Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinrådets behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer

Beskrivelse

Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger af hvilke nye lægemidler, der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse.

 

Medicinrådet udarbejder også behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer indenfor specifikke behandlingsområder, som landets fem regioner har forpligtet sig til at følge. Formålet med behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer er at sikre den bedste og mest opdaterede behandling af landets patienter samtidig med, at vi får mest mulig sundhed for pengene.

 

Der udarbejdes regional information i relation til behandlingsvejledningerne og lægemiddelrekommandationerne i form af medicinråds-forklæder (klinikrettede implementeringsbreve). Implementeringsbrevene fremsendes til relevante specialer, når nye/reviderede behandlingsvejledninger træder i kraft. Informationen udarbejdes af Klinisk Farmakologisk Enhed.

 

Alle beslutninger fra Medicinrådet (tidligere RADS og KRIS) skal implementeres umiddelbart på regionens hospitaler. Ansvaret for implementering af Medicinrådets beslutninger påhviler hospitalerne (hospitalsledelserne) – jf. lægemiddelprogrammet.

 

Region Nordjylland har mulighed for at supplere behandlingsvejledningerne med regionale tilføjelser. Dette besluttes i Lægemiddelkomitéen i samarbejde med regionale specialister. Det kan være relevant, hvis der ikke er defineret et fast mål for implementeringen og opfyldelsen af behandlingsvejledningerne – eller hvis hospitalsledelsen har haft særlige indvendinger på en konkret beslutning fra Medicinrådet. Indvendinger skal forelægges den sundhedsfaglige direktør - jf. lægemiddelprogrammet.
Hvis der er udarbejdet regionale suppleringer, vil det fremgå af implementeringsmaterialet.

 

Behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer

Medicinrådets behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer kan tilgås via linket:

http://www.medicinraadet.dk

 

Der findes fortsat RADS behandlingsvejledninger, som endnu ikke er opdateret af medicinrådet. Disse kan tilgås via linket:

http://RADS.dk

 

Definition af begreber

Her defineres de centrale begreber og termer, som anvendes i retningslinjen.

 

Behandlingsvejledning: Medicinrådets vurdering af, hvilke lægemidler der er mest hensigtsmæssige til behandling af patienter indenfor et terapiområder.

 

Lægemiddelrekommandation: Medicinrådets prioriterede list for brugen af lægemidler, når både de kliniske og de økonomiske aspekter er sammenvejet.

 

Lægemiddelprogrammet: Strategisk udgangspunkt til styring, prioritering og monitorering på lægemiddelområdet.

Indikatorer og tærskelværdier

Indikatorer og tærskelværdier beskrives. Tærskelværdien er en overlægger for, hvilket mål der minimum tilstræbes som udtryk for god kvalitet.

Målgruppe – modtagelse

Det skal her fremgå, hvem retningslinjen OMHANDLER/er møntet på - og IKKE hvem der skal ANVENDE retningslinjen, dette er angivet i dokumentets egenskaber. Hvis der er tale om en klinisk retningslinje, vil målgruppen oftest være en bestemt patientgruppe fx en retningslinje for patienter med diabetes. Hvis der er tale om en administrativ retningslinje, vil målgruppen oftest være personalet.

 

Relevante specialer, der er dækkes at Medicinrådets behandlingsvejledninger.

Formål

Beskrivelse af formål og den forventede effekt ved at anvende det retningsgivende dokument.

Problemstilling

Kort beskrivelse af problemstilling fx baggrund, art og størrelse.

Metode

Beskrivelse af anvendt strategi for at finde frem til anbefalingerne fokuserede spørgsmål, strategi for systematisk litteratursøgning, udvælgelse/vurdering af litteratur, drøftelser osv. Fokuserede spørgsmål omhandler elementerne: hvilke patienter drejer det sig om, hvilken intervention drejer det sig om, hvad er alternativet til interventionen samt hvilken effekt er der tale om.

Referencer

Henvisning til referencer

Medicinrådet.dk