Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS og Mobilt Akut Team, Thisted

 

Der henvises til den regionale instruks, der beskriver TOKS og beslutningsalgoritme:
Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS

 

Beskrivelse

 

MAT - kaldet

MAT-sygeplejersken kan kaldes døgnets 24 timer på tlf. 50608. Vagthavende læge skal kaldes samtidig på vanlig vis. Er MAT-sygeplejersken forhindret i at forlade Intensiv, sender hun MAT-kaldet videre til anæstesisygeplejerske.

I tilfælde af hjertestop/ respirationsstop kaldes hjertestopholdet på vanlig vis på tlf. 50112.

Mens du venter på MAT-sygeplejersken og vagthavende læge skal du

 • • blive hos patienten

 • • give ilt

 • • måle værdier

 • • checke IV adgang

 

Det vil sige optimere patienten efter ABCDE

Ved hvert MAT-kald dokumenter MAT-sygeplejersken og lægen tilsynet, vurderinger, anbefalinger og afledte patientcentrerede indsatser i CCS.

 

MAT-teamet vurderer sammen patientens tilstand og behov, herunder vurdering af om patienten skal overflyttes til Intensiv. De initierer basal akut behandling og pleje, for at stabilisere patienten og efter behov tilkaldes assistance fra ”det udvidede MAT-team”, som er bagvagten fra stamafsnittet og vagthavende anæstesilæge.

 

MAT-sygeplejerskens opgaver

 • • vurdere patienten efter ABCDE-principperne på baggrund af erfaring med akutte og kritisk syge patienter

 • • skabe frie luftveje

 • • suge patienten

 • • give iltbehandling

 • • stabilisere kredsløb

 • • maskeventilere patienten, anlægge venflon, sonde, kateter

 • • give ordineret væske og medicin

 • • hjælpe kollega på stamafsnit med praktiske gøremål i en akut situation

 • • ethvert tilkald er en lærings- og vejledningssituation

 

Roller og ansvar

Ved personale med ansvar for observation og opfølgning på observationsfund forstås:

 • • Det læge- og sygeplejefaglige personale, der er involveret i behandling og pleje af patienterne.

 

De vagthavende læger er ansvarlige for at

 • • Foretage daglig stillingtagen til eventuelle afvigelser fra beslutningsalgoritmen

 • • være tilgængelige

 • • kende beslutningsalgoritmen og handle på baggrund af denne samt dokumentere i patientjournalen

 • • rapportere utilsigtede hændelser forårsaget af sen erkendelse af kritisk forværring

 

Det sygeplejefaglige personale har ansvaret for at

 • • observere patienten og måle vitale parametre min. 1 gang i døgnet eller efter ordination

 • • dokumentere alle observationer samt afledte handlinger i CCS

 • • vurdere patienten mhp. tidlige tegn på kritisk sygdom og reagere på fund

 • • kontakte MAT-team på baggrund af beslutningsalgoritmen

 • • rapportere utilsigtede hændelser forårsaget af sen erkendelse af kritisk forværring

 

Klinikledelsen er ansvarlig for at

 • • alle nyansatte læger, som en del af introduktionsprogrammet, får undervisning i den systematiske tilgang til tidlig opsporing af kritisk sygdom og anvendelse af beslutningsalgoritmen

 • • det lægelige personale kender og anvender instruksen Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS

 • • mindst en gang om året, at antallet af rapporterede utilsigtede hændelser, på baggrund af sen erkendelse af kritisk forværring af en patients tilstand, vurderes

 

Afsnitsledende sygeplejerske er ansvarlig for at

 • • alt nyansat plejepersonale, som en del af introduktionsprogrammet, får undervisning i den systematiske tilgang til observation og måling af vitale værdier samt får undervisning i anvendelse af beslutningsalgoritmen

 • • allerede ansat plejepersonale får undervisning i ovenstående

 

Definition af begreber

MAT: Mobilt Akut Team, kaldes på 50608

MAT er et system, hvor personalet på sygehusets sengeafsnit tilkalder hjælp fra Intensiv, når en patient udvikler tegn på kritisk sygdom. Formålet er, at forebygge hjertestop og organsvigt hos patienter uden for Intensiv. Dette ved at patienten behandles så tidligt, at den kritiske udvikling vendes, og patienten stabiliseres. I Akutmodtagelsen følges instrukser for modtagelse af den akutte patient, Triage-manual og akutpakker.

MAT-teamet udføres på Aalborg UH Thisted af sygeplejersken på stamafsnittet, som udløser MAT-kaldet og sygeplejersken fra Intensiv (kaldes MAT-sygeplejersken) og vagthavende læge, som kaldes samtidigt.

MAT-sygeplejersken er som udgangspunkt en sygeplejerske fra Intensiv, men kan også være en anæstesisygeplejerske.

Udvidede MAT team: Bagvagt i patientens stamafsnit og vagthavende anæstesilæge.

TOKS: Tidlig opsporing af kritisk sygdom

ABCDE princip:

A luftvej

B respiration

C cirkulation

D bevidsthedsniveau

E eksponering

 

CCS: Clinical Suite, elektronisk patientjournal

 

Vitale værdier:

 • • Respirationsfrekvens

 • • Saturation

 • • Blodtryk

 • • Puls

 • • Temperatur

 • • Bevidsthed

 • • Billede 1Diurese

 

Referencer

 1. 1. Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit. Klinisk retningslinje fra Center for Kliniske Retningslinjer 2015 http://www.cfkr.dk/media/347724/complete_version_kr_tidlig_opsporing_kritisk_syg_sjh_palle_bodil_10__april__15_r1__2_-pallearbejdspc_final.pdf

 2. 2. ISBAR, sikker mundtlig kommunikation - Håndbog i sikker mundtlig kommunikation

 3. 3. Observation af vitale værdier gavner patienterne. Operation Life

 4. 4. Fuhrmann L, Hesselfeldt R, Lippert A, Perner A og Østergaard D (2009). Observation af kritisk syge patienter. Ugeskr Læger 2009;171(7):502

 

Bilag

Sepsis – tidlig opsporing af sepsis

Actioncard: TOKS og MAT beslutningsalgoritme

Actioncard: ABCDE-optimering og GCS-scale

ISBAR

MAT-skema