Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse Aures Alatae

Aures Alatae i GA eller LA

 

Forløb: Amb ? OPV ? OP ? OPV. - Udskrivelse til hjemmet ? amb. efterforløb

 

 

 

Før kontakt 

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden. 

 

 

Kerneydelser 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Henvisning / Visitation 

 

Henvisning behandles af visiterende læge i via elektronisk visitation

 

Sekr. / læge 

Koordinering 

 

 

Sekretær opretter forløbslabel og booker tid til forundersøgelse og klinisk foto (samme dag som forus) 

Det tilstræbes at forundersøgelsen foregår ved operatøren. 

 

 

Sekr. 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 

Det forventes at patient/pårørende har udfyldt oplysningsskema, som sendes med indkaldelsesbrevet. 

 

 

Henvisende instans / 

pt/pårørende  

Patientinformation 

 

Der sendes indkaldelsesbrev med følgende bilag: 

 

 

 

Sekr. 

 

 

Første kontakt 

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret. 

 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Modtagelse / dokumentation 

 

 

 

Identifikation af patienten i henhold til Identifikation af somatiske patienter.  

 

 

Spl. / læge  

 

Diagnostiske undersøgelser 

 

 

 

 

Vurdering 

 

 

 

 

Behandling og pleje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forebyggelse 

 

Se lægefaglig PRI-dokAures Alatae 

 

Forundersøgelsen 

Opmåling af helix-mastoid-afstand. 

Beskriv ørernes konfiguration og vurdere om der er unilateral eller bilateral operations indikation. 

 

Den endelig beslutning om kirurgisk indgreb ligger hos operatøren. 

 

I de enkelte tilfælde hvor det ikke er operatøren der laver forundersøgelsen, skal patienten konfereres med operatøren inden operationsdagen. 

Det Dagkirurgiske patientforløb i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale  

 

Komplikationer  

Patienten og evt. forældre skal orienteres om risici 

 

Ordination: 

Beroligende til patienten i lokal anæstesi skal ordineres ved forundersøgelse på præoperativt OP-tilmeldingsseddel  

 

 

Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet   

 

Informeres om bristede forventninger og at sove med nathue for at forebygge re-strit. 

 

Læge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spl. 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 

Samtykke til operation 

Er patienten 15 år eller derover har barnet indflydelse og skal give informeret samtykke. 

Hvis patienten er <15 er det forældrene der skal give informeret samtykke til operation (Vær opmærk som på forældremyndighed).  

 

Hvis patienten er <15 år og patienten ikke ønsker operation, er det forældrenes beslutning i samråd med operatør.  

 

Det er vigtigt med en dialog med forældrene og patienten om hvad der skal ske og hvad patienten skal medvirke til også efter operationen i forbindelse med ændret udseende, postoperative smerter, korrektion af hovedforbinding, fjernelse af denne og evt. suturer. Nogle forældre kan godt se det hensigtsmæssige i at vente til patienten er blevet lidt ældre. 

 

Læge / patient/pårørende 

 

 

Patientinformation 

Der informeres om det dagkirurgiske forløb: Præoperativ sygepleje til patienter til operation i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale 

 

Der Udleveres og gennemgås: Operation af udstående ører (lokalbedøvelse) eller 

Operation af udstående ører i fuld bedøvelse  

 

Spl. 

Koordinering 

 

 

Ved indgreb i GA: Narkosetilsyn  

 

Klinisk foto umiddelbart efter forundersøgelsen.  

Koordinator og/eller spl. På stuen kontakter sekr. når patient er klar til at få taget klinisk foto. 

 

Operation  

Ø50 Indkaldelse til operation 

A1   Generelle bilag m. husk

Der sendes indkaldelsesbrev via E-boks eller forælder får det med fra koordinator ved forundersøgelsen incl. Husk, når du skal til operation eller Husk, når du skal til operation, OBS: Det kan du forvente på dagen  

 

  

 

Narkoselæge / spl. / koordinator i ØNH-amb / sekr. 

 

Behandling/undersøgelse 

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi. 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

 

Ansvarlig 

 

Modtagelse / dokumentation 

  

 

Operationen foregår i dagkirurgisk regi. Pt. møder ind i opvågningen og klargøres der jf. 

Præoperativ sygepleje til patienter til operation i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale 

 

Evt. præoperativ behandling ved LA: Dormicum 

 

Dette er ordineret på præoperativ OP-tilmeldingsseddel og i EPJ, hvis aktuelt 

 

 

 

Spl. 

Behandling, pleje og  

rehabilitering 

 

 

Operationsmetode  

Besluttes af operatøren afhængig af ørernes udformning. 

LA anæstesi: Lidokain/adrenalin 2 % 

 

Post operativ smertebehandling i form af Panodil og Ibumetin 

 

 

Læge / spl. 

Forebyggelse 

 

 

Forebyggelse af re-strit og infektion 

Der anlægges ved afslutning stritøreforbinding, som skal sidde i 10 dage 

 

 

 

OP-spl. 

Koordinering 

 

 

 

 

 

Patient overflyttes fra OP til opvågningen ved operation i GA og LA, udskrives herfra

 

Tid til fjernelse af stritøreforbindingen v. læge 

Sekretær booker amb. tid til fjernelse af stritøreforbindingen på ca. 10. dagen og 3 måneds kontrol m. klinisk foto, når OP-notat skrives. Som udgangspunkt forsøges det at undgå fjernelse af forbinding i weekend. 

 

 

OP-spl. / op-team / portør / opvågning / læge / sekr. 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 

 

Det er vigtigt at inddrage patienten i forløbet fra start til slut. Tryghed på OP-stuen er fundamental for et godt samarbejde med patienten.  

 

Den pårørende må være til stede, mens pt. skal bedøves, men skal derefter forlade OP-stuen. Dette gælder både ved OP i GA el. LA. 

 

Det kan være en fordel at sætte lidt musik på, hvis patient ønsker dette og derved slapper af under operation.  

 

 

OP-team / 

pt/pårørende 

 

                               

Udskrivelse/Afslutning 

                            Ydelser når patienten overgår til andet regi. 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

 

Forebyggelse 

 

For at forebygge re-strit skal der være øreforbinding på i 10 dage og efterfølgende skal patient sove med nathue – hårvask ikke muligt. 

 

 

Opv.Spl. 

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

Pt. og pårørende skal vejledes i observation af, om forbindingen skrider. De skal i så fald kontakte amb. eller afd. NHH mhp. at få forbinding lagt om.  

 

Opv.Spl. 

 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering 

 

 

Det sikres, der er booket tid til fjernelse af stritøres forbinding, ved læge, på 10. dagen.  

 

Opv.Spl.  

 

 

Koordinering / dokumentation 

 

 

Udskrives ved sygeplejerske

Udskrivelse af dagkirurgisk ØNH-patient 

 

Opv.Spl. 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering 

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi. 

 

Kerneydelse 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

 

Behandling, pleje og rehabilitering 

 

 

Det sker ofte at patienten kommer akut pga hovedforbindingen er skredet. Der anlæggelse forstærkning eller ny ydre stritøreforbinding uden at røre den inderste øreforbinding. Dette kan gøres ved sygeplejerske. Hvis indre øreforbinding er skredet, så kontaktes læge (helst den opererende kirurg)

Kontrol ca. 10 dage efter operation 

Stritøreforbinding fjernes og der foretages en klinisk kontrol af operationsområdet  

 

Kontrol 3 mdr. efter operation, gerne ved operatør 

Klinisk kvalitativ kontrol af resultatet inkl. klinisk foto. 

 

 

Læge / spl. / sekr.  

 

 

 

 

Forebyggelse 

 

 

Anvendelse af nathue i 2 uger efter fjernelse af forbindingen for at forebygge re-strit 

Undgå kontaktsport og boldspil i 6 uger. 

 

 

Patient 

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 

Patient og pårørende vurderer resultat af operation på stritøre og evaluere forløbet. 

 

Patient / pårørende 

 

Afslutning 

 

Afsluttes i ØNH-regi efter klinisk kontrol ca. 3 mdr. efter operation  

 

 

Læge 

 

Definition af begreber 

EPJ: Elektronisk patientjournal 

GA: Generel anæstesi 

LA: Lokal anæstesi 

OPV. ØNH-opvågningen

NHH: Neuro, hoved, halskirurgisk sengeafsnit, 7. sal 

Aures Alatae: Stritører, udstående ører, flyveører etc 

Re-strit: Øret stritter igen efter opheling 

 

Målgruppe – modtagelse 

Patienter der skal opereres for stritøre(r) 

 

Formål 

Ensrette behandlingsforløbet for patienter med Aures Alatae i ØNH-specialet