Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse for patienter som skal opereres i glandula thyreoidea

 

 

 

 

 

 

Før kontakt - Visitation

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

 

I visitationen arbejdes på, at patienten indkaldes, informeres og behandles rettidigt.

 

 

Henvisende læge

og

ØNH Sekr.

Koordinering

 

 

Det tilstræbes at forundersøgelsen foregår ved speciallæge i hoved-halskirurgi.

 

Der skal så vidt muligt være foretaget skintigrafi inden patient kommer til forundersøgelse. Såfremt der i henvisningen er mistanke om at der er tale om en intrathorakal struma skal der så vidt muligt være foretaget SPECT-CT inden første besøg.

 

Der skal vurderes om, der er mistanke om malign lidelse, som fører til at patient bookes som kræftpakkeforløb.

 

ØNH Sekr.

 

Henvisende instans

 

 

Visiterende læge

 

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patienter opfordres altid til at have pårørende med, Dette for at patienten kan inddrage sine pårørende i de vigtige informationer og beslutninger

 

 

 

Patientinformation

 

Indkaldelse til forundersøgelse sendes med e-post, post eller

telefonisk (kan ses i BOOKPLAN i aftaleoplysninger/breve) samt bilagene:

ØNH sekr

 

 

Forundersøgelse i ØNH-amb

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 

Stuen klargøres og personale orienterer sig i EPJ før patient kommer ind:

Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet

 

Journalvejledning for læger – ØNH afdelingen

 

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 

Sygeplejedokumentation på ØNH patientforløb (rn.dk)

 

 

AMB Spl./ Læge

Observation

 

 

Anamnese

 • • Thyreoideacancer i familien?

 • • Alder <20 eller >70år?

 • • Hankøn?

 • • Hæshed?

 • • Tidl radioaktiv jod behandling?

 • • Tidligere strålebehandling af hoved eller hals?

 • • Hurtigt voksende knude?

 • • Smerter?

 • • Kompressionssymptomer: dysfagi, dyspnø?

 

Objektiv undersøgelse

 • • Recurrensparese (hæshed)?

 • • Stor knude (> 4 cm i diameter)?

 • • Fast eller hård konsistens?

 • • Fiksation til omgivende strukturer?

 • • Regional lymfadenopati?

 

Se: Knude i glandula thyreoidea for en udførlig lægebeskrivelse af udredningsforløbet.

 

 

Læge/spl.

Diagnostiske undersøgelser

 

 

Ultralydsscanning

Fiberskop

Evt. FNA - Prøvetagning på H-op og amb.

Almen ØNH-undersøgelse

Knude i glandula thyreoidea

Blodprøver: Thyreoideapakke

 

Læge

og

Spl.

Vurdering

 

 

Det enkle og altafgørende spørgsmål, der ønskes besvaret under udredning af knuden i glandula thyreoidea, er, hvorvidt knuden er malign eller benign. Det afgøres om patient skal være I pakkeforløb eller ej.

Lavrisikogruppe efter hemithyroidektomi - overvejelser vedrørende kontralaterale lap

 

Der laves en vurdering af om patient skal tilbydes operation, opfølgende kontroller eller afsluttes

 

Knude i glandula thyreoidea

 

Evt. Trombose-risikovurdering og tromboseprofylakse, evt. ændring af AK-behandling

 

 

 

Læge/spl

Koordinering

 

Hvis patient ikke har relevante blodprøver bestilles blodprøveprofilen “ ØNH THYREOIDEA” og der bookes tid til blodprøvetagning. Patienten går efter endt undersøgelse til blodprøvetagning.

Efter patienten har forladt stuen

 

 • • Patienten sættes på liste til anæstesilægen, som på forundersøgelsesdagen går anæstesitilsyn og dokumenterer præoperativt tilsyn i EPJ.

 

 

AMB Spl

 

 

læge

Sekretær

 

 

Amb. Spl.

Behandling og pleje

 

 

Planlægning af udredningsforløb Knude i glandula thyreoidea, derunder evt. Planlægning af udredningsforløb af toksisk struma med kalium-jodid behandling

 

Lægen informerer om behandlingsforløb, operationen, risici f.eks. blødning, infektionsrisiko og smerter.

Der foretages Medicinering - Medicingennemgang og FMK ved ambulante besøg

 

Efterfølgende dikterer lægen forundersøgelsen i Mirsk Klikjournal – læge – Clinical Suite anvendelsesdokument

 

Der udfyldes OP-tilmeldingsseddel, hvis patient skal opereres. Vurdering forud for procedurer i anæstesi - forudsætninger (rn.dk)

 

Sygeplejersken har en dialog med patient og evt. pårørende om gener, symptomer og er med til at vurdere, hvordan patient kan mestre det videre forløb. Sygeplejersken dokumenterer i ”Modtagelse af patient” Sygeplejedokumentation i Clinical på ØNH patientforløb, så som screeninger og efterfølgende aftalt plan.

 

 

AMB Spl/læge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

 

 

Sygeplejersken udleverer og gennemgår pjecen Operation på skjoldbruskkirtlen. Eller Fjernelse af skjoldbruskkirtlen. Der udleveres patientens teamkort, og til patienter i pakkeforløb udleveres info om rettigheder til patienter i pakkeforløb.

 

Sygeplejersken oplyser om hævelse og solbeskyttelse efter operation

 

Sygeplejersken gennemgår afslutningsvis informationerne med patienten, for at følge op på evt. spørgsmål. Patienten spørges ind til forløbet, og om der er spørgsmål hertil, således sikres, at patient/pårørende har forstået informationen om forløb

 

Sygeplejersken medgiver patienten et Patientens Team kort evt. med operationsdatoen, hvis denne er kendt.

 

Patient informeres om, at der sendes brev i e-boks med operationsdato og at mødetidspunkt/sted oplyses på sms el. ved opkald af patienten selv, hverdagen før operationen.

 

AMB Spl.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Fælles beslutningstagen

Læge fremlægger behandlingsmuligheder og har en dialog sammen med patient, pårørende og sygeplejerske om det videre forløb.

 • • Hvis der lægges op til kontrolforløb, er det vigtigt at patient er inddraget i denne beslutning.

 • • Der kan foretages operation alene på patients/pårørende ønske om afklaring.

 • • Lægen sikrer sig Informeret samtykke til behandling.

 

 

Læge, patient og pårørende

 

OP-dag, Indlæggelse

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

Indlæggelsesdagen

 

Patienten møder ind til H-opvågningen eller på sengeafsnit NHH

 

Præoperativ sygepleje til patienter til operation i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale

OBS der kan være patienter, som skal raseres på øverste del af brystkassen eller have

fjernet skægvækst til disse operationer. Se vejledninger i ovenstående link.

 

Plejeforløb i NHH – Patienter opereret i thyreoidea, parathyreoidea, spytkirtel, cyste, fistel og fjernelse af lymfeknude

 

 

 

NHH Sekr./NHH spl

 

Behandling, pleje og

rehabilitering

 

 

Klargøring

 

IT

Bestillervejledning - bioanalytikeropgave - Minivejledning - Columna Opgavesystem (rn.dk),

 

Anæstesi ved operation

 

Operation

Vedrørende operation se: Knude i glandula thyreoidea

 

Afsending af prøver

Vær opmærksom på Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøvesvar (rn.dk), Prøvetagning på H-op og amb. (rn.dk)

 

Opvågning

Thyreoideapatienter observeres minimum 2 timer i opvågningen: Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet og ØNH, tyreoidektomi, parathyreoidea, isthmus

 

Modtagelse af patient i sengeafsnit NHH og postoperative observation og pleje

Patienter opereret i thyreoidea, parathyreoidea, spytkirtel, cyste, fistel og fjernelse af lymfeknude

 

Hvis der er foretaget sternumsplit

 

 

 

OP-team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anæstesispl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opv spl.

 

 

 

NHH spl

Forebyggelse

 

 

Forebyggelse af decubitus og DVT Trombose-risikovurdering og tromboseprofylakse (rn.dk)

 • • OP-lejring efter instruks og informationer fra EPJ

 

 

Klargørings-Spl

 

OP-team

 

Koordinering

 

 

 

 

 

 • • Operatør giver besked til OP-teamet, hvis der skal laves præ-operative undersøgelser fx ultralyd

 • • Der registres i bookplan, når patienten er op-klar og når portør er bestilt

 • • OP-team aftaler med operatør, hvornår han/hun taler med patient/pårørende præ-operativt, hvilket kan foregå i omladeren eller på OP-stuen.

 • • Sikker kirurgi gennemført inden patienten vækkes

 

 

Kirurg

 

 

OP Team

Diagnostiske undersøgelser

 

Der ønskes nogle gange ultralydscanning præ-operativt. Dette ønskes, hvis operatør ikke selv har scannet patienten, eller der kan være sket ændringer i størrelsen siden forundersøgelsen.

 

 

Kirurg

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

Operatør har samtale med patient og evt. pårørende, hvor det sikres at patienten er indforstået med det forestående indgreb og forventet behandlingsplan. Præoperativ sygepleje til patienter til operation - se bilag (rn.dk)

 

Kirurg

 

Udskrivelse

Ydelser når patienten overgår til andet regi. udskrives til hjemmet

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

Plejeforløb i NHH – Patienter opereret i thyreoidea, parathyreoidea, spytkirtel, cyste, fistel og fjernelse af lymfeknude

 • • Patient efter hemithyr. udskrives til eget hjem på 1. postoperative dag efter stuegang

 • • Patient efter parathyr har varierende indlæggelsestid

 • • Patient efter total thyr. Er indlagt i op til 3 døgn

 

Patienten vurderes klar til udskrivelse

 • • Der tilstræbes at patient er i habituel tilstand og patienten er alment veltilpas.

 • • Patienten spiser og drikker sufficient

 • • Patienten er afebril

 • • At patienten er smertedækket eller der forelægger en plan for smertebehandlingen.

 • • At patienten er informeret om behandlingsplan

 • • At cicatrice/halsen er uden betydende ansamlinger eller tegn på infektion.

 

Ved udskrivelse skal vurderes og dokumenteres

  • • Er der tegn til ansamling på hals

 

 

NHH Spl. /

Stuegangslæge

Diagnostiske undersøgelser

 

 

Fiberskopi før udskrivelse for at vurdere nervus recurrens funktion.

 

Læge

Forebyggelse

 

Kosmetisk forebyggelse af nydannet hud/ar

Forebyggelse af muskelspændinger i nakke/skulder

 

NHH spl.

 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

Histologisvar i ØNH-ambulatoriet ca. 3-6 uger efter operation ved elektive forløb. Korrekt håndtering af prøvesvar i afdeling ØNH (rn.dk)

 

Ved pakkeforløb: ca. 5 hverdage

OBS Dette kan variere i perioder pga. forsinkelse i Patologisk Speciale: Forløbskoordinatorerne er ajour med dette.

 

Kontrol af stofskiftetal ved egen læge/endokrinologisk afd. 8 uger efter operation

 • • Evt. genhenvisning til medicinsk endokrinologisk afd.

 

Hvis der ved udskrivelse er recurrens parese, skal patienten podes for COVID-19 jf. Gældende retningslinjer før kommende besøg i ambulatoriet.

 

 

Ønh-sekr/Patologisk institut

 

Forløbskoordinator

 

 

 

Læge

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

 

Anbefalet aktivitetsniveau og forventet sygemelding i 2 uger

 

Et dansk nationalt studie (1) viser at 97 % af blødningstilfældene efter thyroideakirurgi sker indenfor de første 24 timer. Selv om sen efterblødning (> 24 timer postoperativt) således er meget sjælden kan komplikationen stadig udvikle sig livstruende og det er derfor meget væsentligt at patienterne ved udskrivelse er velorienterede om hvor de skal henvende sig for hjælp og vejledning.

 

Der skal informeres om at kontakte ØNH-specialet ved tegn på

 • Tiltagende trykfornemmelse, tiltagende pressen på halsen, evt tiltagende hævelse på halsen

 • Hævelser, der giver lufthunger

 • Blødninger fra cicatrice

 • Smerter, der ikke kan dæmpes med planlagte smertebehandling

 • Infektion

Der dokumenteres i EPJ, hvad der er sagt og aftalt, hvis der har været telefonkontakt med patient

 

NHH Spl./stuegangslæge

 

 

Patienthenvendelser i det postoperative forløb

 

Telefonkonsultation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akut kontrol

 

Efterblødning

I de første 1-5 dage efter udskrivelse bør der hovedsagelig være fokus på potentiel efterblødning, hvis patient/pårørende kontakter afdelingen.

 

Efterblødning er en potentielt livstruende komplikation med hæmatomdannelse (Post-thyroidectomy hemorrhage: a national study of patients treated at the Danish departments of ENT Head and Neck Surgery - PubMed (nih.gov)) under cikatricen på halsen. Efterblødning opstår hos 2- 4 % af thyreoideaopererede patienter og opstår oftest 0 – 3 timer postoperativt, men kan i meget sjældne tilfælde ses helt op til 3-4 døgn postoperativt. Efterblødning på halsen kan i værste tilfælde give anledning til respirationsstop i løbet af få minutter. I lettere tilfælde varierende grader af tiltagende trykfornemmelse og pressen på halsen. Behandlingen består i opklipning af kutane, subkutane og prætrakeale suturer med efterfølgende evakuation af hæmatom, hvilket giver anledning til nærmest øjeblikkelig symptomlindring.

 

Når en thyroideaopereret patient henvender sig indenfor de første 4 døgn med symptomer der kan være forenelig med ansamling/hæmatom på halsen (tiltagende trykfornemmelse, tiltagende pressen på halsen, evt tiltagende hævelse på halsen) skal patienten ses akut på øre-næse-halsafdelingen.

Såfremt henvendelsen fra patienten udover at være forenelig med mulig ansamling på halsen også tyder på vejrtrækningsbesvær (nytilkommen eller tiltagende hæshed, nytilkommen eller tiltagende vejrtrækningsbesvær herunder objektivt vejrtrækningsbesvær telefonisk) skal der ringes 112 og der skal reageres fra vagtcentralen (AMK) ved at sende ambulance kørsel A samt lægebil (ALB).

 

Infektion

Infektion efter thyreoideakirurgi er sjælden (under 1 %). Infektion viser sig typisk 5 – 10 dage efter operationen med rødme, varme, hævelse og tiltagende ømhed omkring cikatricen samt eventuelt feber.

 

Se uddybende tekst i den lægefaglige instruks: Knude i glandula thyreoidea

 

Læge/Spl. i NHH eller ØNH-amb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation

 

Der registreres i aktiviteten ”Telefonkonsultation” i NordEPJ, hvis der har været telefonkontakt med patient.

Der bør være tidstro dokumentation af, hvad der er sagt og aftalt med patient/pårørende ift vurdering af kritisk forværring.

 

Alle

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

 

Sekretær sikrer svar er klar Korrekt håndtering af prøvesvar i afdeling ØNH (rn.dk)

 

Lægen laver afsluttende notat (epikrise) og indberetter til THYR databasen

 

Sygeplejerske dokumenterer i EPJ, hvis der er forhold, som patient og pårørende

beretter om, som kan have betydning for patientforløbet. Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet

ØNH Sekr.

 

Læge

 

Amb Spl.

Behandling, pleje og rehabilitering

 

 

 • • Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland hvorefter læge giver histologisvar.

 • • Cicatricen tilses.

 • • Lægen følger op på om der ved udskrivelsen blev foretaget fiberskopi/indirekte laryngoskopi mhp. bevægelighed af stemmelæberne.

 • • Læge og spl. laver en afsluttende behandlingsplan sammen med patient og pårørende.

 • • Stoftskifte-kontrol ved egen læge ca. 8 uger efter operation

 

 

Læge/Amb spl.

 

 

 

Patient/Pårørende

 

Forebyggelse

 

 

Der følges op på tidligere informationer angående forebyggelse af det kosmetisk udseende, såsom hævelse og solbeskyttelse efter operation.

 

 

Amb Spl.

Koordinering

 

 

OBS om der skal sende henvisning til endokrinologerne eller andre instanser

 

 

Læge

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patient og pårørende involveres i evaluering og konklusion på Patientforløbet

 

Alle på stuen

Afslutning

 

 

Patient afsluttes som standard i vores regi.

 

 

Læge

 

Definition af forkortelser

EPJ: Elektronisk Patient Journalen

NHH: Neuro-Hoved-Hals sengeafsnit

ØNH: Øre-Næse-Hals

LABKA: Klinisk Epidemiologisk Afdeling

ØNH Sekr: Ambulatorium sekretærer

Amb Spl: Ambulatorium sygeplejersker

NHH Sekr: Sengeafdelings sekretærer

NHH spl: Sengeafdelings sygeplejersker

OP Spl: Operationssygeplejersker

OP-team: Anæstesien, kirurg, OP Spl

OPV Spl: Opvågningssygeplejersker

 

Indikatorer og tærskelværdier

 • • PTH: Parathyroideahormon

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter i Para- og thyreoideaforløb

 • • Fjernelse af halvdelen af skjoldbruskkirtlen 

 • • Fjernelse af hele skjoldbruskkirtlen 

 • • Fjernelse af biskjoldbruskkirtler 

Formål

At styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og koordinering i forløb med flere overgange, og at patientforløbet er gennemskuelig for de aktører, som er involveret i patientens forløb.

Metode

Dette er en standardplan. Ved afvigelser ud fra den enkelte patients behov, er det vigtigt at dokumenterer dette i EPJ.

Reference

 1. 1. Post-thyroidectomy hemorrhage: a national study of patients treated at the Danish departments of ENT Head and Neck Surgery - PubMed (nih.gov)

Christian Godballe 1 , Anders Rørbaek Madsen, Henrik Baymler Pedersen, Christian Hjort Sørensen, Ulrik Pedersen, Thomas Frisch, Jens Helweg-Larsen, Lisa Barfoed, Peter Illum, Jonas Elmose Mønsted, Birgit Becker, Troels Nielsen, Eur Arch Otorhinolaryngol 2009 Dec;266(12):1945-52.

doi: 10.1007/s00405-009-0949-0. Epub 2009 Mar 20