Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fremgangsmåde ved urinvejskateter

 

Ordination

Korttidsbehandling med blærekateter kan være indiceret hos akutte patienter, per- og postoperativt, ved urinretention, bevidsthedssvækkelse, kraftig hæmaturi med kompromitteret vandladning og timediuresemåling. Som hovedregel er der ikke medicinsk indikation for kateteranlæggelse blot på baggrund af en større mængde residual-urin. Steril Intermitterende Katerisation (SIK) kan være et bedre alternativ, hvis det kan praktiseres. Vurderingen foretages om muligt sammen med patienten. Anlægges urinvejskateter følges: KAD, Suprapubisk kateter, SIK Aalborg UH, såvel i forhold til klinisk fremgangsmåde som dokumentation

 

 

Definition af begreber

Instruksen følger definitionen af begreber fra Infektionshygiejnens regionale retningslinje om Urinvejsdrænage (5.5).

 

Indikatorer og monitorering

For at arbejdet med nedbringelse af hospitalserhvervede urinvejsinfektioner optimeres, er det nødvendigt at følgende områder opfyldes i alle afsnit på hospitalet:

  • • Indikationen for anlæggelse af urinvejsdrænage foreligger

  • • De infektionshygiejniske retningslinjer følges i dagligdagen

  • • Personalet er uddannet i forebyggelse af UVI og anvendelse af alternativer (SIK) til transurethralt blærekateter.

  • • Personalet er uddannet til anvendelse af udstyr og håndtering af procedurer

  • • Nødvendigt udstyr er let tilgængeligt

  • • Procedure for dokumentation følges

 

 

Hospitalsledelsen overvåger forekomsten af sygehuserhvervede UVI’er og de specialer, hvor antallet ligger over gennemsnittet skal have særligt fokus på disse områder. Infektionshygiejnen og de pågældende specialeledelser planlægger dette fokus i fællesskab. Dette gøres ved dataindsamling og audit, hvor man dels får overblik over ovenstående punkter dels har en faglig drøftelse af eventuelle mangler og planlægger indsatser.

 

Hvis øvrige afsnit ønsker at sætte fokus på urinvejsinfektioner, kan det ligeledes gøres ved hjælp af dataindsamling og audit. I bilag til denne instruks ligger Statens Serum Instituts ”Forslag til auditering af fysiske forhold og observation af praksis”, som kommer fra den nationale infektionshygiejningske retningslinje for Forebyggelse af urinvejsinfektioner i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler. Forslaget kan anvendes, hvis der ønskes en gennemgang og oplæg til en dialog om afsnittets procedurer ved urinvejsdrænage. Forslaget kan naturligvis anvendes på helt eller delvist alt efter afsnittets fokus.

 

Eksempler til dataindsamling:

  • • Er der relevant medicinsk indikation? Ja/Nej

  • • Er patienten inddraget i beslutningen? Ja/Nej/Ikke muligt

  • • Kunne patienten være SIK’et? Ja/Nej

 

Der er til instruksen angivet en række bilag med forslag til auditering både i forhold til uddannelsesmæssige forhold, organisatoriske forhold og observation af praksis. Derudover er der udarbejdet et auditskema til brug ved gennemgang af indlagte patienter med anlagt urinvejsdrænage samt skema til dataindsamling for om indlagte patienter har urinvejskateter uden foreliggende indikation.

 

Målgruppe – modtagelse

Alt sundhedspersonale, som i løbet af arbejdsdagen er involveret i enten ordination, anlæggelse, daglig vurdering eller seponering i relation til urinvejskatetre og urinvejsdrænage.

 

Formål

Formålet med instruksen er at medvirke til færre urinvejsinfektioner forårsaget af katetret. Der gives i instruksen konkrete anvisninger til den procedure, som bør være gældende ved urinvejsdrænage og de overvejelser, som bør gøres i forbindelse med vurdering af hver enkelt patient. Det er et selvstændigt formål, at der på hospitalet arbejdes med, at patienter med behov for blæretømning SIK’es som førstevalg.

 

Desuden lægges der op til at afsnit/specialer, som oplever udfordringer med urinvejsinfektioner kan lave egen dataopsamling ud fra foruddefinerede indikatorer.

 

Referencer