Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR LÆGERNE PÅ GERIATRISK SENGEAFSNIT

 

Stuegangsfunktion

Stuegangsfunktionen afvikles dagligt kl. 09.15 – kl. 12.15.

Undersøgelser, samtaler og epikriser hører med til stuegangsfunktionen og udføres af såvel yngre som senior læger.

Gennemgange: Elektive indlagte patienter gennemgås senest dagen efter indlæggelse af enten stuegangsgående eller vagthavende læge. Gennemgange udføres så vidt muligt af seniorlæge. Alle akut indlagte patienter skal gennemgås på middagskonference senest en dag efter overflytning.

Den stuegangsgående læge har sammen med sygeplejersken et fælles ansvar for, at alle patienter drøftes dagligt. Det betyder, at der som et minimum skal være lagt plan for

 • • Patientens indlæggelse

 • • Undersøgelser

 • • Behandling

 • • Ernæring

 • • Udskrivelse

 • • Evt. ambulant opfølgning

 • • Evt. overflytninger

 • • Involverende stuegang (se særskilt PRI dok.)

 

Specialevagt

Bærer kode 314 i tidsrummet kl. 08.00–18.00 mandag – fredag. Lørdag, søndag og helligdage fra kl. 09.00 til 15.00.

I weekenden og på helligdage varetager geriatriske læger stuegangsfunktionen på Geriatrisk Afdeling 8V.

Ved vagtskifte kl. 18.00 (15.00 på lørdage, søndage og helligdage) aflægges rapport til endokrinologisk bagvagt.

Alt planlagt arbejde skal så vidt muligt være afsluttet så sen-/weekendvagten kun varetager akut forefaldende arbejde. I weekenden foretages primært behovsstuegang.

Samtaler

På afdelingen arrangeres familiesamtaler og udskrivningskonferencer. Lægerne deltager sædvanligvis i familiesamtaler, men ikke udskrivningskonferencer. Samtalerne fordeles på de stuegangsgående læger med mindre andet er aftalt.

Tidspunkt for samtalerne arrangeres af sygeplejerskerne efter aftale med lægerne under hensynstagen til andet arbejde på afdelingen. Se endvidere PRI-dokument.

 

Journaler og journalnotater

Dikteres hurtigst muligt og gerne i løbende rækkefølge efter hver patient af hensyn til sekretærernes arbejde.

Der er ingen aftensekretær, hvorfor journaler og journalnotater efter kl. 14.00 og i weekender og på helligdage først vil blive skrevet næste dag.

I tilfælde af sene elektive indlæggelser dikteres journalen digitalt med henblik på skrivning næste morgen, og der udfærdiges på kladdepapir en kort midlertidig journal indeholdende relevante oplysninger, plan og ordinationer.

Ved overflytning af patient fra anden afdeling på Aalborg Universitetshospital dikteres et kort notat med relevante oplysninger om

 • • patientens diagnose, forløb og hidtidige behandling

 • • en aktuel objektiv undersøgelse

 • • en opdateret behandlingsplan med planlagte undersøgelser og plejeplan

 • • oplysninger om patientens samlede medicinering – husk at sætte medicinstatus

 

OPUS

Medicinordinationer oprettes i OPUS af lægen, som også kvitterer for eventuelle sygeplejeadministrerende ordinationer. Medicinordinationer skal desuden journaliseres.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oprettede ordinationer i Opus og i journalen, er det ordinationen i Opus, som er juridisk gældende. Den ordinerende læge, subsidiært vagthavende læge, skal snarest muligt orienteres om misforhold.

Håndtering af Fælles Medicinkort (FMK): se PRI dok.

Medicinafstemning, medicingennemgang, medicinstatus: se PRI dok.

 

Udskrivelser

Den udskrivende læge skal sikre sig, at patienten er orienteret om indlæggelsesforløbet – herunder diagnose, behandling og eventuelt efter-behandlingsplan. Den udskrivende læge skal så vidt mulig tilse patienten på udskrivningsdagen og skal gøre notat herom.

I udskrivningsnotatet skal der gøres notat om eventuel efter-/kontrolbehandling og efterkontrol. Desuden skal eventuel medicinordination og eventuel receptudstedelse journaliseres.

Udskrivende læge skal sikre sig at FMK bliver ajourført. Kopi af medicinliste udleveres til patienten og man skal sikre sig, at information i sygeplejebrevet er i overensstemmelse med epikrisen, der dikteres at udskrivende læge senest på. Se i øvrigt PRI-dok.

 

Kvalitetsmål

Alle patienter skal så vidt muligt tilses af en speciallæge inden udskrivelse.

 

Lægekonferencer

Morgenmøde kl. 08.00 – 08.15

Middags-lægekonferencer kl. 12.30-13.00 mandga, tirsdag, torsdag og fredag

Programmet for lægekonferencen er

 • • Drøftelse af problemer fra stuegangen

 • • Drøftelse af principielle behandlingsproblemer

 • • Fremlæggelse af patienter, der har været indlagt på afdelingen i mere end en måned

 • • Administrativ orientering

 • • Eventuelt

 

Røntgenkonference

Der afholdes røntgenkonference mandage og torsdage kl. 12 i konferencerummet på Gastroenterologisk Afd., 4. sal i Medicinerhuset . Alle afdelingens læger er forpligtiget til at deltage i denne konference, med mindre man er forhindret af akut og uopsætteligt patientarbejde.

Stuegangsgående læge er ansvarlig for efterfølgende at få noteret resultatt heraf i de relevante journaler og foretage eventuelle fornødne tiltag.

 

Tværfaglige konferencer

Se dokumenter i PRI.

 

Visitation

Se dokumenter i PRI.

 

Tilsyn

Anmodninger om elektive tilsyn visiteres af speciallæger.

 

Dødsattester

Der henvises til instruks samt Sundhedsstyrelsens vejledning om udfyldelse af dødsattester.

Det skal særligt bemærkes, at attesten foreligger elektronisk.

 • • Lægen, der konstaterer dødsfald, skal journalisere dette og noterer, om der er nedlagt sektionsforbud

 • • Lægen, der konstaterer sikre dødstegn og udfærdiger dødsattestens side 1, skal journalisere dette.

 • • Dødsattestens side 2 SKAL senest 14 dage efter dødsfaldet indsendes til Sundhedsstyrelsen, dog skal den indsendes samtidig med side 1, hvis samme læge udfylder side 2.

I tilfælde af obduktion fremsendes dødsattestens side 2 så snart resultatet af obduktionen foreligger.

 

Øvrige opgaver

Det forventes at alle læger på relevant niveau og omfang deltager i afdelingens undervisningsforpligtelser (forskningsprojekter, kvalitets- og udviklingsarbejde), relevante kurser.

I Geriatrisk afdeling er det ikke kun en ret, men tillige en pligt, at efteruddanne sig, også i arbejdstiden. Det konkrete omfang aftales med den ledende overlæge.