Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stuegang 

Dokumentation af vurdering, planlægning og udførelse af pleje og behandling af patienter på intensiv afdeling 

Beskrivelse 

Lægens og sygeplejerskens opgaver og ansvar i forbindelse med indlæggelse, daglig stuegang, dokumentation i vagten og udskrivelse fra intensivt afsnit. 

Indlæggelse 

Ved indlæggelse af akutte patienter på intensiv afdeling, skal stamafdelingens læge altid udfærdige et notat med indikation for behov for intensiv terapi. I tilfælde hvor patienten indlægges på intensiv afdeling umiddelbart efter operation, skal anæstesiologen udfærdige et indlæggelsesnotat med resume af det perioperative forløb, plan for monitorering, undersøgelse og behandling, inkl. smertevurdering og plan for evt. analgesi. 

Særligt for TIA: Ved nyopererede hjertepatienter henvises til Postoperativ observation og behandling af hjerteopererede patienter 1. døgn på intensiv afdeling. I tilfælde hvor patienten ikke indlægges via operationsgangen, er det den involverede intensivlæge, der foretager vurdering af patienten ved den akutte indlæggelse Adgang til ydelser på intensiv terapienhed. Der konkluderes ligeledes en arbejdsdiagnose, en plan for monitorering, undersøgelse og behandling, inkl. smertevurdering og plan for evt. analgesi samt revision, ordinationer og godkendelse af medicin i Medicinmodulet. Desuden tager intensivlægen stilling til eventuelt foreliggende undersøgelsessvar. Dette journalføres hurtigst muligt. 

Patienten skal SAPS III scores ved første reelle stuegang efter indlæggelse og ud fra data fra de første to timer af indlæggelsen (pr. 1/7-16 SAPS III – Simplified Acute Physiology Score).  

Dikteringsredskab 

Søgeord: 

Gældende for alle intensive afd.: 

Særligt for Intensivt Afsnit R: 

Særligt for TIA: 

Særligt for NOTIA: 

Indlæggelse/ 

stuegang/  

opsummering 

Opsummering min. x 1 ugentligt  

+ resumé ved udskrivelse 

 

 

 

CNS 

Sedation (RASS) + handlingsplan 

Analgesi (NRS, CPOT ved intuberede patienter) + handlingsplan 

Pupiller 

Delir (CAM-ICU) + handlingsplan 

Tubeaccept 

Synkefunktion, spyt 

Bevægemønster, kramper 

Lejring, mobilisering. Ordinere hvis begrænsninger – ellers max mobilisering 

Ved hjertestop- 

overlevere: obs samarbejdsaftale med neurofysiologisk afd. Hjertestopoverlevere - samarbejdsaftale mellem Neurologisk Afdeling og intensivafsnit på Aalborg Universitetshospital 

 

Beskrivelse af: 

 • • SEP, EEG 

 • • CT, MR-c 

 

 

GCS 

ICP 

PbtO2 

Liquordrænage/ 

modtryk 

Cirkulatorisk 

BT (MAP), rytme, HR 

Inotropi, vasoaktiv medicin (obs steroid ved højdosis inotropika), antiarytmica 

Sepsis dokumenteres i journalen  

Regional retningslinje for initial behandling af sepsis, svær sepsis eller septisk shock hos voksne 

Kapillær respons, perifer temperatur 

ScVO2 

Pacemaker inkl. test 

Pacemakerbehandling (Medtronic 5388) 

CCI 

CO 

SVV 

SvO2 

MPAP 

ScVO2 

CCI 

CO 

SvO2 

MPAP 

Hjerteskema ved  

nyopererede hjerte- 

patienter 

IABP 

Impella 

CPS 

CPP 

Respiratorisk 

Respiratorplan – udtrapning efter flowchart eller individuel plan 

Respiratorbehandling af voksne intensive patienter 

Indstillinger på respirator: Modus, FiO2, PEEP, RF, I:E, toptryk 

Syre/base status 

Sugebehov – mængde og udseende 

Rtg. thorax 

Pleuravæske, -dræn 

 

 

 

Gastro- 

intestinalt 

Ernæringsbehov + handlingsplan 

Ernæring til voksne intensive patienter 

Aspirat 

Rtg. kontrol af nyanlagt sonde 

Blodsukker (Link PRI) 

Afføring, tarmlyde 

Laksantia 

Blæretryk 

Stomi: vital, output (mængde, udseende) 

Abdominale dræn: indikation, output (mængde udseende) 

Flexiseal 

 

 

 

Nefrologisk 

Væskeplan 

Hydreringsstatus 

Daglig vægt og/eller akkumuleret væskebalance 

Diurese + handlingsplan 

Nyrefunktion, nyretal, elektrolytter 

Myoglobin, CK 

Dialyse 

 

Dialyse 

 

Gynækologisk 

Udfyldes af alle afsnit ved relevans 

 

 

 

Infektion 

Infektionsfokus 

Mikrobiologiske svar 

Infektionsparametre 

Temperatur, central  

Antibiotika 

 

 

 

Koagulation 

Tromboseprofylakse 

AK-behandling 

Blødning 

Koagulationsparametre 

BAC/BF 

Obs evt. antikoagulans v. dialyse 

Obs evt.  

antikoagulans v.  

dialyse 

 

Opfølgning på div. prøvesvar 

Kvittering for prøvesvar i EPJ 

Observation, rammeordination og opfølgning på kritiske observationsfund 

 

 

Hud, væv og bevægeapparat 

Decubitus – obs daglig screening 

(spl. noterer i EPJ) 

Udslæt 

Frakturer 

Compartment syndrom 

 

 

 

 

Resumé/ 

konklusion/ 

vurdering 

Ændringer i patientens tilstand 

Undersøgelsesresultater 

Relevante problemstillinger og overvejelser 

Arbejdsdiagnoser 

Vurdering af sygdomsgrad 

Vurdering af prognose 

Stillingtagen til behandlings-niveau 

 

 

 

Behandlingsplan +  

begrundelse 

Iværksat behandling, undersøgelser (dokumenteres også på obs-skema), evt. udfylde anæstesiskema, behov for observation/monitorering, vurdering af genoptræningsbehov/ 

rehabiliteringsbehov 

Langsigtede + kortsigtede mål 

 

 

 

 

Ordinationer + begrundelse 

Planlagte undersøgelser, behandlinger 

 

 

 

Sagt til patienten/ 

pårørende 

Daglige løbende informationer journalføres under stuegangsnotat 

Obs at alle formelle samtaler noteres i jr. som samtalenotat min. x 1 ugentligt 

Informeret samtykke, inkl. til blodtransfusion Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland  

Forskningsprojekter 

 

 

 

 

Øvrigt i forbindelse med stuegang på intensive afdelinger 

Stuegang foregår tværfagligt i samarbejde mellem den patientansvarlige sygeplejerske og stuegangsgående læge. 

Observationsskema/journalark til 24-timers observationer. Fungerer som tværfagligt arbejds- og dokumentationsredskab:  

 

Følgende vurderes og udfyldes på observationsskemaet: 

 • • indikation for CVK 

 • • i.v. adgange 

 • • sepsis 

 • • individuelle rammeordinationer i overensstemmelse med journalnotat 

 • • medicingennemgang (fast, p.n., infusioner), herunder obs. trombose- og ulcusprofylakse 

 • • væskebalance for døgnet 

 • • bestilling af blodprøver og andre undersøgelser 

 • • Ernæring (Obs: Kan være på separat skema) 

 • • arteriepunkturer 

 • • noterede værdier 

 • • hændelser 

Medicin 

Medicin godkendes i Medicinmodulet i forbindelse med indlæggelse samt dagligt i forbindelse med stuegang, herudover ved behov. Infusionsmedicin dokumenteres med anæstei-/intensivlægens initialer ud for hvert enkelt præparat på observationsskema. 

Indikation for ny ordination, pause, dosisændring eller seponering skal fremgå af journalen. 

Evt. CAVE dokumenteres i patientjournalen.

Information til patient og pårørende 

Det er ofte ikke muligt at informere patienten ved indlæggelsen pga. påvirket bevidsthedsniveau og dermed midlertidig inhabilitet. Det tilstræbes derfor at informere patientens nærmeste pårørende indenfor de første 24 timer, hvilket dokumenteres i journalen. Patienten informeres, når dennes tilstand tillader det. 

Patient og pårørende skal desuden informeres løbende om behandling og plan ved regelmæssige samtaler under indlæggelsen – min. x 1 pr. uge. Det tilstræbes, at samtalerne afholdes i dagtid. Referat af formelle samtaler journalføres som samtalenotater. Løbende informationer journalføres i stuegangsnotatet.  

Sygeplejerskens opgaver og kompetenceområder i relation til stuegang 

 • • Sygeplejestatus dokumenteres i patientjournalen

 • • Sygeplejeordinationer/standarder igangsættes indenfor 24-48 timer 

 • • Sygeplejediagnoser, -mål og -handlinger revurderes min. x 1 i døgnet samt ved ændringer i patientens tilstand. 

 • • Værdier, hændelser, respirationsmodi, arteriepunktturer, medicinindgift, væskeindgift, ernæring, udskillelser, ordinationer m.m. dokumenteres fortløbende på patientens observationsskema 

 • • Døgnrytmeplan 

Udskrivelse til stamafdeling/andet intensivt afsnit 

Lægen beskriver i journalen:  

 • • årsag til flytning/udskrivelse 

 • • diagnose/diagnoser 

 • • intensivforløb og –behandling (resumé) 

 • • hvilke undersøgelser er foretaget samt hvilke undersøgelser er planlagt eller mangler svar på 

 • • Antibiotikaforbrug under indlæggelsen samt videre plan herfor 

 • • rehabilitering 

 • • fortsat terapiniveau 

Der foretages medicin-godkendelse i Medicinmodulet

Dokumentation af informeret samtykke 

Særligt for Intensivt Afsnit R og TIA: Patienter indlagt over 14 dage (samt ved behov) arrangeres der udskrivningskonference med modtagende stamafdeling i det omfang, det er muligt. 

Formål 

At sikre og dokumentere individuel udrednings-, pleje- og behandlingsplan for patienter på intensiv afdeling. 

At sikre et effektivt og koordineret patientforløb. 

At sikre inddragelse af patienten, hvor tilstanden tillader det, samt dennes pårørende.