Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Akutområdet og Almen Kirurgisk speciale, Regionshospital Nordjylland - Hjørring

 

Beskrivelse akutte patientforløb

AMK (fællesvisitationen) melder akutte kirurgiske patienter, nogle via konferencekald.
Alle akutte AK-patienter modtages til vurdering i akutmodtagelsen - afsnit 402.

AK forvagt og Akut forvagt udfører journaloptagelse, kontakter AK mellemvagt eller AK bagvagt der lægger, udfører og journalfører en behandlingsplan. Akutlægerne må iværksætte en udredningsplan, men ALDRIG tage stilling til operationsindikation. Forvagten kan, efter kontakt til AK mellemvagt, skrive journalen. Patienten kan når udredningsplanen er lagt overflyttes til 404 eller almenkirurgisk sengeafsnit. Dette sker i samarbejde med koordinerende sygeplejerske på 404.

Børn under 15 år indlægges på pædiatrisk afsnit.

Det faglige behandlingsansvar ligger hos AK speciallæge.

Medicinsk mellemvagt i akutområdet deltager ikke i vurderingen af AK-patienter.

 

Hvis ikke AK-mellemvagt kan tilse patienten i akutmodtagelsen (afsnit 402) for at lægge behandlingsplanen inden for en rimelig tidsfrist (afhængig af travlhed i afsnit 402), så flyttes patienten til sengeafsnittet (enten afd. 404 eller kirurgisk sengeafsnit) med en ordination af observationsniveauet og enten

  • • en behandlingsplan lagt af AK-mellemvagt
    eller

  • • en udredningsplan lagt af Akutlægen
    eller (hvis ingen Akutlæge er på vagt og AK-mellemvagt er forhindret i at lægge en forløbig behandlingsplan)

  • • en foreløbig behandlingsplan lagt af akut-forvagt.

AK-mellemvagt skal så hurtigst muligt orienteres om hvilket afsnit patienten bliver flyttet til.

 

Afsnit 404 er tiltænkt patientforløb, der kan afsluttes indenfor ca. 48 timer, ligesom patienter, hvor der forventes højere observationsbehov. Det tilstræbes at, isolationspatienter, som forventes udskrevet inden for 48 timer, indlægges på afsnit 404.

Indlæggelse på afsnit 404 kan kun ske fra afsnit 402.

Fokus er på det gode patientforløb og ikke udelukkende på de 48 timer.

 

Akutlæge afgør hvilke patienter der indlægges i afsnit 404 og i hvilket speciale, i vagttid træffes beslutningen af AK-vagtlæger.

Ved uenighed om uafklarede patienters specialetilknytning, har den medicinske mellemvagt i akutmodtagelsen beslutningskompetencen.
 

Patienter med gastrointestinal blødning:

Akutte patienter med blødninger, (”A-”, ”B-” eller ”C-”)ustabile, indlægges ikke på afsnit 404 indtil gastroskopi er afviklet og de første timer derefter. Stabilisering og observation af disse patienter varetages af anæstesien. Patienterne kan kortvarigt forblive i afsnit 402 (op til 30 minutter), hvis dette skønnes fordelagtigt for patienten. Længerevarende observation/stabilisering bør dog foregå på intensivafdeling.

(”A-”, ”B-” og ”C-”)stabile patienter med gastrointestinal blødning, som skal have foretaget akut gastroskopi, indlægges på afsnit 404 pga. øget observationsniveau.

Stabile patienter med gastrointestinal blødning, som ikke skal have foretaget akut endoskopi, kræver ikke øget observationsniveau og kan således indlægges på enten afsnit 404 eller 108.

 

 

Kirurgiske patienter overflyttet fra andre hospitaler/matrikler

Overflytning af patienter fra akutmodtagele på andre hospitaler/matrikler kan ske efter aftale med vagthavende AK-læge. Patienter, der har fået optaget primærjournal inden overflyttelse, kan indlægges direkte i afsnit 404 efter aftale med koordinerende sygeplejerske i afsnit 404. Efter ankomst tilkaldes AK-mellemvagt for at udføre og dokumenterer den behandlingsplan, der er lagt af AK-bagvagt.

 

Når AK bagvagt eller mellemvagt aftaler ekstra patienter med AAUH, skal 402 informeres herom på tlf. 41138. Hvis 402 ikke har plads skal AK læge arrangere, at det er patienter med en indlæggelsesjournal, behandlingsplan og afstemt FMK, der overflyttes direkte til 107/108 udenom modtagelsen.

 

Overflytning følger princippet i nedenstående aftale:
https://pri.rn.dk/Sider/16224.aspx

 

Det planlagte lægelige fremmøde i Akutområdet

Alle dage: akut forvagt 08:00 – 08:00.

AK mellemvagt 08:00 – 08:00

AK Bagvagt 08:00 – 08:00

På hverdage:

Akut læger 07:45 – 17:45

 

AK Konference konferencerum 404 kl. 8.00 -08:15 på hverdage (ti. kl. 8.45) hvor stuegang og opgaver fordeles.

Konference kl. 9.00 i weekend og helligdage, hvor stuegang fordeles.

Kort konference 10 min. dagligt mellem specialerne kl. 11:45 ved cluster 5 ved skærmene.

Efter konferences briefes koordinator på 404 om udskrivelser på tlf:

 

Melding om indlæggelse af patient i almen kirurgisk speciale

Når patienter er klar til overflytning fra 402 til kirurgisk speciale, melder AK mellemvagt patienten til ansvarshavende sygeplejerske i kirurgisk sengeafsnit eller koordinerende spl. I 404. Meldingen omfattende en initial diagnose og behandlingsplan.

 

Ved direkte indlæggelse af isolationspatienter i kirurgisk sengeafsnit modtages patienten efter gældende instruks (link til Modtagelse af isolationspatienter direkte i Afsnit 404). Afsnittet kontakter akutlægen (tlf. 42 985) eller den koordinerende spl. i afsnit 402 (tlf. 42 460), som sikrer at AK forvagt eller akut forvagt laver journaloptagelse på isolationsstuen.

 

Stuegang på almen kirurgiske patienter på afsnit 404

Det er vagthavende AK-læger der varetager stuegangsfunktionen på afsnit 404

Det tilstræbes at patientansvarlig sygeplejerske deltager ved stuegang. Telefon nummer på pågældende sygeplejerske er anført på cetrea skærme.

Deltager sygeplejersken ikke i stuegang,orienteres patientansvarlig sygeplejerske om behandlingsplan og aftaler inden stuegangsgående læge forlader afsnit 404.

Stuegangen begyndes efter lægekonferencen og tilstræbes afviklet inden kl 12.00, såvel hverdage som weekend/ helligdage

 

Melding om overflytning af patient fra Afsnit 404 til almen kirurgisk afsnit

Overflytning af AK-patienter fra afsnit 404 til kirurgisk sengeafsnit meldes til ansvarshavende, 108 tlf. 42 634 afsnit 107 tlf. 44 501. Det tilstræbes, at patienter, der kan udskrives inden for det næste døgn, ikke overflyttes.

Overflytninger tilstræbes at foregå i tidsrummet mellem kl. 08 og 20 . Kirurgisk mellemvagt møder i afsnit 404 klokken 19:00 – 20:00 mhp vurdering af hvilke patienter der kan overflyttes til sengeafsnit.

Koordinerende sygeplejerske på 404 og ansvarshavende sygeplejersker på 107/108, må selv aftale overflytninger.

Ved 100% belægning på almen kirurgiske senge i Afsnit 404 overflyttes patienter med behandlingsplan til kirurgisk afsnit efter aftale med ansvarshavende .

Det tilstræbes at der efter kl. 20.00, er 2 ledige kirurgiske sengepladser i afsnit 404.

Der gives ikke orlov til en patient som er indskrevet i afsnit 404.

 

Omvisiteres til behandling i Kirurgisk ambulatorium

Patienter med abcesser kan henvises til behandling den følgende dag ifølge aftale om abcesser.

 

Patienter som sendes hjem og skal komme på 107/108 den efterfølgende dag

Når patienter, som sendes hjem fra 402 og skal komme den efterfølgende dag på 107/108 så skal Kirurgisk mellemvagt melde det til 107/108.

Når patienten sendes hjem fra 404 og skal komme den efterfølgende dag på 107/108 så er det ansvarshavende sygeplejerske i 404 som adviserer 107/108.

 

Kapacitetskonference

Repræsentant fra kirurgisk sengeafsnit deltager i kapacitetskonference kl. 10.30 i konferencerum i afsnit 404 og mini-kapacitetskonference i cluster 5 (ved skærmene) i afsnit 404. Deltagere i kapacitetskonferencer har beslutningskompetence til sammen med kolleger fra andre specialer at indgå aftaler, der sikrer patientflowet i organisationen ved rød status.

 

Teammøder

Der afholdes ledelseteammøde 1 gang hvert kvartal af ½-1 times varighed med dagsorden.

Deltagere:

Ledende overlæge Akutområdet, Ledende Overlæge Kirurgisk afsnit

Afsnitsleder 404, Afsnitsleder 107 og 108.

 

Definitioner

Øget/højere observationsniveau = måling af mindst to vitalparameter 1 gang i timen eller oftere. Indtil der er købt relevant udstyr, der sikrer tidstro registrering af målinger i EPJ, aftales, at de vitale værdier dokumenteres i EPJ mindst én gang hver anden time ELLER ved betydelig forændring.

 

Formål

At sikre optimale patientforløb.

At forebygge utilsigtede hændelser i overgangen mellem Akutområdet og Almen Kirurgisk speciale

At beskrive samarbejdet om patientforløb mellem Klinik Akutområdet og Almen Kirurgisk speciale.