Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

In- og eksterne overflytninger af patienter, indlagt på de intensive afsnit i Klinik Akut

Formål

At sikre kontinuitet i pleje og behandling

At sikre en god og tryg overgang for patient og pårørende

At forebygge tab af information

At undgå brud i behandling, pleje, udredning og rehabilitering

Information til patient og pårørende

Umiddelbart efter beslutningen angående overflytning, informeres patient og evt. pårørende. Dette dokumenteres i EPJ.

Information til modtagende afdeling

Anæstesilæge kontakter stamafdelingens læge og intensivkoordinator ved overflytning til andet intensivafsnit.

Ved overflytning til andet sygehus eller matrikel, se ”patienttransport med sundhedsfaglig ledsager”.

Sygeplejerske kontakter modtagende afdeling i så god tid som muligt. Ved langtidsindlagte patienter i intensivregi planlægges overflytningen gerne 1-2 dage i forvejen (bør så vidt muligt foregå i dagtid).

Der rådgives omkring eventuelt brug for en fast vagt på modtagende afdeling.

Information til eksternt sygehus

Afgivende afsnits anæstesilæge kontakter modtagende afsnits læge og aftaler overflytning.

Ved ekstern overflytning kontakter anæstesilæge intensivkoordinator og koordinerer overflytning med anæstesipersonale og Falck, se ”patienttransport med sundhedsfaglig ledsager”.

Anæstesilæge kontakter stamafdelingens læge og orienterer om overflytning til eksternt afsnit. Stamafdelingens læge udformer epikrise og tager kontakt til stamafdelingen på modtagende sygehus.

Patientansvarlig sygeplejerske kontakter telefonisk modtagende patientansvarlige sygeplejerske og giver mundtlig rapport.

Patientjournal

EPJ ajourføres

Medicin afstemmes og opdateres i medicinmodulet

Lægesamtaler med patient og pårørende er løbende opdateret i EPJ, herunder samtykke, plan for behandlingstilbud og eventuelt behandlingsloft

Respons på undersøgelsesresultater og billeddiagnostisk materiale afklares og dokumenteres inden overflytning (opdater opgaveliste for patient)

Årsag til overflytning dokumenteres

Observationsskemaer opbevares efter gældende regler

Sygeplejejournal

Sygeplejejournalen ajourføres og printes ud, hvis ikke elektronisk journal kan anvendes på modtageafdeling

Når patienten forlader intermediære og intensivafsnit

Modtagende afsnit kontaktes og orienteres om overflytning.

Patient flyttes eventuelt over i en anden seng. (Intensivseng skal altid skiftes ud med en almindelig seng, inden overflytning til stamafdeling)

Patientens ejendele samles, og ved flytning til eksternt afsnit kontaktes stamafdeling for at tjekke, om der er flere ejendele i opbevaring Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande. Patientrettede hjælpemidler følger patienten internt

Den patientansvarlige sygeplejerske afslutter den intensive monitorering og seponerer relevant medicoteknisk udstyr

Ved overflytning til eksternt afsnit koordinerer anæstesilæge overflytningen med Falck og anæstesipersonale

Eventuelt anæstesiskema og medicin gøres klar inden transporten

Flyttes patienten internt på sygehuset, følger patientrelatede papirer patienten

Flyttes patienten til et andet sygehus, tages kopi af alle aktuelle patientrelaterede papirer, og disse medfølger patienten

Patientansvarlig sygeplejerske følger patienten til stamafdelingen og giver mundtlig rapport til modtagende sygeplejerske

Patienten flyttes i patientsystemet og andre registreringssystemer

Reference

Visitation til intensive og intermediære pladser i anæstesien, Region Nordjylland, herunder beskrivelse af funktionen som intensivkoordinator.