Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til udarbejdelse af genoptræningsplan (G-GOP) via E-breve i Clinical Suite og efterfølgende registrering i AS400

 

Trin

Forklaring

Tast

Søg patient

 

Vælg patient fra patientlisten

 

 

 

Billede 1

 

 

Find patient ved ’Vælg patient’

Billede 2

Vælg kontakt

Hvis funktionen ’Vælg patient’ bruges, vælg i kontaktlisten den kontakt, som genoptræningsplanen skal tilknyttes

 

Billede 4

 

Vær opmærksom på at vælge den rigtige kontakt, hvis der er flere kontakter på samme afdeling.

Genoptræningsplan til asylansøgere, øvrige udlændinge eller udenlands danskere (EU-borgere)

Asylansøgere:

Kontakt asylcentret mhp. at få deres accept på, at Udlændingestyrelsen vil finansiere et genoptræningsforløb.

Øvrige udlændinge:

Kontakt først Patientkontoret på tlf. 9764 8010 for at få afklaret, om patient er berettiget til en genoptræningsplan, og i givet fald, hvilket sygehus/hvilken kommune genoptræningen kan foregå.

 

Ved Ja:

Fremsøg det sygehus/den kommune, hvor genoptræningsplanen skal sendes til under fanen Modtager/ afsender og fjern fluebene-ne i ’Kopi til egen læge og kommune’

 

Under fanen Patientoplysninger fremsøges henholdsvis den aktuelle kommune og Patientkontoret i Region Nordjylland i feltet ’Kontakt for mere information fra kommunal/regional myndighed’

 

 

 

Adgang til E-breve i EPJ via fane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på ’Udbakke’

Billede 13

 

 

 

 

 

 

 

Billede 28

 

Opret genoptræningsplan

 

Klik på ’Opret ny meddelelse’ og vælg ’Opret genoptræningsplan’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En opstartet genoptræningsplan, som skal færdiggøres, findes i ’Udbakken’. Vælg rediger ved at trykke på ikonet til højre for planen ’Åbn menu’.

 

Billede 10

 

cid:image001.png@01D1E742.26A2B430

 

Gem data i genoptræningsplanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionstaster-ne ’Slet’ og ’Annullér’

Tryk ’Gem og fortsæt’, og du bliver i dokumentet.

Tryk ’Gem og luk’ og dokumentet lukker ned, men kan efterfølgende redigeres

 

 

 

 

 

 

Vigtigt!

Hvis du trykker ’Slet’ og svarer ’OK’ til at ville slette formularen (= genoptræningsplanen), slettes planen permanent og kan ikke genfindes.

 

Hvis du trykker ’Annullér’

og svarer ’Ja’ til at forlade formularen, kommer du tilbage til oversigten i ’Udbakken’ og beholder de ændringer, du måtte have foretaget i planen.

Billede 23

 

Billede 24

 

Husk at gemme med jævne mellemrum og lav aftale om, hvem der skriver i genoptræningsplanen hvornår.

Hvis kollega logger ind og vil skrive i planen, mens du er i gang med at udfylde, vil det kun være den, der gemmer sidst, hvis data gemmes.

 

Billede 27

 

Billede 32

 

Billede 30

 

Billede 34

Udfyld Genoptræningsplan

 

Fane 1:

Patientoplysninger

 

 

 

Billede 16

 

Alle felter med * er obligatoriske at udfylde

 

Samtykke, stamdata og kontaktdata udfyldes automatisk

 

Hvis tlf.nr. ikke er udfyldt kan det udfyldes manuelt: Billede 17

 

Hvis patienten ikke har telefon eller ikke kan betjene en telefon, sættes dot i ’Ingen telefon’ og forklaring noteres i fritekstfeltet.

Information om behandling til patient og pårørende

Her noteres feks. hvilke instruktioner, man har givet patienten, pjecer der er udleveret osv.

 

Praktiske oplysninger

Hent frase og noter dato for de 4 dage for første kontakt.
(Udskrivelsesdagen er dag 0)

Billede 8

Ambulant kontrol

Vælg afdeling/ambulatorium

Selv om afdelingskode er kendt, skal søgefunktion anvendes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurtigste søgning foretages ved at notere kendt sygehusafdelingskode

 

 

 

 

 

 

Hvis koden ikke kendes, søges på sygehusnavn

 

 

 

 

 

 

Billede 7

 

Billede 12

 

Billede 14

 

 

Fane 2:

Genoptræning

Iflg. aftale mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner skal al genoptræning igangsættes inden for 14 kalenderdage efter modtagelse af genoptræningsplanen.

Hvis denne tidsfrist er OK, skrives ikke noget i feltet.

Billede 18

Diagnose

Hvis ICD10 diagnosekoden er kendt, noteres dette.

 

 

Hvis ikke - sæt dot i ’Ingen diagnoser’ og noter henvisende diagnose i fritekstfeltet.

Billede 6

Fane 3:

Funktionsevne

’Helbredsforhold inkl. beskrivelse af behandlingsforløb’

 

og

 

’Helbredsrelateret funktionsevne’

- begge felter skal udfyldes

Nyt felt, som erstatter ’Funktionsevne før sygdom’. Kort beskrivelse af årsag til kontakt, sygehi-

storie inkl. tidligere funktionsevne og information om aktuel behandling.

 

 

 

 

 

Billede 36

 

Billede 22

Plan til rehabilitering på specialiseret niveau

Der SKAL foreligge en udvidet beskrivelse men kun inden for de emner, hvor informationen giver mening.

 

Via ’Frase’ knappen kan hentes overskrifter ind til den udvidede beskrivelse.

 

 

Feltet/overskrifterne kan også benyttes efter behov - når planer til almen - og specialiseret genoptræning skal udarbejdes.

 

Billede 29

 

 

Billede 9

 

 

Genoptræningsbehov

Genoptræningsbehov, potentiale og mål for dette beskrives.

 

 

Billede 25

Bemærk!

I planer for rehabilitering på specialiseret niveau kan der evt. gives anbefaling til metode, omfang og karakter af den videre indsats, mens dette IKKE er en mulighed ved udarbejdelse af øvrige planer.

 

Fane 4.

Behandlerteam

Personen, der starter en genoptræningsplan, vil automatisk fremstå som underskriver. Vedkommendes afdeling og titel udfyldes automatisk.

Hvis en anden skal stå som underskriver, kan dette manuelt skrives ind, og ved behov kan afdelingsbetegnelsen ændres via søgefunktionen.

OBS! ANSVARLIG LÆGE SKAL NOTERES VED AT TILFØ-JE ny RÆKKE UNDER ’BEHANDLERE’

Billede 26

Fane 5:

Journaluddrag

Find notatet i EPJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivér Tekstmarkeringsværktøjet og markér det notat, som ønskes sat ind i planen.

Vigtigt at underskriver af notatet kommer med. Kopier (Control – C)

Billede 37

 

 

Billede 38

 

Billede 19

Fane 6:

Links

Kopier linket fra feks. PRI eller relevant hjemmeside og sæt det ind under URL

 

Billede 20

Fane 7:

Modtager/ afsender

Modtager og kopimodtager udfyldes automatisk ved genoptræningsplan på alment niveau og på specialiseret rehabilitering.

Ved genoptræningsplan på specialiseret niveau skal søgefunktionen anvendes til at fremsøge det hospital/afdeling, som skal modtage planen.

 

Hvis patient ikke ønsker kopi til egen læge eller til kommune (ved specialiseret genoptræning) fjernes flueben.

 

 

Afsender’ udfyldes automatisk med navnet på den kontakt, som genoptræningsplanen er knyttet til.

 

 

 

 

Hvis patienten skal til kontrol, skal i ’Svarmodtager’ anføres kode og navn på det ambulatorium, som patienten skal til kontrol i. Herved kan kommunen elektronisk fremsende feks. status på træningsforløb til relevant speciale.

 

Billede 31

 

Billede 39

Print og send

Print af genoptræningsplan til patient gøres via printerikonet i overskriftslinjen eller via ikonet ’Åbn menu’ – Vis - i ’Udbakken’

 

Når der er trykket ’Send’, ses grønt flueben, som kvittering på, at afsendelsen er sket.

 

 

cid:image001.png@01D1E8BA.94BB29B0

 

 

 

cid:image001.png@01D1E8BA.646DBED0

 

 

Billede 15

Fremsendelse af GOP til patientens E- boks

Patienten ønsker fremsendelse af GOP til E – Boks

 

eller

 

Patienten er blevet udskrevet, inden GOP’en er udleveret

Fremsendelse kan ske via funktionen ’Send sikkert’ (se bilag med beskrivelse af arbejdsgang).

Fane 8:

Forsendelse

 

Kvittering for, at forsendelsen er afsendt.

 

Billede 11

 

Overvågning af teknisk kvittering

I ’Kronologisk visning’

 

Ved Kvittering ikke modtaget, forsøg da at gen-sende.

Hvis meddelelsen fortsat fejler kontakt IT-support

 

 

Billede 43

Almen GOP i forlængelse af et specialiseret genoptræningsforløb

Genoptræningsplan på almen genoptræning ved afslutning af et specialiseret genoptræningsforløb skal altid tilknyttes den ambulante kontakt, hvor den specialiserede genoptræning er registreret.

 

cid:image001.png@01D1E742.26A2B430

 

En ny genoptræningsplan kan kun oprettes via den genoptræningsplan, der ligger i ’Udbakken’. Vælg rediger ved at trykke på ikonet til højre for planen ’Åbn menu’. Planen kan nu ændres til en plan til almen træning, og alle felter kan revideres.

I ’Kronologisk visning’ fremgår, at der først er sendt en genoptræningsplan på specialiseret niveau og senere en på alment niveau.

 

Patient overflyttet til anden klinisk afdeling/udskrevet til ambulant forløb. Udfyldelse af GOP er startet under første kontakt men skal færdiggøres og sendes fra den nye kontakt.

Find den opstartede plan i ’Udbakken’ på den tidligere kontakt. Vælg rediger under ’Åbn menu’

Tryk på ikonet ’Kopier’ i højre side af overskriftslinjen.

 

I ’Til’- feltet vælges den nye kontakt, og der trykkes ’Gem’.

 

 

 

 

 

I GOP’en trykkes ’Gem og luk’.

 

Vælg nu den aktuelle kontakt og åbn den kopierede plan i ’Udbakken’ på denne kontakt.

 

 

 

 

Tilknytning til ny kontakt kan også anvendes, hvis en patient flyttes til andet sygehus i Region Nordjylland.

 

 

 

Billede 40

Billede 41

 

 

OBS – følgende rettelser skal foretages:

Under fanen ’Behandlerteam’ sættes ny underskriver ind og ved behov ændres afdelingsbetegnelsen via ’Ryd’ og via søgefunk-tionen, så egen afdeling sættes ind.

 

Under fanen ’ Modtager/afsender’ fremsøges under ’Afsender’ aktuelle kontakt. Herefter trykkes gem og fortsæt. GOP’en kan nu udfyldes på vanlig vis.

 

Vigtigt!

Det er god praksis at ’Rydde op’ = at slette den opstartede GOP, som ligger i Udbakken på den første kontakt, således at misforståelser undgås.

Sletning udføres ved at vælge funktionstasten ’Slet’, når man står i GOP’en på første kontakt.

 

Registrering i AS 400

Der anvendes følgende koder:

ZZ0175X Genoptræningsplan, alment niveau

ZZ0175Y Genoptræningsplan, specialiseret niveau

ZZ0175V Rehabilitering, specialiseret niveau

 

 

 

HUSK!

Når genoptræningsplanen er sendt til sygehus eller kommune skal den, der har udfyldt planen registrere koden for udarbejdelse af genoptræningsplan i AS400. Registreringen skal foretages som en assistance til det henvisende sengeafsnit eller ambulatorium, som genoptræningsplanen er knyttet til.

 

I situationer, hvor patienten udskrives fra et sengeafsnit for eksempel i en weekend, inden planen er udarbejdet, udarbejdes og registreres planen først om mandagen. Vær opmærksom på, at det dog i disse situationer er nødvendigt at tilbagedatere registreringen i AS400, således at registreringen ligger før udskrivelsestidspunktet.

 

OBS!

Hvis en ergoterapeut og fysioterapeut udarbejder genoptræningsplanen sammen, skal den, der underskriver planen foretage registreringen, for koden for genoptræningsplan må selvfølgelig kun føres én gang. Tillægskoden for personalekategori og kollegaens 4-cifrede kode skal sættes på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaboks:

Genoptræningsplaner til privathospitaler

Nogle privathospitaler kan modtage og afsende genoptræningsplaner elektronisk. Privathospitaler er dog ikke forpligtede til at kunne modtage/afsende genoptræningsplaner elektronisk. Hvis et privathospital ikke er sat op til dette, vil al udveksling foregå per brev.

 

 

Bilag

  • • Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning

  • • Sådan sender du GGOP til patientens E-boks – hvis patienten er tilmeldt E-boks

 

Referencer

  1. 1. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. BEK nr. 1088 af 06/10/2014. Sundhedsloven, § 140

  2. 2. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. VEJ nr. 9759 af 08/10/2014

  3. 3. Den administrative Sundhedsaftale, Region Nordjylland, 2015-2018