Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse for patienter som skal opereres i glandula thyreoidea.

 

 

 

 

Før kontakt - Visitation

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

 

I visitationen arbejdes på, at patienten indkaldes, informeres og behandles rettidigt.

 

 

Henvisende læge

og

ØNH Sekr.

Koordinering

 

 

Det tilstræbes at forundersøgelsen foregår ved speciallæge i hoved-halskirurgi.

 

Der skal så vidt muligt være foretaget skintigrafi inden patient kommer til forundersøgelse.

 

Der skal beskrives om, der er mistanke om malign lidelse, som fører til at patient bookes som kræftpakkeforløb.

 

Koordinatoren bestiller ”thyreoideaprofil” blodprøver dagen før forundersøgelsen

 

 

ØNH Sekr.

 

Henvisende instans

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patienter opfordres altid til at have pårørende med. Dette for at patienten kan inddrage sine pårørende i de vigtige informationer og beslutninger

 

 

 

Patientinformation

 

Indkaldelse til forundersøgelse sendes med e-post, post eller

telefonisk (kan ses i BOOKPLAN i aftaleoplysninger/breve) samt bilagene:

kræftpatienter

 

ØNH sekr

 

 

Forundersøgelse i ØNH-amb

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 

Stuen klargøres (Sygepleje og behandling til patienter til forundersøgelse i ØNH-amb – kommer senere)

Personale orienterer sig i EPJ før patient kommer ind (vejledning) Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Der oprettes plejeplan og der dokumenteres i EPJ

 

Der udfyldes OP-tilmeldingsseddel (papirudgave K:\AUH-ORTO-OrenHals\AMB3), hvis patient skal opereres.

 

 

 

 

AMB Spl./ Læge

Observation

 

 

Anamnese

 • • Thyreoideacancer i familien?

 • • Alder <20 eller >70år?

 • • Hankøn?

 • • Tidligere strålebehandling af hoved eller hals?

 • • Hurtigt voksende knude?

 • • Smerter?

 • • Kompressionssymptomer: dysfagi, dyspnø?

 

Objektiv undersøgelse

 • • Recurrensparese (hæshed)?

 • • Stor knude (> 4 cm i diameter)?

 • • Fast eller hård konsistens?

 • • Fiksation til omgivende strukturer?

 • • Regional lymfadenopati?

 

Se: Knude i glandula thyreoidea for en udførlig lægebeskrivelse af udredningsforløbet.

 

 

Læge/spl.

Diagnostiske undersøgelser

 

 

Ultralydsscanning

Fiberskop

FNA

Lavrisikogruppe efter hemithyroidektomi - overvejelser vedrørende kontralaterale lap

 

Almen ØNH-undersøgelse

 

Knude i glandula thyreoidea

 

 

Læge

Vurdering

 

 

Det enkle og altafgørende spørgsmål, der ønskes besvaret under udredning af knuden i glandula thyreoidea, er, hvorvidt knuden er malign eller benign. ? Det afgøres om patient skal være I pakkeforløb eller ej.

 

Der laves en vurdering af om patient skal opereres, tilbydes opfølgende kontroller eller afsluttes

 

Knude i glandula thyreoidea

 

Evt. DVT-profylakse, seponering af AK-behandling

 

 

 

Læge/spl

Koordinering

 

 

Der skal sikres samtykke til THYRKIR-databasen, inden pt. forlader stuen.

 

Efter patienten har forladt stuen

 • • Forberedelse til operation i Amb - se bilag

 • • Koordinatoren medgiver patienten et Patientens Team kort med operationstidspunktet.

 • • Visitkort – forløbskoordinator ( ved pakkeforløb)

 • • Hvis der skal laves sternumsplit - Der laves aftale med/henvisning til thoraxkirurger mhp assistance

 

Læge

 

AMB Spl

 

Koordinator

 

Behandling og pleje

 

 

Patient hentes ind og der foretages identifikation i forhold til EPJ

Der registreres start i Bookplan

 

Planlægning af udredningsforløb Knude i glandula thyreoidea, derunder evt. Planlægning af udredningsforløb af toksisk struma med kalium-jodid behandling

 

Lægen undersøger patienten

 

Lægen informerer om behandlingsforløb, operationen, risici f.eks. blødning, infektionsrisiko og smerter.

Der foretages Medicinering - Medicingennemgang og FMK ved ambulante besøg

 

Efterfølgende dikterer lægen forundersøgelsen i Mirsk

 

Sygeplejersken har en dialog med patient og evt. pårørende om gener og symptomer.. Sygeplejersken udfylder foranstående i CSC sammen med øvrige oplysninger, så som screeninger og efterfølgende aftalt plan.

 

 

AMB Spl/læge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

 

 

Sygeplejersken udleverer og gennemgår pjecen Operation på skjoldbruskkirtlen.

Sygeplejersken oplyser om hævelse og solbeskyttelse efter operation

 

Sygeplejersken gennemgår afslutningsvis informationerne med patienten, for at følge op på evt. spørgsmål. Patienten spørges ind til forløbet, og om der er spørgsmål hertil, således kan sikre, at patient/pårørende har forstået informationen om forløb

 

Patient informeres om, der tilsendes e-brev med operationsindkaldelsen og at mødetidspunkt/sted oplyses på NemSMS el. ved opkald af patienten selv, dagen før operation.

 

AMB Spl.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Læge fremlægger behandlingsmuligheder og har en dialog med patient og pårørende om det videre forløb.

Hvis der lægges om til kontrolforløb, er det vigtigt at patient er inddraget i denne beslutning.

 

Der kan foretages operation alene på patients/pårørende ønske om afklaring.

 

Lægen sikrer sig Informeret samtykke til behandling.

 

 

 

Læge, patient og pårørende

 

OP-dag, Indlæggelse

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

Indlæggelsesdagen

 

Patienten, som er nummer 1 på operationsprogrammet, møder ind til H-opvågningen. De

øvrige patienter møder i sengeafsnit NHH

Patient- og plejeforløb på NHH - patienter opereret på Thyreoidea

 

 

 

 

NHH Sekr./NHH spl

 

Behandling, pleje og

rehabilitering

 

 

Klargøring

 

Sikker kirurgi gennem hele forløbet:

tjek ind, timeout, tjek ud

 

Anæstesi ved operation

 

Operation

Vedrørende operation se: Knude i glandula thyreoidea

 

Afsending af prøver

Vær opmærksom på Rettidig reaktion på prøvesvar.

 

Opvågning

Thyreoideapatienter observeres minimum 2 timer i opvågningen: Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet og ØNH, tyreoidektomi, parathyreoidea, isthmus

 

Modtagelse af patient i sengeafsnit NHH og postoperative observation og pleje

Patient- og plejeforløb på NHH - patienter opereret på Thyreoidea

 

Hvis der er foretaget sternumsplit

 

 

 

Rengøringen

 

OP-spl

 

OP-team

 

 

Anæstesien

 

 

 

 

Kirurg/Op-spl

 

 

 

 

 

Opv spl.

 

 

 

NHH spl

Forebyggelse

 

 

Forebyggelse af decubitus og DVT

 • • TED strømper gives på til op, hvis dette er vurderet til forundersøgelsen.

 • • OP-lejring efter instruks og evt. informationer fra EPJ

 

 

 

NHH Spl

OP-team

 

Koordinering

 

 

 

 

 

 • • Der registres i Bookplan, når patienten er op-klar

 • • Operatør giver besked til OP-teamet, hvis der skal laves præ-operative undersøgelser fx ultralyd

 • • Der registres i Bookplan, når portør er bestilt

 • • OP-team aftaler med operatør, hvornår han/hun skal have præ-samtale med patient/pårørende. Derefter kan patienten komme på OP-stuen.

 • • Sikker kirurgi gennemført inden patienten vækkes

 

 

NHH Spl

Kirurg

 

OP Team

Diagnostiske undersøgelser

 

Der ønskes nogle gange ultralydscanning per-OP. Dette ønskes, hvis operatør ikke selv har scannet patienten, eller der kan være sket ændringer i størrelsen siden forundersøgelsen.

 

 

Kirurg

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

Operatør har samtale med patient og evt. pårørende, hvor det sikres at patienten er indforstået med det forestående indgreb og forventet behandlingsplan.

 

Kirurg

 

Udskrivelse

Ydelser når patienten overgår til andet regi. ? udskrives til hjemmet

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

Udskrivelse

 • • Patient efter hemithyr. udskrives til eget hjem på 1. postoperative dag efter stuegang

 • • Patient efter parathyr har varierende indlæggelsestid

 • • Patient efter total thyr. Er indlagt i 3 døgn

 

Patienten vurderes klar til udskrivelse når:

 • • Habituel tilstanden næsten er opnået og patienten er alment veltilpas.

 • • Patienten spiser og drikker sufficient

 • • Patienten er afebril

 • • At cicatrice/halsen er uden betydende ansamlinger eller tegn på infektion.

 • • At patienten er smertedækket eller der forelægger en plan for smertebehandlingen.

 • • At patienten er informeret om behandlingsplan fremadrettet (kontrol af stofskiftetal egen læge/endokrinologisk afd., kontrol i ØNH-amb).

 

NHH Spl. /Stuegangslæge

Diagnostiske undersøgelser

 

 

Fiberskopi før udskrivelse for at vurdere nervus recurrens funktion.

 

Læge

Forebyggelse

 

Kosmetisk forebyggelse af nydannet hud/ar

Forebyggelse af muskelspændinger i nakke/skulder

 

NHH spl.

 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

 

Histologisvar i ØNH-ambulatoriet ca. 3 uger efter operation. Rettidig reaktion på prøvesvar

Ved pakkeforløb: ca. 5 hverdage

OBS Dette kan varierer i perioder pga. forsinkelse i Patologisk Speciale: Forløbskoordinatorerne er ajour med dette.

 

Evt. genhenvisning til medicinsk endokrinologisk afd.

 

 

Ønh-sekr/Patologisk institut

 

Forløbskoordinator

 

 

 

Læge

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

 

Patient og pårørende informeres om, hvilke symptomer, de skal være opmærksomme på i de første par uger.

Anbefalet aktivitetsniveau og forventet sygemelding.

De skal informeres om at kontakte ØNH-specialet ved tegn på:

 • Infektion

 • Hævelser, der giver lufthunger

 • Blødninger fra cicatrice

 • Smerter, der ikke kan dæmpes med planlagte smertebehandling

 

 

NHH Spl./stuegangslæge

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

 

Sekretær finder journal og sikrer svar er klar

 

Lægen laver afsluttende notat (epikrise) og indberetter til THYR databasen?

 

Ambulant efterkontrol – se bilag

 

Sygeplejerske dokumenterer i EPJ, hvis der er forhold, som patient og pårørende

beretter om, som kan have betydning for patientforløbet.

 

Sygeplejersken sikrer registrering i Bookplan

 

ØNH Sekr.

 

Læge

 

Amb Spl.

Behandling, pleje og rehabilitering

 

 

 

 

Læge/Amb spl.

 

 

 

Patient/Pårørende

 

Forebyggelse

 

 

Der følges op på tidligere informationer angående forebyggelse af det kosmetisk udseende, såsom hævelse og solbeskyttelse efter operation.

 

 

Amb Spl.

Koordinering

 

 

OBS om der skal sende henvisning til endokrinologerne eller andre instanser

 

 

Læge

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patient og pårørende involveres i evaluering og konklusion på Patientforløbet

 

Alle på stuen

Afslutning

 

 

Patient afsluttes som standard i vores regi.

 

 

Læge

Definition af begreber

THYR database:

EPJ: Elektronisk Patient Journalen

NHH: Neuro-Hoved-Hals sengeafsnit

ØNH: Øre-Næse-Hals

LABKA: Klinisk Epidemiologisk Afdeling

ØNH Sekr: Ambulatorium sekretærer

Amb Spl: Ambulatorium sygeplejersker

NHH Sekr: Sengeafdelings sekretærer

NHH spl: Sengeafdelings sygeplejersker

OP Spl: Operationssygeplejersker

OP-team: Anæstesien, kirurg, OP Spl

OPV Spl: Opvågningssygeplejersker

 

Indikatorer og tærskelværdier

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter i thyreoideaforløb

Formål

At styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og koordinering i forløb med flere overgange, og at patientforløbet er gennemskuelig for de aktører, som er involveret i patientens forløb.

Metode

Dette er en standardplan. Ved afvigelser ud fra den enkelte patients behov, er det vigtigt at dokumenterer dette i EPJ.