Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH Syd

Der foreligger en fælles regional hjertestopinstruks, der beskriver faglige forhold mht. hjertestopbehandling hos voksne og børn, generelle undervisningstilbud og generisk udstyr anvendt ved genoplivning. Nærværende supplerende matrikelspecifikke instruks samler specielle forhold for AalborgUH Syd. Der foreligger tilsvarende supplerende PRI-instrukser for øvrige matrikler.

 

Indholdsfortegnelse

Kontaktpersoner1

Alarmering1

Stopholdets sammensætning2

Udstyr og vedligeholdelse3

Supplerende lokale vejledninger4

 

Kontaktpersoner

Centrale kontaktpersoner er:

 • • Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche, Klinik Hjerte-Lunge, cog@rn.dk, 97664792 (Formand Hjertestoprådet)

 • • Afdelingslæge Jacob Moesgaard Larsen, Kardiologisk Afdeling, jaml@rn.dk, 97664456 (Næstformand Hjertestoprådet)

 • • Klinisk afsnitskoordinator Maja Broen, Kardiologisk Afdeling, maja.broen@rn.dk, 97664500/10 (Hjertestopkoordinator)

 • • Overlæge Inge Madsen de Hass, Thorax-intensiv Afdeling, i.hass@rn.dk, 97661875

 • • Overlæge Sisse Anette Thomasen, Thorax-intensiv Afdeling, siat@rn.dk

 • • Afdelingslæge Jens Aamand, Kardiologisk Afdeling, 97663612

 • • Overlæge Jens Aarøe, Kardiologisk Afdeling (CPS), 97664436

 • • Overlæge Marianne Toftegaard, OK-anæstesien, mariannetoftegaard@rn.dk, 97661883 (Præhospital)

 • • Overlæge Jens Grønlund, Thoraxkirurgisk Afdeling (CPS), 97664654

 • • Overlæge Benedict Kjærgaard, Thoraxkirurgisk afdeling, benedict.kjaergaard@rn.dk, 97664667 (Hypotermihold/CPS)

 • • Lægefaglig leder Mikkel Lønborg Friis, NordSim, mikkel.friis@rn.dk, 97666311 (simulation og e-learning)

 • • Afsnitsledende sygeplejerske Bente Thomsen, OK-anæstesien, bst@rn.dk, 97661623 (Stophold SYD)

 • • Fuldmægtig Lena May Østergaard, Afdeling Kvalitet, lemao@rn.dk, 97661357 (Kvalitet)Lægesekretær Hanne Sørensen, Kardiologisk Afdeling, has@rn.dk, 97664409 (Sekretariat)

 

Alarmering

1. Når hjertestop er konstateret

 • • Ved umiddelbar adgang til afdeling via elevator/tunnelsystem alarmeres ved tryk på alarmknap og hvis denne ikke er i nærheden ved at ringe lokal 22011.

 • • Hvis der ikke er umiddelbar adgang til afdeling via elevator/tunnelsystem alarmeres ved at ringe til Falck via (0)112.

2. Ved telefonisk kontakt angiv hvor der er hjertestop (22011)

 • • Afdeling/afsnit, stuenr., geografisk placering

 • • Gentag meldingen

 • • (Ved tryk på alarmknap vil geografisk placering gå til Informationen, som underretter Stopholdet.)

3. Start HLR jf. den fælles regionale hjertestopinstruks

 

4. Hent hjertestarter eller manuel defibrillator og forsæt behandling til at stopholdet tager over

 

 

Stopholdets sammensætning

Hjertestopholdenes sammensætning er forskellig for forskellige lokaliteter på AalborgUH Syd. Ved hjertestopbehandlingen assisteres det tilkaldte personale af det tilstedeværende personale på lokaliteten, hvor hjertestoppet er indtrådt. Retningslinjerne for behandlingen er fastlagt i den fælles regionale hjertestopinstruks. Denne instruks er operationaliseret for hver deltager i hjertestopbehandlingen i form af actioncards (se supplerende lokale vejledninger nedenfor). Sammensætningen af stopholdet er som følger på forskellige lokaliteter på AalborgUH Syd. Ansvarshavende læge er angivet i kursiv:

Hjertestop indbragt til skadestuen/opstået i skadestuen/modtagelsen

 • • Kardiologisk forvagt

 • • Kardiologisk sygeplejerske x 2

 • • Anæstesi-sygeplejerske

 • • Bioanalytiker

 • • Portør x 2

 • • Vagthavende medicinsk læge

 • • Skadestuesygeplejerske

 • • Kardiologisk bagvagt

 • • Anæstesiologisk forvagt afd. R

Hjertestop på afsnit S1

 • • Kardiologisk forvagt

 • • Kardiologiske sygeplejerske x 2

 • • Anæstesi-sygeplejerske

 • • Portør x 2

 • • Kardiologisk bagvagt

 • • Anæstesiologisk forvagt afd. R

Hjertestop på almen sengeafdeling inkl. S2, AMA 1+2, opvågningen og operationsafsnit

 • • Kardiologisk forvagt

 • • Kardiologisk sygeplejerske x2

 • • Anæstesi-sygeplejerske

 • • Bioanalytiker

 • • Portør x 2

 • • Vagthavende læge på stamafdeling (dog undtaget S2)

 • • Kardiologisk bagvagt

 • • Anæstesiologisk forvagt afd. R

Hjertestop på intensivafsnit

 • • Anæstesi-læge

Hjertestop på serviceafdelinger og ambulatorier

 • • Kardiologisk forvagt

 • • Kardiologisk sygeplejerske x 2

 • • Anæstesi-sygeplejerske

 • • Bioanalytiker

 • • Portør x 2

 • • Kardiologisk bagvagt

 • • Anæstesiologisk forvagt afd. R

Behandlingsrefraktært hjertestop med behov for CPS-hold

Se Samarbejdsaftale CPS – AalborgUH Syd og Actioncard CPS ved behandlingsfraktært hjertestop Aalborg UH Syd under bilag.

 

Udstyr og vedligeholdelse

Akutkufferter

 • • Akutkufferter er til brug ved basal genoplivning på lokaliteter, hvor der ikke umiddelbart er udstyr til basal genoplivning (forhal, auditorium, køkken, terræn etc.).

 • • På AalborgUH Syd forefindes en akutkuffert i Auditoriet i højhuset, i Portørcentralen samt i Liftrummet (overfor elevator 1 i stueetagen). Ved hjertestop i umiddelbar nærhed af auditoriet vil tilkaldte portør hente akut kufferten til brug ved hjertestopbehandling.

 • • Kufferten indeholder ilt, sug og ventilationspose og ventilationsmaske.

 

Defibrillatorer og hjertestartere

For lokalisation se oversigt under bilag. Se i øvrigt den fælles regionale hjertestopinstruks for manualer og betjening.

Intraossøs adgang

Knoglebor til intraossøs adgang (EZ-10) forefindes i skadestuen og i hjertestopvogne på S1. Se i øvrigt den fælles regionale hjertestopinstruks for manual og betjening.

 

LUCAS2

Der forefindes 2 apparater i skadestuen hvoraf den ene ved behov kan rekvireres ud i huset. Portørerne påsætter og betjener LUCAS under hjertestop udenfor skadestuen, hvor der er behov for anvendelse heraf. Det vil være til alle CPS-kald typisk på kardiologisk laboratorium samt til udvalgte hjertestop udenfor akutmodtagelsen, hvor hjertestopholdets teamleder finder indikation herfor. På skadestuen står personalet forsat for påsætningen og betjeningen af LUCAS. Se i øvrigt den fælles regionale hjertestopinstruks for manualer og betjening.

 

Medicinkasser

Sygehusapoteket forestår pakning af medicinkasser til brug for akut behandling. Medicinkasserne leveres i to størrelser: Stor hjertestoppakke og Akutpakke Hjertestop/Anafylaktisk shock.

 • • Stor hjertestoppakke forefindes på Kardiologisk afsnit S1 (i form af stopvogn) og Akut Modtage Afdeling (AMA 1+2) og indeholder alle medikamenter til brug for akut hjertestopbehandling og anafylaktisk shock. Medicin svarende til en stor hjertestoppakke medbringes af kardiologiske sygeplejersker ved alle hjertestop. Se PRI dokument om Sygehusapoteket akutbakker.

 • • Akutpakke Hjertestop/Anafylaktisk shock forefindes på alle afdelinger med patientkontakt, hvor personalet er oplært i basal genoplivning. Den indeholder adrenalin. Se PRI dokument om Sygehusapoteket akutbakker.

 • • Anæstesisygeplejerske medbringer egen medicinkurv ved hjertestop.

 

Ventilationsposer og ventilationsmasker

Alle afdelinger med patientkontakt skal have ventilationspose og ventilationsmaske liggende til brug for hjertestopbehandling. Ventilationsposer og ventilationsmasker findes i forskellige størrelser til børn og voksne. Afdelingerne er ansvarlige for at have ventilationsposer og ventilationsmasker i overensstemmelse med patientpopulationen på afdelingen.

 

Vedligeholdelse af udstyr

 • • Akutkufferter: kontrolleres af logistikafdelingen (portørerne). Genopfyldes efter brug af logistikafdelingen (portørerne).

 • • Hjertestarterne: kontrolleres rutinemæssigt af Teknisk Afdeling. Når en hjertestarter har været i brug, er de, der har anvendt den, ansvarlige for kontakt til Teknisk afdeling mhp. aflæsning og udskiftning af anvendt udstyr. Hvis ikke AED skal aflæses vil pads blive skiftet af kardiologisk sygeplejerske efter brug. I akutte situationer fx i weekend eller i vagten kan hjertestarteren aflæses af kardiologisk bagvagt.

 • • Hjertestoppakker: pakkes af sygehusapoteket. Returneres efter brug til Sygehusapoteket til opfyldning.

 • • Manuelle defibrillatorer: testes dagligt af de afdelinger, hvorunder defibrillatoren hører. Herudover rutinemæssige teknologiske eftersyn fra Teknisk Afdeling.

 • • Ventilationsposer, sug, iltslanger etc.: Ugentlig kontrol af tilgængelighed og funktionsduelighed. Kontrollen foretages af de udpegede superbrugere på de enkelte afdelinger.

 

 

Supplerende lokale vejledninger

Nedenfor ses supplerende vejledninger indenfor hjertestopområdet for enkelte specialer på AalborgUH Syd. Disse indeholder specielle forhold der IKKE er dækket af den fælles regionale hjertestopinstruks samt actioncards, som definerer hver deltagers opgave ved hjertestop i overensstemmelse med uddannelsesniveau.