Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

INTERNE PROCEDURER / INSTRUKSER I RETSPSYKIATRIEN


(Dette dokument er tillæg til Klinik Syd og den øvrige organisations øvrige dokumenter)

Faglig ansvarlig ledende overlæge Tina Gram Larsen.

Faglig ansvarlig for de personalerelaterede dokumenter og instrukser for S9 og S10, dog Mari-Ann Jürs og Karin Risdal).

Faglig ansvarlig for de patientrelaterede dokumenter og instrukser fælles for S9 og S10, ledende overlæge Tina Gram Larsen.

 

 

Beskrivelse

Dette dokument er tillæg til Klinik Syd og den øvrige organisations øvrige dokumenter.

Dokumentet viser en samlet oversigt over de interne både personale- og patientrelaterede procedurer og instrukser, der findes for Retspsykiatrien.

 

DOKUMENTOVERSIGT – personalerelateret
 

A.

Ambulatoriet

 

 

Aflåsning af døre og vinduer på kontorgangene i retspsykiatrien

 

 

Observation af mentalobservander i forbindelse med pauser og andet på kontorgangene i Retspsykiatrien

 

 

ID-Kort for nyansatte i Retspsykiatrien

 

 

 Bilag 1, Formular til ID-kort til medarbejdere I Psykiatrien

 

 

 

B.

Fælles sengeafsnit S9 og S10

 

 

Bagvagtsfunktion som ansvarshavende sygeplejerske i Retspsykiatrisk Afsnit S9 og S10

 

 

ID-Kort for nyansatte i Retspsykiatrien - senge

 

 

 Bilag 1, Formular til ID-kort til medarbejdere I Psykiatrien

 

 

Patientens egen medicin – opbevaring og håndtering – Retspsykiatrisk Sengeafsnit S9 og S10

 

 

Videregivelse af kontakt til bagvagt fra boformer vedrørende vurdering af behov for akut indlæggelse i henhold til dom udenfor dagtid på hverdage

 

 

 Bilag 2, Afkrydsningsskema

 

 

Økonomiske rammer vedrørende højtider i Retspsykiatrisk Sengeafsnit S9 og S10

 

 

 

C.

Sengeafsnit S9

 

 

 

 

 

 

D.

Sengeafsnit S10

 

 

Rygning på Afsnit S10

 

 

DOKUMENTOVERSIGT – patientrelateret
 

E.

Generelt / flere faggrupper

 

 

Der henvises til dokumentet: Patienter med dom til behandling eller med dom til anbringelse

 

 

Skriftlig information til patienter ved modtagelse i Retspsykiatriens Ambulatorium

 

 

Årsstatus for ambulante patienter i Retspsykiatrien

 

 

 Bilag 3, Forside Årsstatus

 

 

 

F.

Læger

 

 

Epikrise ved ambulante mentalundersøgelser i Retspsykiatrien

 

 

 

G.

Psykologer

 

 

Patientsamtaler med psykologer i Retspsykiatrien

 

 

 

H.

Sygeplejersker

 

 

 

 

 

 

I.

Sekretærer

 

 

Registrering af mentalobservander i PAS

 

 

 

J.

Socialrådgivere

 

 

 

 

 

 

K.

Fælles sengeafsnit S9 og S10

 

 

Manual til psykoedukation, indlagte patienter med dom til behandling eller anbringelse

 

 

Skriftlig information til patienter ved modtagelse i Retspsykiatriens sengeafsnit

 

 

 

L.

Sengeafsnit S9

 

 

 

 

 

 

M

Sengeafsnit S10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RETUR TOP]

 

Aflåsning af døre og vinduer på kontorgangene i retspsykiatrien

(Ajourført maj 2016)

Formål

At minimere risiko for flugt, når frihedsberøvede patienter eller mentalobservander opholder sig på kontorgangene.

Beskrivelse

Til sikring af ovennævnte formål gælder følgende:
 

  1. 1. Alle rum er aflåste, når de forlades – bortset fra toiletterne - det vil sige kopirum, konferencerum, køkken osv.
     

  2. 2. Alle vinduer aflåses, når der ikke er nogen, der opholder sig på kontoret, og er aldrig låst op, når frihedsberøvede patienter eller mentalobservander opholder sig på et givent kontor.
     

  3. 3. Gangens yderdøre aflåses af den ansvarlige sekretær (eller dennes uddelegerede), inden den frihedsberøvede patient eller observand møder på gangen, og låses først op igen, når patienten/mentalobservanden har forladt gangen igen, og man i øvrigt har sikret sig, at der ikke opholder sig andre, for hvilke dørene skal være låste.

 

 

[RETUR TOP]

 

 

Observation af mentalobservander i forbindelse med pauser og andet på kontorgangene i Retspsykiatrien

(Ajourført maj 2016)


Formål

At sikre relevant observation af frihedsberøvede patienter og mentalobservander på kontorgangene i retspsykiatrien.
 

Beskrivelse

Observanden orienteres ved ankomst til kontorgang om, at vedkommende skal opholde sig i ventenichen.

I forbindelse med pauser mellem samtaler observeres frihedsberøvede patienter og mentalobservander af den ansvarlige sekretær eller dennes uddelegerede fra nærmeste kontor.

Ved særlig mistanke om flugtfarlighed eller anden farlighed anmodes politiet om at forblive på kontorgangene, mens mentalobservanderne opholder sig der.

 

[RETUR TOP]

 

 

ID-Kort for nyansatte i Retspsykiatrien

(Ajourført maj 2016)


Formål

Sikre at alle medarbejdere kan identificeres som ansatte i Psykiatrien.

 

Definition af begreber

ID-kort: Billedidentifikation af ansat medarbejder med navn og stillingsbetegnelse.

 

Beskrivelse

Medarbejder får taget foto i forhallen, ved indgang til Psykiatriledelsen.

Den person, som er ansvarlig for introduktionen af ny medarbejder sørger for, at der bliver taget foto, husk herunder at medbringe brugerkode.

Fotoet godkendes umiddelbart efter, det er taget på skærmen i fotoboksen, og meddeles sekretær Tenna Winter (S9) og Dorte Nielsen (S10).

Sekretær udfylder bestillingsformular (bilag 1) og sender til Bente Ansbjerg i Informationen.

ID-kort bliver sendt til den sekretær, som har bestilt kortet.

ID-kortet sendes til medarbejderen.

 

Hvis kortet mistes
Der gives straks besked til sekretær herom.

 

Ved fratrædelse
ID-kort returneres til Teknisk Afdeling.

[RETUR TOP]

 

 

Bagvagtsfunktion som ansvarshavende sygeplejerske i Retspsykiatrisk Afsnit S9 og S10

(Ajourført maj 2016)

 

Formål:

Retningslinjen er en præcisering af aftalen mellem afsnit S9 og S10 om, at afsnittene dækker hinanden på skift hver anden uge med ansvarshavende sygeplejerske i nattevagt.

Retningslinjen er desuden en præcisering af de tilfælde, hvor et afsnit ikke selv kan dække sygeplejerskevagten, og der evt. skal laves aftaler om sygeplejedækning fra det andet afsnit.

Retningslinjen skal være med til at sikre en kvalificeret stillingtagen til beslutning om, hvorvidt det er forsvarligt med bagvagt fra et andet afsnit samt skabe klarhed omkring opgaver og forventninger.

 

Beskrivelse:

Aftale om sygeplejerskebagvagt
 

1.

I de situationer, hvor det andet afsnit ikke selv kan dække sygeplejerskevagten fx ved sygdom, vakante stillinger eller sygeplejerskemangel, kan der laves aftaler om sygeplejerskedækning fra det andet afsnit. Dette skal aftales mellem de to afsnitsledende sygeplejersker, souschefer eller ansvarshavende sygeplejersker.

2.

Den afsnitsledende sygeplejerske, souschefen eller den ansvarshavende sygeplejerske vurderer, om det er forsvarligt at benytte sygeplejerskebagvagt i afsnittet.

3.

Den afsnitsledende sygeplejerske, souschef eller ansvarshavende på adspurgte afsnit vurderer, hvorvidt opgaven som bagvagtsfunktion for det andet afsnit kan påtages. Den sygeplejerske, der påtænkes som bagvagt, skal have kompetencer svarende til funktionsbeskrivelsen for ansvarshavende sygeplejerske i psykiatrien.

4.

Er der specielle opgaver i afsnittet for sygeplejebagvagten, skal det adspurgte afsnit orienteres, inden vagten starter. De sygeplejefaglige opgavers omfang og indhold skal indgå i vurderingen af, hvorvidt man kan påtage sig bagvagtsfunktionen, fx opstart af ny medicin og de deraf følgende observationskrav.

 

Opgaver for sygeplejerskebagvagt

 

1.

Ved tilkald af vagtlæge orienteres sygeplejerskebagvagten inden – ved akutte situationer, så hurtig som muligt.

2.

Akutte medicinordinationer kan kun modtages af den ansvarshavende sygeplejerskebagvagt, og denne er ansvarlig for den akutte medicingivning samt observationerne i forbindelse hermed.

3.

Bagvagten kontakter det pågældende afsnit minimum 2 gange i en vagt, begge gange ved personlig fremmøde, og derudover efter behov. Første kontakt foregår i vagtens start og anden gang i slutningen af vagten.  

4.

Det forventes - i de tilfælde det kan lade sig gøre - at ansvarshavende sygeplejerske ved alarmtilkald til modsatte afsnit er det personale fra stamafsnittet, som løber til alarmsituationen.

Eksempler på, hvornår bagvagten kontaktes (ikke udtømmende)
 

-

Hvis patient er udeblevet fra udgang, rømmet eller undveget.

-

Ved mærkbare ændringer i patients såvel psykiske som fysiske tilstand.

-

Ved udadreagerende adfærd.

-

Ved akutte situationer hvor bagvagt ikke kontaktes umiddelbart, skal bagvagt kontaktes straks derefter.

-

Ved hjertestop.

-

Ved mors.

-

Ved personalets utryghed og tvivlsspørgsmål.

-

Ved sygdom hos personalet i den pågældende vagt.

-

Øvrige situationer, som vurderes af plejepersonalet.

 

Sygeplejerske-bagvagten kontaktes telefonisk på sit stamafsnit.

 

Referencer

Funktionsbeskrivelser, jf. sygeplejersker, jf. bilag 1 ansvarshavende sygeplejerske

Funktionsbeskrivelser i Psykiatrien

 

[RETUR TOP]

 

ID-Kort for nyansatte i Retspsykiatrien - senge

(Ajourført maj 2016)


Formål

Sikre at alle medarbejdere kan identificeres som ansatte i Psykiatrien.

 

Definition af begreber

ID-kort: Billedidentifikation af ansat medarbejder med navn og stillingsbetegnelse.

 

Beskrivelse

Medarbejder får taget foto i forhallen, ved indgang til Psykiatriledelsen.

Den person, som er ansvarlig for introduktionen af ny medarbejder sørger for, at der bliver taget foto, husk herunder at medbringe brugerkode.

Fotoet godkendes umiddelbart efter, det er taget på skærmen i fotoboksen, og meddeles sekretær Tenna Winter (S9) og Dorte Nielsen (S10).

Sekretær udfylder bestillingsformular (bilag 1) og sender til Bente Ansbjerg i Informationen.

ID-kort bliver sendt til den sekretær, som har bestilt kortet.

ID-kortet sendes til medarbejderen.

 

Hvis kortet mistes
Der gives straks besked til sekretær herom.

 

Ved fratrædelse
ID-kort returneres til Teknisk Afdeling.

[RETUR TOP]

 

Patientens egen medicin – opbevaring og håndtering – Retspsykiatrisk Sengeafsnit S9 og S10

(Ajourført maj 2016)

 

Nedenstående er et supplement til gældende retningslinje vedrørende patientens egen medicin, herunder opbevaring og håndtering (se under ”Referencer”).

 

Problemstilling:

I Retspsykiatrisk Sengeafsnit S9 og S10 anvendes patientens egen medicin ikke under indlæggelsen - dette af sikkerhedsmæssige årsager.

I Retspsykiatrisk Sengeafsnit S9 opbevares patientens egen medicin i et aflåst skab i medicinrummet. Medicinen vil her være at finde i en medicinpose med identifikation i form af en label.

I Retspsykiatrisk Sengeafsnit S10 opbevares patientens egen medicin i en aflåst skuffe i medicinrummet. Medicinen vil her være at finde i en medicinpose med identifikation i form af en label.

Ved udskrivelsen udleveres patientens medicin af den medicinansvarlige.

 

Formålet:

Formålet er at sikre, at opbevaring og håndtering af patientens egen medicin foregår i forhold til en høj grad af sikkerhed, kvalitet og dokumentation.

Endvidere at det er en sikring af, at patientens egen medbragte medicin ikke indeholder andre kemiske stoffer.

 

Referencer

Patientens egen medicin - opbevaring og håndtering

 

[RETUR TOP]

 

Økonomiske rammer vedrørende højtider i Retspsykiatrisk Sengeafsnit S9 og S10

(Ajourført maj 2016)


Formål

En overordnet ensartet økonomisk ramme for køb af gaver til indlagte patienter samt fejring af højtider for indlagte patienter.

Fødselsdagsgave

Maks. kr. 150,- pr. gave

Julegave

Maks. kr. 150,- pr. gave

Nytår

Kr. 100,- til mad pr. indlagt patient + i alt kr. 500,- til pynt, fyrværkeri etc.

Jul

Kr. 100,- pr. indlagt patient til slik og julepynt

Påske

Kr. 50,- pr. indlagt patient

 

 

[RETUR TOP]

 

Videregivelse af kontakt til bagvagt fra boformer vedrørende vurdering af behov for akut indlæggelse i henhold til dom udenfor dagtid på hverdage

(ajourført november 2016)

Målgruppe – modtagelse

Ansvarshavende sygeplejersker på S9 / S10

Formål

Formålet med instruksen er at beskrive klart for ansvarshavende sygeplejerske på S9 / S10, hvordan relevante kontakter og beslutninger videregives.

Definition af begreber

 

Akut indlæggelse i henhold til dommen:

 

Det er væsentligt at præcisere, at der alene er tale om stillingtagen til akut indlæggelse i henhold til dom, da andre problemstillinger må henvises til behandlingsansvarlig overlæge i dagtid.

Kontakten gælder alene patienter med dom til behandling, som behandles i Retspsykiatrisk Ambulatorium

 

Beskrivelse

Ved evt. kontakt fra boform til ansvarshavende sygeplejerske skal denne:
 

1.

Kontrollere, at patienten hører til i Retspsykiatrisk Ambulatorium (og derfor har behandlingsdom).

 

2.

Afklare, om kontakten drejer sig om stillingtagen til akut indlæggelse i henhold til dommen med en af nedenstående begrundelser - jf. bilag 2, afkrydsningsskema.

 

(Hvis ikke dette er tilfældet, henvises personalet fra boformen til dagtidskontakt med behandlingsansvarlig overlæge – eller som andre patienter uden psykiatrisk særforanstaltning, men med kontakt til ambulatorierne, til psykiatrisk skadestue eller almindeligt vagtlægesystem)

 

 

 

Begrundelse for vurdering af evt. akut indlæggelse i henhold til dom:

 

a.

akut væsentlig forværring af psykisk tilstand, herunder selvmordsfare, som kræver indlæggelse

 

b.

akut risiko for udadreagerende adfærd

 

c.

indtagelse af misbrugsstoffer, som giver anledning til a eller b

 

 

 

3.

Få oplysninger om kontaktpersoner og telefonnummer af hensyn til tilbagemelding

 

4.

Hvis ja til 1 og 2 skal ansvarshavende sygeplejerske give ovennævnte oplysninger til bagvagten og – afhængig af beslutning fra bagvagt – give tilbagemelding til boformen

Referencer

Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter idømt behandlingsdom

[RETUR TOP]

 

Skema og kort over kommuneinddeling

 

Klinik Psykiatri Syd

Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, og Vesthimmerland
 

Klinik Psykiatri Nord

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Morsø, Læsø og Thisted.

Nordjyske kommuner

Thisted Kommune

Morsø Kommune

Aalborg Kommune 

Frederikshavn Kommune 

 

7700 Thisted 
7730 Hanstholm 
7741 Frøstrup 
7742 Vesløs 
7752 Snedsted 
7755 Bedsted Thy 
7760 Hurup Thy 
7770 Vestervig 

 

7900 Nykøbing M 
7950 Erslev 
7960 Karby 
7970 Redsted M 
7980 Vils 
7990 Øster Assels 

 

9000 Aalborg
9100 Aalborg (postboks)
9200 Aalborg SV 
9210 Aalborg SØ 
9220 Aalborg Øst 
9230 Svenstrup J 
9240 Nibe 
9260 Gistrup 
9270 Klarup 
9280 Storvorde 
9293 Kongerslev 
9310 Vodskov 
9362 Gandrup 
9370 Hals 
9380 Vestbjerg 
9381 Sulsted 
9382 Tylstrup 
9400 Nørresundby 
9430 Vadum

 

 

9300 Sæby
9352 Dybvad 
9750 Østervrå
9900 Frederikshavn
9970 Strandby 
9981 Jerup 
9982 Ålbæk 
9990 Skagen 

 

Brønderslev Kommune 

Vesthimmerlands Kommune 

Jammerbugt Kommune

Rebild kommune 

 

9320 Hjallerup 
9330 Dronninglund 
9340 Asaa
9700 Brønderslev 
9740 Jerslev J

 

9600 Aars
9620 Aalestrup 
9631 Gedsted 
9640 Farsø 
9670 Løgstør 
9681 Ranum 

 

 

9440 Aabybro 
9460 Brovst
9490 Pandrup 
9492 Blokhus 
9493 Saltum
9690 Fjerritslev

 

9520 Skørping 
9530 Støvring 
9541 Suldrup
9574 Bælum 
9575 Terndrup 
9610 Nørager

 

Hjørring Kommune 

Mariagerfjord Kommune

Læsø Kommune

 

 

9480 Løkken
9760 Vrå 
9800 Hjørring 
9830 Tårs 
9850 Hirtshals 
9870 Sindal 
9881 Bindslev 

 

 

9500 Hobro 
9510 Arden 
9550 Mariager 
9560 Hadsund

 

9940 Læsø 

 

 

[RETUR TOP]

 

Rygning på Afsnit S10

(ajourført maj 2016)
 

Formål:

At præcisere reglerne for rygning i Afsnit S10, hvor der er indendørs rygeforbud.
 

Beskrivelse:
Ved rygning indendørs bliver al tobak og lignende inddraget og lagt i piccolineskab. Herfra kan det udleveres, når der skal ryges udendørs.
 
  • • Første gang der ryges inde, inddrages al tobak eller lign. i en uge, og tobakken bliver herefter udleveret.

  • • Anden gang der ryges inde, inddrages al tobak eller lign. i to uger, og tobakken bliver herefter udleveret.

  • • Tredje gang der ryges inde, inddrages al tobak eller lign. og udleveres IKKE igen.

 

Rygning foregår udendørs, og døren til afsnittet skal være lukket.

 

 

[RETUR TOP]

 

 

 

Skriftlig information til patienter ved modtagelse i Retspsykiatriens Ambulatorium

(Ajourført maj 2016)


Som tillæg til psykiatriens instruks ”Skriftlig information til patienter og pårørende ved modtagelse i Psykiatriens sengeafsnit og ambulante enheder” skal standardindholdet for velkomst-mappe i Retspsykiatrien hermed nærmere præciseres:

Ved modtagelse af nye patienter i Ambulatorium for Retspsykiatri vil standardindhold i velkomstmappe være:

 

 

 

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling (pjece)

 

Psyk-Info – din indgang til information om psykiatrien (pjece)

 

Frihedsberøvelse og tvang i retspsykiatrien

 

Kontaktpersonkort

Information om ”Kørsel til og fra sygehuset”

Information om ”Dine helbredsoplysninger”

 

Referencer

Skriftlig information til patienter og pårørende ved modtagelse i Psykiatriens sengeafsnit og ambulante enheder

 

[RETUR TOP]

 

Årsstatus for ambulante patienter i Retspsykiatrien

(Ajourført maj 2016)


Baggrund

Der er et ønske om, samtidigt med fokus på den psykiatriske sygdom, at sikre screening og behandling af somatisk sygdom samt KRAM-screening og udvalgte andre faktorer.

Målgruppe

Retspsykiatriske patienter i Retspsykiatrien tilknyttet ambulatoriet.

Beskrivelse

Årsstatus finder sted i maj/juni måned hvert år og gennemføres i Retspsykiatrisk Ambulatorium.

Ambulantsygeplejersken og den behandlingsansvarlige overlæge koordinerer tid, således at ambulantsygeplejerskens samtale som udgangspunkt har fundet sted inden behandlingsansvarlig overlæge skal have samtale med patienten.

Varighed: ca. 1 time.

Ambulantsygeplejersken og den behandlingsansvarlige overlæge varetager de opgaver, som fremgår af bilag 3.

Dokumenter, som fx livskvalitet interview/ WHOQOL Bref., arkiverer sekretæren i bilagsmappen

[RETUR TOP]

 

Epikrise ved ambulante mentalundersøgelser i Retspsykiatrien

(Ajourført maj 2016)


Formål

At beskrive indholdet i epikriser for ambulante mentalundersøgte patienter i Retspsykiatrien.
 

Definition af begreber

Epikrise anvendes synonymt med udskrivningsbrev / udskrivningskort
 

Beskrivelse

Epikrise sendes til egen læge og evt. samarbejdspartnere med patientens samtykke.

Indholdet er som udgangspunkt udvalgte sundhedsfaglige elementer fra mentalundersøgelsens konklusion (det vil sige eksklusiv de retslige oplysninger), men kan suppleres med klinisk vurdering eller andet, hvis dette af epikrise-ansvarlig læge findes relevant.

Som indledning skrives blot, at patienten har været ambulant mentalundersøgt i Retspsykiatrien fra dato til dato, og udfærdigende læge udvælger de relevante dele af konklusionen og supplerer, hvis andre oplysninger er relevante.

Fremsendes af epikrise foregår som beskrevet i Retningslinjer for udarbejdelse og indhold af den gode epikrise

[RETUR TOP]

 

 

 

Patientsamtaler med psykologer i Retspsykiatrien

(Ajourført maj 2016)

Formål

Formålet med instruksen er at give en rammebeskrivelse for patientsamtaler med psykologer i retspsykiatrien.

 

Definition af begreber

Patientsamtale med psykolog i retspsykiatrien defineres som en aftalt tidsbegrænset samtale mellem en psykolog og en patient, der er indlagt i retspsykiatrien eller har en ambulant tilknytning hertil. Begge disse tilknytninger kræver en dom med vilkår om psykiatrisk behandling. En patientsamtale vil typisk have en varighed af 45-60 minutter.

 

Beskrivelse

Patientsamtaler vil blive iværksat efter individuelle vurderinger af overlægen med det behandlingsmæssige ansvar i samråd med psykologen. Patienten vil blive inddraget i disse drøftelser, således at en opstart af patientsamtale vil være aftalt mellem patient, overlæge og psykolog. Patientsamtaler vil indgå som en del af behandlingsplanen.

Patientsamtale med psykolog i retspsykiatrien kan antage tre former:

Forsamtale:

I den psykologiske forsamtale undersøges patientens problemstillinger. Formålet er at blive mere vidende om patientens problemstillinger og få afklaret behandlingsegnethed. Udredende samtaler vil altid gå forud for behandlende samtaler. Den psykologiske forsamtale vil typisk have et omfang af 1-5 samtaler.

Behandling:

I psykologisk behandling vil de identificerede problemstillinger blive behandlet via individuelt tilrettelagte metoder. Forsamtale vil altid gå forud for behandlende samtaler. Typisk vil et behandlende samtaleforløb planlægges med én samtale om ugen i et afgrænset tidsforløb.

Vurdering:

Der kan laves en psykologisk vurdering af en indlagt eller ambulant tilknyttet patient, såfremt det skønnes relevant at få et psykologfagligt input til den allerede iværksatte behandling. Den psykologiske vurdering vil typisk have et omfang af 1-2 samtaler.

 

[RETUR TOP]

 

Registrering af mentalobservander i PAS

(Ajourført maj 2016)

Formål

At sikre ens metode ved indskrivning af mentalobservander i PAS

 

Ambulant mentalobservation – der oprettes ét forløb

A-diagnose

Z04.60

Henvisende instans

Anklagemyndighed eller Statsadvokat.

Procedureregistrering

Der registreres samtaler samt ”brev-kontakt” ved erklæringsafgivelse.

Udskrivelse

Det ambulante mentalobservationsforløb afsluttes ved erklæringsafgivelse.

Epikrise

Der sendes epikrise – indholdet er som udgangspunkt udvalgte sundhedsfaglige elementer fra mentalundersøgelsens konklusion.

 

 

Ambulant mentalobservation under indlæggelse - der oprettes to forløb

1. indlæggelses-/behandlingsforløb

A-diagnose

Hvis kendt i psykiatrien: Den psykiatriske diagnose.

Hvis ikke kendt i psykiatrien: Obs. for psykiatrisk sygdom.

Henvisende instans

Hvis surrogat så anklagemyndighed ellers ”andre”.

2. ambulant mentalobservationsforløb

A-diagnose

Z04.60

Henvisende instans

Anklagemyndighed eller Statsadvokat.

 

Procedureregistrering og journalnotater

Der registreres samtaler samt ”brev-kontakt” ved erklæringsafgivelse under det ambulante mentalobservationsforløb.

Journalnotater, der vedrører observationsforløbet, skrives under det ambulante mentalobservationsforløb.

Journalnotater, der vedrører behandlingsforløbet, skrives under indlæggelses-/behandlingsforløbet.

Udskrivelse

Indlæggelses-/behandlingsforløbet afsluttes ved udskrivning – også selv om mentalobservationserklæring ikke er afgivet.

Det ambulante mentalobservationsforløb afsluttes ved erklæringsafgivelse.

Epikrise

Der sendes epikrise for indlæggelses-/behandlingsforløbet.

Der sendes epikrise for det ambulante mentalobservationsforløb - indholdet er som udgangspunkt udvalgte sundhedsfaglige elementer fra mentalundersøgelsens konklusion

 

 

Mentalobservation under indlæggelse – der oprettes ét forløb

Når der er afsagt kendelse om mentalobservation under indlæggelse.

A-diagnose

Z04.60

Henvisende instans

Anklagemyndighed eller Statsadvokat.

Procedureregistrering og journalnotater

Der skal i indlæggelsesforløbet ikke ske procedureregistrering for samtaler.

Alle journalnotater skrives under indlæggelsesforløbet.

Udskrivelse

Indlæggelsesforløbet afsluttes, når observanden udskrives – uanset om mentalobservationserklæringen er afgivet/ikke afgivet.

Når mentalobservationserklæring afgives før udskrivelse: Der laves journalnotat herom, og ”brev-kontakt” med dato for erklæringsafgivelse registreres.

Når mentalobservationserklæring ikke er afgivet ved udskrivelse: Der laves et journalnotat herom.
Når mentalobservationserklæring afgives: Der laves et journalnotat herom, og ”brev-kontakt” med dato for udskrivelse registreres. Egentlig afgivelsesdato skrives i bemærkningsfeltet under procedureregistreringen.

Epikrise

Hvis erklæring afgives før udskrivelse: Ingen epikrise sendes. Ved udskrivelse sendes epikrise for behandlingsforløbet.

Hvis der udskrives før afgivelse af erklæring: Der sendes epikrise for behandlingsforløbet. Når erklæring afgives, sendes efterfølgende en epikrise (i forlængelse af først sendte epikrise), hvor indholdet som udgangspunkt er udvalgte sundhedsfaglige elementer fra mentalundersøgelsens konklusion.

 

[RETUR TOP]

 

 

Manual til psykoedukation, indlagte patienter med dom til behandling eller anbringelse

(Ajourført maj 2016)

Jf. det overordnede dokument: Manual til psykoedukation, indlagte patienter med dom til behandling eller anbringelse

 

[RETUR TOP]

 

 

Patientsamtaler med psykologer i Retspsykiatrien

(Ajourført maj 2016)

Formål

Formålet med instruksen er at give en rammebeskrivelse for patientsamtaler med psykologer i retspsykiatrien.

 

Definition af begreber

Patientsamtale med psykolog i retspsykiatrien defineres som en aftalt tidsbegrænset samtale mellem en psykolog og en patient, der er indlagt i retspsykiatrien eller har en ambulant tilknytning hertil. Begge disse tilknytninger kræver en dom med vilkår om psykiatrisk behandling. En patientsamtale vil typisk have en varighed af 45-60 minutter.

 

Beskrivelse

Patientsamtaler vil blive iværksat efter individuelle vurderinger af overlægen med det behandlingsmæssige ansvar i samråd med psykologen. Patienten vil blive inddraget i disse drøftelser, således at en opstart af patientsamtale vil være aftalt mellem patient, overlæge og psykolog. Patientsamtaler vil indgå som en del af behandlingsplanen.

Patientsamtale med psykolog i retspsykiatrien kan antage tre former:

Forsamtale:

I den psykologiske forsamtale undersøges patientens problemstillinger. Formålet er at blive mere vidende om patientens problemstillinger og få afklaret behandlingsegnethed. Udredende samtaler vil altid gå forud for behandlende samtaler. Den psykologiske forsamtale vil typisk have et omfang af 1-5 samtaler.

Behandling:

I psykologisk behandling vil de identificerede problemstillinger blive behandlet via individuelt tilrettelagte metoder. Forsamtale vil altid gå forud for behandlende samtaler. Typisk vil et behandlende samtaleforløb planlægges med én samtale om ugen i et afgrænset tidsforløb.

Vurdering:

Der kan laves en psykologisk vurdering af en indlagt eller ambulant tilknyttet patient, såfremt det skønnes relevant at få et psykologfagligt input til den allerede iværksatte behandling. Den psykologiske vurdering vil typisk have et omfang af 1-2 samtaler.

 

[RETUR TOP]

 

 

Skriftlig information til patienter ved modtagelse i Retspsykiatriens sengeafsnit

(Ajourført maj 2016)

Som tillæg til psykiatriens instruks ”Skriftlig information til patienter og pårørende ved modtagelse i Psykiatriens sengeafsnit og ambulante enheder” skal standardindholdet for velkomst-mappe i Retspsykiatriens sengeafsnit hermed nærmere præciseres:

Ved modtagelse af patienter i Sengeafsnit S9 og S10 vil standardindhold i velkomstmappe være:

 

 

Velkomstbrev fra Psykiatriledelsen

 

Information til patienter, der indlægges på en psykiatrisk afdeling (pjece)

 

Psyk-Info – din indgang til information om psykiatrien (pjece)

 

Frihedsberøvelse og tvang i retspsykiatrien

 

Husorden

 

Kontaktpersonkort

Information om ”Dine helbredsoplysninger”

 

Referencer

Skriftlig information til patienter og pårørende ved modtagelse i Psykiatriens sengeafsnit og ambulante enheder

[RETUR TOP]