Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland

Beskrivelse

Klinisk farmaceutisk service udføres på patient-, afsnits- og ledelsesniveau. Klinisk farmaceutisk service på patient- og afsnitsniveau foretages af oplærte kliniske farmaceuter og farmakonomer ansat på Sygehusapoteket.

 

Omfanget af klinisk farmaceutisk service tilkøbt på det enkelte afsnit er beskrevet i en afsnitsspecifik instruktion i PRI. I instruktionen er det ligeledes beskrevet, hvilke specificerede rettigheder, der er delegeret til farmaceuter og farmakonomer på det pågældende afsnit efter aftale med afsnitsledelsen.

 

For en mere detaljeret beskrivelse af klinisk farmaceutiske serviceydelser henvises til ”Beskrivelse af klinisk farmaceutisk service” på Sygehusapotekets hjemmeside: Klinisk farmaceutisk service

 

Klinisk farmaceutisk service på patientniveau

Nedenfor er der en kort beskrivelse af de forskellige kliniske farmaceutiske serviceydelser, som Sygehusapoteket udfører.

Medicinservice model 1

Farmakonomer foretager medicinservice model 1. Medicinservice model 1 er basismodel for medicinservice, hvor den primære opgave er bestilling af medicin med udgangspunkt i afsnittets standardsortiment. Der er fokus på synonym- og analogsubstitution i forhold til bestillinger, som er noteret i kontaktbog samt sikring af størst mulig overensstemmelse mellem afsnittets standardsortiment og forbrug. Farmakonomer foretager udløbskontrol og bidrager med lægemiddelinformation samt orden i medicinrummet.

Medicinservice model 2

Farmakonomer foretager medicinservice model 2. Medicinservice model 2 omfatter model 1 og en udvidet logistikfunktion, hvor der tages hensyn til det aktuelle forbrug hos de enkelte patienter via gennemgang af ordinationer i medicinmodulet. Der er fokus på efterlevelse af lægemiddelrekommandationer vha. synonym- og analogsubstitution, samt udvalgte fokusområder i forhold til bestilling. Der er eventuelt undervisning af plejepersonale.

Medicinservice model 3 - Ordinationsgennemgang

Farmakonomer med farmaceuttilknytning foretager medicinservice model 3. Medicinservice model 3 omfatter model 2 og systematisk ordinationsgennemgang på indlagte patienter samt farmaceuttilknytning. Ved ordinationsgennemgang lægges blandt andet vægt på synonym- og analogsubstitution for at efterleve de regionale lægemiddelrekommandationer. Farmakonomer må selvstændigt substituere i et omfang, der besluttes af det enkelte afsnit. Endvidere vil der være fokus på administrationsstatus, herunder brug af patientens egen medicin, doseringsintervaller og – tidspunkter. Der er undervisning af plejepersonale og læger.

Medicingennemgang og supplerende medicinanamnese

Farmaceuter foretager medicingennemgang på indlagte patienter. Ved medicingennemgang bliver der taget stilling til medicinering ud fra parakliniske data, journal og ordinationsoplysninger, herunder indikation/kontraindikation, varighed, dosis og dosisinterval, interaktioner og manglende præparater, desuden bliver der bl.a. lagt vægt på efterlevelse af lægemiddelrekommandationer, som er udarbejdet af Den Regionale Lægemiddelkomité. Der er fokus på fx optimal smerte-, laksantia-, antibiotika- og antitrombotisk behandling samt interaktioner mellem lægemidlerne til den enkelte patient.

 

Ved uoverensstemmelse mellem lægemiddelordinationer på FMK, i medicinmodulet og/eller i journalen optager farmaceuter supplerende medicinanamnese. Der indhentes oplysninger om patientens aktuelle medicin fra minimum to kilder, hvor det prioriteres, at patienten er den ene kilde. Der kan ligeledes tages kontakt til pårørende, praktiserende læge eller anden person, som dispenserer patientens medicin mhp. rekvirering af aktuel medicinliste. FMK og medicinmodulet opdateres, således at det afspejler patientens aktuelle medicin.

Farmaceutens eventuelle tilføjelser af lægemiddelordinationer til den aktuelle medicinliste oprettes som sygeplejeordinationer i medicinmodulet. Sygeplejeordinationerne skal godkendes af stuegangsgående læge.

Klargøring af FMK til ajourføring i forbindelse med udskrivelse

Farmaceuter klargør FMK til ajourføring for patienter, der skal udskrives fra sengeafsnit. Farmaceuten opdaterer FMK ud fra de ordinationsændringer, der er foretaget i medicinmodulet i løbet af indlæggelsen. Ændringerne sammenholdes med journalnotater, medicinanamnese, og evt. supplerende medicinanamnese.

Farmaceuten undersøger endvidere, hvilke ordinationer der kræver oprettelse/annullering af recepter i forbindelse med udskrivelse af patienten.

Oprettelse af ordinationer i medicinmodulet for elektive patienter

Farmakonomer opretter aktuel medicin i medicinmodulet for elektive patienter ud fra medbragt/tilsendt medicinliste.

Ved uoverensstemmelse mellem patientens medicinliste og FMK har farmakonomen mulighed for at kontakte patienten telefonisk for at få afklaret uoverensstemmelser.

Farmakonomer kan klargøre FMK og medicinmodul i et omfang, der besluttes af det enkelte afsnit, fx oprettelse af delegerede regimer, og seponering af uaktuelle ordinationer.

Ordinationerne i medicinmodulet oprettes som sygeplejeordinationer, som kræver godkendelse af læge.

 

Klinisk farmaceutisk service på afsnitsniveau

Undervisning ved farmaceut

Undervisning af læger i lægemiddelrelevante emner til fx morgenundervisning efter aftale med undervisningsansvarlig læge. Emnerne afhænger af ønsker og behov. Eksempler på undervisningsemner:

 • Rationelt valg af lægemidler

 • Medicineringsproces i medicinmodulet/FMK

 • Implementering af nye behandlingsregimer/retningslinjer

 • Relevante emner vedr. lægemidler

 • Nyheder/ændringer ift. medicinmodulet/FMK

 • Observationer fra ordinations- og medicingennemgang ifm. medicinservice model 3

 

Farmaceuterne kan efter aftale med afsnitsledende sygeplejerske undervise plejepersonalet i lægemiddelrelevante emner.

Undervisning ved farmakonom ved medicinservicemodel 2 og 3

Farmakonomen tilbyder følgende undervisning til plejepersonalet:

 • Adfærd i medicinrummet, ad hoc ved nyansættelser, ca. ½ time

 • Adfærd i medicinrummet, sygeplejestuderende 2 gange årligt, 2 timer pr. seance

 • Implementering af generisk substitution i medicinmodulet for plejepersonalet

 • Implementering af administrationsstatus i medicinmodulet for plejepersonalet

 • Fokusområder, som sikrer patientsikkerheden

 

Undervisning aftales med afsnitsledende/undervisningsansvarlig sygeplejerske.

Standardregimer i medicinmodulet

Den ansvarlige farmaceut på afsnit med klinisk farmaceutisk service sætter fokus på brug af standardregimer som beslutningsstøtte i medicinmodulet for afsnittets læger. Den ansvarlige farmaceut orienterer afsnittet om nye og ændrede standardregimer, eventuelt via undervisning.

Klinisk farmaceutisk service på ledelsesniveau

Undervisning af nyansatte læger

Nyansatte læger kan inviteres til et introduktionsmøde om klinisk farmaceutisk service. Her undervises i anvendelse af standardordinationer og -regimer samt medicineringsprocessen i medicinmodulet/FMK, analogsubstitution, hjælperedskaber til medicinering m.m. samt orienteres omkring farmaceuternes arbejde på afsnittet

Retningslinjer og instrukser

Den ansvarlige farmaceut på afsnit med klinisk farmaceutisk service gennemlæser/kommenterer redigerede eller nyoprettede retningslinjer/instruktioner, der omfatter brug af lægemidler og bidrager til implementeringen af disse på afsnittet.

Overvågning af lægemiddelforbrug

Den ansvarlige farmaceut på afsnit med klinisk farmaceutisk service har mulighed for at udarbejde lægemiddelforbrugsudtræk efter ønske fra afsnitsledelsen.

Opfølgning/audit i forhold til ajourføring af FMK

Farmaceuterne har mulighed for, via nødadgang, at tjekke om et pågældende FMK er ajourført i forbindelse med opkald fra primærsektoren (fx hjemmesygeplejen/praktiserende læge), som ikke kan tilgå FMK efter en udskrivelse.

Den ansvarlige farmaceut har ligeledes mulighed for at tjekke om et pågældende FMK er ajourført i forbindelse med kvalitetsovervågning fra Kvalitetsenheden, når dette sker på opfordring fra afsnitsledende overlæge.

Arbejdsgrupper, projekter og lignende

Farmaceuter, tilknyttet et afsnit med klinisk farmaceutisk service, har mulighed for at medvirke i arbejdsgrupper, fx omkring UTH, samt starte eller medvirke i projekter på afsnittene efter ønske fra afsnitsledelsen.

Adgange og rettigheder til kliniske systemer

I forbindelse med klinisk farmaceutiske serviceydelser bliver der bl.a. foretaget ordinationsgennemgang, oprettelse af ordinationer, klargøring af FMK til ajourføring, medicingennemgang og optagelse af supplerende medicinanamnese. I den forbindelse må kliniske farmaceuter og farmakonomer foretage specificerede handlinger i medicinmodulet og på FMK jf. særskilte aftaler, som er beskrevet i afsnitsspecifik instruktion samt adgang til heldbredoplysninger i patientjournalen og andre elektroniske systemer. Øvrige ændringer foretages altid ifølge aftale med en læge.

 

Farmaceuter og farmakonomer, som foretager hhv. supplerende medicinanamnese, klargøring af FMK til ajourføring og oprettelse af ordinationer arbejder som lægens medhjælp på FMK jf. PRI instruktion for Lægens medhjælp for apotekspersonalet tilknyttet sygehusafsnit i Region Nordjylland.

Ansvar

Afsnitsledende overlæge skal sikre følgende:

 • Indlæggende læge indhenter et generel samtykke, som omfatter alle behandlere herunder kliniske farmaceuter og farmakonomer, som må foretage opslag i de kliniske systemer samt ændringer i forhold til de delegerede rettigheder

 • At vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp efterleves. Vejledning nr. 115 af 11/12/2009

 • Sikre sig at delegerede rettigheder er gældende og opdateret i PRI

Farmaceuter og farmakonomer som udfører klinisk farmaceutiske serviceydelser:

Farmaceuter og farmakonomer må kun udføre arbejdsgange, som er beskrevet i afsnitsspecifik instruktion. Farmaceuter og farmakonomer kan drages til ansvar, hvis der udøves fejl i forhold til delegerede rettigheder/arbejdsgange samt udfører handlinger, som ikke er beskrevet i afsnitsspecifik instruktion.

Oplæring og supervision

Farmaceuter og farmakonomer oplæres ved hjælp af strukturerede oplæringsprogrammer på Sygehusapoteket. Oplæringen dokumenteres og afsluttes efter supervision.

Farmaceuter, som udfører medicingennemgang, superviseres af Klinisk Farmakologisk Enhed (KFE) minimum én gang årligt. Farmaceuterne auditeres ligeledes af kollega minimum én gang årligt

Formidling af interventioner

Interventioner, som fremkommer i forbindelse med klinisk farmaceutiske serviceydelser, dokumenteres i farmacinotat i EPJ eller via farmakonomnotat afhængig af den pågældende ydelse. Farmacinotatet fremgår af journalkontinuationen. Der vil som udgangspunkt også blive taget kontakt til stuegangsgående læge.

Definition af begreber

Administrationsstatus: I medicinmodulet kan medicinen kategoriseres alt efter, hvordan medicinen skal administreres, samt om det er sygehusets eller patientens egen medicin, der skal anvendes. Administrationsstatus er kategoriseret som følgende: ikke selvadministrerende, delvist selvadministrerende, fuldt selvadministrerende eller tvangsmedicinering. Disse kategorier vises med forskellige symboler. Vurdering og angivelse af administrationsstatus er uddelegeret til sygeplejersken og medicinservicefarmakonomen.

Farmacinotat: Notat i journalkontinuationen, hvor farmaceuter/farmakonomer overleverer interventioner i forbindelse med medicingennemgang og optagelse af supplerende medicinanamnese til læger og sygeplejersker.

Klinisk farmaci: Sikring af optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for patient og samfund ved et samarbejde mellem farmaceuter, andre sundhedsprofessionelle og patienten selv.

Medicingennemgang: Er en struktureret og kritisk gennemgang af patientens medicin med det formål at optimere den medicinske behandling ud fra en rationel farmakoterapeutisk vurdering.

Ordinationsgennemgang: En teknisk gennemgang af de enkelte lægemiddelordinationer med henblik på ordination og dispensering inden for standardsortiment og rekommandationsliste.

Supplerende medicinanamnese: En proces, hvor der indhentes oplysninger om patientens lægemiddelbehandling med henblik på at supplere/opdatere en medicinliste, efter at den primære medicinanamnese er optaget af læge.

Målgruppe

Personalet på afsnit med tilkøb af klinisk farmaceutisk service.

Formål

Instruktionen har til formål at definere, hvad klinisk farmaceutisk service indebærer. Herunder hvilke opgaver farmaceuter og farmakonomer udfører, samt hvilke rettigheder de har for at kunne udføre opgaverne.

Referencer

Brug medicinen bedre - Perspektiver i klinisk farmaci. Lægemiddelstyrelsen 2004

 

Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

 

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) - retsinformation.dk