Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for visitering og booking

 

Formål

At sikre korrekt visitering og booking af patienter henvist til Klinisk Genetisk Afdeling.

 

Faggrupper for hvem instruks er relevant

Sekretærer, sygeplejersker og visiterende læger.

 

Før visitering

Sekretæren modtager henvisning i Clinical Suite.

Under ”patientrettighed” registreres altid ”Udredningsret=Afklaring af behandlingsbehov (VUD)”. Status ændres fra ”Modtaget” til ”Klar til visitering” og under ”Tildelt” vælges om det er til ”Almen genetik”, ”Onko genetik” eller ”Prænatal genetik”. Efterfølgende vælges frase: ”Kendt i LV/PASS” og sekretær slår patienten op i hhv. Langtved og PASS for at se om patienten er kendt enten i vores regi, andet regi eller slet ikke er kendt. Dette noteres under frasen.

Ved almene henvisninger rekvireres materiale med det samme.

 

Visitering

Lægen visiterer med den mest oplagte arbejdsdiagnose (fritekst) og ICD10 kode (se bilag) og ændrer herefter status fra ”Klar til visitering” til ”Visiteret” samt tildeler den til ”Sekretær”. Endvidere noteres i visitationsnotatet om der er behov for eksempelvis at rekvirere materiale eller andet.

 

Generelt

Der visiteres dagligt.

Visiterende læge tager stilling til om henvisningen er relevant i henhold til vores henvisningskriterier (https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/) og tekstens ordlyd. Ved tvivl konfereres der med relevant overlæge. Ved behov dikterer visitator brev til henviser.

Sagen kan visiteres til specifik læge/onkotrack/lægegruppe (fx skrives A-tid hos XX, A-tid hos H-læge eller A-tid hos YL).

Patienter, der indgår i en tidligere udredt familie, visiteres som hovedregel 1) til den læge eller 2) til den sygeplejerske, der tidligere har rådgivet/udredt familien.

Visitator holder sig ajour med Bookplan, således at der sikres en jævn fordeling af sager til henholdsvis udredning hos sygeplejerske og YL.

Ved tildeling af sag tager visitator højde for evt. fokusområde hos de enkelte uddannelseslæger, sværhedsgrad i forhold til anciennitet/ faglige niveau og ventetid hos pågældende læge/onkotrack.

Sagen noteres på afdelingens visiteringsskema (W:\1 NY TRÆ-STRUKTUR (indh er kopi og revid fra tidl. W drev)\Personale\læger\Speciallæger\Visitering)

(Fokuspunkter for den enkelte YL kan anføres i ”visiteringsskemaet” på opfordring fra YL’s vejleder.)

 

Særligt for prænatale sager: Sekretæren er ansvarlig for at sikre, at visiterende læge er bekendt med, at der er kommet en prænatal sag. Visitator visiterer samme dag til den læge, der har prænatal vagt den pågældende uge. (Instruks for håndtering af akutte prænatale patienter).

 

Efter visitering

Sekretæren færdiggør henvisningen og indkalder efter nedenstående samt ændre status til ”Færdigbehandlet”.

 

Tildeling af tider

A-tid: Alle almensager.

O-tid: Alle onkosager. Se mulige underkatagorier nedenfor.

O-tid AKUT:

Følgende pt. skal henvises til onko AKUT i onkotrack:

  • • Pt.’er med c.ovarii, c. tubae eller c. peritoneii.

  • • Pt’er med c. mamma, hvor udredning skønnes at få betydning for behandlingsvalg

  • • Hvis det på anden måde fremgår af henvisning, at der kan være behandlingsmæssig konsekvens.

Andre patienter, som visitator skønner, er akutte, drøftes forinden med onkogenetisk ansvarlig overlæge. Overblik over ledige akut-tider/svar-tider ses i Bookplan.

O-tid NY: Nyudredninger, der ikke haster.

Sjældne cancersyndromer kører i onkotrack (ex BHD, BAP1, polyposer, Gorlin mv.)

O-tid kendt: Patienter fra familier, der allerede er udredt.

 

Standardarbejdsdiagnoser for hyppigste onkohenvisninger

CRC hered, obs pro (CRC ny-udredning)

HBC, obs. pro. (HBC nyudredning, kun oplyst mammacancer)

HBOC, obs pro. (HBC nyudredning, + oplyst underlivskræft)

HOC (ovarie nyudredning)

C. hered. (blandet cancer, nyudredning)

 

Booking efter visitering

  • • A-tid samt alle O-tid hos YL(O-Tid NY eller KENDT/SVAR): Bookes af sekretær og sagenlægges først til lægerne ved fremfinding af sager til den pågældende ambulatoriedag.

 

Særligt for onkotrack:

  • • O-tid AKUT: Tid bookes af sekretær og sagen lægges herefter til sygeplejersker.

Der bookes tid indenfor max 21 dage.

Er tiderne ikke booket 14 dage før, så kan den bruges til akut svarsamtale efter positiv svar på prædiktiv gentest eller pt. fra kendt familie.

 

  • • O-tid NY: Tid bookes af sekretær og sagen lægges herefter til sygeplejersker.

 

  • • O-tid kendt: Patient fra kendt familie bookes ved sekretær. Sagen lægges herefter til sygeplejerske.

 

Svartider

Onkotrackpatienters svartider findes af sygeplejerske og bookes af sekretær. Øvrige svartider bookes ved sekretær.

Overblik over onkotracktider i Bookplan

 

Tid

Type

08.00-08.40

kendt/svar*

08.40-09.20

AKUT

09.20-10.00

kendt/svar

10.00-10.40

NY

10.40-11.20

AKUT

11.20-12.00

NY

12.00-13.00

Frokost/middagskonf.

13.00-13.40

kendt/svar

13.40-14.20

AKUT

14.20-15.00

Kendt/svar**

*Bruges som hovedregel ikke ved pt.’er med lang transporttid. .

** Bruges primært til svar/familier hvor der ikke skal tages blodprøve.

 

Forkortelser, der kan benyttes ved visitationen

GS: Genetisk sygeplejerske.

YL: Yngre læge

I-læge: Hvilken som helst læge i introduktionsstilling

H-læge: Hvilken som helst læge i hoveduddannelsesstilling

Herudover benyttes den enkelte medarbejders initialer.