Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bodypacker - behandling og observation

Definitioner

”Bodypacker” er en af mange betegnelser for mennesker der smugler illegale stoffer over landegrænser ved enten at indtage stofferne i mindre pakker eller stoppe pakker med stof op i rektum eller vagina.

Typisk smugles kokain eller heroin. Smugling af amfetamin, ecstasy eller cannabis ses også, men mindre hyppigt.

Mistanke om at en person er bodypacker opstår ofte i lufthavnen, hvor personen anholdes og bringes til sygehuset af politiet.

Bodypackere transporterer som regel omkring 1 kg illegalt stof i tarmkanalen, delt op i 50-100 små pakker på 8-10 gram stykket. En enkelt pakke repræsenterer derfor en livstruende dosis.

Bodypackere er oftest unge mænd, men kvinder (også gravide) og børn ses også.

Internationalt ser problemet ud til at være stigende.

Mistænkte for smugling bringes primært til sygehuset af to årsager: Dels for at få be- eller afkræftet mistanken ved en CT-scanning af abdomen, og dels for at observere patienten og yde livreddende behandling i tilfælde af brud på en pakke.

I sjældne tilfælde indbringes en person med tegn på forgiftning pga. brud på en pakke.

Fordi et brud på en pakke kan være potentielt dødeligt observeres bodypackere på AMA, således at livreddende behandling kan igangsættes hurtigt.

Politiet bliver på afdelingen og har ansvaret for dels at mistænkte ikke flygter, og dels for at bevismaterialet ikke bortskaffes (skylles ud i toilettet). Se under sygeplejeinstruks længere nede. Det lægelige og sygeplejemæssige personale har ansvaret for observation af den mistænktes kliniske tilstand.

 

Fremgangsmåde

  1. 1. Ved mistanke om bodypacker kontakter politiet akutlægen/TBV på kode 150 og meddeler, at man indbringer en mistænkt.

Personen bringes af politiet direkte fra lufthavnen eller arresten til akutmodtagelsen, Aalborg Universitetshospital.

  1. 2. Den mistænkte modtages i akutmodtagelsen og indlægges derefter på AMA under bevogtning af politiet. Patienten forbliver i AMA i hele forløbet

  2. 3. Der skrives indlæggelsesjournal ved medicinsk skadevagt. Det søges oplyst hvilke stof der transporteres. Patienten erklærer sig imidlertid ofte uskyldig (og kan meget vel være det!) eller kan være uvillig til at give brugbare oplysninger.

  3. 4. Der bestilles akut CT-skanning. Indikation bodypacker. Der skal foreligge informeret samtykke. Gravide og børn CT-scannes ikke, men MR-scannes i stedet såfremt det er muligt. Scanningen beskrives af røntgenlæge.

  4. 5. Ved negativt fund udskrives pt til politiet. Der skrives udskrivningsnotat = epikrise med diagnose DT18.8.

  5. 6. Ved positivt fund forbliver personen indlagt. Personen modtages på vanlig vis ud fra gældende retningslinjer, dvs. AMA sygeplejepapirer (se nedenstående), og der optages kort indlæggelsesjournal. Objektiv undersøgelse inkluderer: Bevidsthedsniveau, pupiller, temperatur, BT, puls, respirationsfrekvens, tegn på tarmobstruktion, rektal eksploration, GU af kvinder

  6. 7. Under hele opholdet i AMA tilsluttes patienten monitoreringssystemet (rytme, BT og saturation) og der foretages TOKS en gang i timen inkl registrering af pupilforhold.

  7. 8. Udskrivelse:

Efter 2 pakkefri afføringer foretages CT-scanning. Når der ikke er flere pakker at se på scanningen, udskrives patienten til politiet.

 

Alment

CT-scanning er den undersøgelse som anbefales internationalt, men sensitivitet og specificitet er ikke fuldstændig klarlagt. Der er observeret et falsk positivt tilfælde her på afdelingen, hvor CT har vist pakke i rectum, som ikke blev kvitteret med afføringen. Muligvis har personen haft held til at bortskaffe pakken.

 

Ventrikelaspiration og provokation af opkastninger er kontraindiceret.

 

Olieholdige afføringsmidler må ikke anvendes til fremskyndelse af defækation, da disse i nogle tilfælde kan opløse indpakningen og derved forårsage livstruende brist af en pakke.

 

Asymptomatiske personer:

Kvaliteten af pakkerne er de senere år forbedret, og det ser ud til at kun ca. 1.4% af patienterne oplever lækage.

Rutinemæssig kirurgisk intervention hos asymptomatiske personer er IKKE indiceret.

 

Hvis der er indikation for at fremskynde kvittering og dermed reducere indlæggelsestiden gives coloscopiudrensning (Phosphoral) evt. suppleret med Primperan.

 

Gastrointestinal obstruktion eller tegn på kokainlækage

Kokainlækage viser sig ofte ved agitation eller kramper.

 

Kirurgisk fjernelse skal altid efterfølges af røntgen eller CT for at sikre, at alle pakker er fjernet.

 

Hvis der efter dage med defækation resterer enkelte pakker i ventriklen, kan endoskopisk fjernelse af pakkerne med ”polypnet” foretages af trænet endoskopør. Andre instrumenter er kontraindicerede da pakkerne let beskadiges.

 

Symptomer på heroinlækage

Kan oftest håndteres konservativt ved hjælp af kontinuerlig infusion af Naloxon.

Naloxon kan gives i doser på fra 0.4 mg (0.05 mg startdosis til kendt morfinafhængig) op til 2-5 mg til klinisk respons, og 60-100% af den dosis som udløste respons bør gives per time som kontinuerlig infusion. Pga. de store doser Opioid som frisættes ved ruptur af disse pakker, kan store doser Naloxon være påkrævet. I sjældne tilfælde kan Opioid forgiftning forårsage akut lungeskade som ikke reverteres af Naloxon. Her bør ilttilskud gives og intubation overvejes ved behov.

 

Symptomatisk forgiftning med andre rusmidler

Mindre hyppigt ses toksicitet ved ruptur af pakker indeholdende andre rusmidler end heroin og kokain.

 

Cannabis forårsager nedsat bevidsthedsgrad og generel sedering som dog sjældent er livstruende. Amfetaminer (inkl. Ecstasy) kan forårsage kliniske symptomer som ligner de kokainforårsagede. Håndteringen er den samme som for kokain og kirurgisk intervention er ligeledes indiceret.

 

Personer som modsætter sig diagnostik eller behandling:

Patienter som modsætter sig diagnostik eller behandling kan efter information om det livstruende i deres tilstand umiddelbart overflyttes til fængselsvæsenet.

 

Ansvar og organisering

Sygeplejeinstruks

 

Sygepleje og behandling

Vagthavende medicinske skadevagt kontaktes, og denne bestiller akut CT-skanning.

Når CT-skanning bekræfter, at der er tale om en bodypacker, meldes patienten til koordinator i AMA ogtildeles en sengeplads på AMA. Som udgangspunkt anvendes en enestue.

Herefter modtages personen på vanlig vis ud fra gældende retningslinjer, dvs. modtagelse af akut patient i AMA.

I forbindelse med dokumentation udarbejdes en plejeplan, hvorpå der alene dokumenteres mave/tarm funktion og toiletbesøg. Her beskrives om der sammen med afføringen er kvitteret pakker. Antal pakker beskrives udelukkende som et ca. antal, for at kunne følge med i, hvornår personen må formodes at have kvitteret alle pakker, og derfor kan gå til fornyet CT-skanning. Endvidere dokumenteres der i plejeplanen ved vagtskifte, om beholder er sat i skab (special indrettet til dette formål), og om politiet er kontaktet for at afhente.

 

Der oprettes problemer i sygeplejedokumentation

Undersøgelse

 Hertil kobles handlinger: CT scanning / Mr Scanning / re scanning

  Under status til problem beskrives antal pakker der er set på scanning

Bodypacker

 Hertil kobles handlinger:

 Monotorering (kontinuerlig)

 Observation af afførring

 Observation af kvitteret pakker

 Opbevaring/afhentning af pakker

Under status beskrives antal toilet besøg, kvitteret pakker pr toiletbesøg, og aftaler ift politiets afhentning af kvitterede pakker.

 

 

Behov for tolk

Ved sprogvanskeligheder bestilles der tolk. Ved første besøg af tolk, tages der stilling til behovet for anvendelse af tolk de følgende dage.

 

Samarbejde med politi/fængselsbetjente

De sygeplejeopgaver der udføres på sengestuen, udføres af sygeplejepersonalet. Politi/fængsels betjente vil være tilstede på stuen, men deltager ikke i forbindelse med den direkte pleje.

I forbindelse med toiletbesøg, er det de tilstedeværende politi/fængselsbetjente der overvåger defækationen, og efterfølgende kontakter plejepersonale, som sammen med en fra politi/fængselsbetjent omhælder afføringen med pakker i plasticpose som kommes i en hvid plastikboks. (Der anvendes hvide plastikbøtter med låg, vare 291655)

På hvid plastikbøtte påsættes en patientetiket med dato og klokkeslæt.

Når det er politi der overvåger, varetager disse herefter ansvaret for opbevaringen af pakker.

Når det er fængselsbetjente der overvåger, kommer sygeplejepersonalet i fællesskab med fængsels betjent plastikbøtte i det speciel indrettede skab, som herefter er aflåst. Sygeplejepersonalet kontakter umiddelbart efter Vagtchefen ved Nordjyllands Politi på tlf.: 9630 1430, og informerer om, at pakker skal afhentes.

I forbindelse med afhentning af pakker, henvender politi sig til personale, legitimerer sig, og henter transportbæger i aflåst skab.

 

Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil

H:S Bispebjerg Hospital, Giftcentralens Hjemmeside - https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/Sider/default.aspx