Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Partus Provocatus

 

Indikation

Tilstande hos fosteret eller moderen der betyder at graviditeten bør afsluttes, og hvor der ikke er kontraindikation for vaginal forløsning.
 

Stimulationsmetoder

 • • Cervixmodning med tablet Angusta 25 mikrogram

 • • HSP (hindesprængning)

 • • Ballonkateter

 • • Stimulation med oxytocindrop

 • • I særlig tilfælde cervixmodning med Vagitorier Minprostin 3 mg
   

Håndtering

Uge 24+0 og resten af graviditeten

 • • Tablet Angusta ved collum 1-3 cm. Tablet Angusta er førstevalg mhp at afkorte collum. Der kan gives op til 8 tabletter dagligt. Der gives 1 tablet hver 2. time.

 • • HSP ved collum udslettet og orificium mere end 1 cm. (medmindre andet er aftalt)

 • • Ballonkateter anvendes ved sectio antea samt i forløb hvor den gravide ikke responderer på medicinsk stimulation.

 • • Oxytocindrop anvendes ved fortsat udeblivelse af veer efter HSP, eller hvor stimulation med misoprostol er kontraindiceret og HSP ikke er muligt, fx hvis det ikke er muligt at lave HSP efter fjernelse af ballonkateter.

 • • Minprostin vagitorier 3 mg. Anvendes ligeledes til at afkorte collum, men er ikke førstevalg. Minprostin kan overvejes i forløb hvor den gravide ikke reponderer på tablet Angusta. 

 • • Ved spontane veer efter stimulation med Angusta/HSP/minprostin skal der ikke køres kontinuerlig CTG i fødsel og kvinden kan anvende badekar, medmindre der er andre risikofaktorer, der gør at CTG er nødvendig.
   

Hindeløsning og modningsakupunktur

Kan foretages som forberedelse til egentlig partus provocatus medicamentalis.

OBS! Husk at informere om at hindeløsning kan medføre blødning og smertefulde kontraktioner både i umiddelbar tilslutning til indgrebet og senere. Det samme med modningsakupunktur. Der er dog ingen dokumentation på, at akupunktur kan igangsætte fødsel.
 

Forløb

Ambulant forløb ved PPMED uden vandafgang

Ambulant igangsættelsesforløb, er dårligt belyst i litteraturen. Har dog været praksis i Danmark for særlige grupper af gravide i flere år, og kan anvendes for udvalgte grupper af igangsættelser.

Kvinden kan have ambulant forløb, såfremt følgende betingelser er til stede:

 • • Gestationsalder > 37+0.

 • • Stimulation med Angusta/Minprostin.

 • • Normal placentafunktion. Vurderet ved AFI.

 • • Normal CTG.

 • • Kvinden eller fosteret ikke kræver særlig observation eller behandling.

 • • De geografiske og sociale forhold tillader det.

 • • Eksempler på gravide der kan have ambulant forløb: Grav. Prolong, GDM, velbehandlet hypertension, ballonkateter, molimina, gemelli uden komplikationer .

Følgende skal fremgå af journalnotat:

Indikation for igangsættelsen.

Plan for igangsættelsesforløbet, herunder om igangsættelse kan foregå ambulant eller skal være under indlæggelse.

Kvinden informeres mundtlig og ved udlevering af patientinformation Igangsættelse af fødsel (rn.dk). Klokkeslæt for indtagelse af tabletter skrives i patientinformationen. Hun instrueres i at kontakte Fødegangen ved veer, ligesom hun også skal kontakte Fødegangen ved vandafgang, blødning og/eller smerter.

Dato og tidspunkt for igangsættelse aftales med Fødegangen.

 

Metode

Den gravide møder op på fødegangen til aftalt tidspunkt.

Der udføres normale undersøgelser som udvendig undersøgelse, blodtryksmåling, U-stix, CTG, ULS og vaginalexploration.

Ud fra ovenstående undersøgelser laves plan for stimulationsmetode og om der kan være ambulant forløb.

Tablet Angusta (Misoprostol)

Angusta gives mhp cervixmodning, anvendes som udgangspunkt i max 3 dage eller til HSP er mulig. Max dagsdosis er 8 tabletter. Den gravide indtager 1 tablet Angusta efter endt CTG på fødegangen. Er det vurderet at den gravide kan have ambulant forløb medgives hun op til 7 tablet Angusta som hun instrueres i at tage i hjemmet hver 2. time. Medgives ny tid til dagen efter.

OBS! Tablet Angusta er kontraindiceret ved sectio antea

Kommer den gravide på 3. dagen uden at have responderet på tablet Angusta laves individuel plan for videre forløb. 

Hindesprænging

HSP udføres når collum er udslettet. Dog skal der gå minimum 2 timer mellem stimulation med tablet Angusta og HSP, og minimum 6 timer ved stimulation med Vagitorier Minprostin.

Før HSP skal der være normal CTG. Er CTG normal efter HSP seponeres denne og den gravide kan afvente 2 timer mhp spontan veaktivitet. Hvis der 2 timer efter HSP ikke er frembrudt veer, opstartes vestimulation med oxytocindrop og kontinuerlig CTG.

Ballonkateter

Anvendes til kvinder, der tidligere har født ved sectio, eller mislykket medicinsk igangsættelse - Kan foregå ambulant. Efter normale undersøgelser ved jordemoder (se metode) kaldes obstetrisk vagthavende til oplæggelse af ballonkateter. Den gravide kommer på fødegangen til HSP dagen efter. Ballonkateteret skal ligge 12-16 timer, eller til HSP hvis kateteret falder ud i løbet af natten. Procedure herefter er som ved HSP.

OBS! Hvis der forekommer vandafgang efter anlæggelse af ballonkateteret, skal kateteret straks fjernes.

Praktisk udførelse af kateteranlæggelse: Se bilag 1.

 

Stimulation med oxytocindropdrop

Anvendes hvis ikke er opstår spontane veer 2 timer efter HSP. Der skal være kontinuerlig CTG ved stimulation med oxytocindropdrop

Der anvendes oxytocin 10 IE opløst i 1000 ml Natriumklorid.

Startdosis 20 ml/time. Dosisøgning med 20 ml/time hvert 20. minut til max. 180 ml/time.

Ved regelmæssige veer med god styrke, der påvirker orificiums dilatation med ca 1 cm/time, fortsættes med samme dosis. Ved for stærke eller for hyppige veer nedsættes dosis. Der må højst være 5 veer på 10 minutter. Vepausen skal være på 1-2 minutter.

Ved påvirket hjertelyd: Sluk for oxytocindrop.

Hos mangegangsfødende (≥ 5. gangsfødende) øges oxytocindrop som ovenfor nævnt men med 30 minutters interval, og kun til 90 ml pr. time. Yderligere øgning kræver revurdering.

Er der ikke effekt af oxytocindrop efter 4-6 timer på max dosis, seponeres oxytocindroppet. Der lægges i de tilfælde plan for hver enkelt kvinde.

Minprostin

Anvendes kun hvis den gravide ikke responderer på tablet Angusta og ballonkateter ikke vurderes som en mulighed. OBS! Er kontraindiceret ved sectio antea.

Der oplægges vagitorier Minprostin med 6-8 timers interval MAX 2 styk dagligt, til collum er udslettet.
Har kvinden ikke responderet på 3. dagen da individuel vurdering. CTG som med stimulation med tablet Angusta.
 

PPMED under indlæggelse

Kvinden kan administrere tablet Angusta selv. Ved medicinsk indikation for igangsættelse, skal der dog køres CTG ved regelmæssige kontraktioner, samt ved tiltagende kontraktioner. Ellers CTG som vanligt før 4. eller 5. tablet.

 

 Overstimulering og bivirkninger ved PPMED

 • • Ved overstimulering gives inj. ventoline 0,25 mg (½ ml, 0,5 mg/ml) s.c., i.m. eller i.v.

 • • Bivirkninger ved Misoprostol:
  Hyppigst gastrointestinale bivirkninger først og fremmest diare, men også kvalme, opkastning og abdominalsmerter. De gastrointestinale bivirkninger er dosisafhængige.

Ved peroral brug af Misoprostol 0,2 mg 3 gange daglig kan op til 30 % får diarre. Vi bruger en langt mindre dosis og i kort tid, så der forventes ikke bivirkninger i den størrelsesorden ved igangsættelse af fødsler.

Temperaturforhøjelse er beskrevet.

Hyperstimulation

 

Referencer

Ovenstående procedure er godkendt v. OBIRENO oktober 2018

DSOG: Igangsættelse af fødsel, 2021

Medicin.dk