   

 • • Der er givet tilladelse til at indhente de pågældende oplysninger efter lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter
   

 • • Forskeren har fået godkendelse til at indhente de pågældende oplysninger fra Sundhedsstyrelsen (Sundhedsstyrelsen fastsætter vilkårene herfor)
   

 1. 9. Oplysninger kan videregives til brug for statistik eller planlægning, hvis:
   

 • • Regionsrådet har givet godkendelse hertil
   

 • • Der er lovkrav om, at oplysninger skal videregives (som Danmarks statistik)

Ovenstående er ikke en udtømmende liste, men omhandler de mest almindelige tilfælde. Ved tvivl kan Anne Merethe Christensen, tlf. 97 64 83 92 eller Jonathan Tex Rønne tlf. 40 14 80 11 fra Regionens juridiske kontor kontaktes med henblik på afklaring.

 

Hvem giver adgang:

Den enkelte klinik er ansvarlig for udlevering af journaler. Det er således klinikken der sørger for at finde materialet frem, evt. rekvirere det fra f.eks. arkivet og udlevere det. Klinikken kan med fordel organisere arbejdet således at der er én person der er ansvarlig for området og som sørger for udlevering af journalmateriale og notere i journalen når der udleveres. Ofte vil det efterspurgte materiale kunne findes via sundhed.dk. Er dette tilfældet bør der opfordres til at vedkommende som søger materialet, selv finder det via sundhed.dk.

Uddybning vedrørende afdøde samt børn og unge:

 

Specielt vedrørende afdøde.

Nærmeste pårørende, der efter bestemmelsen kan modtage oplysninger om afdøde, er ikke præcist angivet i loven. Det vil således bero på et skøn ud fra den konkrete situation, hvilke personer der i hvert enkelt tilfælde må anses for nærmeste pårørende. Oplysningerne må kun videregives, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske, og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis journalen indeholder oplysninger om afdøde eller forholdet mellem den afdøde og de pårørende, som det konkret må antages, at den afdøde ikke ville have ønsket, de pårørende blev bekendt med. Såfremt afdøde udtrykkeligt har fremsat ønske om, at den pågældende ikke må få aktindsigt, vil oplysningerne som hovedregel heller ikke kunne videregives.

 

Specielt omkring aktindsigt for børn og unge:

Børn under 15 år, kan få aktindsigt såfremt de vurderes tilstrækkeligt modne og forudsat forældremyndighedsindehaverne ikke har nedlagt forbud.

Ønsker forældremyndighedsindehaver/værge aktindsigt i en 15-17 åriges journal, er aktindsigten begrænset, idet sundhedslovens afsnit III giver 15-17 årige personer ret til at træffe beslutning om egen situation. Dvs. oplysninger om den 15-17 åriges privatliv skal begrænses, f.eks. seksuel erfaring, prævention o.l.

Ved begrænsning i aktindsigten skal det i kopien tydeligt fremgå, at der er tale om ikke-tilgængelige oplysninger, som er overstreget med tyk, sort tusch.

 

Adgangsform

Adgang til journalmateriale kan gives enten elektronisk, i papirform eller ved at lade vedkommende se journalen igennem på sygehuset. En anmodning om at få en kopi af journalen bør dog imødekommes og der kan ikke opkræves betaling for denne kopi medmindre der allerede en gang tidligere er blevet fremsendt kopi. Ved efterfølgende kopieringer koster den første side kr. 10,- og de efterfølgende sider kr. 1,- per kopi. Dog maksimalt 200 kr.

Ved kopiering af skanningsbilleder, røntgenbilleder, lydbånd o.l. skal patienten betale de faktiske udgifter afholdt ved kopieringen.

 

Hvis der er grund til at antage, at patienten har behov for hjælp til at forstå oplysningerne i journalen, skal der tilbydes hjælp og vejledning – f.eks. ved at en sundhedsperson i fornødent omfang gennemgår journalen med patienten.

 

Det er vigtigt at det noteres i journalen hvis en patient/værge/person med fuldmagt har fået adgang til journal og/eller kopi af journalen. Den udleverende klinik er ansvarlig for at notere i journalen. Hvis der er tale om udlevering af materiale fra den elektroniske patientjournal laves der et Journalnotat (JON) i PAS.

 

Hvad gælder aktindsigt?

Hele sygehusjournalen med bilag oprettet den 1. januar 1987 eller senere og/eller notater indført i ældre journaler den 1. januar 1987 eller senere.

Sygeplejejournalen er ikke umiddelbart en del af patientjournalen, men udleveres sammen med patientjournalen ved aktindsigt.

Har en patient en særlig interesse i journaloplysninger indført i journalen før den 1. januar 1987, tages der ud fra et individuelt fagligt skøn stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

 

Tidsfrist:

En anmodning om aktindsigt skal behandles inden 7 arbejdsdage og er dette ikke muligt, skal man inden 7 arbejdsdage angive grunden hertil og oplyse, hvornår anmodningen så kan forventes imødekommet. Det er altid en mulighed at kontakte den der har anmodet om aktindsigt for at få præciseret en ansøgning.

 

Begrænsninger:

Man skal være opmærksom på, at adgangen til aktindsigt blev ændret med virkning fra den 1. januar 2010 således, at man i det omfang man har ret til aktindsigt har adgang til samtlige oplysninger i patientjournalen. For optegnelser der er journalført før den 1. januar 2010 kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser. Der skal således ikke foretages nogen vurdering af indholdet af journalmateriale som hidrører fra tiden efter den 1. januar 2010, mens der fortsat skal foretages en vurdering af om der skal ske begrænsning i adgangen til aktindsigt i materiale fra før denne dato.

 

Afslag på aktindsigt

Gives skriftligt og begrundet.

 

Ved tvivlstilfælde kan Anne Merethe Christensen, tlf. 97 64 83 92 eller Jonathan Tex Rønne tlf. 40 14 80 11 fra Regionens juridiske kontor kontaktes med henblik på afklaring.

 

 

Referencer

Sundhedslovens §36-38, §43 og §45.

Forældreansvarsloven § 23.

PRI: Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger - https://pri.rn.dk/Sider/15088.aspx

Se desuden juridisk kontors side om Offentlighedsloven: http://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/Jura/Sider/Aktindsigt.aspx